Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:19

2005-12-20
U2005/9498/BIA (slutligt)
Vetenskapsrådet
Regeringsgatan 56
103 78 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Vetenskapsrådet
Riksdagen har beslutat om Vetenskapsrådets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Vetenskapsrådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingForskningsstöd
Strategi och analys
Forskningsinformation
Forskningsfrämjande insatserUniversitetsdatanät

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa en samlad bedömning av hur rådets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

Myndigheter som skall bidra till målet är Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Verket för innovationssystem, Rymdstyrelsen och Institutet för rymdfysik.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Forskningsstöd

Mål 1

Vetenskapsrådets forskningsstöd skall fördelas till den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet och bäst främjar förnyelsen av svensk grundforskning.

Återrappotering

Vetenskapsrådet skall redovisa

- hur rådet arbetat för att säkra den vetenskapliga kvaliteten i forskningsstödet,

- hur rådet säkerställt att den forskning som rådet stödjer bedöms i ett internationellt perspektiv,

- behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden och hur rådet har arbetat för att uppnå detta, och

- hur utförda utvärderingar påverkat fördelningen av forskningsstödet.

Rådet skall vidare redovisa hur rådet arbetar med stöd till starka forskningsmiljöer och forskarskolor.

Mål 2

Vetenskapsrådet skall ha ett väl anpassat system för bedömning och prioritering av mång- och tvärvetenskaplig forskning och stödja angelägen mång- och tvärvetenskap när forskningens utveckling gör detta motiverat.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa

- hur mång- och tvärvetenskapliga projekt hanterats i rådets beredningsorganisation och hur beredningsorganisationen är anpassad för detta,

- hur mång- och tvärvetenskaplig forskning har främjats, och

- i vilken omfattning rådets forskningsstöd har fördelats till mång- och tvärvetenskaplig forskning.

Mål 3

Vetenskapsrådet skall fortsätta att ge hög prioritet åt insatser för att ge nydisputerade forskare goda förutsättningar att fortsätta sin forskarkarriär.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa

- hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär,

- åldersfördelad statistik avseende forskningsansökningar, andel beviljade ansökningar och Vetenskapsrådets fördelning av forskningsstödet, fördelningen till respektive vetenskapsområde, Utbildningsvetenskapliga kommitténs fördelning och i tillämpliga delar fördelningen av forskningsstödet från anslagsposten 5, samt

- hur de särskilt avsatta medlen för rekryteringsanställningar och individuella bidrag till framstående unga forskare utnyttjats.

Mål 4

Vetenskapsrådet skall intensifiera arbetet för jämställdhet samt nå en jämnare könsfördelning inom den egna beredningsorganisationen och vid fördelningen av forskningsstöd.

Vetenskapsrådet skall säkerställa att det finns underlag för att i efterhand kunna analysera huruvida kön, anställning el. dyl. har haft betydelse för bedömning av ansökningar om forskning och forskaranställningar.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

- könsfördelningen inom rådets beredningsorganisation som helhet och per ämnesråd samt antal prioriteringskommittéer där det ena könets representation understiger 40 procent,

- könsuppdelad statistik avseende forskningsansökningar, andel beviljade ansökningar och Vetenskapsrådets fördelning av forskningsstödet och dess storlek, fördelningen till respektive vetenskapsområde, Utbildningsvetenskapliga kommitténs fördelning och i tillämpliga delar fördelningen av forskningsstödet från anslagsposten 5, samt

- vilka framtida insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för ökad jämställdhet.

Mål 5

Vetenskapsrådet skall verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera genomförda och planerade insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå hur de särskilda medel som avsatts för genusforskning utnyttjats samt på vilket sätt Vetenskapsrådet arbetat vid fördelning av medlen.

Mål 6

Vetenskapsrådet skall stimulera svenskt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte samt öka utnyttjandet av europeiska och internationella forskningsmedel som en förstärkning av den nationella forskningsfinansieringen.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

- kostnaderna för Sveriges medlemskap i europeiska och internationella forskningsorganisationer i förhållande till de totala kostnaderna för dessa organisationer, en kortfattad beskrivning av verksamheten vid organisationerna samt uppgifter som belyser förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna,

- samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende deltagande i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling och myndighetens egna stödåtgärder för deltagande inom respektive delprogram, samt

- hur rådet arbetat för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder och för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel och hur mycket forskningsmedel som berörts.

Vetenskapsrådet skall vidare lämna en kortfattad redovisning och analys av det svenska forskningsläget i ett internationellt perspektiv och i samband med detta belysa aktuella forskningspolitiska frågor.

Mål 7

Vetenskapsrådet skall genom sin fördelning av medel till dyrbar vetenskaplig utrustning skapa förutsättningar för både grundläggande och tillämpad forskning av högsta kvalitet.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa

- hur stödet till dyrbar vetenskaplig utrustning fördelat sig mellan olika lärosäten och ämnesområden, mellan nationella och internationella anläggningar samt mellan bidrag till inköp av utrustning och till utveckling av utrustning,

- hur stödet fördelat sig mellan högpresterande datorsystem och övrig dyrbar vetenskaplig utrustning, samt

- hur rådets verksamhet och samarbetet mellan forskningsfinansiärer och forskningsutförande institutioner vidareutvecklats för att uppnå en optimal anskaffning och användning av dyrbar vetenskaplig utrustning.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Strategi och analys

Mål 1

Vetenskapsrådet skall genomföra analyser och utvärderingar av hög kvalitet i frågor som rör svensk forskning och forskningspolitik samt utnyttja dessa för att utveckla sin verksamhet.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa vilka analyser och utvärderingar som initierats eller genomförts, de viktigaste slutsatserna av dessa, vilka åtgärder de föranlett samt planerade utvärderingar och analyser.

Mål 2

Vetenskapsrådet skall genom egna initiativ och genom samverkan med andra finansiärer och utförare av forskning bidra till en god samordning av forskningsresurserna samt en ökad förmåga till förnyelse, kraftsamling och profilering inom det svenska forskningssystemet.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Vad gäller rådets samverkan med andra aktörer skall det framgå i vilka former som samverkan har bedrivits, vilka aktiviteter som genomförts, vilka särskilda initiativ rådet tagit för att utvidga och fördjupa samverkan samt en bedömning av hur arbetet bidragit till förnyelse, kraftsamling och profilering av forskningen. Vidare skall särskilt redovisas hur rådet arbetat tillsammans med universitet och högskolor för att samordna resurser och profilera forskning och forskarutbildning inom s.k. småämnen.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Forskningsinformation

Mål

Vetenskapsrådet skall föra ut information om forskning och forskningsresultat till utförare och användare av forskning samt till en intresserad allmänhet.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa

- vilka insatser som genomförts för att sprida information om forskning och forskningsetiska frågor, insatsernas omfattning och inriktning samt kostnaderna för insatserna,

- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt om och popularisering av forskning,

- hur rådets insatser samordnats med och kompletterat andra aktörers insatser, samt

- hur Vetenskapsrådets internetbaserade informationssystem utvecklats med avseende på kostnader, tillgång på information i systemet, antal anslutna organisationer och antal besökare.

1.1.2

Verksamhetsområde Forskningsfrämjande insatser

Mål

Tillhandahålla hög kapacitet för datakommunikation, goda logistiska och operativa förutsättningar för polarforskning samt informations- och analysverksamhet som effektivt bidrar till Sveriges utbyte av EU:s forskningssamarbete.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa en samlad bedömning av hur rådets verksamhet bidragit till den del av målet som avser kapacitet för datakommunikation.

Myndigheter som skall bidra till målet är Vetenskapsrådet, Vinnova och Polarforskningssekretariatet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Universitetsdatanät

Mål

Svenska universitet och högskolor skall genom universitetsdatanätet SUNET ges tillgång till datakommunikation av hög kapacitet och erbjudas tjänster inom datakommunikation som svarar mot deras efterfrågan.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa hur SUNET utvecklas med avseende på kapacitet, kostnader, driftsäkerhet samt samverkan med andra nationella datanät och med lärosätenas interna datanät. Redovisningen skall relatera SUNET till den internationella utvecklingen inom området.

2

Övriga mål och återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa följande uppgifter:
- antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,
- beviljade bidrag i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,
- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare av forskningsstöd även året innan, samt
- hur forskningsstödet fördelat sig mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel, anställningar och andra stödformer.

Dessa uppgifter skall redovisas totalt för Vetenskapsrådet samt fördelat per vetenskapsområde och för relevanta ämnesområden inom respektive vetenskapsområde. Uppgifterna skall också redovisas avseende Utbildningsvetenskapliga kommittén och i tillämpliga delar avseende den forskning som finansieras via anslagspost 5. Återrapporteringen skall där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de tre senaste budgetåren.

Vetenskapsrådet skall i samråd med Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Verket för innovationssystem (Vinnova) identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Myndigheterna skall vidare samverka kring den satsning på starka forskningsmiljöer i enlighet med propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80). Vetenskapsrådet skall vidare samordna finansieringen av forskningsområden och forskningsprojekt av gemensamt intresse med de nämnda myndigheterna och eventuella andra forskningsfinansiärer. Vetenskapsrådet skall redovisa hur och i vilken omfattning samarbete har skett.

Vetenskapsrådet skall tillsammans med Verket för innovationssystem analysera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Analysen bör innehålla förslag till insatser för att förbättra det svenska deltagandet i EU:s ramprogram. Uppdraget skall rapporteras senast den 1 april 2007.

Vetenskapsrådet skall representera Sverige i frågor som rör det föreslagna europiska forskningsrådet. Rådet skall redovisa och kommentera de insatser som har vidtagits inom ramen för denna uppgift.

Vetenskapsrådet skall redovisa omfattning och inriktning av sina insatser inom områdena biologisk mångfald och ekologiskt hållbar utveckling, vård- och omsorgsforskning samt inom kultur och hälsa.

Vetenskapsrådet skall särskilt redovisa inriktningen av den forskning som finansieras av Utbildningsvetenskapliga kommittén.

