Socialdepartementet
Regeringsbeslut15

2005-11-24Statens beredning för medicinsk utvärdering
Box 5650
114 86 STOCKHOLMS2005/9480/HS


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering
Riksdagen har beslutat om Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 09, bet. SoU1, rskr. 2004/05:114).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för SBU och nedan angivet anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikHälso- och sjukvård inklusive tandvårdKunskap1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål

Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras.


Återrapportering

SBU skall inte återrapportera mot detta mål.


Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård inklusive tandvård


Verksamhetsgren Kunskap

Mål

Mål 1: SBU skall sprida sina kunskapssammanställningar på sådant sätt att de får ett ökat genomslag inom den praktiska hälso- och sjukvården.

Mål 2: SBU skall verka för att det internationella samarbetet inom utvärderingsområdet stärks.


Återrapportering

1. SBU skall kortfattat redovisa de utvärderingsprojekt som bedrivits under året och vilka rapporter som har färdigställts. Viktiga frågeställningar och resultat skall framgå, bl.a. vilka kostnader projekten medfört och till hur stor del de finansierats med externa medel. Även beslut om nya projekt skall redovisas.

SBU skall särskilt redovisa arbetet med Alert-programmet. Av återrapporteringen skall framgå hur många nya metoder som har utvärderats och om uppdateringar har gjorts av tidigare bedömningar samt vilka utvärderingar som pågår. SBU skall redovisa en bedömning av Alert-rapporternas användning inom hälso- och sjukvården.

SBU skall kortfattat redogöra för de olika åtgärder som myndigheten vidtagit för att förstärka genomslaget av kunskapssammanställningarna. Av redovisningen skall framgå vilka målgrupper informationen har riktats mot. SBU skall där så är möjligt redovisa genomslaget av verksamheten i den praktiska hälso- och sjukvården inklusive tandvården. SBU skall vidare redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtagit för att nå ut med kunskaperna om evidensbaserad hälso- och sjukvård i de olika personalkategoriernas grund- och vidareutbildningar.

2. SBU skall redovisa hur det internationella arbetet har bedrivits och vad man har lyckats uppnå. Kostnader och intäkter för varje område inom det internationella arbetet skall särredovisas.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. SBU skall i årsredovisningen redovisa hur myndigheten arbetat med genderperspektivet i sina systematiska litteraturgenomgångar.

2. SBU skall redogöra för hur samverkan sker med andra myndigheter och aktörer. Vad avser läkemedelsområdet skall resultatet av samverkan redovisas och denna redovisning ske i samråd med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Läkemedelsförmånsnämnden.

3. SBU skall under år 2005 redovisa utgiftsprognoser för åren 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Utgiftsprognoserna skall lämnas senast den 20 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti och den 1 november.
1.3Organisationsstyrning

Mål

SBU skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

SBU skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under år 2005 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning åren 2006 och 2007-2008. Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

1. SBU skall under året svara för kanslifunktionen för det internationella nätverket INAHTA. SBU skall redovisa vad uppdraget inneburit för arbetet vid myndigheten och vilka resurser det tagit i anspråk i form av arbetstid m.m. Myndigheten skall också särredovisa de intäkter och kostnader som är förenade med uppdraget. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen för budgetåret 2005.

2. SBU skall till Socialdepartementet redovisa pågående och planerade projekt som finansieras genom överenskommelserna mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjukvården. Redovisningen skall ha inkommit till Socialdepartementet senast den 1 mars 2005.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. SBU skall i samverkan med Socialstyrelsen analysera och kartlägga kunskaperna om flickor med vissa psykiska störningar, särskilt avseende ADHD. Redovisningen skall ha inkommit till Socialdepartementet senast den 30 mars 2005.

2. SBU skall i samverkan med Socialstyrelsen och berörda myndigheter ta fram ett kunskapsunderlag om riskbedömningar inom den psykiatriska verksamheten. Uppdraget skall redovisas till Socialdepartementet senast den 30 juni 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:4Statens beredning för medicinsk utvärdering (Ramanslag)
Disponeras av Statens beredning för medicinsk utvärdering40 447 tkr
13:4 ap.1Statens beredning för medicinsk utvärdering (Ram)40 447 tkr

Disponeras av regeringen244 tkr
13:4 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)244 tkr


Villkor
13:4 ap.1 Statens beredning för medicinsk utvärdering

Eventuellt positivt överföringsbelopp från år 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:4 Statens beredning för medicinsk utvärdering

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
13:4 ap.10Allt0
13:4 ap.20Allt2442.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
13:413:4 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 200
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 31 Datum: 2004-12-16
Till Statens beredning för medicinsk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 40 447 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Statens beredning för medicinsk utvärdering 13:4 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SBU får söka och disponera forskningsanslag och andra externa bidrag för den projektbundna verksamheten.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ylva Johansson
Jennie Hulth
Kopia till

Socialutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA,PP
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Läkemedelsförmånsnämnden
Institutet för psykosocial medicin
Statens folkhälsoinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Landstingsförbundet