Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 20

2005-12-15
N2005/9616/ARM
N2005/10090/BS
(delvis)
Medlingsinstitutet
Box 1236
111 82 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Medlingsinstitutet
Riksdagen har beslutat om Medlingsinstitutets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 14, bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Medlingsinstitutet och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Arbetslivspolitik Lönebildning Medling i arbetstvister
Analys och information

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

1.1.1

Verksamhetsområde Lönebildning

Mål

En lönebildning i samhällsekonomisk balans samt arbetsfred.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Medling i arbetstvister

Mål

Medlingsinstitutet skall bidra till dels en fredlig lösning av arbetstvister, dels att arbetsmarknadskonflikter undviks eller upphör så snart som möjligt utan att åsidosätta målet om en väl fungerande lönebildning.

Återrapportering

Medlingsinstitutet skall rapportera antalet medlingsärenden på såväl central som lokal nivå.

För centrala ärenden redovisas

- antalet anmälda tvister,

- tvister där varsel lagts,

- tvister där medlare förordnats,

- utlösta konflikter,

- antalet förlorade arbetsdagar på grund av konflikt samt

- antalet ärenden där institutet har utsett medlare utan samtycke från parterna.

För lokala ärenden redovisas

- antalet ärenden samt

- antalet ärenden som föranlett förhandling inför medlare.

Medlingsinstitutet skall kommentera insatser, resultat, effekter och måluppfyllelse samt redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Analys och information

Mål

Målet är en väl fungerande lönebildning som kännetecknas av att den

- förmår att skapa reallöneutveckling kombinerat med sysselsättningstillväxt,

- genererar en lönekostnadsutveckling som givet produktivitetsutvecklingen är väl i takt med de viktigare konkurrentländerna samt

- i så liten utsträckning som möjligt ger upphov till arbetsmarknadskonflikter.

Återrapportering

Medlingsinstitutet skall rapportera och kommentera sina insatser i form av information till parter och allmänhet samt andra aktiviteter som vidtagits för att främja en väl fungerande lönebildning. Härvid skall Medlingsinstitutet redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

Medlingsinstitutet skall redovisa löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden mätt som procentuell förändring från föregående år.

Medlingsinstitutet skall också redovisa löneutvecklingen per timma inom näringslivet, mätt som procentuell förändring från föregående år i förhållande till euroområdet och USA.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Årlig rapport

Som framgår av förordningen (2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet skall institutet presentera en årlig rapport om löneutveckling och avtalsförhandlingar. Rapporten skall utformas enligt de riktlinjer som framgår av propositionen Lönebildning för full sysselsättning (prop. 1999/2000:32, bet. 1999/2000:AU5, rskr. 1999/2000:149). Den årliga rapporten skall lämnas i samband med årsredovisningen.

Utgiftsprognoser

Medlingsinstitutet skall för anslaget 23:8 Medlingsinstitutet redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till anslaget. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

- 19 januari 2006

- 8 mars 2006

- 2 maj 2006

- 21 augusti 2006

- 2 november 2006.

4

Uppdrag

Medlingsinstitutet skall vid sina överläggningar med arbetsmarknadens parter om kommande och pågående avtalsförhandlingar fästa uppmärksamhet på vikten av att de centrala kollektivavtalen konstrueras så, att avtalen främjar de lokala parternas arbete med lönefrågor ur ett jämställdhetsperspektiv. Medlingsinstitutet skall samråda med Jämställdhetsombudsmannen i samband med genomförandet av uppdraget. Uppdraget skall avrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i december 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:8 Medlingsinstitutet (Ramanslag)
Disponeras av Medlingsinstitutet 50 050
ap.1 Förvaltningskostnader (ram) 50 050

Villkor för anslag 23:8

ap.1 Förvaltningskostnader

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
23:8 Medlingsinstitutet
ap.1 3 503 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
23:8 Medlingsinstitutet
23:8 ap.2 23:8 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/ap År Anslagstyp
23:8 Medlingsinstitutet
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Medlingsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 4 170
2006-02-25 4 170
2006-03-25 4 170
2006-04-25 4 170
2006-05-25 4 170
2006-06-25 4 170
2006-07-25 4 170
2006-08-25 4 170
2006-09-25 4 170
2006-10-25 4 170
2006-11-25 4 170
2006-12-25 4 180
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Medlingsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
23:8 ap.1 Förvaltningskostnader

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Medlingsinstitutet undantas från kravet att lämna finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Medlingsinstitutet undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Hans Karlsson
Anders Stålsby
Kopia till
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Konjunkturinstitutet
Statistiska centralbyrån
Jämställdhetsombudsmannen
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/JÄM