Finansdepartementet


Regeringsbeslut
17

2005-12-15
Fi2005/5957 (delvis)
Fi2005/5429
Tullverket
Box 12854
112 98 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Tullverket
Riksdagen har beslutat om Tullverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 03, bet. 2005/06:SkU1, rskr. 2005/06:47).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Tullverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Skatt, tull och exekution Tull In- och utförselrestriktioner
Uppbörd

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Skatt, tull och exekution

Mål

Målet är att eftersträvade skatte-, tull- och avgiftsintäkter skall säkerställas på ett rättssäkert och ekonomiskt effektivt sätt samtidigt som enkelhet skall eftersträvas och brottslighet motarbetas.


Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Skatteverket, kronofogdemyndigheterna, Tullverket och Kustbevakningen.

Återrapportering

Bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet.

1.1.1

Verksamhetsområde Tull

Mål

 1. Att effektivt fastställa och uppbära tullar, mervärdesskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas.

 2. Att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelserna om in- och utförsel av varor efterlevs.

 3. Att vid fullgörande av sina uppgifter verka för att kostnaderna för tullprocedurerna minimeras, både för näringsliv, allmänhet och inom Tullverket, samt tillhandahålla en god service så att den legitima handeln med tredje land underlättas i största möjliga utsträckning och att det legitima varuflödet inom EU inte hindras.

Återrapportering

 • Beskrivning av verksamheterna samt redogörelse för åtgärder som vidtagits för att uppnå målen.

 • Redovisning av hur företag och allmänhet ser på servicenivån och bemötandet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren In- och utförselrestriktioner

Mål 1

För att förbättra urvalet av objekt i den fysiska kontrollverksamheten och därmed öka träffsäkerheten i arbetet skall arbetsmetoderna vidareutvecklas.

Återrapportering

 • Antal rapporter avseende olovlig in- och utförsel och totalt.

 • Kostnad för kontrollen, totalt och genomsnittligt per kontroll.

 • Beskrivning av hur arbetsmetoderna vidareutvecklats.

Mål 2

För att förhindra illegal införsel av narkotika skall åtgärder beträffande narkotikasmuggling ges högsta prioritet samt effektiviseras. Bekämpning av den organiserade narkotikasmugglingen skall därvid prioriteras.

Målet är att mängden beslagtagen narkotika skall öka samtidigt som Tullverkets aktiviteter i preventivt syfte skall ha minst samma omfattning som tidigare.

Återrapportering

 • Kvantiteter och typ av beslagtagen narkotika.

 • Antal beslagstillfällen.

 • Antal beslagstillfällen där smugglingen bedöms som organiserad.

 • Beskrivning av vilka åtgärder som vidtas i preventivt syfte samt hur detta arbetet kan förbättras ytterligare.

Vid analys av Tullverkets beslag skall myndigheten även beakta beslag gjorda av Polisen och Kustbevakningen.

Mål 3

Åtgärder för förhindrande av storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol- och tobaksvaror skall ges hög prioritet.

Återrapportering

 • Beslagtagna mängder och varuslag samt beslagsvärdet mätt som skattebortfall.

 • Antal beslagstillfällen.

 • Antal beslagstillfällen där smugglingen bedöms som organiserad.

Vid analys av Tullverkets beslag skall myndigheten även beakta beslag gjorda av Polisen och Kustbevakningen.

Mål 4

Tullverket skall utveckla myndighetsamverkan med Rikspolisstyrelsen och Kustbevakningen i det brottsbekämpande arbetet.

Återrapportering

Tullverket skall tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Kustbevakningen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att ytterligare utveckla samarbetet inom det brottsbekämpande området. Redovisningen skall lämnas senast i samband med årsredovisningen.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Uppbörd

Mål 1

Målet är att andelen rätt debiterad uppbörd för varor som förtullas skall öka för att långsiktigt uppgå till 100 procent och att 100 procent av den debiterade uppbörden skall betalas. All uppbörd - såväl tull som importskatter och avgifter m.m. - skall uppbäras lika effektivt.

