Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 13

2005-12-15
N2005/9991/A
N2005/10090/BS
(delvis)
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Box 513
751 20 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering och anslag inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
Riksdagen har beslutat om Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 13, bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Arbetsmarknadspolitik Verksamhetstillsyn, kontroll och uppföljning Utvärdering och forskning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadspolitiken skall bidra till en väl fungerande arbetsmarknad

1.1.1

Verksamhetsområde Verksamhetstillsyn, kontroll och uppföljning

Tillsynen och kontrollen av det arbetsmarknadspolitiska regelverket skall förbättras

Kunskapen om de samlade effekterna av de arbetsmarknadspolitiska insatserna skall öka

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utvärdering och forskning

Mål 1. Öka kunskapen

IFAU skall bidra till att politikområdets och verksamhetsområdets mål uppfylls genom att främja, stödja och genomföra vetenskapliga utvärderingar.

IFAU:s uppdrag omfattar:

1. de samlade effekterna av arbetsmarknadspolitikens insatser för såväl den enskilde som samhället,

2. arbetsmarknadens funktionssätt

3. de effekter åtgärder inom utbildningsväsendet har på arbetsmarknaden.

Uppdraget omfattar effektutvärderingar, processutvärderingar, implementeringsstudier och uppföljningar. IFAU:s verksamhet bör vara inriktad mot resultat som är relevanta för politiska överväganden. Inom ramen för IFAU:s uppdrag skall fokus i första hand läggas på de samlade effekterna av arbetsmarknadspolitikens insatser, de nya initiativ regeringen har tagit inom detta område samt de särskilda uppdrag regeringen har beslutat att ge IFAU.

All individbaserad statistik som IFAU publicerar skall vara könsuppdelad. I de fall det inte är möjligt skall orsaken redovisas. Eventuella skillnader mellan könen skall analyseras och kommenteras. Regionala skillnader, skillnader vad gäller åldersgrupper eller etnisk tillhörighet skall också belysas och analyseras.

IFAU skall bistå Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) med råd om hur de arbetsmarknadspolitiska insatserna bör bli statistikförda så att de blir uppföljnings- och/eller utvärderingsbara.

Återrapportering

1.1 IFAU skall lämna en samlad bedömning av hur myndighetens insatser har bidragit till att nå målen för politik- och verksamhetsområdet.

1.2 IFAU skall kortfattat beskriva huvudresultaten av avslutade uppdrag och projekt med fokus på nya kunskaper och metoder som kan bidra till att utveckla politikområdet. Av redovisningen skall även framgå hur myndighetens resurser (kostnader och tidsåtgång) under det gångna året har fördelats mellan huvuduppdragets tre områden. Denna redovisning skall skriftligen lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2006.

1.3 IFAU skall redovisa i vilken utsträckning de rapporter och Working papers som myndigheten publicerat helt eller delvis har finansierats av IFAU, samt fördelningen mellan extern och intern finansiering.

1.4 IFAU skall kortfattat redovisa den övergripande inriktningen för pågående och planerade egeninitierade projekt. Denna redovisning skall skriftligen lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj och den 31 oktober 2006.

1.5 IFAU skall kortfattat redovisa arbetsläget för det uppdrag myndigheten har när det gäller arbetsmarknadspolitikens effekter samt de särskilda uppdrag som regeringen fattat beslut om. Denna redovisning skall skriftligen lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj och den 31 oktober 2006.

Mål 2. Sprida kunskapen

Målet är att IFAU skall sprida sina resultat så att de blir tillgängliga för olika intressenter i Sverige och utomlands.

Återrapportering

2.1 IFAU skall beskriva hur spridningen av kunskaper, erfarenheter och resultat från myndighetens projekt och uppdrag har genomförts. Redovisningen skall innehålla en målgruppsanalys och en beskrivning av hur de kunskapsförmedlande insatserna är riktade och hur dessa insatser har utvecklats sedan föregående år. IFAU skall bland annat redovisa antalet forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar. Myndigheten skall också redovisa antalet konferenser, workshops, seminarier och kurser i egen regi. Antalet presentationer av IFAU:s anställda vid konferenser, workshops och seminarier i andras regi skall även redovisas liksom antalet gästforskare vid myndigheten.

2.2 IFAU skall redovisa hur myndighetens resurser (kostnader och tidsåtgång) har fördelats på regeringsuppdrag, egeninitierade projekt och andra uppdrag. Myndigheten skall även redovisa fördelningen mellan rapporter och Working papers.

4

Uppdrag

1. Utgiftsprognoser

IFAU skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2006-2009 för samtliga anslag/anslagsposter, inkl. äldre anslag, som myndigheten disponerar. Redovisningen skall ske senast

- den 19 januari 2006

- den 8 mars 2006

- den 2 maj 2006

- den 21 augusti 2006

- den 2 november 2006.

