Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:61

2005-12-15
U2005/9528/Kr
Svenskt biografiskt lexikon
Box 12536
102 29 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Svenskt biografiskt lexikon
Riksdagen har beslutat om Svenskt biografiskt lexikons verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Svenskt biografiskt lexikon och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Kulturpolitik Arkiv Förmedling
Kunskapsuppbyggnad

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Svenskt biografiskt lexikon är att ge ut publikationen Svenskt biografiskt lexikon och därigenom sprida kunskap om svensk personhistoria.

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i hela Svenskt biografiskt lexikons verksamhet. Under 2006 skall särskild tonvikt läggas på insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald.

Myndigheten skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Svenskt biografiskt lexikon skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Svenskt biografiskt lexikons verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren.

1.1.1

Verksamhetsområde Arkiv

1.1.1.1

Verksamhetsgren Förmedling

Mål

Ökad tillgänglighet till materialet för fler och nya grupper.

Återrapportering

Svenskt biografiskt lexikon skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

- vilka insatser som har gjorts för att marknadsföra myndighetens publikationer.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Målet är att med gällande vetenskaplig kvalitet ta fram material för publicering av minst ett band vart tredje år.

Återrapportering

Svenskt biografiskt lexikon skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Prognoser 2006-2009

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 19 januari 2006

- den 8 mars 2006

- den 2 maj 2006

- den 21 augusti 2006

- den 2 november 2006

4

Uppdrag

Barnkulturåret 2007

Regeringen har utlyst 2007 till ett särskilt barnkulturår. Myndigheten skall förbereda aktiviteter inför Barnkulturåret 2007. Resultatet av arbetet skall redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2006. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:24 Svenskt biografiskt lexikon (Ramanslag)
Disponeras av Svenskt biografiskt lexikon 4 348
ap.1 Svenskt biografiskt lexikon (ram) 4 348

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
28:24 Svenskt biografiskt lexikon
ap.1 130 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
28:24 Svenskt biografiskt lexikon
28:24 ap.2 28:24 ap.1 4
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap År Anslagstyp
28:24 Svenskt biografiskt lexikon
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 120
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 542
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Svenskt biografiskt lexikons räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 362
2006-02-25 362
2006-03-25 362
2006-04-25 362
2006-05-25 362
2006-06-25 362
2006-07-25 362
2006-08-25 362
2006-09-25 362
2006-10-25 362
2006-11-25 362
2006-12-25 366
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Svenskt biografiskt lexikons disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:24 ap.1 Svenskt biografiskt lexikon

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Svenskt biografiskt lexikon får ta betalt för lexikonet. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Svenskt biografiskt lexikon kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering

Svenskt biografiskt lexikon skall i årsredovisningen för 2006 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor det tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Katja Wahlsten
Kopia till
Riksdagens, Kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartememtet/Ba
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd