Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutI:9

2005-11-24Svenska institutet
Box 7434
103 91 STOCKHOLMUD2005/61259/
PLAN (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Svenska institutet
Riksdagen har beslutat om Svenska institutets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 05, bet. 2004/05:UU1, rskr. 2004/05:91, prop. 2004/05:1, utg.omr. 07, bet. 2004/05UU2, rskr. 2004/05:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Svenska institutet och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitikSverigefrämjandeInformation och presentation
Utbyte och samarbete
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteUtbyte och samarbete med ODA länder
Utbyte och samarbete med icke ODA-länder i Central- och Östeuropa
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetInformation om och presentation av högre utbildning
Utbyte och samarbete inom högre utbildning
KulturpolitikKonstområdesövergripande verksamhetInformation och presentation inom kulturområdet
Utbyte och samarbete inom kulturområdet1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.


Verksamhetsområde Sverigefrämjande

Mål

Att skapa goodwill och förtroende för Sverige.


Verksamhetsgren Information och presentation

Mål

Att öka kunskaperna om och intresset för det svenska samhället och den svenska kulturen i andra länder. Europa, Nordamerika, Indien, Japan och Kina samt Brasilien skall prioriteras.


Återrapportering

1. Svenska institutet skall göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål. Analysen skall innehålla en jämförelse med de två föregående åren.

2. Svenska institutet skall redovisa antalet projekt och kostnadsfördelning per ämnesområde och land.

3. Svenska institutet skall redovisa fördelningen av medel för förvaltning och verksamhet vid det svenska kulturhuset i Paris, Centre Culturel Suédois.Verksamhetsgren Utbyte och samarbete

Mål

Att öka kontakterna och utbytet mellan institutioner och enskilda i Sverige och motparter i andra länder.


Återrapportering

1. Svenska institutet skall göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål. Analysen skall innehålla en jämförelse med de två föregående åren.

2. För stipendieverksamhet: se Övriga mål och återrapporteringskrav.
Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.


Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

Verksamhetsgren Utbyte och samarbete med ODA länder

Mål

Att främja den ekonomiska och sociala utvecklingen i utvecklingsländer genom att stödja erfarenhets- och kunskapsöverföring till forskare och studerande på högre nivåer samt till högre befattningshavare och experter med flera inom områden där Sverige har ett särskilt kunnande.


Återrapportering

1. Svenska institutet skall göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål. Analysen skall innehålla en jämförelse med de två föregående åren.

2. Svenska institutet skall för expertutbytesprogrammet redovisa och kommentera medelsanvändningen med fördelning på regioner, länder och ämnesområden.

3. För stipendieverksamhet: se Övriga mål och återrapporteringskrav.Verksamhetsgren Utbyte och samarbete med icke ODA-länder i Central- och Östeuropa

Mål 1

Att bidra till att stärka demokratiska strukturer samt att främja en demokratisk kultur och ett aktivt medborgerligt deltagande genom utbyte och samarbete mellan Sverige och samarbetsländerna.

Insatser skall göras i Ryssland, Ukraina och Vitryssland och utformas i enlighet med respektive landstrategi. I Ryssland prioriteras nordvästra Ryssland och Moskvaområdet. Även andra regioner kan vara aktuella för enskilda insatser, främst vad gäller insatser med strategisk betydelse för det svensk-ryska samarbetet. Stöd till insatser inom samhällsområdet bör prioriteras.

Vissa insatser kan göras i Bulgarien och Rumänien.


Mål 2

Att bidra till att stärka forsknings- och utbildningskapaciteten i samarbetsländerna samt att skapa fungerande och långsiktiga nätverk mellan främst universitet och högskolor i Sverige och i vårt prioriterade närområde.

Insatser skall göras i Ryssland, Ukraina och Vitryssland och utformas i enlighet med respektive landstrategi. I Ryssland prioriteras nordvästra Ryssland och Moskvaområdet. Även andra regioner kan vara aktuella för enskilda insatser, främst vad gäller insatser med strategisk betydelse för det svensk-ryska samarbetet. Vissa insatser kan göras i Bulgarien och Rumänien.

Visbyprogrammet skall bidra till att utvecklingen runt Östersjön fortskrider, till att den ekonomiska och politiska reformprocessen påskyndas samt till att stärka samarbetet och förbindelserna mellan länderna i Östersjöområdet och öka förståelsen för varandras kulturer. Programmet skall avse utbyte och samarbete på olika nivåer och inom olika sektorer av utbildningssystemet och rikta sig till studerande, forskare, lärare och administrativ personal. Förutom utbildning på grundutbildnings-, master- och forskarnivå samt forskning omfattas även utbyte och samarbete på gymnasie- och vuxenutbildningsnivå, inklusive folkbildning och arbetsmarknadsutbildning. Visbyprogrammet får under hela 2005 omfatta Estland, Lettland, Litauen och Polen.

