Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
30

2005-12-15
M2005/6373/A
(delvis)
Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35
581 93 LINKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Statens geotekniska institut
Riksdagen har beslutat om Statens geotekniska instituts verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 18, bet. 2005/06:BoU1, rskr. 2005/06:101).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Statens geotekniska institut (SGI) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

 

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Bostadspolitik Samhällsplanering och bebyggelseutveckling Myndighetsuppgifter inom ras, skred och stranderosion
Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling
Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Bostadspolitik

Mål

Alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.

1.1.1

Verksamhetsområde Samhällsplanering och bebyggelseutveckling

Mål

Den bebyggda miljön skall utgöra en god livsmiljö samt medverka till en hållbar utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vid fysisk planering och samhällsbyggande skall de nationella miljökvalitetsmålen tillsammans med övriga nationella mål och strategier vara vägledande.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter inom ras, skred och stranderosion

Mål 1

Riskerna för ras och skred skall minska.

Målet innebär att SGI som statens sakkunnigorgan skall verka för att minska riskerna för ras och skred.

 

Återrapportering

SGI skall redovisa:

- I vilken omfattning som institutet varit remissinstans för kommunernas detaljplaner i Västra Götalands län respektive biträtt Statens räddningsverk vid bedömning av ansökningar om statsbidrag till förebyggande åtgärder.

- Hur institutet biträtt ansvariga instanser då ras och skred inträffat eller risk förekommit.

- Omfattningen av övervakningen i Göta älvdalen.

Mål 2

Risker av stranderosion skall minska.

Målet innebär att SGI genom en samordnande roll skall verka för att minska skadorna av stranderosion.

Återrapportering

SGI skall redovisa:

- Hur institutet biträtt andra myndigheter med sakkunningutlåtanden i ärenden om stranderosion.

- De insatser som genomförts för att utveckla kunskapen inom området och för att samordna olika aktörers intressen samt för institutets internationella samverkan.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling

Mål 1

Plan- och byggprocessen skall effektiviseras bl.a. med hjälp av forskning och utveckling.

Målet innebär att SGI skall:

- Ta fram ny kunskap och nya metoder genom tillämpad forskning samt utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom det geotekniska och miljögeotekniska området och genom detta stödja kunskapsbehovet hos ansvariga sektorsmyndigheter och andra verksamma inom området.

- Ha en samordnande roll för geoteknisk och miljögeoteknisk forskning i Sverige i avsikt att identifiera kunskapsnivån samt behovet av ny kunskap inom området.

- I sin verksamhet bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås.

Återrapportering

SGI skall redovisa:

- Vilka FoU-resultat som har medverkat till en effektivare byggprocess inom vägsektorn, järnvägssektorn och den bebyggda miljön i övrigt.

- Exempel på hur ny kunskap bidragit till en god livsmiljö och en hållbar utveckling.

- Deltagande i EU:s forskningsprogram och övrigt internationellt engagemang.

- Insatser för samordning av geoteknisk och miljögeoteknisk forskning samt ge exempel på initiativ som tagits och aktiviteter som genomförts i samarbete med andra forskare och berörda forskningsfinansiärer.

- Hur institutets arbete bidragit till att täcka kunskapsbehovet inom geoteknik och miljöteknik, t.ex. som del i annan forskning och utveckling.

Mål 2

Samhället skall ha tillgång till erforderlig kunskap så att rätt geoteknisk och miljögeoteknisk kvalitet kan säkerställas.

Målet innebär att SGI skall:

- Förmedla kunskap om nya forskningsresultat respektive befintlig kunskap utifrån samhällets behov genom att anordna kurser och konferenser samt utarbeta och introducera praktiska hjälpmedel som metodbeskrivningar, handböcker osv.

- Genom medverkan i kommittéer och arbetsgrupper påverka utvecklingen och verka för att rätt geoteknisk och miljögeoteknisk kvalitet säkerställs.

Återrapportering

SGI skall redovisa:

- Vilka arbetsgrupper, kommittéer m.m. som institutet har deltagit i avseende europeiska regler och standarder samt övriga nationella frågor inom det geotekniska området.

- Exempel på insatser som gjorts avseende förmedling av kunskap till relevanta målgrupper.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning

Mål

Effektivitet och kvalitet i plan- och byggprocessen skall säkerställas genom utnyttjande av rätt geoteknisk och miljögeoteknisk kompetens.

Målet innebär att SGI skall:

- Bistå statliga myndigheter, kommuner och andra med kvalificerad rådgivning som kräver speciell kompetens eller där institutets oberoende ställning efterfrågas.

- I samverkan med myndigheter och andra kvalificerade beställare introducera ny teknik och genomföra forsknings- och utvecklingsresultat i praktisk tillämpning vid produktion av byggnader, anläggningar och miljöåtgärder.

- Bistå ansvariga aktörer för de nationella miljökvalitetsmålen i deras arbete med dessa mål.

Återrapportering

SGI skall:

- Kortfattat redovisa utfallet av årets verksamhet med avseende på kundkategori och volymmässig omfattning samt ge exempel på viktiga uppdrag.

- Ge exempel på forskning och utveckling som har implementerats i rådgivningen och redogöra för de erfarenheter som vunnits.

- Ge exempel på hur institutet biträtt ansvariga instanser i deras arbete med de nationella miljökvalitetsmålen.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Myndighetens övergripande mål

SGI:s övergripande mål är att vara ett geotekniskt och miljögeotekniskt kompetenscentrum som medverkar till en säker, ekonomisk och miljöanpassad samhällsutveckling inom det geotekniska området omfattande såväl byggtekniska som miljögeotekniska tillämpningar. SGI skall genom eget arbete och i samverkan med myndigheter och andra medverka till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås. SGI:s verksamhet skall omfatta forskning och teknikutveckling samt förmedling av geoteknisk och miljögeoteknisk kunskap så att den kommer till praktisk användning.

SGI har ett övergripande ansvar för de geotekniska frågorna i landet. Institutet skall arbeta oberoende av partsintressen men samtidigt samverka med andra aktörer i samhället.

SGI skall vara regeringens expert och stöd i EU-samarbetet samt bidra med insatser inom samarbetet.

Personalförsörjning

SGI skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. SGI skall enligt 3 kap.3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redovisa sin kompetensförsörjning.

Tillgänglig statsförvaltning

SGI skall i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning upprätta handlingsplaner för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgänglig för personer med funktionshinder enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

Ökad energieffektivisering

Statliga myndigheter skall vara ledande i omställningen till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt samhälle och i detta syfte verka för en ökad energieffektivisering i sina lokaler. Vid upphandling av all energirelaterad utrustning skall det alternativ väljas som är det mest fördelaktiga med hänsyn tagen till merkostnaden vid inköpet och den minskade energianvändningen under produktens tekniska livslängd.

Återrapporteringskrav:

SGI skall redovisa storleken på den totala energianvändningen i sina lokaler och vilken energiform som har använts. SGI skall vidare redovisa vilka åtgärder, vid exempelvis upphandling, som har vidtagits för att minska och effektivisera den totala energianvändningen.

Miljöledning

SGI skall årligen i samband med årsredovisningen, dock senast den 1 mars, redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005 (dnr M2005/4563/Hm).

Utgiftsprognoser

SGI skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari,
8 mars,
2 maj,
21 augusti,
2 november.

3

Organisationsstyrning

SGI skall i årsredovisningen redovisa, för respektive verksamhetsgren, de totala kostnaderna och intäkterna för, och det totala antalet årsarbetskrafter i, verksamheten. Uppgifterna skall redovisas för de tre senaste budgetåren. Av redovisningen skall vidare för varje verksamhetsgren framgå:

- Verksamhetens kostnader, och i tillämpliga delar intäkter, fördelade på verksamhetsgrenar, anslag och avgiftsfinansierad verksamhet.
- Tidsåtgång fördelad på verksamhetsgrenar samt kommentarer till det faktiska utfallet i förhållande till budget och verksamhetsplan, inklusive orsaker till avvikelserna.

 

 

 

 

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:7 Statens geotekniska institut (Ramanslag)
Disponeras av Statens geotekniska institut 30 322
ap.1 Statens geotekniska institut (ram) 30 322

Villkor för anslag 31:7

ap.1 Statens geotekniska institut

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
31:7 Statens geotekniska institut
ap.1 910 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
31:7 Statens geotekniska institut
31:7 ap.2 31:7 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Anslag/ap År Anslagstyp
31:7 Statens geotekniska institut
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 7 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 2 526
2006-02-25 2 526
2006-03-25 2 526
2006-04-25 2 526
2006-05-25 2 526
2006-06-25 2 526
2006-07-25 2 526
2006-08-25 2 526
2006-09-25 2 526
2006-10-25 2 526
2006-11-25 2 526
2006-12-25 2 536
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
31:7 ap.1 Statens geotekniska institut

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling -1 318 -930 19 200 19 200 0 -2 248
Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning 262 1 154 24 600 23 960 640 2 056
Summa -1 056 224 43 800 43 160 640 -192
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av SGI. Av SGI:s verksamhetsgrenar skall Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning samt delar av Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SGI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

På regeringens vägnar
Mona Sahlin
Åsa Karlsson
Kopia till
Riksdagens bostadsutskott (BoU)
Riksrevisionen
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Finansdepartementet/BA
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret