Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
111:8

2005-12-15
U2005/9498/BIA (delvis)
Sameskolstyrelsen
Box 155
962 24 JOKKMOKK
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Sameskolstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Sameskolstyrelsens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Sameskolstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Utbildningspolitik Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Samisk förskola och fritidshem
Barn- och ungdomsutbildning Undervisning
Läromedel

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål

Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård av och ansvar för barn.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Sameskolstyrelsen, Statens skolverk, Specialpedagogiska institutet och Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Samisk förskola och fritidshem

Mål

Erbjuda samiska barn förskola och fritidshem där hela eller delar av verksamheten bedrivs på samiska.

Återrapportering

Redovisa antalet barn som omfattas av verksamhet med förskola och fritidshem som styrelsen enligt 2 kap. 3 § sameskolförordningen (1995:205) efter avtal med en kommun får fullgöra.

Redovisa verksamhetsgrenens kostnadsutveckling och styckkostnad per plats i förskola respektive fritidshem. Kostnadsredovisningen skall analyseras och kommenteras.

All återrapportering skall så långt möjligt vara könsuppdelad.

1.1.2

Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål

Öka andelen elever som når målen för utbildningen.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Sameskolstyrelsen, Internationella programkontoret för utbildningsområdet och Svenska institutet och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Undervisning

Mål

Bevara och utveckla det samiska språket och den samiska kulturen genom att ge samiska barn en utbildning med samisk inriktning.

Öka antalet elever som kan tala, läsa och skriva på samiska.

Återrapportering

Redovisa myndighetens insatser för att utveckla undervisning och annan verksamhet vid sameskolorna och den integrerade undervisningen i syfte att öka verksamheternas måluppfyllelse och resultat.

Redovisa andelen elever i årskurs fem som når målen enligt kursplanen i samiska. Redovisningen skall avse dels elever med samiska som förstaspråk, dels elever med samiska som andraspråk.

Redovisa om det finns elever som inte når målen i läroplanen och kursplanerna för årskurs fem samt analysera eventuella generella orsaker till detta. Redovisningen skall innehålla en bedömning av åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas för att dessa elever skall nå upp till målen.

Redovisa verksamhetens totala kostnadsutveckling och styckkostnaden för en elevplats. Därvid redovisa

- antal elever som omfattas av skolskjutsar och kostnad per elev,

- antal elever som omfattas av boende genom inackordering i familjer och kostnaden per elev.

Kostnadsredovisningen skall analyseras och kommenteras.

Redovisa antalet barn som omfattas av förskoleklass som styrelsen enligt 2 kap. 3 § sameskolförordningen (1995:205) efter avtal med en kommun får fullgöra. Åtgärder som vidtagits för att integrera sameskolan och samisk förskoleklass skall redovisas särskilt. Intäkter och kostnader för verksamheten skall redovisas.

All återrapportering skall så långt möjligt vara könsuppdelad.

 

1.1.2.2

Verksamhetsgren Läromedel

Mål

Utveckla och främja produktion av läromedel för samisk undervisning.

Återrapportering

Redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att täcka behovet av läromedel, kostnaderna för åtgärderna samt analysera effekter och framtida behov av läromedel för de samiska språkvarieteterna.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Sameskolstyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser för år 2006 och 2007 för det anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i Hermes enlig instruktion från ESV.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 19 januari 2006 (prognos åren 2006 och 2007)

- den 8 mars 2006 (prognos åren 2006 och 2007)

- den 2 maj 2006 (prognos åren 2006 och 2007)

- den 21 augusti 2006 (prognos åren 2006 och 2007)

- den 2 november 2006 (prognos åren 2006 och 2007)

4

Uppdrag

1. Regeringen uppdrar till Sameskolstyrelsen att senast den 1 mars 2006 lämna förslag till åtgärder för att få myndighetens ekonomi i balans. Myndigheten skall redovisa vilka åtgärder som årligen behöver vidtas för att myndighetens ekonomi skall vara i balans senast år 2008.

2. Regeringen uppdrar åt Sameskolstyrelsen att delta i arbetet med regeringens uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att främja utveckling och produktion av samiska läromedel (regeringsbeslut 2005-11-17, U 2005/8408/S).

3. Regeringen uppdrar åt Sameskolstyrelsen att redovisa sina insatser för att rekrytera pedagogiskt utbildad personal till sameskolan och till samisk förskola och fritidshem.

4. Regeringen uppdrar åt Sameskolstyrelsen att redovisa sina insatser för att informera om sameskolan och samisk undervisning bland den samiska befolkningen och i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.

Uppdrag ur tidigare regleringsbrev som ännu ej är slutredovisade

Sameskolstyrelsen skall i samarbete med Ekonomistyrningsverket utarbeta riktlinjer för kostnadsredovisning av de gemensamma kostnaderna för verksamhetsgrenen Samisk förskola och fritidshem samt förslag till avgifter för dessa verksamheter från kommunerna till Sameskolstyrelsen (ur regleringsbrevet för år 2005).

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:7 Sameskolstyrelsen (Ramanslag)
Disponeras av Sameskolstyrelsen 33 246
ap.1 Sameskolstyrelsen (ram) 33 246
Disponeras av regeringen 0
ap.2 Sameskolstyrelsen - Regeringens disposition (ram) 0

Villkor för anslag 25:7

ap.1 Sameskolstyrelsen

Föreskrifterna i 4 och 7 §§ förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. skall tillämpas på Sameskolstyrelsen. Därvid skall kategori E gälla.

Sameskolstyrelsen får utöver den kommunala ersättningen belasta anslagsposten med utgifter för finansiering av integrerad samisk förskoleklass.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
25:7 Sameskolstyrelsen
ap.1 997 Allt 0
ap.2 0 Allt 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
25:7 Sameskolstyrelsen
25:8 ap.1 25:7 ap.2 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 7 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Sameskolstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 2 770
2006-02-25 2 770
2006-03-25 2 770
2006-04-25 2 770
2006-05-25 2 770
2006-06-25 2 770
2006-07-25 2 770
2006-08-25 2 770
2006-09-25 2 770
2006-10-25 2 770
2006-11-25 2 770
2006-12-25 2 776
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sameskolstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:7 ap.1 Sameskolstyrelsen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsfinansierad verksamhet
Samisk förskola och fritidshem -1 934 -2 000 8 000 10 000 -2 000 -5 934
Belopp angivna i tkr

Villkor

Samisk förskola och fritidshem

Sameskolstyrelsen får enligt 2 kap. 3 § sameskolförordningen (1995:205) efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet samt förskoleklassen för samiska barn. Sameskolstyrelsen skall ta ut avgift från kommunen för denna verksamhet. Inkomsterna får disponeras av Sameskolstyrelsen.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

Verksamhet Ink. tit. +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättsliga avgifter
Skolverksamhet 2811 7 577 7 526 7 288 0 7 288 22 391
Belopp angivna i tkr

Villkor

Skolverksamhet

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1995:50) om ersättning för elever i sameskolan. Ersättningen skall tillföras inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet och särredovisas i årsredovisningen. Därvid skall framgå antaler elever samt ersättningens storlek från respektive kommun.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sameskolstyrelsen är att intäkterna från hemkommunerna för elevs undervisning i sameskolan och integrerad förskoleklass delvis skall täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster skall finansierias från anslaget 25:7 Sameskolstyrelsen ap. 1.

Det ekonomiska målet för övrig avgiftsbelagd verksamhet är full kostnadstäckning.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Ann-Katrin Wirén
Kopia till
Finansdepartementets budgetavdelning
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens skolverk
Myndigheten för skolutveckling
Sametinget