2. Nya uppdrag

2.1 Metoder för att bättre identifiera de arbetssökandes behov

IFAU skall i samråd med AMS utveckla verktyg för arbetsförmedlingen så att den bättre skall kunna ge rätt åtgärder till rätt individ vid rätt tidpunkt. Syftet är att ta fram metoder för att tidigt identifiera arbetssökanden som riskerar att fastna i långtidsarbetslöshet och att erbjuda dem ett effektivt stöd. En skriftlig delredovisning skall lämnas senast den 31 juli 2006. Uppdraget skall slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 december 2006.

3. Tidigare uppdrag som ännu inte har slutredovisats

3.1 Undersöka bestämningsfaktorer för sökbeteende

IFAU skall undersöka bestämningsfaktorer för arbetssökandes sökbeteende och deras betydelse för att hitta arbete. En första redovisning lämnades i augusti 2005. Undersökningen skall skriftligen slutredovisas till Regeringskansliet (Näringdepartementet) senast den 11 augusti 2006.

3.2 Utvärdering av ungdomsinsatserna

a. IFAU skall följa upp och utvärdera effekterna av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för ungdomar. I ett första skede skall en implementeringsstudie genomföras. Denna skall innefatta en beskrivning av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för ungdomar och deras tillämpning i praktiken med avseende på exempelvis arbetslöshetstider, anvisningstider samt övergången till osubventionerat arbete eller studier för de personer som anvisats. Kartläggningen skall belysa eventuella skillnader mellan unga kvinnor och män, skillnader avseende etnicitet samt regionala skillnader. I ett andra skede skall IFAU genomföra en utvärdering som skall belysa vilka effekter insatserna har haft. AMS skall tillhandahålla de uppgifter som krävs för uppdragets fullgörande samt bistå med nödvändig statistik. En första redovisning lämnades i mars 2005 och en andra redovisning lämnades i augusti 2005. En skriftlig slutredovisning skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2006.

b. IFAU skall även följa upp och utvärdera det allmänna anställningsstödet från 6 månaders inskrivningstid för arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år som infördes den 1 februari 2005. Uppföljningen skall innehålla en beskrivning av de karakteristiska som kännetecknar ungdomar i allmänt anställningsstöd samt redovisa övergångar till arbete, reguljära studier och andra arbetsmarknadspolitiska program samt göra en jämförelse med andra ungdomsinsatser. En första redovisning av uppdraget skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 6 januari 2007. Därefter skall regeringen ta ställning till om IFAU skall genomföra en utvärdering, vad utvärderingen skall omfatta samt datum för återrapportering.

3.3 Utvärdering av integrationen på arbetsmarknaden

IFAU skall följa upp arbetsförmedlingens insatser och program för att främja integrationen av invandrare på den svenska arbetsmarknaden. Uppföljningen skall innehålla en kartläggning av de insatser och program som under 2005 erbjudits utrikes födda män och kvinnor med olika bakgrund vad gäller exempelvis ålder, födelseland, vistelsetid i Sverige och utbildning. I uppföljningen skall utfallet av de insatser och program som erbjudits utrikes födda män och kvinnor jämföras med utfallet för insatser och program för andra arbetslösa. En utvärdering av programmet Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare (SIN) skall skriftligen lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 juni 2006. En första rapportering av kartläggningen och uppföljningen av övriga insatser och program skall redovisas senast den 1 augusti 2006, en slutrapport skall vara Regeringskansliet (Näringsdepartementet) tillhanda senast den 15 november 2006. Därefter skall regeringen ta ställning till om IFAU skall utvärdera de insatser och program som erbjuds utrikes födda, vad utvärderingen skall omfatta samt datum för återrapportering.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (Ramanslag)
Disponeras av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 21 926
ap.1 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering förvaltningskostnader (ram) 16 499
ap.2 Finansieringsbidrag (ram) 2 712
ap.4 Finansieringsbidrag, effekter av utbildning (ram) 2 715

Villkor för anslag 22:7

ap.4 Finansieringsbidrag, effekter av utbildning

Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom utbildningsväsendet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
22:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
ap.1 495 3 % 0
ap.2 82 3 % 0
ap.4 81 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
22:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
22:7 ap.3 22:7 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/ap År Anslagstyp
22:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
ap.3 ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/ap/dp 2006 2007 2008 -
Bemyndiganderam Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår
22:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
22:7 ap.2 3 500 2 675 0 2009
22:7 ap.4 3 500 2 675 0 2009
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnen infriade förpliktelser anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 1 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 1 150
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 1 826
2006-02-25 1 826
2006-03-25 1 826
2006-04-25 1 826
2006-05-25 1 826
2006-06-25 1 826
2006-07-25 1 826
2006-08-25 1 826
2006-09-25 1 826
2006-10-25 1 826
2006-11-25 1 826
2006-12-25 1 840
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
22:7 ap.1 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering förvaltningskostnader
22:7 ap.2 Finansieringsbidrag
22:7 ap.4 Finansieringsbidrag, effekter av utbildning

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

IFAU får åta sig att utföra avgiftsfinansierad utvärdering och forskning på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

IFAU får åta sig att utföra bidragsfinansierad utvärdering och forskning på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

IFAU undantas från kraven att lämna finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 § och delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Hans Karlsson
Ulrika Johansson
Kopia till
Riksrevisionen
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsmarknadsstyrelsen