Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
II:8

2005-12-15
U2005/9568/Kr
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
Ekumeniska Centret
172 99 SUNDBYBERG
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
Riksdagen har beslutat om Samarbetsnämndes för statsbidrag till trossamfund verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 20005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85 ).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Kulturpolitik Trossamfund Stöd till trossamfund

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

 

Övergripande verksamhetsmål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i hela Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfunds verksamhet. Under 2006 skall särskild tonvikt läggas på insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald.

Myndigheten skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1

Verksamhetsområde Trossamfund

1.1.1.1

Verksamhetsgren Stöd till trossamfund

Mål

Målet för statens stöd till trossamfund är att bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.

Återrapportering

Samarbetsnämnden skall redovisa

- efter vilka principer som bidragen har fördelats,

- vilka åtgärder som vidtagits i syfte att tillförsäkra att bidragen används för avsett ändamål.

Redovisningen skall i tillämpliga delar göras per bidragsform (organisationsbidrag, verksamhetsbidrag respektive projektbidrag).

För de olika formerna av bidrag skall därutöver redovisas:

- för organisationsbidrag: hur bidrag har fördelats per trossamfund uttryckt i summa bidragsbelopp och per betjänad samt uppgift om antalet församlingar inom respektive trossamfund som har fått bidrag,

- för verksamhetsbidrag: hur bidragen har fördelats på olika verksamheter,

- för projektbidrag: hur bidragen har fördelats på och utbetalats till olika projekt.

En bedömning skall göras av i vilken utsträckning bidragen uppfyller det mål och de villkor, bl.a. att trossamfundet bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, som ställs upp för statens stöd till trossamfund. Redovisningen skall innehålla dels en sammanfattande bedömning, dels en bedömning per bidragsform.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Samarbetsnämnden för statbidrag till trossamfund skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2005 respektive för 2006 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisningen skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2006-2009

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 19 januari 2006

- den 8 mars 2006

- den 2 maj 2006

- den 21 augusti 2006

- den 2 november 2006

3

Organisationsstyrning

 

4

Uppdrag

Barnkulturåret 2007

Regeringen har utlyst 2007 till ett särskilt barnkulturår. Myndigheten skall förbereda aktiviteter inför Barnkulturåret 2007. Resultatet av arbetet skall redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2006. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:38 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (Ramanslag)
Disponeras av Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 3 696
ap.1 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (ram) 3 696
28:39 Stöd till trossamfund (Ramanslag)
Disponeras av Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 50 232
ap.1 Stöd till trossamfund (ram) 50 232

Villkor för anslag 28:39

ap.1 Stöd till trossamfund

- Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2006.

- Av anslaget skall minst 6 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag och minst 2 500 000 kronor för projektbidrag. I förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund anges till vilka ändamål verksamhetsbidrag och projektbidrag får beviljas.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
28:38 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
ap.1 111 3 % 0
28:39 Stöd till trossamfund
ap.1 1 507 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
28:38 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
28:38 ap.2 28:38 ap.1 76
28:39 Stöd till trossamfund
28:39 ap.2 28:39 ap.1 1
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap År Anslagstyp
28:38 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
ap.2 ram
28:39 Stöd till trossamfund
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 150
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 364
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 308
2006-02-25 308
2006-03-25 308
2006-04-25 308
2006-05-25 308
2006-06-25 308
2006-07-25 308
2006-08-25 308
2006-09-25 308
2006-10-25 308
2006-11-25 308
2006-12-25 308
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:38 ap.1 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

7

Avgifter och bidrag

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund skall i årsredovisningen för 2006 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Kerstin Östmark
Kopia till
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd