Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
13

2005-12-20
Ju2005/11640/KRIM
Ju2005/11595/DOM (delvis)
Ju2005/9830/KRIM (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Brottsförebyggande rådet
Box 1386
111 93 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Brottsförebyggande rådet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Brottsförebyggande rådets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 04, bet. 2005/06:JuU1, rskr. 2005/06:119).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Brottsförebyggande rådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Brottsförebyggande rådets (Brå) ansvarsområde.

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Rättsväsendet Brottsförebyggande arbete Kunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området
Kriminalstatistik
Lokalt brottsförebyggande arbete

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet.

1.1.1

Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete

Mål

Brott skall förebyggas.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Kunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området

Mål

Brå:s verksamhet skall bidra till att regeringen och dess myndigheter har ett kvalificerat beslutsunderlag för att kunna utveckla och effektivisera verksamheterna inom det kriminalpolitiska området.

Återrapportering

- En sammanställning av de forsknings- och utvecklingsprojekt, inklusive utvärderingar, som genomförts för att uppnå målet att förbättra kunskaps- och metodutvecklingen inom det kriminalpolitiska området. Av sammanställningen skall framgå vilka myndigheters verksamhet som har berörts.

- En samlad analys av brottsutvecklingen skall redovisas kvartalsvis till Justitiedepartementet. Av redovisningen skall framgå vilka brottstyper som kan kräva behov av särskilda åtgärder.

- Brå skall redovisa vilka insatser som vidtagits för att sprida resultaten av kriminologisk forskning och övrig kunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området. I detta arbete skall såväl svensk som internationell forskning beaktas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Kriminalstatistik

Mål

Statistikens innehåll och kvalitet skall anpassas till rättsväsendets och samhällets informationsbehov.

Återrapportering

- Hur kravet på statistikens tillgänglighet m.m. enligt 13 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts. Av redovisningen skall även framgå vilka kvalitetskontroller som gjorts.

- En redovisning av omfattningen av externa beställningar av kriminalstatistik samt kostnaderna för detta.

- En redovisning av i vilken omfattning andra informationskällor än kriminalstatistik, såsom brottsofferundersökningar och självrapporteringsstudier, har använts som komplement till kriminalstatistiken.

- En redovisning av hur statistiken har utvecklats i syfte att möjliggöra jämförelser på stadsdelsnivå, i synnerhet för stadsdelar som omfattas av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal.

 

1.1.1.3

Verksamhetsgren Lokalt brottsförebyggande arbete

Mål

Brå skall bidra till att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet genom rådgivning, vägledning samt ekonomiska bidrag.

Återrapportering

- En sammanställning av projekt på myndigheten som gäller utvärderingar eller studier av åtgärder eller strategier avseende det lokala brottsförebyggande arbetet.

- En beskrivning och analys av hur det lokala brottsförebyggande arbetet har utvecklats. I samband härmed skall myndigheten redovisa förekomsten av lokala brottsförebyggande råd eller motsvarande verksamheter samt hur de fördelar sig över landet.

- Vilka insatser som har vidtagits för att stimulera och stödja metodutveckling och kunskapsutveckling av det lokala brottsförebyggande arbetet.


2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Övriga återrapporteringskrav

Brå skall redovisa:

- Sitt engagemang och deltagande i internationell verksamhet.

- De insatser som har vidtagits inom ramen för arbetet som nationell representant i det Europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN).

- Vilka medel som mottagits med stöd av medgivandet att bedriva externt finansierad verksamhet, hur medlen använts samt vilka projekt som helt eller delvis finansierats på detta sätt.

- En samlad bedömning av hur medlingsverksamheten utvecklats. Vidare skall Brå redovisa hur tilldelade anslagsmedel för medlingsverksamhet har använts. Av redovisningen skall framgå dels beloppet som har betalats ut i ekonomiskt stöd, dels beloppet som har använts för utbildning, metodutveckling respektive kvalitetsutveckling samt för Brå:s egna utgifter. Vidare skall Brå lämna en beskrivning av de verksamheter som erhållit finansieringsbidrag samt göra en bedömning av resultatet av dessa.

- Hur anslaget 4:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete har använts. Av redovisningen skall framgå dels hur stort belopp som har betalats ut i ekonomiskt stöd och till hur många projekt, dels beloppet som har använts för Brå:s personalkostnader och övriga direkta kostnader kopplad till lokalt brottsförebyggande verksamhet.

- Utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som skall omfatta samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar, skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

17 januari

7 mars

9 maj

22 augusti

31 oktober

- Vilka projekt som genomförts för att beskriva och bedöma förebyggande åtgärder mot dels våld mot kvinnor och mot barn, dels brott av och mot ungdomar.

3

Organisationsstyrning

Mål

Brå skall sträva efter att öka andelen anställda med utländsk bakgrund.

Inom Brå skall finnas kunskap för att förebygga och motverka att diskriminering förekommer i verksamheten.

Övrig återrapportering

Brå skall redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att

- stärka personalens kompetens i genusfrågor,

- främja en jämn könsfördelning,

- främja en god arbetsmiljö och

- öka hälsan.

4

Uppdrag

Uppdrag

1. Brå skall i samverkan med Rikspolisstyrelsen dels kartlägga hur många utredningar enligt 31 § lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) som polismyndigheterna genomför årligen, och på vilka grunder dessa utredningar görs, dels redovisa vilka ändringar i polisens anmälningsrutiner som behöver göras för att information om antalet utredningar enligt 31 § LUL fortlöpande skall kunna ingå i den officiella kriminalstatistiken. I uppdraget bör även innehållet i och kvaliteten på dessa utredningar granskas. Vidare skall kartläggningen se till hur reglerna för brottsskadeersättning när gärningsmannen är under 15 år tillämpas. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2007.

2. Brå skall från och med 2006 ansvara för och utveckla statistikföringen avseende så kallade hatbrott. Brå skall årligen redovisa antalet anmälda brott med främlingsfientliga, särskilt islamofobiska, antisemitiska och homofobiska motiv. En särskild sammanställning av hatbrottsstatistik för 2005 skall redovisas senast den 1 juli 2006.

3. Brå skall analysera hur verksamheten i lokala brottsförebyggande råd är organiserad. Analysen skall innehålla en bedömning av vilka samarbets- och arbetsformer som har visat sig särskilt lämpade för att nå goda resultat i det lokala brottsförebyggande arbetet. I analysen skall hänsyn tas till skillnader i kommuners förutsättningar. Uppdraget skall redovisas senast den 30 november 2006.

4. Brå skall under första kvartalet 2006 anordna ett seminarium om förebyggande av våldsbrott. Seminariet skall belysa nationella och internationella erfarenheter av att förebygga sådana brott. Regeringen avser vidare att under 2006 ge Brå i uppdrag att planera och genomföra ett projekt om våldsbrottslighet.

5. Regeringen avser att under 2006 ge Brå i uppdrag att i samråd med Handikappombudsmannen och Myndigheten för handikappolitisk samordning kartlägga våld mot funktionshindrade. Syftet med uppdraget skall vara att ge ökad kunskap om problembilden avseende våld mot funktionshindrade.Uppdraget skall redovisas efter kön.

6. Brå skall följa upp utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende politikområdesmålet för rättsväsendet. Målgruppen för uppföljningen bör så långt det är möjligt vara ungdomar mellan 13 och 25 år. Uppföljningen skall redovisas i årsredovisningen avseende budgetåret 2006 och skall innehålla en kvantitativ redovisning av följande indikatorer: Brå:s återkommande självdeklarationsundersökning om utsatthet för brott bland ungdomar i årkurs nio, Statistiska centralbyråns årliga undersökning av levnadsförhållanden avseende offer för vålds- och egendomsbrott, unga som offer för dödligt våld enligt dödsorsaksstatistiken, ungdomar lagförda för brott enligt den officiella kriminalstatistiken. Redovisningen skall vidare innehålla en kommentar från Brå om utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende politikområdesmålet för rättsväsendet. Uppföljningen skall redovisas efter kön. Årsredovisningen skall även tillställas Ungdomsstyrelsen.

7. Brå skall i samråd med Kriminalvården utvärdera regeringens fortsatta narkotikasatsning inom kriminalvården. En delrapport skall lämnas senast den 15 december 2006. Den skall belysa hur personalen i kriminalvården uppfattar att narkotikasatsningen utfallit för klienterna, om personalen upplevt några särskilda problem i sitt arbete med satsningen och om de anser att satsningen påverkat återfallsbenägenheten hos klienterna. I ett andra steg skall Brå utvärdera hur de intagna upplevt satsningen, lämpligen genom en förnyad attitydundersökning som skall redovisas senast den 15 december 2007. En sammanfattande slutrapport om effekterna av narkotikasatsningen skall lämnas senast den 1 mars 2008.

8. Brå skall i samråd med Jämställdhetsombudsmannen ta fram handledningsmaterial som riktar sig till unga i syfte att belysa frågor kring sexuella trakasserier, sexuell integritet och självbestämmande m.m. med beaktande av vad som anges i Sexualbrottsofferutredningens promemoria Anmälan och utredning av sexualbrott. Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2007.

9. Brå skall medverka i Brottsoffermyndighetens uppdrag att ta fram ett nationellt samordningsprogram för brottsofferfrågor i enlighet med betänkandet SOU 2004:61.

10. Det förekommer att vuxna eller andra straffmyndiga personer söker kontakt, ofta via Internet, med barn i sexuellt syfte. Här avses inte kontaktsökande mellan sexuellt självbestämmande jämnåriga. Brå skall ta fram ett kunskapsunderlag som beskriver företeelsens närmare karaktär och dess omfattning samt vilka åtgärder som redan har vidtagits eller vidtas mot företeelsen. Brå skall vidare överväga andra åtgärder för att förebygga och förhindra den. Vid behov skall Brå lämna förslag till sådana åtgärder och redovisa ekonomiska konsekvenser av förslagen.

Brå bör undersöka om och hur företeelsen har hanterats i några med svenska förhållanden jämförbara länder samt delta i ett nordiskt seminarium om företeelsen som skall hållas våren 2006. Brå skall vid behov samråda med myndigheter och andra som verkar inom ramen för det område som uppdraget avser.

Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2007.

Tidigare beslutade uppdrag som ännu inte redovisats

1. Den 10 april 2003 fick Brå i uppdrag av regeringen att i samverkan med Rikspolisstyrelsen genomföra en nationell strategi för att minska bilbrottsligheten. Uppdraget skall redovisas den 30 juni 2006. Delredovisningar skall även ske 2004 och 2005.

2. Den 17 juni 2004 fick Brå i uppdrag att utvärdera försöksverksamheten med snabbare handläggning av brottmål. Uppdraget skall redovisas den 1 oktober 2006.

3. Den 8 juli 2004 fick Brå i uppdrag att följa tillämpningen av de utvidgade bestämmelserna i lagen om besöksförbud m.m. Uppdraget skall redovisas den 1 mars 2007. Delredovisning skall ske den 1 juli 2005.

4. I regeringsbrevet för år 2005 fick Brå i uppdrag att, i samarbete med rättsväsendets övriga berörda myndigheter, genomföra en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Den första undersökningen skall presenteras senast 2007.

5. Den 28 juni 2001 fick Brå i uppdrag att utvärdera försöksverksamheten Från anstalt till frihet. I regleringsbrevet för 2005 har Brå fått i uppdrag att fortsätta den pågående utvärderingen av den del av försöksverksamheten som avser intensivövervakning för strafftider upp till sex månader.

Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 augusti 2007. Delredovisningar av uppdraget skall ske den 1 april 2006 och den 1 januari 2007.

6. I prop. 2003/2004:113 Stärkt barnperspektiv i mål om utvisning på grund av brott har regeringen utlovat att bl.a. se över hur domstolarna tillämpar utvisningsmöjligheten. I regleringsbrevet för 2005 fick Brå därför i uppdrag att undersöka hur domstolarna tillämpar utvisningsmöjligheten, bl.a. när det gäller utvisningstidens längd. Uppdraget skall redovisas den 1 juni 2006.

