Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 38

2005-12-15
N2005/9148/ITFoU
N2005/4389/ITFoU
N2005/1896/ITFoU (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Post- och telestyrelsen
Box 5398
102 49 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Post- och telestyrelsen m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer och utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet (rskr. 2005/06:81 och 2005/06:82)
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Post- och telestyrelsens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 22, bet. 2005/06:TU1, rskr. 2005/06:81, prop. 2005/06:1, utg.omr. 06, bet. 2005/06:FöU1, rskr. 2005/06:82).  
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Post- och telestyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Post- och telestyrelsens ansvarsområde.

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
IT, elektronisk kommunikation och post Elektronisk kommunikation Elektronisk kommunikation
Informationsteknik Informationsteknik
Kassaservice Kassaservice
Post Post
Totalförsvar Det civila försvaret Åtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar Svåra påfrestningar Åtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde IT, elektronisk kommunikation och post

Mål

Alla skall ha tillgång till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar infrastruktur och därtill hörande samhällstjänster.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa och kommentera hur myndighetens verksamhet inom sektorn bidragit till målet för politikområdet. Resultat som avviker från målet skall kommenteras och analyseras. Post- och telestyrelsen skall den 30 juni 2006 och i årsredovisningen

- lämna en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom sektorn och dess olika delmarknader,

- för sektorn och dess olika delmarknader redovisa en sammanfattning av de viktigaste statliga insatserna och de effekter de statliga insatserna bedöms ha för tillståndet och utvecklingen inom området och

- för sektorn och dess olika delmarknader redovisa och motivera de åtgärder som myndigheten vidtagit.

1.1.1

Verksamhetsområde Elektronisk kommunikation

Mål

Enskilda och myndigheter skall få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer. De elektroniska kommunikationerna skall ge största möjliga utbyte när det gäller urvalet av överföringstjänster samt deras pris och kvalitet. Sverige skall i ett internationellt perspektiv ligga i framkant i dessa avseenden. De elektroniska kommunikationerna skall vara hållbara, användbara och tillgodose framtidens behov.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa en bedömning av hur myndighetens åtgärder inom området bidragit till målen för verksamhetsområdet. Post- och telestyrelsen skall även redovisa och bedöma de viktigare förändringar och effekter som införandet av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation givit upphov till.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Elektronisk kommunikation

Mål 1

Konsument och konkurrens

Enskilda och myndigheter skall få tillgång till effektiva och säkra elektroniska kommunikationer. De elektroniska kommunikationerna skall ge största möjliga utbyte när det gäller urvalet av överföringstjänster samt deras pris och kvalitet.

Särskilt viktiga tjänster inom området elektronisk kommunikation som funktionshindrade har behov av skall finnas att tillgå för dessa. Myndigheten skall säkerställa att de tillhandahållna tjänsterna håller den kvalitet som avtalats.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall sammanfattningsvis (dels ur ett konsument- och konkurrensperspektiv, dels ur ett regionalpolitiskt perspektiv) redogöra för de åtgärder som myndigheten vidtagit och då särskilt

- redovisa den verksamhet som bedrivits avseende beslut om skyldigheter och tillsyn och då särskilt hur funktionshindrades behov beaktats,

- redovisa arten och omfattningen av kontakter med andra myndigheter,

- redovisa hur myndighetens åtgärder påverkat operatörer, tjänstetillhandahållare och konsumenter samt

- bedöma effekterna av myndighetens åtgärder.

Avseende Post- och telestyrelsens arbete med funktionshindrade skall särskilt redovisas

- vilka tjänster för funktionshindrade som tillhandahållits och i vilken omfattning tjänsterna använts, samt hur funktionshindrades behov beaktas, och vilka tjänster som bör prioriteras,

- hur myndigheten följer upp ingångna avtal, hur myndigheten samarbetar med andra myndigheter och berörda organisationer för funktionshindrade samt en bedömning av den kvalitet som tjänsterna håller samt

- utvecklingsprojekt med inriktning på IT-användning för funktionshindrade som finansieras via anslaget 37:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade, och hur myndigheten har bistått berörda myndigheter i sådana utvecklingsprojekt.

Redovisningen skall innehålla en analys av utfallet av tillhandahållandet och en beskrivning av en eventuellt ändrad inriktning samt skälen till en sådan ändring.

