Utbildnings- och kulturdepartementet
RegeringsbeslutII:2

2005-11-24Ungdomsstyrelsen
Box 17801
118 94 STOCKHOLMU2005/8717/BIA


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ungdomsstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Ungdomsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:98).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Ungdomsstyrelsen och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UngdomspolitikFörvaltningNationell ungdomspolitik
Kommunal ungdomspolitik
Fritid och föreningsliv
Internationellt ungdomsutbyte1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Ungdomspolitik

Mål

Ungdomspolitik

1. Ungdomar skall ha verklig tillgång till välfärd.

2. Ungdomar skall ha verklig tillgång till makt.


Återrapportering

En sammanfattande bedömning i årsredovisningen av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målen.


Verksamhetsområde Förvaltning

Verksamhetsgren Nationell ungdomspolitik

Mål

Omfattningen och effektiviteten av sådana åtgärder som stärker ungdomars levnadsvillkor skall öka genom att bygga upp och förmedla kunskap, stödja metodutveckling och föra dialog med myndigheter, andra nationella aktörer och ungdomar.


Återrapportering

Bedömning av behovet av att nya åtgärder vidtas för att förbättra ungdomars levnadsvillkor på olika samhällsområden.

Redovisning av antalet referensgrupper och utredningar på nationell nivå som myndigheten har initierat eller medverkat i samt de huvudsakliga frågor som har behandlats.

Redovisning av den nya kunskap på ungdomsområdet som myndighetens verksamhet har genererat, t.ex. skrifter, undersökningar och ny statistik.

Redovisning av myndighetens sammankomster med det nätverk av ungdomsforskare som avses inrättas under 2005, vilka teman som behandlats samt vilka forskare som ingår i nätverket.

Redovisning av hur olika målgrupper (myndigheter, kommuner, ungdomsorganisationer, andra organisationer och vissa andra aktörer) bedömer myndighetens verksamhet i olika delar, t.ex. kunskapsöverföring, konferenser och metodstöd.

Redovisning av antalet besök på myndighetens webbplats.Verksamhetsgren Kommunal ungdomspolitik

Mål

Omfattningen och effektiviteten av sådana åtgärder som stärker ungdomars levnadsvillkor skall öka genom att bygga upp och förmedla kunskap, stödja metodutveckling och föra dialog med kommuner och ungdomar.


Återrapportering

Redovisning av antalet kommuner som i samarbete med kommunens unga tar fram kommunala handlingsplaner och liknande dokument som berör ungdomars villkor samt arbetar för att göra innebörden i dessa känd för ungdomar.

Redovisning av antalet kommuner som har inrättat ändamålsenliga former för återkommande dialog mellan ungdomar och beslutsfattare i syfte att möjliggöra för unga att utöva inflytande över den kommunala verksamhetsplaneringen.

Redovisning av antalet kommuner som under året genomfört enkätundersökningar genom de ungdomsenkäter som Ungdomsstyrelsen tagit fram om ungdomars livssituation.

Redovisning av utvecklingen av de ungdomspolitiska stödjepunkterna inklusive det ekonomiska stöd som respektive stödjepunkt erhållit samt beskrivning av inriktningen på de olika stödjepunkternas verksamheter.

Redogörelse för myndighetens deltagande i olika projekt och referensgrupper med anknytning till den kommunala ungdomspolitiken fördelat efter inriktning.Verksamhetsgren Fritid och föreningsliv

Mål

Stärka ungdomars delaktighet och inkludering i samhället genom bidragsgivning till ungas egen organisering samt stöd till metodutveckling inom ungas fritids- och kulturliv.


Återrapportering

Redovisning av fördelningen av statsbidrag till ungdomsorganisationer samt fördelningen av den del av AB Svenska Spels vinst som Ungdomsstyrelsen har att fördela till ungdomsorganisationernas lokala verksamheter.

Redovisning av antalet ansökningar till Ungdomsstyrelsen när det gäller projektbidrag respektive antalet beviljade ansökningar. Redogörelse för den geografiska spridningen samt andelen sökande som inte tidigare har sökt projektbidrag hos myndigheten.

Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som får struktur-, utvecklings- och etableringsbidrag samt antalet medlemmar fördelat på ålder och kön.

Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som får särskilt bidrag samt antalet medlemmar fördelat på ålder och kön.