Svenskundervisningen skall bidra till att knyta bestående band mellan Sverige och samarbetsländerna. Stödet till svenskundervisningen får under hela 2005 omfatta de länder i Central- och Östeuropa som blivit medlemmar i EU 2004.


Generella uppgifter

1. Svenska institutet skall med samarbetsländernas behov som utgångspunkt inrikta insatserna på sådana områden där Sverige har en erkänd och efterfrågad kompetens. Delfinansiering med parter i Sverige och samarbetsländerna skall eftersträvas.

2. Svenska institutet skall beakta och i tillämpliga delar samordna insatserna med relevanta EU-program och internationella institutioner som gör insatser i Östeuropa. På utbildnings- och forskningsområdet skall detta ske i samråd med andra relevanta instanser i Sverige.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall lämna en resultatredovisning i förhållande till målen. Redovisningen skall ske ländervis och innehålla en beskrivning och en analys. Analysen skall i möjligaste mån avse verksamhetens resultat och i övrigt utgå från hur verksamheten förväntas bidra till målen för verksamhetsgrenen. Analysen skall innehålla en diskussion om framgångar, svårigheter och utvecklingsmöjligheter med olika insatser. I beskrivningen skall Svenska institutet kortfattat redovisa större projekt, där mål, målgrupper, svenska och utländska samarbetsparter skall framgå. Förändringar jämfört med de två föregående åren skall redovisas och analyseras.

2. Svenska institutet skall i tabellform redovisa:

för institutionssamarbete: antal ansökningar samt beslutade och utbetalade stöd per program med fördelning på svenska universitet/högskolor, länder, ämnesområden och kostnad per program.

för övriga insatser: antalet projekt och kostnadsfördelning per ämnesområde och land. Insatserna i Ryssland skall redovisas per federationssubjekt.

För stipendieverksamhet och svenskundervisning: se Övriga mål och återrapporteringskrav.

3. Svenska institutet skall särredovisa den del av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens verksamhet i Östeuropa som bedrivs enligt överenskommelse med institutet. Redovisningen skall kommenteras.
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Information om och presentation av högre utbildning

Mål

Att öka kunskaperna om och intresset för utbildning i Sverige hos studenter i utlandet.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall redovisa antalet publikationer och presentationer samt elektroniskt förmedlad information med fördelning på språk, länder och målgrupper.

2. Svenska institutet skall redovisa arbetet dels i samrådsorganet för nationell samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet, dels med portalen för information om högre utbildning i Sverige till studenter i utlandet.

3. Svenska institutet skall redovisa kostnader för publikationer, presentationer och elektroniskt förmedlad information med fördelning på språk, länder och målgrupper samt kostnader för arbetet dels i samrådsorganet för nationell samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet, dels med portalen för information om högre utbildning i Sverige till studenter i utlandet.

4. Svenska institutet skall analysera och kommentera insatserna.Verksamhetsgren Utbyte och samarbete inom högre utbildning

Mål

Att öka kunskaperna om och intresset för Sverige, framför allt som utbildningsland, genom stöd till undervisning i svenska och om Sverige på högskolenivå i andra länder.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall redovisa insatser per land, motivera valet av länder samt analysera och kommentera insatserna.

2. För stipendieverksamhet och svenskundervisning: se Övriga mål och återrapporteringskrav.
Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Verksamhetsområde Konstområdesövergripande verksamhet

Verksamhetsgren Information och presentation inom kulturområdet

Mål

Att förbättra kunskapen och kännedomen om svensk kultur utomlands.


Återrapportering

1. Svenska institutet skall bedöma insatsernas betydelse för utvecklingen av den svenska kulturens ställning utomlands.

2. Svenska institutet skall redovisa projekt och kostnader för information om och presentation av svensk litteratur i utlandet med fördelning på länder och språk.Verksamhetsgren Utbyte och samarbete inom kulturområdet

Mål

Att främja kontakter mellan institutioner och enskilda inom kulturområdet i Sverige och i utlandet och att stärka den svenska litteraturens närvaro utomlands.


Återrapportering

1. Svenska institutet skall bedöma insatsernas betydelse för utvecklingen av kontakterna mellan svenskt och utländskt kulturliv.

2. Svenska institutet skall redovisa bidrag till översättning av svensk litteratur med fördelning på länder och språk.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning

1. Kompetensförsörjning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Svenska institutet skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning institutets mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för institutets kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall institutets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

2. Global utveckling

Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2006 skall Svenska institutet senast den 15 december 2005 rapportera hur verksamheten bidrar till målet för politiken för global utveckling. Återrapporteringskravet gäller aktiviteter inom ramen för institutets verksamhet, inte biståndsfinansierade insatser.
1.4Uppdrag

1. Svenska institutet skall ansvara för de löpande kostnaderna för portalsidan för Sverigeinformation, Sweden.se, som institutet administrerar på uppdrag av Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU).