7. Den 16 juni 2005 fick Brå i uppdrag att kartlägga omfattningen av hot och våld mot personal inom kriminalvården, analysera behovet av åtgärder samt ange vilka insatser som bör övervägas. Uppdraget skall redovisas den 31 oktober 2006.

8. Den 22 juni 2005 fick Brå i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag vad avser vissa typer av förföljelsebrott (stalkning). I uppdraget ingår även att beskriva internationella erfarenheter på området. Brå skall redovisa uppdraget senast den 28 februari 2006.

9. Den 13 oktober 2005 fick Brå i uppdrag att bl.a. anordna ett internationellt, vetenskapligt symposium över aktuell kriminologisk forskning. Uppdraget skall redovisas senast den 1 februari respektive den 1 mars 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:7 Brottsförebyggande rådet (Ramanslag)
Disponeras av Brottsförebyggande rådet 60 116
ap.1 Brottsförebyggande rådet (ram) 48 116
ap.2 Medlingsverksamhet (ram) 12 000
Disponeras av regeringen 0
ap.3 Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (ram) 0

Villkor för anslag 4:7

ap.1 Brottsförebyggande rådet

 

ap.2 Medlingsverksamhet

1. Anslaget får användas för ekonomiskt stöd till medlingsverksamhet i enlighet med regeringsbeslut den 19 december 2002 (Ju2002/9000/L5).

2. Högst 2 500 000 kronor får användas för utgifter avseende utbildning, metodutveckling och kvalitetsutveckling samt för Brå:s egna utgifter.

4:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (Ramanslag)
Disponeras av Brottsförebyggande rådet 7 157
ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (ram) 7 157
Disponeras av regeringen 0
ap.2 Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (ram) 0

Villkor för anslag 4:15

ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

Anslaget får användas för att stimulera lokalt brottsförebyggande arbete. I detta ingår att samla och sprida kunskap om framgångsrika projekt, följa upp och utveckla projekt samt bidra till att behovet av utbildning tillgodoses. Anslaget får användas för Brå:s personalkostnader och övriga direkta kostnader kopplad till sådan verksamhet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
4:7 Brottsförebyggande rådet
ap.1 1 442 3 % 0
ap.2 361 3 % 0
ap.3 0 3 % 0
4:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
ap.1 358 3 % 0
ap.2 0 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
4:7 Brottsförebyggande rådet
4:7 ap.3 4:7 ap.1 92
4:7 ap.3 4:7 ap.2 1 473
4:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
4:15 ap.2 4:15 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 5 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 6 011
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Brottsförebyggande rådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 5 009
2006-02-25 5 009
2006-03-25 5 009
2006-04-25 5 009
2006-05-25 5 009
2006-06-25 5 009
2006-07-25 5 009
2006-08-25 5 009
2006-09-25 5 009
2006-10-25 5 009
2006-11-25 5 009
2006-12-25 5 017
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsförebyggande rådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:7 ap.1 Brottsförebyggande rådet
4:7 ap.2 Medlingsverksamhet

7

Avgifter och bidrag

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Brå får ta emot och disponera medel från statliga, kommunala, utländska och internationella organ för finansiering av projekt som är av gemensamt intresse. Brå får ta emot och disponera medel från organisationer och företag.

Oavsett om sådana intressenter avser att delta i ett projekt eller endast lämna finansiellt stöd skall rådet ensamt besluta om projektets mål, hur det skall genomföras och hur rådet skall redovisa projektet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Brottsförebyggande rådet undantas från kravet enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att årsredovisningen skall innehålla en finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Thomas Bodström
Johan Wihelmsson
Kopia till
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet/LED
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Domstolsverket
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvården
Brottsoffermyndigheten
Statens folkhälsoinstitut
Ungdomsstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 13, 2005-12-20

Diarienummerförteckning

Ju2005/11640/KRIM
Ju2005/11595/DOM (delvis)
Ju2005/9830/KRIM (delvis)
Ju2005/9537/KRIM
Ju2005/6343/KRIM
Ju2005/5137/KRIM
Ju2005/2732/KRIM