Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 29

2005-12-15
N2005/9805/TP
N2005/9907/BS (delvis)
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Olaus Magnus väg 35
581 95 LINKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Statens väg- och transportforskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr.22, bet. 2005/06:TU1, rskr. 2005/06:81) .
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Transportpolitik Forskning och analys Forskning och utveckling

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskning och analys

Mål

Kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn med syfte att effektivt närma sig det transportpolitiska målet.

Återrapportering

VTI skall översiktligt redovisa hur myndighetens forskning kan bidra till uppfyllandet av de transportpolitiska delmålen (prop. 2001/02:20).

1.1.1.1

Verksamhetsgren Forskning och utveckling

Mål

Kunskapen om transportsektorn skall kontinuerligt förbättras

Målet är att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva samhällsmotiverad tillämpad forskning av hög kvalitet. VTI:s verksamhet skall utformas så att den fortlöpande kan utvecklas i enlighet med vad forskningsfinansiärerna efterfrågar och de krav som dessa ställer på forskningsresultatens kvalitet och användbarhet.

VTI skall bli mindre sårbart för tillfälliga nedgångar i efterfrågan hos enskilda beställare. Därför skall VTI sträva efter att vidga kretsen av forskningsbeställare.

Verksamheten skall ha en god internationell anknytning. Tvärvetenskapliga forskningsmiljöer av internationell klass skall byggas upp och vidareutvecklas inom institutets verksamhetsområden.

För att utnyttja begränsade resurser optimalt bör VTI sträva efter att kontinuerligt utveckla samverkan med de universitets- och högskoleinstitutioner som bedriver med institutet näraliggande forskning och utbildning. Nya professorstjänster bör inträttas tillsammans med universitet eller högskola.

Återrapportering

VTI skall redovisa hur kvaliteten i FoU-arbetet säkerställs.

VTI skall redovisa utvecklingen över tiden av antalet forskningsbeställare samt hur volym och andelar förändrats för de större beställarna.

VTI skall redovisa de åtgärder som vidtagits för att öka institutets internationella anknytning av verksamheten och utvecklingen över tiden.

Utvecklingen över tiden vad gäller samverkan med universitets- och högskoleinstitutioner med institutet näraliggande forskning och utbildning skall redovisas.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. VTI skall för anslaget 36:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut lämna prognoser på anslagets utveckling för åren 2006-2009 i informationssystemet Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

- Den 19 januari 2006,

- den 8 mars 2006,

- den 2 maj 2006,

- den 21 augusti 2006, och

- den 2 november 2006.

2. VTI skall redovisa slutsatser och resultat av större och viktigare projekt som genomförts under året samt hur resultaten spridits.

3

Organisationsstyrning

1. Mål: Andelen anställda med licentiat- och doktorsexamen bör bibehållas på oförändrad nivå eller öka under året.

Återrapportering: Utöver vad som anges i 3 kap. 3 § förordningen (200:605) om årsredovisning skall VTI redovisa utvecklingen över tiden av antalet anställda med licentiat- och doktorsexamen.

 

4

Uppdrag

Redovisning av miljöledningsarbete

VTI skall redovisa myndighetens miljöledningsarbete enligt riktlinjerna i regeringsbeslut den 10 november 2005.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut (Ramanslag)
Disponeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut 34 730
ap.1 Statens väg- och transportforskningsinstitut (ram) 34 730
Disponeras av regeringen 0
ap.2 Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (ram) 0

Villkor för anslag 36:14

ap.1 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Anslaget får användas till vissa kostnader för kompetensutveckling, lokaler, särskild utrustning och administration. Dessa kostnader belastar därigenom inte fullt ut den avgiftsfinansierade verksamheten. Anslaget får också användas till forskning och medfinansiering av VTI:s deltagande i EU-projekt. Kostnaderna för ovanstående verksamheter skall särredovisas i årsredovisningen.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
36:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut
ap.1 1 042 3 % 0
ap.2 0 3 % 0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 40 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 25 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens väg- och transportforskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 2 894
2006-02-25 2 894
2006-03-25 2 894
2006-04-25 2 894
2006-05-25 2 894
2006-06-25 2 894
2006-07-25 2 894
2006-08-25 2 894
2006-09-25 2 894
2006-10-25 2 894
2006-11-25 2 894
2006-12-25 2 896
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens väg- och transportforskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
36:14 ap.1 Statens väg- och transportforskningsinstitut

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet 0 0 130 700 130 700 0 0
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att avgiftsintäkter och bidragsintäkter skall täcka minst 70 procent av kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster skall finansieras från anslaget 36:14.

När det gäller uppdrag där VTI konkurrerar med aktörer på den privata marknaden skall målet vara minst full kostnadstäckning. Denna verksamhet skall särredovisas.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Inkomsterna disponeras av VTI. Avgifternas storlek bestäms av VTI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

2. Uppdragintäkternas andel av institutets totala intäkter skall redovisas.

3. VTI får bedriva tjänsteexport enligt tjänsteexportförordningen (1992:192).

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

VTI får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin forskning och utveckling. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens väg- och transportforskningsinstitut skall omfattas av kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Institutet får dock med undantag från 23 § i förordningen balansera ett överskott på högst 15 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret i ny räkning utan att förslag behöver lämnas till regeringen om hur hela överskottet skall disponeras.


På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Margaretha Granborg
Kopia till
Riksdagen/TU
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet/BS/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Vägverket
Verket för innovationssystem
Utrikesdepartementet/IH
Banverket