Återrapportering

 • Andel rätt debiterad uppbörd för varor som förtullats. Måluppfyllelsen mäts genom att uppgifter om uppbörden från tulldatasystemet kombineras med storleken på oupptäckta fel som uppskattas genom kvalitetsundersökningar.

 • Bedömning av storleken på den tull och skatt som ej debiterats.

Hur stor del av den debiterade uppbörden som betalats, enligt följande.

 • Under året debiterad uppbörd, totalt samt fördelat på avgiftsslag.

 • Faktisk influten uppbörd, även satt i relation till debiterad uppbörd.

 • Ej influten förfallen uppbörd, även satt i relation till debiterad uppbörd.

 • Kostnad, totalt och genomsnittligt per ärende, för bevakning, handläggning och uppföljning av förfallna fordringar.

 • En övergripande analys av uppbördens förändring över åren.

Mål 2

Myndigheten skall uppbära tullmedel på ett sådant sätt:

 • att det från Europeiska kommissionen inte uppkommer fordringar för vilka otillräcklig säkerhet ställts,

 • att de tidsfrister som framgår av regelverket följs på ett sådant sätt att Europeiska kommissionen inte kan ställa krav på Sverige avseende räntefordringar,

 • att betalning av debiterad uppbörd sker i rätt tid (den genomsnittliga kredittiden - från det att varan frigjorts till dess tullfaktura betalats - skall vara högst 30 dagar. Även handläggning av ärenden för återbetalning skall ske så att återbetalning skett inom 30 dagar efter det att ansökan inkommit).

Återrapportering

 • Totala storleken av de förfallna fordringar som saknar säkerhet.

 • Utestående fordringar som kan bli föremål för avskrivning av Europeiska kommissionen.

 • Statusrapport över förfallna fordringar som saknar tillräcklig säkerhet och som kronofogdemyndigheten ej drivit in.

 • Ränteanspråk från Europeiska kommissionen på grund av för sent levererade tullmedel.

 • Genomsnittlig kredittid.

 • Genomsnittlig handläggningstid för omprövningar.

 • Total kostnad och genomsnittlig kostnad per ärende för handläggning av omprövningar och överklaganden.

 • Beskrivning av vilka särskilda åtgärder som vidtagits för att säkerställa en korrekt uppbörd t.ex. med avseende på kritik i EU:s revisionsrapporter.

Mål 3

För att få god kvalitet på handelsstatistiken skall ärenden avseende import och export handläggas på ett sådant sätt att tillräckliga uppgifter inges till Statistiska centralbyrån (SCB) i rätt tid. För att få tillräckligt bra kvalitet på statistiken skall Tullverket samverka med SCB som är ansvarig myndighet för den totala utrikeshandelsstatistiken.

Återrapportering

Redovisning av resultatet av kvalitetsundersökningar avseende den del av handelsstatistiken som samlas in av Tullverket.

Mål 4

Som ett led i att förbättra förutsättningarna för en effektiv och säker uppbörd, efterlevnad av införselrestriktioner samt god kvalitet på utrikeshandelsstatistiken skall Tullverket förbättra informationen till företagen, så att dessa från början kan lämna riktiga och fullständiga uppgifter i tulldeklarationerna.

Målet för Tullverket är att senast vid utgången av år 2006 skall minst 95 procent av de avlämnade tulldeklarationerna vara riktiga och fullständiga redan vid avlämnandet. Av deklarationerna får högst 2 procent ha fel med stor betydelse för avgifterna (avvikelse i avgift mer än 5 000 kr per deklaration).

Återrapportering

 • Beskrivning av åtgärder som vidtagits under år 2006 för att förbättra informationen.

 • Andelen initialt riktiga och fullständiga deklarationer, uppdelat på deklarationer med fel och fel av stor betydelse för avgifterna.

Mål 5

För att säkerställa att fastställande av uppbörd sker på ett effektivt och rationellt sätt, skall Tullverket verka för att öka det elektroniska uppgiftslämnandet. Tullverket skall genom olika åtgärder göra det attraktivt för företagen att lämna tulldeklarationer elektroniskt. Detta skall ske genom utveckling av de nuvarande tekniska lösningarna, men också genom utvärdering och utveckling av alternativa lösningar.

Målet för Tullverket är att 100 procent av dokumenten vid utgången av år 2006 skall vara elektroniska.

Återrapportering

 • Av företagen upplevda hinder för elektroniskt uppgiftslämnande samt vilka åtgärder Tullverket vidtagit för att avhjälpa dessa.

 • Åtgärder som vidtagits för att det skall vara attraktivt för företagen att lämna tulldeklarationer elektroniskt.

 • Andel av deklarationer, uppdelat på import- och exportdeklarationer, som vid utgången av år 2006 lämnats elektroniskt. Deklarationer som lämnats via Internet skall särredovisas.

Mål 6

För att säkerställa en riktig uppbörd skall varuundersökning av importgods genomföras. För att urvalet av kontrollobjekt skall bli bättre och för att kontroller och varuundersökningar skall bli effektivare skall urvals- och kontrollmetoderna vidareutvecklas och effektiviseras.

Återrapportering

 • Hur mycket ytterligare uppbörd respektive återbetalning kontrollerna resulterat i (återbetalt, efterdebiterat samt nettot till statskassan).

 • Kostnad totalt och genomsnittligt per kontroll.

 • Beskrivning av hur metoderna utvecklats och effektiviserats samt analys av hur detta lett till ett förbättrat urval och förbättrad kontroll.

Mål 7

Tullverket skall - för att säkerställa en riktig uppbörd samt för att bekämpa ekonomisk brottslighet - använda efterkontroll genom eftergranskning och revision. Tullverket skall ytterligare utveckla och effektivisera urvals- och kontrollmetoderna.

Återrapportering

 • Beskrivning av hur urvalet av kontrollobjekt förbättrats.

 • Hur mycket ytterligare uppbörd respektive återbetalning kontrollerna resulterat i (återbetalt, efterdebiterat samt nettot till statskassan).

 • Konstaterad felfrekvens.

 • Beskrivning av hur kontrollerna kan användas för att i framtiden sänka felfrekvensen.

 • Total kostnad och genomsnittlig kostnad per kontroll.

 • Beskrivning av hur metoderna vidareutvecklats och effektiviserats.

 • Beskrivning av hur verksamheten förstärkts.

 • Beskrivning av hur resultatet och informationen från dessa kontroller återkopplas till Servicetrappan.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Generella krav på redovisning och återrapportering

Resultatredovisningen skall visa hur kostnaderna fördelats på respektive verksamhetsgren.

Redovisningen skall innehålla en bedömning av kvalitet, effektivitet och produktivitet totalt och per verksamhetsgren. Kvalitets-, effektivitets- och produktivitetsutvecklingen skall analyseras och kommenteras.

För samtliga mål gäller att resultatet utförligt skall analyseras, tolkas och kommenteras samt att slutsatser skall dras utifrån gjorda analyser.

I de fall Tullverket redovisar beräkningar av det samhällsekonomiska beslagsvärdet skall dessa kompletteras med beräkningar av det samhällsekonomiska beslagsvärdet i enlighet med modellen i SOU 1998:18 En gräns - en myndighet. Redovisningen skall vara över tiden jämförbar.

Särskilt angelägna uppgifter i övrigt

 • Att verka för en enhetlig tillämpning av gällande lagar och övriga bestämmelser inom Tullverket.

 • Att verka för att systemen för transitering av varor får en hög tillförlitlighet.

 • Att såväl nationellt som internationellt medverka i arbetet med att utveckla arbetsmetoder och samarbetsformer för att effektivare bekämpa gränsöverskridande brottslighet såsom narkotika-, sprit- och tobakssmuggling samt ekonomisk och organiserad brottslighet.

 • Att i det europeiska och övriga internationella administrativa samarbetet inom myndighetsområdet prioritera insatser för regel- och procedurförenklingar, rationell användning av IT, informationsutbyte och utbildningsinsatser.

 • Att efter samråd med Regeringskansliet medverka i det arbete som pågår inom EU och andra internationella organisationer. I detta arbete har myndigheten en viktig uppgift i att biträda regeringen med expertis i sakfrågor samt analysera problemställningar och föreslå ställningstaganden.

Politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

Tullverket skall inom ramen för myndighetens uppgifter inom samverkansområdena Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen, Ekonomisk säkerhet samt Skydd, undsättning och vård redovisa en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas. Myndigheten skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som utgör en allvarlig begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Kompetensförsörjning

Tullverkets arbete med kompetensförsörjning skall omfatta insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt en strävan att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Tillsammans med den ovannämnda redovisningen skall effekter av pensionsavgångar, förändringar till följd av Servicetrappan, E-tull m.m. analyseras och beskrivas.

Tullverket skall kontinuerligt bedriva ett förbättringsarbete när det gäller arbetsmiljön. I detta ingår att utveckla och förbättra de faktorer som leder till ökad motivation, effektivitet och hälsa. En viktig aspekt och del i detta är att systematiskt arbeta för att minska stress och sjukfrånvaro. Tullverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits. Avseende sjukfrånvaron skall myndigheten redovisa hur arbetet påverkat eventuella skillnader mellan olika delar av landet.

Mänskliga rättigheter

Tullverket skall i sin utbildningsverksamhet behandla frågor om mänskliga rättigheter, särskilt skyddet mot diskriminering, i syfte att öka personalens kunskaper och medvetenheten om rättigheterna som följer av lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och de av Sverige ratificerade FN-konventionerna om mänskliga rättigheter. Tullverket skall redovisa på vilket sätt bestämmelser och intentioner i konventionerna har beaktats i utbildningsverksamheten.

4

Uppdrag

 1. Tullverket skall tillsammans med Skatteverket, Kustbevakningen och andra brottsbekämpande myndigheter utveckla ett samarbete för att mer effektivt och ändamålsenligt bekämpa smugglingsbrott och andra brott samt undandragande av skatt i samband med införsel av alkohol. Tullverket skall senast vid utgången av januari 2007 tillsammans med Skatteverket redovisa hur samarbetet har utvecklats och om samarbetet har givit resultat.

 2. Tullverket skall slutföra arbetet med att utveckla en metod för att mäta effektiviteten i smugglingsbekämpningen. Syftet är att ta fram en metod för kontinuerlig mätning hur Tullverkets smugglingsbekämpande verksamhet påverkar tillgången till narkotika och illegalt införda alkohol- och tobaksvaror. Redovisning av metoden skall ske senast den 1 juli 2006.

 3. Tullverket skall redovisa hur utvecklingsarbetet med det EU-gemensamma projektet e-tull och inom ramen för detta, det nationella Customs Trade System (CTS) fortskrider. I redovisningen skall Tullverket lämna en beskrivning av CTS systemuppbyggnad, tidplaner och konsekvenser för Tullverket av utvecklings- och införandearbetet. Vidare bör konsekvenserna för näringslivet belysas. Redovisning skall ske senast den 1 juni 2006.

 4. Tullverket skall i samband med årsredovisningen redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av dels nivåhöjningen av anslaget med 25 miljoner kronor för att möjliggöra en effektivare bekämpning av narkotikasmuggling samt annan gränsöverskridande organiserad brottslighet, dels det tillfälliga tillskottet om 25 miljoner kronor för att ytterligare förbättra gränskontrollen i syfte att bekämpa den illegala införseln av narkotika, alkohol och tobak samt för att i övrigt förstärka brottsbekämpningen.

 5. Tullverket skall i enlighet med skatteutskottets betänkande 1997/98:SkU28 Förbättrade kontroll av vissa punktskattepliktiga varor, m.m. senast vid utgången av april 2006 till Finansdepartementet redovisa antalet granskade och öppnade postförsändelser år 2005 samt resultatet av dessa åtgärder, med anledning av de befogenheter Tullverket fick den 1 juli 1998 för öppning av sådana försändelser.

 6. De handlingsplaner som Tullverket upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om Tullverket vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall verket till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar Tullverket - under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art - att inte upprätta några handlingsplaner, skall verket lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 mars 2007.

 7. Tullverket skall senast den 31 januari 2007 till Statens jordbruksverk redovisa metoder för kontroll av och statistik över illegal privat införsel av kött- och mjölkprodukter i enlighet med vad som anges under rubriken "Kontroll och efterlevnad" i bilaga IV till kommissionens förordning (EG) nr 745/2004 av den 16 april 2004 om bestämmelser för import av produkter av animaliskt ursprung för privat konsumtion.

 8. Tullverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna skall lämnas senast den
  19 januari
  8 mars
  2 maj
  21 augusti
  2 november.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

3:3 Tullverket (Ramanslag)
Disponeras av Tullverket 1 427 575
ap.1 Tullverket (ram) 1 427 575

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Tullverket

Från anslaget betalas en av Finansdepartementet utsedd tjänsteman stationerad vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel.

Av anslaget skall 25 000 tkr användas för att förbättra gränskontrollen i syfte att bekämpa den illegala införseln av narkotika, alkohol och tobak samt för att i övrigt förstärka brottsbekämpningen. Resurserna skall användas för att anställa cirka 50 personer.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
3:3 Tullverket
ap.1 42 827 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
3:3 Tullverket
3:3 ap.2 3:3 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/ap År Anslagstyp
3:3 Tullverket
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 200 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 125 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Tullverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 118 964
2006-02-25 118 964
2006-03-25 118 964
2006-04-25 118 964
2006-05-25 118 964
2006-06-25 118 964
2006-07-25 118 964
2006-08-25 118 964
2006-09-25 118 964
2006-10-25 118 964
2006-11-25 118 964
2006-12-25 118 971
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tullverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.1 Tullverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Expeditions- och ansökningsavgifter 0 0 500 500 0 0
Tullförättningsavgifter 0 0 3 500 3 500 0 0
Tullräkningsavgift 0 0 4 000 4 000 0 0
Expeditions- och ansökningsavgifter 0 0 0 0 0 0
Summa 0 0 8 000 8 000 0 0
Uppdragsverksamhet
Kontroll av exportbidragsgods - Jordbruksverket 0 0 12 500 12 500 0 0
Försäljning av vägavgiftsbevis - Vägverket 0 0 500 500 0 0
Summa 0 0 13 000 13 000 0 0
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

Verksamhet Ink. tit. +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Dröjsmålsränta 239704 0 0 15 000 15 000 0 0
Avgifter vid Tullverket 2541 0 0 11 000 11 000 0 0
Summa 0 0 26 000 26 000 0 0
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig verksamhet

Tullverket får disponera medel från expeditions- och ansökningsavgifter, tullförrättningsavgifter samt tullräkningsavgifter. Övriga avgiftsintäkter från offentligrättslig verksamhet skall redovisas mot inkomsttitel 2541.

Uppdragsverksamhet

Tullverket skall för Jordbruksverkets räkning utföra kontroller av bidragsberättigad jordbruksexport samt kontroller och utredningar av insmugglade djur och produkter. Tullverket skall också svara för förvaltning och utveckling av Tullverkets del i myndigheternas gemensamma elektroniska tjänster. Myndigheterna skall tillsammans komma överens om uppdragens omfattning. Långsiktiga lösningar avseende uppdragen bör eftersträvas och kompensationen för uppdragen får disponeras av Tullverket.

Undantag från 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) medges vad gäller överenskommelsen.

Tullverket skall särredovisa kostnadsutfallet i årsredovisningen i not till avgiftsinkomster.

Tullverket skall till Jordbruksverket månadsvis överföra influtna avgifter som uttagits med stöd av lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter samt enligt förordningen (1995:681) om växtskydd m.m.

Tullverket skall månadsvis även överföra influtna avgifter till Livsmedelsverket enligt förordningen (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land.

Vattenföroreningsavgifter enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg uppbärs och redovisas av Tullverket mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgift, för Kustbevakningens räkning.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Tullverket undantas från kravet i 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192) om lönsamhet.

På regeringens vägnar
Pär Nuder
Marie Jönsson
Kopia till
Skatteutskottet, Sveriges riksdag
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Justitiedepartementet
Näringsdepartementet
Utrikesdepartementet
Ekonomistyrningsverket
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Skatteverket
Statens jordbruksverk
Statistiska centralbyrån
Budgetavdelningen, Fi
Ekonomienheten, FA
Samordnings- och styrningsenheten, Fi
Enheten för tullfrågor, Fi