Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
43

2005-12-15
Ju2005/10837/D(delvis) Ju2005/9729/D Ju2005/9538/D
Ju2005/6935/D
Valmyndigheten
Box 4210
171 04 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 46:1 Allmänna val och demokrati
Riksdagen har beslutat om anslaget 46:1 Allmänna val och demokrati för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 01, bet. 2005/06:KU1, rskr. 2005/06:59).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:1 Allmänna val och demokrati (Ramanslag)
Disponeras av Vetenskapsrådet 5 000
ap.2 Mångvetenskaplig demokratiforskning (ram) 5 000
Disponeras av Valmyndigheten 239 090
ap.1 Allmänna val (ram) 136 090
ap.4 Statsbidrag för förtidsröstning (ram) 103 000
Disponeras av regeringen 15 000
ap.7 Särskilda medel till riksdagspartierna för informationsinsatser inför 2006 års val (ram) 15 000
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet 22 000
ap.5 Demokratisatsning (ram) 22 000

Villkor för anslag 46:1

ap.1 Allmänna val

Valmyndigheten får använda medlen för utgifter i samband med:

1. Kostnader för Skatteverkets medverkan i förberedelserna av 2006 års val.

2. Kostnader för Lantmäteriverkets medverkan i förberedelserna av 2006 års val.

3. Kostnader för Posten AB:s medverkan i 2006 års val.

4. Vissa kostnader för länsstyrelsernas medverkan i 2006 års val.

5. Vissa extra kostnader för Utrikesdepartementet och de svenska utlandsmyndigheterna som föranleds av röstmottagning vid de svenska utlandsmyndigheterna i samband med 2006 års val.

6. Övriga kostnader i samband med förberedelserna och genomförandet av 2006 års val.

7. Kostnader för utveckling och förbättring av valadministrationen.

8. Kostnader för drift och förvaltning av IT-stödet som används för val.

9. Kostnader i övrigt enligt föreskrifter som kan komma att meddelas av regeringen.

ap.2 Mångvetenskaplig demokratiforskning

Vetenskapsrådet skall använda medlen till att stimulera samarbete mellan berörda institutioner och lärosäten när det gäller demokratiforskning. Utgångspunkten för arbetet är vad som anges i propositionen 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet.

ap.4 Statsbidrag för förtidsröstning

Medlen skall utbetalas till kommunerna i enlighet med förordningen (2005:888) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2006 års val.

ap.5 Demokratisatsning

Medlen får användas för insatser som syftar till ett ökat och mer jämlikt medborgerligt deltagande. Medlen får även användas för administration av satsningen såsom lön, resor och sammanträden.

ap.7 Särskilda medel till riksdagspartierna för informationsinsatser inför 2006 års val

Regeringskansliet (Justitiedepartementet) skall betala ut bidrag till riksdagspartierna för informationsinsatser inför 2006 års val. Efter rekvisition till Justitiedepartementet betalas bidrag ut enligt följande fördelning:

Moderata samlingspartiet 2 182 573 kronor

Centerpartiet 1 474 585 kronor

Folkpartiet liberalerna 2 034 751 kronor

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 4 096 473 kronor

Vänsterpartiet 1 645 747 kronor

Kristdemokraterna 1 707 987 kronor

Miljöpartiet de Gröna 1 357 884 kronor

 

 

Summa 14 500 000 kronor

Vidare får upp till 500 000 kronor användas för uppföljning och utvärdering av bidraget till riksdagspartierna.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
46:1 Allmänna val och demokrati
ap.1 4 083 957 0
ap.2 150 Inget 0
ap.4 0 Inget 0
ap.5 0 Inget 0
ap.7 0 Inget 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
46:1 Allmänna val och demokrati
46:1 ap.3 46:1 ap.1 69 690
46:1 ap.3 46:1 ap.5 1 339
46:1 ap.6 46:1 ap.5 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap År Anslagstyp
46:1 Allmänna val och demokrati
ap.3 ram
ap.6 ram
På regeringens vägnar
Jens Orback
Mattias Ludvigsson
Likalydande till
Vetenskapsrådet

Kopia till
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/POL SEKR
Statsrådsberedningen/RÄTTS
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/L6
Justitiedepartementet/LED
Utrikesdepartementet/KC-K
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/S7
Finansdepartementet/KE
Finansdepartementet/LS
Utbildnings- och kulturdepartementet/F
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet/BO
Näringsdepartementet/SÄ
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Samtliga länsstyrelser
Lantmäteriverket
Posten AB
Moderata samlingspartiet
Centerpartiet
Folkpartiet liberalerna
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet de Gröna