Svenska institutet skall senast den 1 mars 2005 till Utrikesdepartementet redovisa vilka särskilda medel för kultur- och främjandeprojekt som institutet erhållit från regeringen respektive NSU under år 2004. Institutet skall också redovisa resultatet av gjorda insatser.

2. Svenska institutet skall under år 2005 genomföra och planera insatser inför och i samband med följande projekt i samråd med Utrikesdepartementet och berörd utlandsmyndighet:

- hundraårsmarkeringen år 2005 av unionsupplösningen med Norge,

- Sveriges nationella dag den 6 april under världsutställningen i Aichi, Expo 2005,

- insatser i Kaliningradregionen under år 2005 då staden fyller 750 år,

- Ostindiefararen Götheborgs resa till Kina med början hösten 2005,

- utställning om Dag Hammarskjöld, hans gärning och internationella arbete

- 300-årsjubileet år 2007 av Carl von Linnés födelse.

Uppdrag för ytterligare projekt kan komma att lämnas under året.

3. Svenska institutet skall i samråd med Utrikesdepartementet genomföra och finansiera utbildningsprogram för lokalanställda med ansvar för press-, informations- och kulturfrågor.

4. Svenska institutet skall i samband med årsredovisningen redovisa användningen av de medel som tilldelats under anslaget 16.25:75 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. till Utbildningsdepartementet (Universitets- och högskoleenheten). Återstående medel skall redovisas.

5. Svenska institutet skall vara nationell kontaktpunkt för lärar- och studentutbytesprogrammet North2north inom ramen för Arktiska rådets universitetssamarbete UArctic. Arktiska rådets medlemsländer beviljar medel för det egna landets medverkan i programmet. Stipendier bör fördelas till personer med svensk högskoleutbildning. Resurser för ändamålet finns upptagna på anslaget 16.25:75 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., anslagsposten för Stipendier inom programmet North2north.

6. Svenska institutet skall fördela stipendier för studier som leder till masterexamen vid College of Europe i Brügge eller Warszawa. Stipendier bör fördelas till personer med svensk högskoleutbildning. Resurser för ändamålet finns upptagna på anslaget 16.25:75 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., anslagsposten för Stipendier för studier vid College of Europe.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:9Svenska institutet (Ramanslag)
Disponeras av Svenska institutet74 846 tkr
5:9 ap.1Svenska institutet (Ram)74 846 tkr

Disponeras av regeringen452 tkr
5:9 ap.2SI - Regeringens disposition (Ram)452 tkr


Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1Biståndsverksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Svenska institutet97 000 tkr
8:1 ap.11Utbyte och samarbete med ODA-länder (Ram)17 000 tkr
8:1 ap.27.1Utbyte och samarbete med Östeuropa, icke ODA-länder (Ram)35 000 tkr
8:1 ap.27.2Visbyprogrammet (Ram)45 000 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
8:1 ap.8Till regeringens disposition (Ram)0 tkr


Villkor
8:1 ap.11 Utbyte och samarbete med ODA-länder

Av tillgängliga medel på anslagsposten får Svenska Institutet under 2005 utbetala högst 17 000 000 kronor.

Av anslagsposten får högst 3 500 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Medel under anslagsposten får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktliner för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer (s.k. ODA-länder).8:1 ap.27.1 Utbyte och samarbete med Östeuropa, icke ODA-länder

1. Svenska institutet får om ej annat anges utan regeringens medgivande fatta beslut om en enskild insats till en kostnad om högst 5 000 000 kronor för budgetåret 2005.

2. Av delposten får högst 8 500 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnaderna.8:1 ap.27.2 Visbyprogrammet

Av delposten får högst 4 000 000 kronor användas för programmets andel av förvaltningskostnaderna.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:9 Svenska institutet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
5:9 ap.10Allt0
5:9 ap.20Allt452

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1 Biståndsverksamhet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
8:1 ap.110Allt0
8:1 ap.27.10Allt0
8:1 ap.27.20Allt0
8:1 ap.80Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
5:95:9 ap.2100 %
8:1 ap.27.18:1 ap.8100 %
8:1 ap.27.28:1 ap.8100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
5:9 ap.14 0003 0001 0002008
8:1 ap.114 0003 0001 0002007
8:1 ap.27.17 0007 00002007
8:1 ap.27.223 00023 00002007
Belopp angivna i tkr


Villkor

Beloppen i kolumnerna "infriade förpliktelser" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)0
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Avgiftsbelagd verksamhet
Sweden Bookshop-4632632 5002 3002000
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sweden Bookshop är full kostnadstäckning.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftens storlek bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15§ Avgiftsförordningen (1992:191). Intäkterna disponeras av Svenska institutet.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Svenska institutet får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Svenska institutet har under 2005 inte tillgång till räntekonto med kredit enligt 13 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).På regeringens vägnar

Laila Freivalds
Marie-Helene Lindblom
Kopia till

SB
SB, Internrevision
UD-EC
UD-GU
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN
Fi-BA
U-UH
Ku-KR
RK Ekonomi
Riksdagen UU
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen