Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 15

2005-12-20
N2005/9759/IR
N2005/9907/BS
(delvis)
Vägverket
781 87 BORLÄNGE
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Vägverket m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (rskr. 2005/06:81)
Riksdagen har beslutat om Vägverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg. omr. 22, bet. 2005/06:TU1, rskr. 2005/06:81) .
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Vägverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHETPolitikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Transportpolitik Vägar Ett tillgängligt transportsystem
En hög transportkvalitet
En säker trafik
En god miljö
En positiv regional utveckling
Ett jämställt transportsystem

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.1.1

Verksamhetsområde Vägar

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där vägtransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där vägtransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker trafik, där det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen dödas eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet. Vägtransportsystemets utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador. God hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser skall främjas. Vägtransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. En positiv regional utveckling, där vägtransportsystemet främjar en positiv regional utveckling genom att dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas, dels motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt vägtransportsystem, som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

Återrapportering

Vägverket skall redovisa och kommentera måluppfyllelsen för respektive områdesmål inom verkets egen verksamhet. Av redovisningen skall framgå bl.a. tillstånd och utveckling inom området, viktiga insatser och effekterna av dessa. I avsnitt 2 Övriga mål och återrapporteringskrav återfinns statistikuppgifter och nyckeltal som kan ligga till grund för redovisningen.

Vägverket skall i en sektorsredovisning för 2006 redovisa och kommentera måluppfyllelsen mot angivna verksamhetsområdesmål och transportpolitiska etappmål som gäller för vägtransportsektorn och som anges nedan. Även här kan de statistikuppgifter och nyckeltal som framgår av avsnitt 2 Övriga mål och återrapporteringskrav utgöra grund för redovisningen. Vägverket skall redovisa och analysera eventuella skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter att utnyttja vägtransportsystemet.

I årsredovisningen och i sektorsredovisningen för 2006 skall det ingå en analys av avvikelser från målen. Analysen skall beskriva

- orsaken till väsentliga avvikelser från målen,

- åtgärder som Vägverket (årsredovisning och sektorsredovisning) eller andra aktörer (sektorsredovisning) vidtagit och som i väsentlig grad har eller bedöms ha påverkat måluppfyllelsen,

- övriga omvärldsfaktorer som har eller bedöms ha påverkat måluppfyllelsen, och

- åtgärder som Vägverket (årsredovisning och sektorsredovisning) eller andra aktörer (sektorsredovisning) vidtagit eller avser att vidta med anledning av redovisat resultat 2006.

I såväl årsredovisningen som sektorsredovisningen skall återrapporteringskrav i möjligaste mån redovisas i tidsserier om minst fem år och, där så är möjligt och relevant, i tidsserier om tio år. Där så är möjligt skall internationella jämförelser göras.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Ett tillgängligt transportsystem

Mål 1

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv skall successivt förbättras mellan glesbygd och centralorter samt mellan regioner och omvärlden.

Mål 2

Tillgängligheten inom storstadsområden och mellan tätortsområden skall öka.

Återrapportering 1 och 2

Restids- och reskostnadsutveckling för representativa typresor mellan glesbygd och centralorter, mellan regioner och omvärlden, inom storstadsområden samt mellan tätorter.

Mål 3

Andelen funktionshindrade som kan utnyttja vägtransportsystemet, inklusive kollektivtrafik, skall öka. Senast 2010 bör kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder.

Återrapportering 3

Andel funktionshindrade som kan nyttja vägtransportsystemet.

Mål 4

Andelen barn som på egen hand kan utnyttja vägtransportsystemet skall öka.

Återrapportering 4

Andel barn som på egen hand kan nyttja vägtransportsystemet, vilka åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för barn i vägtransportsystemet samt en beskrivning av hur barns erfarenheter tagits till vara i arbetet.

Mål 5

Andelen gående, cyklister och bussresenärer skall öka jämfört med det totala kortväga resandet.

Återrapportering 5

Andelen gående, cyklister och bussresenärer av det totala kortväga resandet skall redovisas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren En hög transportkvalitet

Långsiktigt mål

Kvaliteten i det svenska vägtransportsystemet skall successivt förbättras.

Mål 1

Vägverket skall genom sina samlade åtgärder under 2006 förbättra tillståndet på det statliga vägnätet, jämfört med 2005.

Mål 2

Restriktioner på det statliga vägnätet skall minska.

Återrapportering 1 och 2

Redovisa

- jämnhet på det statliga vägnätet, km och andel, uppdelad på skogslän, dvs. Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län samt alla län norr om dessa, respektive övriga landet, och

- nedsatt bärighet för hela det statliga vägnätet samt för det vägnät som pekats ut som viktigt för näringslivet, km och dygnskm.

1.1.1.3

Verksamhetsgren En säker trafik

Långsiktigt mål

Antalet dödade och svårt skadade till följd av vägtrafikolyckor skall minska och antalet dödade i vägtrafikolyckor skall understiga 270 personer 2007 inom hela vägtransportsektorn.

Mål 1

Vägverket skall genomföra kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet som leder till att antalet dödade i vägtrafikolyckor under 2006 minskar med minst 20 personer jämfört med 2005.

Återrapportering 1

Redovisa

- beräknat antal färre dödade och färre svårt skadade till följd av Vägverkets åtgärder, och

- antal dödade och svårt skadade personer i vägtrafiken.

Mål 2

Åtgärder som särskilt syftar till att förbättra barns trafiksäkerhet skall prioriteras.

Återrapportering 2

Olyckor med barn inblandade skall redovisas. Vägverket skall även redovisa åtgärder som vidtagits för att öka barns säkerhet i vägtransportsystemet samt uppnådda resultat av vidtagna åtgärder.

1.1.1.4

Verksamhetsgren En god miljö

Långsiktigt mål 1

Vägtrafikens utsläpp av koldioxid 2010 skall uppgå till högst 1990 års nivå.

Långsiktigt mål 2

Halter av koloxid, kvävedioxid, svaveldioxid, sot och partiklar i tätorter skall ligga under gränsvärden och fastställda miljökvalitetsnormer.

Återrapportering 2

Redovisa överskridanden av gränsvärden för koloxid, kvävedioxid, svaveldioxid, sot och partiklar i tätorter

Långsiktigt mål 3

Inga boende skall utsättas för vägtrafikbuller överstigande 65 dBA ekvivalentnivå utomhus 2007. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras bör inriktningen vara att ekvivalentnivån inomhus inte överstiger 30 dBA.

Långsiktigt mål 4

Miljöfarligt material skall inte införas i infrastrukturen, användningen av icke förnyelsebara material skall minimeras och material skall återanvändas.

Långsiktigt mål 5

Nya vägtransportanläggningar skall lokaliseras så att de fungerar i samklang med sin omgivning och utformas med hänsyn till natur- och kulturvärden.

Mål för verksamhetsåret

 

Mål 1

Vägverket skall genomföra åtgärder som leder till en minskning av utsläppen av koldioxid från vägtransportsektorn med minst 20 000 ton under 2006.

Återrapportering 1

Redovisa beräknad effekt av Vägverkets åtgärder på koldioxidutsläpp i ton.

Mål 2

Vägverket skall under 2006 åtgärda vägtrafikbullret för boende som utsätts för ljudnivåer överstigande 65 dBA utomhus. Antalet bullerstörda boende skall minska såväl längs det statliga vägnätet som utmed kommunernas vägnät där åtgärder utförs med hjälp av statliga bidrag.

Återrapportering 2

Redovisa antal boende, dels längs statliga vägar, dels utmed det icke statliga vägnätet, som utsätts för vägtrafikbuller överstigande 65 dBA utomhus som fått minskat buller.

Mål 3

Antalet stora vattentäkter som påverkas av vägsalt skall minska.

Återrapportering 3

Redovisa

- användning av vägsalt, och

- antal åtgärdade stora vattentäkter.

1.1.1.5

Verksamhetsgren En positiv regional utveckling

Mål och återrapportering finns upptaget tidigare i detta avsnitt under rubrikerna Ett tillgängligt transportsystem och En hög transportkvalitet.

1.1.1.6

Verksamhetsgren Ett jämställt transportsystem

Mål 1

Ett jämställt vägtransportsystem, som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att påverka vägtransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

Återrapportering 1

Redovisa en analys av kvinnors och mäns utnyttjande av vägtransportsystemet samt deras möjligheter att påverka dess utveckling och förvaltning med avseende på bl.a. resmönster, restider, transportslag och reskostnader, tillgång till aktuell trafikinformation, antal dödade och svårt skadade, samt rörlighet i olika delar av landet.

Mål 2

En jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män inom vägtransportområdet.

Återrapportering 2

Andelen kvinnor och män som medverkar i arbetsgrupper eller andra samarbetsforum i myndighetens externa verksamhet skall redovisas.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Avgifterna inom den offentligrättsliga verksamheten skall ej öka i förhållande till KPI.

Återrapportering 1

Redovisa avgift per ärende jämfört med KPI.

Mål 2

Produktiviteten för drifts- och underhållsverksamheten skall öka.

Återrapportering 2

Redovisa kostnader och à-priser för beläggningsunderhåll, grusvägsunderhåll och färjetransporter.

Mål 3

Vägverket skall bedriva en egenregiverksamhet med en lönsamhet som är jämförbar med branschen i övrigt.

Återrapportering 3

Redovisa lönsamheten för affärsenheterna i förhållande till branschen i övrigt.

Övrig återrapportering

Vägverket skall i resultatredovisningen redovisa väsentliga prestationer i ekonomiska termer som utförts under året. Kostnader per prestation skall redovisas. Administrationskostnader skall särredovisas. Rapporteringen skall göras enligt Vägverkets struktur och processer.

Nyckeltal/statistikuppgifter

Vägverket skall redovisa nedanstående statistikuppgifter och nyckeltal. Redovisningen skall ske i form av tidsserier på fem eller om möjligt tio år som möjliggör analys av utvecklingstrender. De olika uppgifterna kan utgöra grund för redovisningen av måluppfyllelse för delmålen.

1. Tillgängligt transportsystem,

2. Hög transportkvalitet,

3. Säker trafik,

4. God miljö,

5. Positiv regional utveckling, och

6. Jämställt transportsystem.

Statistik/Nyckeltal

Mot delmål

Trafikarbetet som utförts med lastbil, personbil och buss

1,2

Antal km och andel av det statliga vägnätet som är belagt

1,2

Bärighetsklass på det statliga vägnätet, km, uppdelat på skogslän respektive övriga landet

2,5

Antal km enskild väg som erhåller statsbidrag, bidragsunderlag per km samt statens bidragsandel

1,2

Andelen uppfyllda serviceåtaganden för de produkter och tjänster som har serviceåtagande

1,2,3,5

Uppnådd driftstandard, uppdelad på skogslän respektive övriga landet

1,2,3,5

Antalet dödade och polisrapporterade svårt skadade; totalt, samt dödade fördelade på väghållare och trafikantkategori

3,6

Kostnaderna för trafiksäkerhetsåtgärder på de vägar där flest svåra olyckor sker, fördelade efter typ av åtgärd, och beräknade effekter av vidtagna åtgärder

3

Antalet anmälda rattfylleribrott/drograttfylleribrott

3

Andelen bilförare och passagerare som använder bilbälte fördelade på yrkestrafik och övrig trafik

3

Andelen cyklister som använder cykelhjälm

3

Andel trafikarbete över gällande hastighetsgräns

3

Beräknade utsläpp (ton) av luftföroreningarna koldioxid, kväveoxider, kolväten, svavel och cancerframkallande ämnen. Redovisning per ämne i procent fördelad på landsbygd och tätort samt fordonskategori

4

Bränsleförbrukning för nya bilar

1,4

Andel nya bilar fördelade efter drivmedlen bensin, diesel, el, alkohol/etanol, gas samt hybriddrift

4

Antal boende längs statliga vägar som utsätts för vägtrafikbuller överstigande 65 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad respektive 30 dBA ekvivalentnivå inomhus

4

Dito för boende längs icke statliga vägar

4

Användning av vägsalt totalt samt för statliga vägar även i relation till väderlek och saltvägnätets längd

4

Antal km ny väg inom Natura 2000-områden, områden av riksintresse för natur-, kultur- och/eller rörligt friluftsliv samt inom annat utpekat skyddsvärt område, t.ex. naturreservat eller strandskyddsområde

4

Andelen kvinnor och män på olika nivåer inom myndighetens verksamhet

6

Genomsnittlig kötid för kunskapsprov och körprov för körkort för hela landet och för varje uppkörningsort

 

Andel godkända förarprov

 

Kostnaden för administration, totalt och per årsarbetskraft exklusive affärsenheterna

 

Kostnad för beställning och uppföljning i förhållande till beställd volym inom statlig väghållning

 

Personalsammansättningen med avseende på kön, ålder och utbildning

 

Omfattningen av de sammanlagda framtida ekonomiska förpliktelserna som verket iklätt sig t.o.m. år 2006

 

Antal projekt där gestaltningsprogram upprättats

 Övrig rapportering i årsredovisningen

Redovisning av genomförda åtgärder i nationell väghållningsplan respektive regionala länsplaner för transportinfrastruktur, för de delar där Vägverket har genomförandeansvar. För de regionala planerna skall Vägverket också redovisa statsbidrag som utbetalats enligt förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. och vilka typer av åtgärder som i huvudsak erhållit bidrag.

En samlad redovisning av länsplanerna, av vilken det skall framgå hur stor andel av respektive länsplan som genomförts samt fördelningen inom landet totalt mellan olika väghållningsåtgärder respektive mellan statsbidrag till olika ändamål i länsplanerna.

En samlad redovisning av efterkalkyler, utifrån uppmätt trafikfördelning, för väginvesteringar större än 50 miljoner kronor skall redovisas för objekt som öppnats för trafik år 2003.

En samlad redovisning av väginvesteringar större än 5 miljoner kronor som öppnats för trafik under året skall göras. Slutlig kostnad skall jämföras med plankostnad. Objekt med en slutlig kostnad som överstiger 50 miljoner kronor skall redovisas separat.

Redogörelse för Vägverkets kvalitetsarbete med att certifiera lednings- och styrsystem.

Redogörelse för kvalitetssäkringen av den s.k. fyrstegsprincipen och hur den har påverkat planeringsförslaget. Redogörelsen skall även omfatta en kvantitativ fördelning mellan de fyra olika principerna.

Redogörelse för åtgärder som vidtagits i syfte att uppnå gällande miljökvalitetsnormer.

Redogörelse för åtgärder som vidtagits som del av verkets internationella arbete och som bedöms väsentligt ha bidragit eller väsentligt kan komma att bidra till uppfyllelsen av de transportpolitiska målen.

Redogörelse för vilka medel som avsatts för utbyggnaden av ATK (Automatisk TrafikKontroll).

Redogörelse för bidrag som betalats inom ramen för storstadsöverenskommelserna i Stockholm och Göteborg i förhållande till plan i överenskommelserna.

Redogörelse för investeringsprojekt som förskotterats av kommun eller enskild samt den totala kostnaden och den totala aktuella förskotterade kostnaden för varje projekt.

Redogörelse av det uppdrag som regeringen beslutade den 30 juni 2005 att Vägverket tillsammans med Skogsstyrelsen skulle åtgärda körskador till följd av stormen den 8-9 januari 2005 (N2005/1634/HUB)

Redovisning av hur arbetet med att stödja statliga myndigheters att ta fram metoder för att integrera kvalitetssäkring av transporter i miljöledningssystem eller andra ledningssystem fortskrider, effekter, erfarenheter samt förslag till hur myndigheternas arbete med kvalitetssäkring av transporter kan vidareutvecklas och effektiviseras.

Redogörelse av storleken på den totala energianvändningen i Vägverkets lokaler och vilken energiform som har använts samt vilka åtgärder som har vidtagits för att minska och effektivisera den totala energianvändningen.

Redovisning av hur arbetet bedrivs med de insatsområden som pekats ut i Vägverkets nationella strategi för ökad och säker cykling.

Redovisning skall ske varje kvartal av resultatet för Vägverkets produktionsverksamhet i egen regi skiljt från Vägverkets övriga verksamhet. Kvartalsrapporterna skall redovisas senast 8 veckor efter utgången av varje kvartal.

För den avgiftsbelagda verksamheten skall redovisning i årsredovisningen för år 2006 ske i förhållande till tabellerna i avsnitt 7 Avgifter och bidrag. Väsentliga avvikelser mot budgeten skall analyseras och kommenteras, liksom väsentliga över- och underskott för året. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet skall jämföras med beräknat resultat.

Redovisning av vilka projekt som TEN-bidrag sökts för, vilka projekt som beviljats bidrag och takten på utbetalningen av bidragen.

Redovisning av

· lån som tagits upp med fördelning på ändamål och objekt,

· ansvarsförbindelser i form av borgensåtaganden eller motsvarande fördelade på ändamål och objekt,

· kostnader för forskning, utveckling och demonstration,

· kostnader för representation och utrikes resor, samt

· ackumulerad betalningsutfästelse till Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB) för att skydda bolagets egna kapital.

Rapportering i sektorsredovisningen

Vägverket skall redovisa och kommentera måluppfyllelsen mot ovan angivna långsiktiga mål och etappmål för hela vägtransportsektorn.

Vägverket skall redovisa antalet överenskommelser som träffats med aktörer som bedöms ge väsentligt bidrag till att de transportpolitiska målen uppfylls samt det huvudsakliga innehållet i dessa överenskommelser.

Vägverket skall inom sitt verksamhetsområde stimulera till svenskt deltagande i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Vägverket skall också verka för att frågor med särskild relevans för Sverige ges prioritet inom detta program. Vägverket skall redovisa sina aktiviteter.

Vägverket skall i samverkan med berörda myndigheter rapportera sina insatser i det fortsatta arbetet med dialogprojektet Framtida handel med dagligvaror.

Vägverket skall redovisa hur arbetet med barnkonsekvensanalyser bedrivs, i vilken omfattning och inom vilka verksamheter dessa används samt vilka eventuella utvecklingsområden som finns för användningen av barnkonsekvensanalyser.

Vägverket skall redovisa vilka åtgärder Vägverket vidtagit för att bidra till att uppfylla målet om att en effektiv och säker IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet skall finnas tillgänglig i hela landet. Vidare skall Vägverket lämna en översiktlig redovisning om förfrågningar från operatörer om att nyttja verkens infrastruktur för att dra fram ledningar eller anlägga radioantenner.

Vägverket skall redovisa antal åtgärder som vidtagits längs befintligt vägnät för att underlätta för djur att passera vägar.

Ekonomisk återrapportering

Vägverket skall redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2006-2009 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag och från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoserna skall kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelat anslag och föregående prognos. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall också månadsfördelas för anslagen under innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen skall kommenteras. Redovisning skall ske i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast

den 19 januari 2006,

den 8 mars 2006,

den 2 maj 2006,

den 21 augusti 2006, och

den 2 november 2006.

Rapportering utanför årsredovisningen

Vägverket skall tertialvis till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa beredningsläget för tillåtlighetsärenden enligt miljöbalken respektive fastställelse av arbetsplaner, dvs. vilka ärenden som överlämnats till regeringen, vilka ärenden som bereds av Vägverket samt vilka ärenden som beräknas inkomma till huvudkontoret från regionerna.

3

Organisationsstyrning

Vägverket skall, med hänsyn till anvisade medel, genomföra investeringar och förbättringsåtgärder på det nationella stamvägnätet i enlighet med den nationella väghållningsplanen. På det statliga vägnätet i övrigt skall, med hänsyn till anvisade medel, investeringar och förbättringsåtgärder genomföras i enlighet med länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Regeringens handlingsprogram med 11 punkter för ökad trafiksäkerhet skall genomföras. Vägverkets del av detta program är att

  • genomföra kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder på hela det statliga vägnätet där flest svåra olyckor sker,

  • genomföra demonstrationsprojekt av strategisk betydelse för trafiksäkerheten på det kommunala vägnätet,

  • verka för att efterlevnaden av gällande regler ökar bland alla trafikanter,

  • verka för att användning av cykelhjälm ökar,

  • Vägverkets egna och upphandlade transporter skall vara kvalitetssäkrade med avseende på trafiksäkerhet och miljöpåverkan,

  • verka för att övriga aktörer inom vägtransportsektorn upphandlar sina egna transporter eller att transporter som utförs i egen regi skall vara kvalitetssäkrade med avseende på trafiksäkerhet och miljöpåverkan, och

  • stimulera och påskynda införandet och användning av ny teknik som hjälper föraren till trafiksäkrare beteende.

Genomförandet av länsplanerna för regional transportinfrastruktur skall ske på sådant sätt att en lika stor andel av respektive länsplan har genomförts 2010. Respektive åtgärd skall genomföras rationellt och effektivt.

Följande skall gälla då fördyringar uppstår i objekt vid genomförandet av den nationella väghållningsplanen respektive länsplanerna för regional transportinfrastruktur. Om fördyringen för ett objekt överstiger 10 procent av ett objekts ursprungliga kostnad i reala priser enligt plan, skall objektet omprövas. Ett förslag till reviderad plan skall underställas regeringens prövning.

Vägverket skall tillse att projektet Hamntillfarten Gävle i länsplanen för regional transportinfrastruktur för Gävleborgs län får bidrag med 75 procent av kostnaderna i enlighet med förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

I den transportpolitiska propositionen (prop. 1997/98:56), i propositionen Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem m.m. (prop. 2001/02:20) och i propositionen om handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117) anges etappmål för utvecklingen av transportsystemet. Dessa mål gäller i tillämpliga delar för Vägverket.

Vägverket skall senast den 1 mars 2006 överlämna Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjandes (NTF) resultatredovisning för 2005 med tillhörande revisorsintyg till regeringen. NTF skall i resultatredovisningen ha redovisat och kommenterat verksamhetens resultat i förhållande till de ovan angivna målen på trafiksäkerhetsområdet. Resultatredovisningen skall ha upprättats enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. NTF:s revisorer skall ha granskat resultatredovisningen. Utlåtande över granskningen skall ske i revisorsintyg (se nedan under anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag, anslagsposten 1, villkor för utbetalning av medel till NTF).

Vägverket skall vid begäran från Rikstrafiken om bistånd av sakkompetens vid trafikupphandling ställa sådana resurser till förfogande. Omfattningen av biståndet skall regleras i avtal mellan myndigheterna.

Vägverket skall eftersträva en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män inom myndigheten.

Vägverket skall med beaktande av de förändringar som skett under de senaste åren avseende den statliga FoU-finansieringen inom sitt verksamhetsområde stimulera forskning, teknisk utveckling och demonstrationsverksamhet. En del i detta arbete är att främja ett svenskt deltagande i EU:s ramprogram för forskning och utveckling.

Beträffande civilt försvar och svåra påfrestningar samt mål och återrapportering för denna verksamhet hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2006 avseende samverkansområdet Transporter inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

Vägverket skall bistå SIKA i dess uppdrag att senast den 18 maj 2006 till regeringen redovisa en rapport om uppföljning av det transportpolitiska målet och de sex delmålen för 2005.

Vägverket skall redovisa sitt miljömålsarbete till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket enligt de riktlinjer som miljömålsrådet utfärdar.

Inom ramen för politiken för global utveckling (PGU) får Vägverket utföra uppdrag utanför Sverige. Sådana uppdrag finansieras av Sida och skall utföras i samråd med Sida. Större PGU-uppdrag som avses pågå under längre tid än tre år skall underställas regeringens prövning. Vägverket skall i årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för uppdragsverksamheten som utförs utanför Sverige.

Vägverket bemyndigas att bli medlem i den ekonomiska föreningen Rekryteringslots Dalarna.

Vägverket skall ta ansvar för och vara pådrivande i arbetet med att utveckla säkra och funktionella alkolås (system som förhindrar körning under alkoholpåverkan). Standardisering av tekniken för alkolås på internationell och nationell nivå skall särskilt beaktas. Vägverket skall i årsredovisningen lämna en särskild redogörelse av hur detta arbete fortskrider.

4

Uppdrag

1. Vägverket skall vara en samarbetspartner i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. För det fall ekonomiska och personella insatser genomförts i Vägverkets ordinarie verksamhet får dessa ingå i redovisningen av de regionala tillväxtprogrammen. Vägverket skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljning av regionala tillväxtprogram avseende år 2006.

2. Vägverket skall i samråd med AB Svenska Miljöstyrningsrådet utveckla upphandlingskrav för entreprenadmaskintjänster samt för transporttjänster med tunga fordon med särskilt låga utsläpp med syftet att stimulera införandet av ren teknik innan den blir obligatorisk. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2006.

3. Vägverket skall presentera förenklade, långsiktiga och förutsägbara regler för direktimport för eget bruk och import i mindre omfattning av motorfordon från EU och tredje land. Reglerna bör vara konkurrensneutrala i förhållande till EG:s typgodkännandesystem och i linje med liknande system som införts i andra medlemsländer. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2006.

4. Vägverket skall med utgångspunkt i Riksrevisionens granskningsrapport om marklösen (RIR 2005:15) redovisa vilka insatser verket hittills gjort och avser att göra beträffande Riksrevisionens rekommendationer samt i övrigt kommentera rapporten. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2006.

5. Vägverket skall, tillsammans med berörda myndigheter, vidareutveckla åtgärdsstrategin för effektivare energianvändning och transporter. Rapporteringen av arbetet skall ske till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket enligt de riktlinjer som miljömålsrådet utfärdar.

6. Vägverket skall utreda möjligheten för Aktiebolaget Svensk Bilprovning att genomföra inspektioner av hur bilbarnstolar är monterade. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2006.

7. Vägverket skall planera verksamheten för att byggstarta sträckan E 18 Hjulsta-Ulriksdal under 2007.

8. Vägverket skall i samråd med Statens folkhälsoinstitut utveckla exempel på metoder för bedömning av hälsokonsekvenser (HKB) av insatser inom den eller de delar av Vägverkets verksamhet där det bedöms som mest relevant. Framtagna metoder skall utgå från bestämningsfaktorer för hälsan inom de folkhälsopolitiska målområdena som är relevanta för myndighetens verksamhet och stämmas av mot de transportpolitiska målen. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Socialdepartementet) och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 december 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:1 Vägverket: Administration (Ramanslag)
Disponeras av Vägverket 978 719
ap.1 Vägverkets administration (ram) 958 719
ap.2 Vägtrafikinspektionen (ram) 20 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet 10 000
ap.3 Till Regeringskansliets disposition (ram) 10 000

Villkor för anslag 36:1

ap.1 Vägverkets administration

Från anslagsposten 1 bekostas kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, expertstöd internt, intern utveckling samt övriga kostnader som inte är direkt hänförliga till Vägverkets prestationer.

ap.2 Vägtrafikinspektionen

Från anslagsposten 2 bekostas Vägtrafikinspektionens arbete. Anslagsposten disponeras av chefen för Vägtrafikinspektionen.

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten 3 får användas av Regeringskansliet för att bekosta transportpolitiska utredningar.

36:2 Väghållning och statsbidrag (Ramanslag)
Disponeras av Vägverket 16 476 108
ap.1 Sektorsuppgifter (ram) 517 000
ap.2 Myndighetsutövning (ram) 300 000
ap.3 Statlig väghållning (ram) 14 577 108
ap.3.1 Investeringar i nationell plan (ram) 2 691 000
ap.3.2 Investeringar i regional plan (ram) 1 790 000
ap.3.4 Drift och underhåll (ram) 7 069 108
ap.3.5 Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram) 1 800 000
ap.3.6 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion (ram) 1 227 000
ap.4 Bidrag (ram) 1 082 000
ap.4.1 Bidrag för drift och byggande av enskilda vägar (ram) 691 000
ap.4.2 Storstadsöverenskommelser (ram) 35 000
ap.4.3 Bidrag i regionala planer (ram) 356 000
Disponeras av Verket för innovationssystem 5 000
ap.8 Till Verket för innovationssystem (ram) 5 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet 1 978
ap.5 Till Regeringskansliets disposition (ram) 1 978

Villkor för anslag 36:2

ap.1 Sektorsuppgifter

Vägverket får använda medel från anslagsposten 1 för

a) samlande, stödjande och pådrivande insatser inom trafiksäkerhet och miljö, kollektivtrafik, handikappfrågor, fordon, yrkesmässig trafik, väginformatik, sektors-FoU och bidrag till ideella organisationer som utför sektorsuppgifter inom områdena miljö, trafiksäkerhet och tillgänglighet,

b) att bekosta informationsverksamhet inom ramen för Vägverkets sektorsansvar,

c) att bekosta ett samlat program för teknisk utveckling, demonstration och införande av nya lösningar som bidrar till att de transportpolitiska målen nås med beaktande av de näringspolitiska målen,

d) att finansiellt stödja utvecklings- och demonstrationsverksamhet som är av principiell eller strategisk betydelse för vägtransportsystemets utveckling,

e) att bekosta åtgärder som är av betydelse för vägtransportsystemets utveckling i de fall det inte finns någon annan huvudman som har ett entydigt ansvar,

f) att i vissa fall finansiellt stödja åtgärder inom vägtransportsystemet som är av betydande samhällsintresse även då annan huvudman finns, och

g) att bekosta projektledning, administration och övriga förberedelsearbeten inför European Road Transport Research Conference i Göteborg, i juni 2006 samt inför ITS kongress 2009. Ianspråktagna medel skall återbetalas till anslaget efter kongresserna.

Beslut om finansiering enligt punkt b) och d-f) skall, om beslutet avser en kostnad på 5 miljoner kronor eller mer, underställas regeringens prövning.

Vägverket skall från anslagsposten 1 till NTF utbetala ett organisationsstöd på 25 miljoner kronor. Vägverket skall efter samråd med NTF besluta om när under året utbetalningar skall ske. För att utbetalning skall ske skall NTF redovisa sin verksamhet enligt de krav som anges i avsnitt 3 Organisationsstyrning.

Av anslagsposten skall medel användas för finansiering av den externa verksamheten vid Statens väg- och transportforskningsinstituts bibliotek och informationscenter för perioden 1 januari till den 31 december 2006. Finansieringen skall ske med högst 2 miljoner kronor.

ap.2 Myndighetsutövning

Vägverket får använda medel från anslagsposten 2 för kostnader till följd av sådan verksamhet som avses i 4 § förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket och som inte täcks av anslaget 36:1 Vägverket: Administration eller som avses täckas med avgifter i enlighet med avsnitt 7 Avgifter och bidrag i detta regleringsbrev.