Redovisning av dels hur bidraget till samlingslokalorganisationerna har fördelats, dels vilka informationsinsatser och utvecklingsarbeten dessa organisationer har genomfört.Verksamhetsgren Internationellt ungdomsutbyte

Mål

Stärka ungdomars interkulturella förståelse och inkludering i samhället genom bidragsgivning till internationellt ungdoms- och ungdomsledarutbyte samt stöd till metodutveckling inom ungdomsutbytet.


Återrapportering

Redovisning av antalet ansökningar när det gäller projektbidrag respektive antalet beviljade ansökningar inom EU-programmet Ungdom samt de deltagandes fördelning på ålder och kön.

Redogörelse för den geografiska spridningen samt andelen sökande som inte tidigare har sökt projektbidrag hos myndigheten.

Redovisning av andelen av fördelade medel som riktas till ungdomar som vanligtvis inte deltar i internationella sammanhang.

Redogörelse för samarbetspartners, fördelade på olika länder, i projekt som beviljats bidrag från myndigheten.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Utgiftsprognoser 2005

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

20 januari

8 mars

3 maj

2 augusti

1 november


Hälsokonsekvensbedömning

Ungdomsstyrelsen skall i samråd med Statens folkhälsoinstitut utveckla metoder för bedömning av hälsokonsekvenser (HKB) av insatser inom det egna verksamhetsområdet. Framtagna metoder skall utgå från bestämningsfaktorer för hälsan inom de folkhälsopolitiska målområdena 1, 2, 3 och 11.

Uppdraget skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 december 2006.
1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag
Uppdrag

1. Ungdomsstyrelsen skall identifiera eller utforma indikatorer som inom Ungdomsstyrelsens verksamhetsområde belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor. Uppdraget att redovisa vilka indikatorer som finns eller vilka nya indikatorer som har utformats skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 juni 2005.

2. Ungdomsstyrelsen skall stödja och samverka med berörda myndigheter i arbetet att identifiera eller utforma indikatorer för de mål som omfattas av ungdomspolitiken. Myndigheterna skall till Ungdomsstyrelsen och berörda departement redovisa förslag till indikatorer senast den 1 juni 2005. Ungdomsstyrelsen skall samlat analysera och bedöma de av myndigheterna redovisade indikatorerna, kvalitetssäkra indikatorerna och vid behov föreslå utveckling av ytterligare indikatorer. Uppdraget skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 15 september 2005.

3.Ungdomsstyrelsen skall följa upp konsekvenserna av det nya systemet för statsbidraget till ungdomsorganisationerna som gäller fr.o.m. bidragsåret 2004. Uppdraget skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 30 oktober 2005.

4. Ungdomsstyrelsen skall kartlägga och analysera behovet av och förutsättningarna för ett kontinuerligt kunskapsutbyte mellan ungdomsforskare och praktiker. Uppdraget skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 mars 2006.

5.Ungdomsstyrelsen skall följa upp befintliga indikatorer som belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor inom det egna verksamhetsområdet. Målgruppen är ungdomar mellan 13 och 25 år. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen avseende budgetåret 2005.

6.Ungdomsstyrelsen skall genomföra en studie av föreningsidrottens påverkan på ungdomar med syfte att utifrån ungdomars egen upplevelse analysera stödets effekter ur ett folkhälso- och folkrörelseperspektiv. Studien skall vidare innefatta analys av i vilken utsträckning statens avsikt med stödet till idrottsrörelsen kan utläsas i skillnader mellan unga som deltar i organiserad idrottsverksamhet i förhållande till unga som inte deltar i sådan verksamhet. Uppdraget skall redovisas till Justitiedepartementet senast den 1 december 2005.

7. Ungdomsstyrelsen skall göra en enkel kvantitativ sammanställning av berörda myndigheters uppföljning av befintliga indikatorer som belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor. Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 2006.

8. Ungdomsstyrelsen skall samråda med Statens skolverk angående skolverkets uppdrag att föja upp dels hur kommunerna håller sig informerade om de ungdomar under 20 år som fullgjort sin skolplikt men som inte är sysselsatta, dels vilka individuella åtgärder som kommunerna erbjuder dessa ungdomar.

9.Ungdomsstyrelsen skall delta i genomförandet av det nationella entreprenörskapsprogrammet som NUTEK skall genomföra under 2005-2007, bl.a.genom att bistå med kompetens genom deltagande i referensgrupper.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

29:1Ungdomsstyrelsen (Ramanslag)
Disponeras av Ungdomsstyrelsen19 111 tkr
29:1 ap.1Ungdomsstyrelsen (Ram)19 111 tkr

Disponeras av regeringen115 tkr
29:1 ap.3Ungdomsstyrelsen - Regeringens disposition (Ram)115 tkr


Villkor
29:1 ap.1 Ungdomsstyrelsen

Disponeras av Ungdomsstyrelsen.Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut från regeringen.29:1 ap.3 Ungdomsstyrelsen - Regeringens disposition

Posten omfattar medel som tills vidare skall innehållas av regeringen motsvarande 0,6 procent av anslaget.29:2Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet4 280 tkr
29:2 ap.5Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (Ram)3 090 tkr
29:2 ap.6Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (Ram)1 190 tkr

Disponeras av Ungdomsstyrelsen81 376 tkr
29:2 ap.1Statsbidrag till ungdomsorganisationer (Ram)72 866 tkr
29:2 ap.2Nationellt kontor för EU-program (Ram)2 500 tkr
29:2 ap.3Utvecklingsinsatser gentemot kommuner (Ram)5 920 tkr
29:2 ap.8Internationell samverkan (Ram)90 tkr

Disponeras av regeringen2 733 tkr
29:2 ap.7Till regeringens disposition (Ram)2 200 tkr
29:2 ap.9Till regeringens disposition 2 (Ram)533 tkr

Disponeras av Regeringskansliet500 tkr
29:2 ap.4Forskning om ungdom (Ram)500 tkr


Villkor
29:2 ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Anslagsposten skall användas för strukturbidrag, utvecklingsbidrag, etableringsbidrag och särskilt bidrag enligt förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer. Bidragen utbetalas efter rekvisition med högst en fjärdedel per kvartal.29:2 ap.2 Nationellt kontor för EU-program

Anslagsposten skall användas för finansieringen av uppdraget som nationellt kontor för EU-programmet Ungdom.29:2 ap.3 Utvecklingsinsatser gentemot kommuner

Anslagsposten skall användas för finansieringen av utvecklingsinsatser gentemot kommunerna.29:2 ap.4 Forskning om ungdom

Medlen utbetalas efter rekvisition till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för stöd till och insatser för ungdomsforskningen (250 tkr) samt till Södertörns högskola för planering och genomförande av det nordiska ungdomsforskningssymposiet NYRIS 9 (250 tkr). Rådet skall i samband med rekvisitionen redovisa genomförda och planerade satsningar på ungdomsforskningens område medan Södertörns högskola skall presentera planering och budget för symposiets genomförande.29:2 ap.5 Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

Medlen utbetalas efter rekvisition till Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), som får använda medlen för sin internationella och nationella verksamhet.29:2 ap.6 Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte

Medlen utbetalas efter rekvisition till Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU) för direktinformation till ungdomar om internationellt ungdomsutbyte.29:2 ap.8 Internationell samverkan

Anslagsposten skall användas för internationell samverkan.29:2 ap.9 Till regeringens disposition 2

Medel motsvarande 0,6 procent av politikområdets anslag samt ingående anslagssparande, vilka ställs till regeringens disposition.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

29:1 Ungdomsstyrelsen

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
29:1 ap.10Allt0
29:1 ap.30Allt115

29:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
29:2 ap.50Allt0
29:2 ap.60Allt0
29:2 ap.10Allt0
29:2 ap.20Allt0
29:2 ap.30Allt0
29:2 ap.80Allt0
29:2 ap.70Allt0
29:2 ap.90Allt533
29:2 ap.40Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
29:129:1 ap.1100 %
29:2 ap.129:2 ap.9100 %
29:2 ap.229:2 ap.9100 %
29:2 ap.329:2 ap.9100 %
29:2 ap.429:2 ap.9100 %
29:2 ap.529:2 ap.9100 %
29:2 ap.629:2 ap.9100 %
29:2 ap.729:2 ap.9100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 700
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 46 Datum: 2004-12-16
Till Ungdomsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 19 111 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Ungdomsstyrelsen 29:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Avgiftsbelagd verksamhet
Information001 0001 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Information

Inkomsten disponeras av Ungdomsstyrelsen. Avgifternas storlek bestäms av Ugndomsstyrelsen dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Regeringen medger undantag från begränsningarna i 4 § andra stycket i avgiftsförordningen.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Ungdomsstsyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Inga bestämmelser meddelas i denna del.På regeringens vägnar

Lena Hallengren
Gudrun Dahlberg
Kopia till

Kulturutskottet
Finansdepartementet
Utbildnings- och kulturdepartementet/Ekonomifuktionen