Mål 2

Effektivt resursutnyttjande

Ett effektivt utnyttjande av spektrum för radiokommunikation och nummer ur en nationell nummerplan samt en väl fungerande marknad där radioutrustning och teleterminalutrustning uppfyller väsentliga krav. Enskilda och myndigheter skall få tillgång till frekvensutrymme för såväl existerande som nya radioanvändningar och kunna ha en rimligt störningsfri radiokommunikation. Post- och telestyrelsens handläggning av ärenden om störningar i samhällsviktiga radionät skall påbörjas inom en arbetsdag.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall

- redovisa den verksamhet som bedrivits avseende tillstånd och tillsyn,

- redovisa i vilken utsträckning målet om handläggningstid för ärenden rörande anmälda störningar i samhällsviktiga radionät uppfyllts,

- redovisa handläggningstiden för tillståndsärenden,

- redovisa arten och omfattningen av kontakter med andra myndigheter,

- redovisa de åtgärder myndigheten vidtagit, genom marknadskontroll eller på annat sätt, för att säkerställa att utrustning på marknaden uppfyller kraven i lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning samt

- bedöma effekterna av myndighetens åtgärder.

1.1.2

Verksamhetsområde Informationsteknik

Mål

Sverige skall som första land bli ett informationssamhälle för alla.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall bedöma myndighetens bidrag till måluppfyllelsen av den IT-politiska inriktningen för tillit och tillgänglighet som angavs i propositionen Ett informationssamhälle för alla (prop. 1999/2000:86, bet. 1999/2000:TU9, rskr. 1999/2000:256).

1.1.2.1

Verksamhetsgren Informationsteknik

Mål

Integritet och säkerhet

En god säkerhet för och hög tillit till elektronisk informationshantering, samt en robust Internetinfrastruktur. Vidtagna åtgärder skall även medverka till att risken för och konsekvenserna av påfrestningar i samhället i fred, avseende elektroniska kommunikationer, minskar.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall

- redovisa de åtgärder myndigheten vidtagit inom området, bl.a. den tillsynsverksamhet som bedrivits enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer,

- redovisa hur arbetet med att främja användningen av korrekt och säker tid över Internet och i andra elektroniska kommunikationssystem fortlöper,

- redovisa hur rikscentralen för IT-incidentrapportering utvecklas samt

- bedöma effekterna av myndighetens åtgärder.

1.1.3

Verksamhetsområde Kassaservice

Mål

Alla i hela landet skall ha möjlighet att verkställa och ta emot betalningar till enhetliga priser.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa en bedömning av hur myndighetens insatser inom området bidragit till målet för verksamhetsområdet.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Kassaservice

Mål 1

En väl fungerande kassaservice.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall beskriva och analysera den faktiska utformningen av kassaservicen och redovisa var behovet av service geografiskt finns.

Mål 2

Särskilt viktiga tjänster inom kassaserviceområdet som funktionshindrade har behov av skall finnas att tillgå. Post- och telestyrelsen skall säkerställa att de tillhandahållna tjänsterna håller den kvalitet som avtalats.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall

- redovisa vilka tjänster för funktionshindrade som tillhandahållits och i vilken omfattning tjänsterna använts och

- redovisa hur myndigheten följer upp ingångna avtal, hur myndigheten samarbetar med berörda organisationer för funktionshindrade och ge en bedömning av den kvalitet som tjänsterna håller.

Redovisningen skall innehålla en analys av utfallet av tillhandahållandet och en beskrivning av en eventuellt ändrad inriktning samt skälen till en sådan ändring.

1.1.4

Verksamhetsområde Post

Mål

Alla i hela landet skall, till rimliga priser, ha tillgång till en effektiv och säker posttjänst av god kvalitet, genom väl fungerande nationella och internationella marknader.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa en bedömning av hur myndighetens åtgärder inom området bidragit till målet för verksamhetsområdet.

1.1.4.1

Verksamhetsgren Post

Mål 1

En väl fungerande postmarknad som kännetecknas av variation i utbud och god kvalitet till rimliga priser samt att de i postlagen (1993:1684) uppställda kraven för postservicen i landet uppnås.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall sammanfattningsvis, både ur ett konsument- och regionalpolitiskt perspektiv, redogöra för de åtgärder som myndigheten vidtagit och då särskilt

- redovisa en samlad bedömning av arbetsläget avseende tillstånd och tillsyn,

- redovisa förändringar i tillgänglighet till postservice,

- redovisa hur samarbetet med andra myndigheter har utfallit samt lämna information om inom vilka områden det varit lätt respektive svårt att samarbeta samt

- bedöma effekterna av myndighetens åtgärder.

Mål 2

Särskilt viktiga tjänster inom postområdet som funktionshindrade har behov av skall finnas att tillgå. Post- och telestyrelsen skall säkerställa att de tillhandahållna tjänsterna håller den kvalitet som avtalats.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall

- redovisa vilka tjänster som varit tillgängliga för personer med funktionshinder och i vilken omfattning tjänsterna använts,

- redovisa hur myndigheten följer upp ingångna avtal, hur myndighetens samarbete med berörda organisationer för funktionshindrade har utfallit,

- göra en bedömning av den kvalitet som tjänsterna håller,

- redovisa de insatser som genomförts för att främja tillgängligheten i servicenätet hos Posten AB (publ) (Posten) samt

- redovisa eventuellt återstående brister, behov av åtgärder och planerade insatser.

Redovisningen skall innehålla en analys av utfallet av tillhandahållandet och en beskrivning av en eventuellt ändrad inriktning samt skälen till en sådan ändring.

1.2

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet Totalförsvar är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.2.1

Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur

Mål

Verksamheten skall bedrivas så att en betryggande försvarsförmåga kan säkerställas vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp i sådan teknisk infrastruktur som är väsentlig för samhällets grundläggande behov. Verksamheten skall anpassas utifrån den inriktning och hot- och riskbedömning som regeringen redovisar i proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa en analys av genomförda prestationers effekt på beredskapen och hur prestationerna bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas.

Myndigheten skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid ett väpnat angrepp.

1.3

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.

1.3.1

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur

Mål

Målet för verksamheter inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur är att minimera riskerna för störningar i den tekniska infrastrukturen och att samhällets grundläggande behov inom området kan tillgodoses vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa en analys av genomförda prestationers effekt på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas.

Myndigheten skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Avseende verksamhetsområdena Det civila försvaret och Svåra påfrestningar

Mål

Post- och telestyrelsen skall delta i samarbetet inom ramen för partnerskap för fred (PFF) och härvid företräda Sverige i Civil Communications Planning Committee (CCPC). Verksamheten skall bedrivas i enlighet med Sveriges individuella partnerskapsprogram med Nato för åren 2006-2007. Post- och telestyrelsen skall också delta i kontaktgruppen för civila myndigheter verksamma inom det PFF-samarbete som leds av Försvarsdepartementet.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall i årsredovisningen vad gäller PFF redovisa genomförd verksamhet samt en analys av samarbetets inriktning och utveckling. Dessutom skall myndigheten lämna underlag till Krisberedskapsmyndighetens kvartalsrapporter vad avser PFF-verksamhet.

Post- och telestyrelsen skall redovisa de åtgärder som vidtagits i syfte att skapa säkra noder och redundans i IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet.

Post- och telestyrelsen skall redovisa hur arbetet med abonnentprioritering inom telekommunikationerna utvecklas.

Post- och telestyrelsen skall redovisa hur arbetet med krisroaming inom elektroniska kommunikationer utvecklas.

Övrig återrapportering

Följande skall återrapporteras i årsredovisningen.

Post- och telestyrelsen skall lämna en samlad redogörelse per verksamhetsområde för resultatet av arbetet i de internationella organisationer som Post- och telestyrelsen deltar i, inklusive arbetet i Europeiska unionen. Redovisningen skall även omfatta arbetet med de nationella förberedelsegrupper och förberedelsemöten som myndigheten har inför internationella möten. Dessutom skall redovisningen inkludera en beskrivning av det hos myndigheten pågående arbetet gällande den snedfördelning mellan kvinnor och män som finns inom myndighetens sakavdelningarnas deltagande vid internationella möten. Myndigheten skall även redovisa sin bedömning av de viktigare initiativen inom verksamhetsområdet som Europeiska kommissionen arbetat med.

Post- och telestyrelsen skall redovisa det standardiseringsarbete myndigheten deltar i och på vilket sätt arbetet främjar Sverige.

Följande skall återrapporteras utanför årsredovisningen.

Post- och telestyrelsen skall påtala behov av förändringar i lagstiftning och reglering eller av andra åtgärder. Om förslag till förändring lämnas skall det motiveras och konsekvenserna av att inte genomföra förslaget redovisas.

Post- och telestyrelsen skall vid behov informera regeringen om förändringar inom sektorn och dess olika delmarknader.

Post- och telestyrelsen skall i samband med årsredovisningen redovisa avgiftsuttaget uppdelat på de lagar med stöd av vilka myndigheten tar ut avgifter för att bedriva verksamhet. Avgifter som tas ut enligt 2 och 3 §§ förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet skall dessutom särredovisas enligt den uppdelningsgrund som återfinns i respektive bestämmelse.

Post- och telestyrelsen skall där så är möjligt tillse att statistik i de rapporter och uppföljningar som myndigheten lämnar till regeringen är könsuppdelad och redovisad i tidsserier omfattande de två föregående budgetåren. Om statistik inte kan lämnas könsuppdelad skall myndigheten motivera detta och ge förslag på hur detta kan åtgärdas.

Post- och telestyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i systemet Hermes. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Redovisningen skall ske senast den 19 januari, 8 mars, 2 maj, 21 augusti och 2 november 2006.

4

Uppdrag

1. Post- och telestyrelsen skall under året bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med informationssäkerhet som t.ex. frågor om organisationen av arbetet med varningar, förebyggande och hantering av IT-säkerhetsincidenter samt utveckling av samverkansformer med omgivande organisationer i frågor om samhällsviktig informationsinfrastruktur. Uppdraget inkluderar även de internationella aspekterna av frågorna.

2. Post- och telestyrelsen skall analysera förutsättningarna för framväxten av innehållstjänster för fasta och mobila nät samt utvecklingen av denna marknad. I detta ingår att identifiera eventuella hinder, bl.a. avseende interoperabilitet och betalningslösningar. Myndigheten skall även föreslå och vidta åtgärder där det är påkallat. Rapporten skall innehålla en internationell jämförelse. Redovisningen skall vara regeringen (Näringsdepartementet) tillhanda den 30 juni 2006.

3. Post- och telestyrelsen skall beskriva och analysera utvecklingen av den fortsatta utbyggnaden av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. En bedömning av hur snabbt utbyggnaden sker i olika delar av landet samt en uppskattning av antalet abonnenter skall lämnas. Post- och telestyrelsen skall identifiera hinder avseende etablerandet av infrastruktur med hög överföringskapacitet i alla delar av landet och dessutom föreslå eller vidta åtgärder där det är påkallat. Rapporten skall innehålla en internationell jämförelse och ett brett europeiskt perspektiv. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2006. En delrapport skall lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) den 30 juni 2006.

4. Post- och telestyrelsen skall beskriva och analysera utvecklingen av utbygganden av mobila kommunikationsnät. Post- och telestyrelsen skall identifiera hinder avseende etablerandet av infrastruktur och dessutom föreslå eller vidta åtgärder där det är påkallat. Rapporten skall innehålla en internationell jämförelse och ett brett europeiskt perspektiv. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2006. En delrapport skall lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) den 30 juni 2006.

5. Post- och telestyrelsen skall redovisa konkurrenssituationen på de olika delmarknader inom området elektronisk kommunikation, särskilt i fråga om hinder för marknadstillträde inklusive en redovisning av om vidtagna tillsynsåtgärder ger avsedd effekt och leder till en förbättrad konkurrenssituation. Myndigheten skall vidare redovisa arten och omfattningen av de klagomål som framförts till Allmänna reklamationsnämnden, Konsumentverket och till myndigheten. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 juni och den 30 december 2006.

6. Post- och telestyrelsen skall till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2006

- redovisa och analyseras förändringar av servicenivån på posttjänsten i landets alla delar,

- redovisa hur tillståndsvillkoren för postoperatörer har efterlevts,

- redovisa hur 9 § postförordningen (1993:1709) har efterlevts,

- redovisa och analysera konkurrensituationen på olika delmarknader inom postområdet, särskilt i fråga om hinder för marknadstillträde och de åtgärder som myndigheten vidtagit,

- redovisa arten och omfattningen av de klagomål från allmänheten som framförts till postoperatörer och till myndigheten samt

- i övrigt bedöma effekten av myndighetens åtgärder och därvid särskilt belysa det befintliga regelverkets ändamålsenlighet.

7. Post- och telestyrelsen skall till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2006 redovisa uppföljningen av hur Postens servicenät ser ut efter att nya avtal tecknats med entreprenörer och hur de allmänna råden för postutdelning har tillämpats.

8. Post- och telestyrelsen skall fortsätta sitt arbete i referensgruppen för elektroniska signaturer med angränsande områden. Arbetet skall redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen för 2006.

9. Post- och telestyrelsen skall inom ramen för de mål för 24-timmarsmyndigheten som anges i regeringens skrivelse Regeringens förvaltningspolitik (skr. 2000/01:115) redovisa följande till regeringen i samband med årsredovisningen för 2006:

- vilka tjänster myndigheten tillhandahåller och vilka som planeras i det fortsatta utvecklingsarbetet,

- medborgarnas och företagens användning av tillgängliga tjänster, där så är möjligt,

- på vilket sätt myndigheten arbetar för att via Internet öka medborgarnas och företagens insyn i ärendehanteringen samt

- hur myndigheten samverkar med andra myndigheter för att ta till vara möjliga effektivitetsvinster.

10. Post- och telestyrelsen skall verka för ett svenskt medlemskap i internationella teleunionens råd (ITU Council) 2006-2010. Jämställdhetsaspekten skall beaktas. Sverige kandiderar som företrädare för det nordiska ITU-arbetet (NITU). En slutrapport skall lämnas i samband med årsredovisningen för 2006.

11. Post- och telestyrelsen har under nationell försöksverksamhet med ENUM agerat som administratör (s.k. ENUM Tier 1 Manager). För att säkerställa oavbruten delegation av den aktuella domänen (.6.4.e164.arpa) till dess en permanent administratör är utsedd, skall Post- och telestyrelsen, i egenskap av den myndighet som fastställer nationella nummerplaner, vara fortsatt administrativt ansvarig för domänen och för att utse en registreringsenhet (Registreringsenhet för ENUM Tier 1).

12. Post-och telestyrelsen skall lämna förslag på en strategi för ett säkrare Internet i Sverige enligt inriktningen i regeringens proposition Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället (prop. 2004/05:175). Förslaget skall även innehålla förslag på en handlingsplan, ansvarsfördelning och förvaltning av strategin. Förslaget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 juli 2006.

13. Post- och telestyrelsen skall fortsätta försöksarbetet med mobila bredbandstjänster för personer med funktionshinder. Arbetet skall redovisas till regeringen i samband med delårsrapporten för 2006.

14. Post- och telestyrelsen skall lämna förslag på hur det internationella arbetet kring IT-incidenthantering kan stärkas. Prioriteringarna mellan uppgifterna i det tidigare lämnade uppdraget (N2002/5443/ITFoU) om en rikscentral för IT-incidenthantering skall ses över och myndigheten skall lämna förslag på hur uppgifterna kan utvecklas och anges i förordningen (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen. I regeringens proposition Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället (prop. 2004/05:175) anger regeringen att i det fortsatta arbetet med en funktion för IT-incidenthantering bör den internationella rollen stärkas och balansen mellan informationsspridning och rapportering ses över. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

37:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (Ramanslag)
Disponeras av Post- och telestyrelsen 16 390
ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (ram) 16 390
Disponeras av regeringen 0
ap.2 Till regeringens disposition (ram) 0

Villkor för anslag 37:1

ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Anslagsposten 1 får användas till att

- täcka förvaltningskostnader för upphandling av samt ersättning för särskilda tjänster för funktionshindrade samt åtgärder inom verksamhetsområdena civilt försvar och svåra påfrestningar avseende samverkansområde teknisk infrastruktur,

- täcka befarade kundförluster vilka härrör från anslagsfinansierad verksamhet t.o.m. budgetåret 1999,

- finansiera projekt och uppdrag vilka syftar till att förverkliga delar av den IT-politiska inriktningen avseende tillit och delar av det handlingsprogram som beskrivs i regeringens proposition Ett informationssamhälle för alla (prop. 1999/2000:86),

- täcka kostnader i samband med att Post- och telestyrelsen följer upp om kassaservicen motsvarar samhällets behov samt

- täcka kostnader inom området kvalificerade elektroniska signaturer.

37:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade (Ramanslag)
Disponeras av Post- och telestyrelsen 129 749
ap.1 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade (ram) 129 749
Disponeras av regeringen 0
ap.2 Till regeringens disposition (ram) 0

Villkor för anslag 37:2

ap.1 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade

Anslagsposten 1 får användas till utgifter i samband med upphandling av eller ersättning för

- utsträckt post- och kassaservice till äldre och funktionshindrade i glesbygd,

- portofri befordran av blindskriftsförsändelser,

- nummerupplysningstjänster och förmedlingstjänster för texttelefoni till funktionshindrade personer,

- fri sjukvårdsupplysning för texttelefonanvändare,

- andra posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster som, efter behovsprövning, bedöms vara av särskild vikt för funktionshindrade personer

- särskilda utredningar efter behovsprövning till ett belopp om högst
3 000 000 kronor samt

- utvecklingsprojekt med inriktning på IT-användning för funktionshindrade hos Tal- och punktskriftsbiblioteket och andra myndigheter.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
37:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter
ap.1 492 3 % 0
ap.2 0 4 000 0
37:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
ap.1 0 3 % 0
ap.2 0 65 000 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
37:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter
37:1 ap.3 37:1 ap.2 100 %
37:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
37:2 ap.3 37:2 ap.2 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap År Anslagstyp
37:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter
ap.3 ram
37:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
ap.3 ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap/dp 2006 2007 2008 -
Bemyndiganderam Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår
37:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
37:2 ap.1 180 000 154 000 26 000 2010
Belopp angivna i tkr

Villkor

Post- och telestyrelsen bemyndigas att under 2006 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtagande medför utgifter på högst 180 000 000 kronor under 2007-2010.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 23 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 37 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Post- och telestyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 1 365
2006-02-25 1 365
2006-03-25 1 365
2006-04-25 1 365
2006-05-25 1 365
2006-06-25 1 365
2006-07-25 1 365
2006-08-25 1 365
2006-09-25 1 365
2006-10-25 1 365
2006-11-25 1 365
2006-12-25 1 375
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Post- och telestyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
37:1 ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Offenligrättslig verksamhet
Elektronisk kommunikation 46 000 1 500 176 900 194 600 -17 700 29 800
Post 1 800 -2 700 20 222 21 500 -1 278 -2 178
RTTE -300 0 6 940 6 940 0 -300
Elektroniska signaturer 0 0 0 0 0 0
Summa 47 500 -1 200 204 062 223 040 -18 978 27 322
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elektronisk kommunikation

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen elektronisk kommunikation som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation skall finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Post

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen post som bedrivs med stöd av postlagen (1993:1684) skall finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

RTTE

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen elektronisk kommunikation som bedrivs med stöd av lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning skall finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Elektroniska signaturer

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen informationsteknik som bedrivs med stöd av lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer skall delvis finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. För den del av verksamheten avseende elektroniska signaturer som inte täcks av avgifter skall Post- och telestyrelsen avräkna anslaget 37:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter, anslagspost 1.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

Verksamhet Ink. tit. +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Offenligrättslig verksamhet
Obeställbara brev 2811 284 0 250 250 0 284
Totalförsvar 9453 4 140 0 99 400 99 400 0 4 140
Summa 4 424 0 99 650 99 650 0 4 424
Belopp angivna i tkr

Villkor

Obeställbara brev

För det fall ett öppnat brev innehåller pengar som vid förvaringstidens utgång tillfallit staten skall dessa redovisas mot inkomsttitel 2811, Övriga inkomster av statens verksamhet.

Totalförsvar

Avgiftsuttaget inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur, för att finansiera elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid som sker med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation har fastställts till sammanlagt högst
100 000 000 kronor under 2006 (prop.2005/06:1, utg.omr. 6, bet.2005/06:FöU1, rskr. 2005/06:82). Det samlade avgiftsuttaget för 2006 fastställs enligt 37 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation till 99 400 000 kronor. Avgifterna skall redovisas mot inkomsttitel 9453, Avgifter för telekommunikation.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är full kostnadstäckning.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras 120 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Claes Eriksson
Kopia till
Trafikutskottet, Riksdagen
Försvarsutskottet, Riksdagen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Försvarsdepartementet/CIV
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Socialdepartementet/ST
Utbildnings- och kulturdepartementet/ME
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Tal- och punktskriftsbiblioteket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II 38, 2005-12-15

Diarienummerförteckning

N2005/9148/ITFoU
N2005/4389/ITFoU
N2005/1896/ITFoU (delvis)
N2005/9907/BS (delvis)
N2005/10033/BS (slutligt)