36:2 ap.3 Statlig väghållning

Vägverket får disponera medel från anslagsposten 3 för statlig väghållning (vägplanering, byggande, drift, underhåll, fysiska trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på det statliga vägnätet samt räntor och amortering på upptagna lån för byggande av broar som ersätter färjor, tidigarelagda väginvesteringar och anläggningstillgångar).

ap.3.1 Investeringar i nationell plan

a) Vägverket skall från delposten 3.1 avräkna hälften av eventuellt infriande av betalningsutfästelser avseende villkorat aktieägartillskott till SVEDAB AB.

b) Vägverket får i särskilda fall nyttja delposten 3.1 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd vägarbetsplan eller detaljplan med högst 10 miljoner kronor per år.

ap.3.2 Investeringar i regional plan

a) Vägverket får i särskilda fall nyttja delposten 3.2 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd vägarbetsplan eller detaljplan med högst 10 miljoner kronor per år.

b) Vägverket får, med anledning av överenskommelsen om trafik och miljö i Stockholm, överföra medel från delposten 3.2 till delposten 4.2 för utbetalning till Stockholms läns landsting i samband med att medel frigörs enligt gällande planer.

ap.3.4 Drift och underhåll

Från delposten 3.4 får Vägverket betala kostnader för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a § och 25 § väglagen (1971:948).

ap.3.5 Räntor och återbetalning av lån för vägar

Medel från delposten 3.5 får användas av Vägverket för att betala ränta och amorteringar på lån upptagna för väg E 6 delen Stenungsund-Ljungskile och Svinesundsförbindelsen, väg E 18/20 delen Örebro-Arboga, väg E 4 delen Stora Åby-Väderstad, väg E 22 delen Söderåkra-Hossmo, väg E 4 trafikplats Hallunda, Södra länken, övriga lånefinansierade Stockholmsprojekt, lånefinansierade projekt inom ramen för Göteborgsöverenskommelsen, lån för de prioriterade vägprojekten enligt villkor 7 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 6 samt den lånefinansierade närtidssatsningen för ett snabbare genomförande av gällande investeringsplaner enligt villkor 3 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 6.

36:2 ap.4 Bidrag

Medel från anslagsposten 4 får användas för de statsbidrag som Vägverket administrerar (statsbidrag till kollektivtrafik inklusive handikappanpassningsbidrag och särskilda bidrag till storstädernas trafiksystem, enskilda vägar, förbättring av miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar).

ap.4.1 Bidrag för drift och byggande av enskilda vägar

Från delposten 4.1 sker utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.

ap.4.2 Storstadsöverenskommelser

Från delposten 4.2 utbetalas statsbidrag till investeringar i storstädernas trafiksystem i de fall någon annan än staten är huvudman för genomförandet. Utan hinder av vad som gäller enligt 5 § förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. får Vägverket från delposten 4.2 utbetala statsbidrag till Stockholms läns landsting för objekt som ingår i överenskommelsen om trafik och miljö i Stockholm även om det statliga byggnadsbidraget därmed överstiger 50 procent respektive 75 procent av byggkostnaden.

ap.4.3 Bidrag i regionala planer

Från delposten 4.3 utbetalas statsbidrag till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional trafikinfrastruktur enligt förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. samt till utökad handikappanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.

ap.5 Till Regeringskansliets disposition

Medel från anslagsposten 5 kan betalas ut till följande: Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsdomstolen, Jämställdhetsombudsmannen, Handikappombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Jämställdhetsnämnden, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Patent- och registreringsverket, Patentbesvärsrätten samt Konsumentverket. Medel betalas ut för

a) ersättning till parter, vittnen, tolkar m.fl. som föranleds av föreskrift i lag eller förordning,

b) kostnad, som föranleds av föreskrift i lag eller förordning, för syn, kungörelse och delgivning samt för bevisupptagning i utlandet,

c) kostnad med anledning av tillämpning av den europeiska konventionen av den 7 juni 1968 angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt, enligt förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt,

d) kostnad med anledning av mål vid domstolen vari Jämställdhetsombudsmannen, Handikappombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering eller Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning för talan,

e) ersättning som skall utges av staten enligt lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,

f) rättegångskostnad, för vilken staten är skyldig att svara, i trafikmål även då staten inte är part, och

g) ersättning av det slag som anges i 5 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

ap.8 Till Verket för innovationssystem

Medel från anslagsposten 8 skall användas av Verket för innovationssystem för samverkansprogrammet för miljöanpassad fordonsteknik.

36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)
Disponeras av Vägverket 75 594
ap.2 Vägverket (ram) 75 594

Villkor för anslag 36:5

ap.2 Vägverket

1. Anslaget disponeras av Banverket, Vägverket, Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket enligt nedan för av Europeiska gemenskapen beviljade bidrag för projekt inom ramen för Transeuropeiska nätverk. Från anslaget utbetalas stöd motsvarande Europeiska gemenskapens finansiering av svenska projekt inom området Transeuropeiska nätverk.

2. Alla verken disponerar högst ett belopp under anslagsposten som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska gemenskapen som av respektive myndighet redovisats mot inkomsttitel "6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk". Beloppet som disponeras kan dock inte överstiga tillgängliga medel på anslagsposten.


Underindelning av anslag

1. Banverket (Ram) 123 504 000 kr

2. Vägverket (Ram) 75 594 000 kr

3. Luftfartstyrelsen (Ram) 29 641 000 kr

4. Sjöfartsverket (Ram) 19 761 000 kr

Summa 248 500 000 kr

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
36:1 Vägverket: Administration
ap.1 23 963 3 % 0
ap.2 500 3 % 0
ap.3 0 3 % 0
36:2 Väghållning och statsbidrag
ap.1 51 700 3 % 0
ap.2 30 000 3 % 0
ap.3.1 269 100 3 % 0
ap.3.2 179 000 3 % 0
ap.3.4 706 911 3 % 0
ap.3.5 180 000 3 % 0
ap.3.6 122 700 3 % 0
ap.4.1 69 100 3 % 0
ap.4.2 3 500 3 % 0
ap.4.3 35 600 3 % 0
ap.5 0 3 % 0
ap.8 0 3 % 0
36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.2 2 268 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap År Anslagstyp
36:2 Väghållning och statsbidrag
ap.6 ram
ap.7 ram
ap.9 ram
36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.5 ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap/dp 2006 2007 2008 -
Bemyndiganderam Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår
36:2 Väghållning och statsbidrag
36:2 ap.3.1 10 472 000 3 742 000 6 730 000
36:2 ap.3.2 4 014 000 2 601 000 1 413 000
36:2 ap.3.4 11 720 000 3 987 000 7 733 000
36:2 ap.3.5 26 965 000 754 000 26 211 000
36:2 ap.3.6 650 000 488 000 162 000
36:2 ap.4.1 179 000 179 000 0
Belopp angivna i tkr

Villkor

Vägverket bemyndigas att under 2006 i fråga om ramanslaget 36:2 ikläda sig ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 54 000 miljoner kronor efter 2006. Bemyndigandet omfattar även förpliktelser med Vägverkets interna enheter.

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

Förskottering (lån) från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga byggandet av allmänna vägar ingår i bemyndiganderamen. Räntekostnader ingår ej i bemyndiganderamen.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 1 900 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 1 637 283
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) 19 000 000
- varav PRIOPROJ 0
- varav RAMÖVR.INV 19 000 000
- varav STORSTA.ÖK 0
Belopp angivna i tkr
Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Vägverket disponerar under budgetåret 2006 en låneram om 1 900 miljoner kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar.

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Belopp som utbetalas till räntekonto uppgår till 16 372 827 000 kronor. Beloppet utbetalas med 1/12 varje månad.

Krediten på räntekontot uppgår till 1 637 283 000 kronor.

1. Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna anvisats för. I efterhand skall inbetalningar av anslagsmedel till Vägverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta skall justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Vägverkets räntekonto disponeras av Vägverket. Resultatet av Vägverkets kassahållning skall särredovisas i Vägverkets årsredovisning.

I fråga om räntekonton i Riksgäldskontoret gäller att separata konton skall finnas för de projekt som finansieras med lån och där garanti har utfärdats av Riksgäldskontoret.

2. Utbetalningen från de räntekonton i Riksgäldskontoret som avser projekt inom ramen för de nya trafiklösningarna i Stockholm och Göteborg får inte överstiga inbetalningarna med mer än 100 miljoner kronor vardera. Verksamheterna skall redovisas var för sig.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Vägverket disponerar övriga krediter om 19 000 miljoner kronor.

1. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för vägprojekten E 18/20 Örebro-Arboga, E 4 Stora Åby-Väderstad, E 22 Söderåkra-Hossmo samt E 4 trafikplats Hallunda.

2. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för den s.k. närtidssatsningen 2002-2004. Upplånade medel skall amorteras med start 2005 och vara slutamorterade 2015.

3. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för utbyggnaden av E 6 delen Stenungsund-Ljungskile och för delen Svinesundsförbindelsen (inkl. Hogdal-Nordby).

4. Kontant utbetalt kapitaltillskott till SVEDAB AB skall ersättas av villkorat aktieägartillskott enligt punkt 3 under rubriken Övrigt. Vägverket skall amortera lån, inklusive upplupen ränta, som upptagits för kapitaltillskott till SVEDAB AB, i samband med att detta återbetalats och ersatts av betalningsutfästelser. När lånen i Riksgäldskontoret löses återkallas låneramen för detta ändamål. Detta skall ske senast den 31 december 2006.

5. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för byggande av broar som ersätter färjor. Varje sådant objekt skall underställas regeringens prövning. Eventuell samfinansieringslösning och avgiftsfinansiering skall övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro.

6. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för vägprojekten Södra Länken, Rv 73 delen Fors-Jordbro, Södertörnsleden, E18 delen Söderhall-Rösa, Götaleden, Gårda, Åbromotet samt övriga delar inom de s.k. storstadspaketen i Stockholm och Göteborg.

7. Vägverket disponerar under 2006 en låneram om högst 400 miljoner kronor för de prioriterade vägprojekten E 6 delen Rabbalshede-Hogdal, E 20 delen Tollered-Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen Brämhult-Hester, Rv 40 delen Haga-Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron-Älvängen, Rv 44 delen Båberg-Väneryr samt Rv 49 Skara-Varnhem.

Övrigt

1. Vägverket får tidigarelägga byggandet av allmänna vägar där förskottering (lån) sker från kommuner eller enskilda under förutsättning att avtalet inte innehåller sådana villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterat belopp. Den sammanlagda skulden för de av Vägverket och regeringen godkända förskotteringarna får ej överstiga 30 procent av de under året beviljade anslagsposterna 3.1, 3.2, 3.5 och 3.6 under anslag 36:2. Förskottering av objekt vars byggkostnad överstiger 20 miljoner kronor skall underställas regeringens prövning.

2. Vägverket får inom en ram av 500 miljoner kronor ställa borgen för lånefinansierade vägobjekt samt andra väganordningar i anslutning till dessa vilka skall finansieras med avgifter. För projekt för vilka det ekonomiska åtagandet överstiger 30 miljoner kronor skall regeringens bemyndigande inhämtas. Vägverket får disponera anslagsmedel för att teckna aktier i sådana bolag för avgiftsbelagda objekt. Eventuella förluster i dessa bolag skall betalas från Vägverkets anslagsmedel. Vägverket har även rätt att, efter regeringens godkännande, bilda helägda bolag i de fall en sådan verksamhetsform är mest ändamålsenlig för avgiftsfinansierade projekt.

3. Vägverket skall som en av förvaltarna av statens aktier i SVEDAB AB, tillsammans med Banverket, oåterkalleligen förbinda sig att vid behov lämna aktieägartillskott för att SVEDAB AB:s egna kapital vid varje tillfälle skall uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Vägverket och Banverket skall vidare årligen lämna erforderliga villkorade aktieägartillskott till SVEDAB AB jämte ränta i form av betalningsutfästelser. Aktieägartillskottet skall lämnas med 50 procent vardera av Vägverket och Banverket.

4. Vägverket har rätt att använda terminskontrakt för valutasäkring av framtida betalningar.

5. Vägverket disponerar angiven kredit beträffande anslagsposterna 3 respektive 4 under anslag 36:2 med den fördelning på delposter som Vägverket finner lämpligt, utan att den totala anslagskrediten för anslagsposten överskrids. Ingen delpost får dock nyttja en anslagskredit som är större än den som gäller för respektive anslagspost.

6.2

Utbetalningsplan

Till Vägverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 1 364 400
2006-02-25 1 364 400
2006-03-25 1 364 400
2006-04-25 1 364 400
2006-05-25 1 364 400
2006-06-25 1 364 400
2006-07-25 1 364 400
2006-08-25 1 364 400
2006-09-25 1 364 400
2006-10-25 1 364 400
2006-11-25 1 364 400
2006-12-25 1 364 427
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vägverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
36:1 ap.1 Vägverkets administration
36:1 ap.2 Vägtrafikinspektionen
36:2 ap.1 Sektorsuppgifter
36:2 ap.2 Myndighetsutövning
36:2 ap.3.1 Investeringar i nationell plan
36:2 ap.3.2 Investeringar i regional plan
36:2 ap.3.4 Drift och underhåll
36:2 ap.3.5 Räntor och återbetalning av lån för vägar
36:2 ap.3.6 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Fordon och förare 56 879 24 984 717 085 726 369 -9 284 72 579
Uppdragsverksamhet
VV Produktion -120 400 19 000 2 014 000 1 985 500 28 500 -72 900
VV Konsult 7 100 2 000 136 800 130 400 6 400 15 500
VV Färjeleder 2 400 2 000 40 600 37 100 3 500 7 900
Utbildningstjänster 5 316 2 000 12 100 11 576 524 7 840
Informationsuttag 108 431 27 000 82 231 47 688 34 543 169 974
Administration av felparkeringsavgifter 4 244 2 000 15 000 15 000 0 6 244
Försäljning av personliga skyltar -2 242 0 1 000 976 24 -2 218
Uthyrning av reservbroar 300 50 150 100 50 400
Övriga uppdrag 1 626 -2 000 31 701 30 716 985 611
Summa 6 775 52 050 2 333 582 2 259 056 74 526 133 351
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

Verksamhet Ink. tit. +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. 2511 0 0 15 200 15 200 0 0
Kontrollavgift: motorfordons avgasrening och motorbränslen 2534 0 0 20 000 20 000 0 0
Summa 0 0 35 200 35 200 0 0
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Vägverkets offentligrättsliga verksamhet skall finansieras med avgifter som bestäms av regeringen enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Inkomsterna får disponeras av Vägverket, utom dem från ansökningsavgifter för transportdispenser m.m.

2. Avgiftsintäkter avseende ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. skall redovisas mot inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Vägverket skall månadsvis till respektive länsstyrelse utbetala medel motsvarande den del av avgiftsintäkterna som hänför sig till ärendehandläggningen som länsstyrelserna utför. Utbetalningen skall grunda sig på antalet ärenden som länsstyrelserna handlagt den gångna månaden. Av nedanstående tabell framgår länsstyrelsernas del av avgiftsintäkterna för aktuella ärendetyper.

4. Vägverkets offentligrättsliga avgiftsbelagda verksamhet skall över tiden uppvisa ett nollresultat.

Ärendetyp

Avgift angiven i kronor

Varav Vägverkets avgiftsintäkter

Varav länsstyrelsernas avgiftsintäkter

Taxiförarlegitimation

480

120

360

Körkortstillstånd

- efter återkallelse

1 055

55

1 000

- i annat fall

220

55

165

Körkortsunderlag på grund av

- körkortstillstånd

220

55

165

- körkortstillstånd efter återkallelse

1 055

55

1 000

- att utländskt körkort skall bytas mot svenskt

465

120

345

- förlängning enl. 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488)

315

120

195

Villkor för uppdragsverksamhet

1.Vägverket får utföra uppdrag åt utomstående. För sådana uppdrag skall ersättning tas ut. Vägverket får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket rörande beräkningsgrunderna, besluta om prissättning för den verksamhet där det ekonomiska målet full kostnadstäckning tillämpas. För uppdragsverksamhet med andra grunder för prissättning krävs regeringens ställningstagande.

Vägverket skall årligen i budgetunderlaget och årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för omfattningen och det ekonomiska resultatet av uppdragsverksamheten där varje resultatområde särredovisas.

2. För försäljning av informationsuttag från Vägtrafikregistret gäller självkostnadsbaserad prissättning med pålägg upp till en nivå som bedöms som marknadsmässig i förhållande till jämförbara konkurrenter. Vägverkets resultat av denna verksamhet skall användas till trafiksäkerhetsåtgärder.

3. För Vägverkets produktionsverksamhet gäller särskilda föreskrifter enligt regeringens beslut den 18 januari 1996 (nr 2) om direktiv avseende Vägverkets produktion i egen regi m.m. Genom regeringsbeslut i form av 1997 års regleringsbrev för Vägverket ändrades beslutet den 18 januari 1996 på så sätt att andra meningen i punkten 5 första stycket inte längre skall gälla.

4. För försäljning av data ur den nationella vägdatabasen har regeringen den 27 juni 1996 beslutat om särskilda utgångspunkter för prissättningen.

5. Vägverket får för att täcka sina kostnader avräkna 14 kronor för varje redovisad felparkeringsavgift. Resterande del av statens intäkter skall kvartalsvis föras till inkomsttitel "2624 - Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter".

6. Inbetalningar avseende skyltavgifter för personliga skyltar skall föras till Vägverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Vägverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkterna och deras användning skall särredovisas i årsredovisningen

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras 60 000
Belopp angivna i tkr
Villkor

Intäkterna från de avgifter som tas ut för passage över nya Svinesundsförbindelsen får disponeras för att betala räntor och amorteringar på de lån som finansierat byggandet av Svinesundsförbindelsen samt drift och underhåll av avgiftstation.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Vägverket får utan hinder av vad som anges i 16 § anslagsförordningen (1996:1189) avräkna kostnader mot anslag det budgetår verksamheten utförs.

b) Vägverket får utan hinder av vad som anges i 6 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) själv välja lämpliga intervall för amortering av sina lån med beaktande av vad riksdag och regering beslutat för vissa projekt.

c) Vägverket medges undantag från 10 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) enligt de villkor som anges under 6 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

d) Vägverket medges undantag från kravet enligt 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Orestis Papadopoulos
Likalydande till
Riksgäldskontoret
Verket för innovationssystem
Banverket
Sjöfartsverket
Luftfartsstyrelsen

Kopia till
Trafikutskottet
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LS
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/RUT
Näringsdepartementet/TP
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Riksrevisionen
Krisberedskapsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
samtliga länsstyrelser
Naturvårdsverket
Statens institut för kommunikationsanalys
Handikappombudsmannen
Jämställdhetsnämnden
Jämställdhetsombudsmannen
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Konsumentverket
Patent- och registreringsverket
Patentbesvärsrätten
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Järnvägsstyrelsen
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande
Rekryteringslots Dalarna