Vetenskapsrådet skall samverka med Vinnova, FAS, Formas och andra forskningsfinansiärer och utförare kring strategiska satsningar som främjar forskning och utveckling med ett tvärvetenskapligt angreppssätt inom design. Vetenskapsrådet skall i samband med årsredovisningen redovisa vilka insatser som har gjorts och med vilka aktörer som rådet har samverkat med.

Vetenskapsrådet skall redovisa vilka kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, resor och seminarier som belastat anslaget 26:1.

Vetenskapsrådet skall redovisa hur ansvaret för den vetenskapliga planeringen av svensk polarforskning har hanterats samt översiktligt beskriva den planerade polarforskningens inriktning och redovisa de initiativ som har tagits för att samla polarforskningsinsatserna inom ramen för det internationella polaråret (IPY).

Vetenskapsrådet skall svara för bevakning av försöksdjursvetenskap och för fortsatt utveckling av området, inklusive alternativa metoder till djurförsök.

Vetenskapsrådet skall redovisa användningen av de medel som utnyttjats för att främja industriella och tekniska fördelar av svensk medverkan i internationella forskningsanläggningar.

Vetenskapsrådet skall översiktligt redovisa användningen av de medel som betalats ut i syfte att tillhandahåll neutronstrålning för forskning och för kärnteknisk forskning.

Vetenskapsrådet skall redovisa vilka insatser som genomförts i forskningsetiska frågor.

Vetenskapsrådet skall redovisa hur ansvaret för utbildning av ledamöter och ersättare i Centrala etikprövningsnämnden och de regionala etikprövningsnämnderna hanterats.

Vetenskapsrådet skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2006-2009 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid prognostillfällena i maj och november behöver endast prognoser för 2006 och 2007 lämnas.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.


Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 19 januari 2006,

- den 8 mars 2006,

- den 2 maj 2006,

- den 21 augusti 2006, samt

- den 2 november 2006.

3

Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

I redovisningen av kompetensförsörjningen i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall rådets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

4

Uppdrag

Slutredovisning av program om nazism och kommunism

Vetenskapsrådet skall inkomma med en slutredovisning av den forskning som bedrivits inom ramen för programmet Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och förintelsen (U2000/1687/F) samt av den forskning som bedrivits inom ramen för programmet om kommunistiska regimer (uppdrag i regleringsbrevet år 2000 för Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet) senast den 1 april 2006.

Longitudinell kohortstudie

Vetenskapsrådet skall studera förutsättningarna och formerna för en longitudinell kohortstudie av människor under deras livstid. I studien skall ingå en uppskattning av kostnaderna för en sådan studie samt undersöka möjligheterna för samfinansiering med andra aktörer. Studien skall särskilt belysa de etiska aspekterna, bl.a. frågor om personlig integritet. Studien skall rapporteras senast den 1 maj 2006.

Unescos vetenskapliga program

Vetenskapsrådet skall ansvara för kontakterna med Unescos vetenskapliga program och främja kopplingen till svensk forskning inom dessa program. Vetenskapsrådet skall rapportera hur arbetet fortlöper senast den 1 december 2006.

Forskningsprogram om demokrati och offentlig förvaltning

Vetenskapsrådet skall ansvara för ett femårigt program om strategisk grundforskning i demokrati och offentlig förvaltning, omfattande 10 miljoner kronor per år. Programmet skall utlysas 2006 och rapporteras vartannat år i samband med årsredovisningen till regeringen (Justitiedepartementet). Rapporten skall innehålla en redovisning om programmets utveckling och resultatspridning. Den första rapporten skall lämnas i samband med årsredovisningen för 2006.

Jämställdhet

I anslutning till mål 4 för verksamhetsgrenen Forskningsstöd uppdras Vetenskapsrådet att intensifiera jämställdhetsarbetet. I uppdraget ingår att ta fram och årligen revidera en strategi för det inre och yttre jämställdhetsarbetet. I strategin skall ingå planering och genomförande av utbildning för beredningsorganisationen, chefer och handläggande personal i såväl genus- som jämställdhetsperspektiv. Myndigheten skall redovisa arbetet med jämställdhetsstrategin inklusive bakgrundsanalys, till regeringen (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 1 november 2006.

Vetenskapsrådet skall vidare analysera och efter samråd med de övriga forskningsråden och Vinnova lämna förslag till på vilket sätt t.ex. genusforskningen och annan kunskap kan öka jämställdheten för högskolans forskande personal samt inom forskningsråd och Vinnova. Uppdraget skall rapporteras senast den 1 nov 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet2 763 498
ap.1Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (ram)253 904
ap.2Medicinvetenskaplig forskning (ram)486 386
ap.3Natur- och teknikvetenskaplig forskning (ram)851 129
ap.4Utbildningsvetenskaplig forskning (ram)128 259
ap.5Övrig forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur (ram)1 043 820

Villkor för anslag 26:1

ap.1 Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten fördelas efter beslut av ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposterna före utgången av varje månad i enlighet med beslut som fattats ämnesrådet.

2. Anslaget skall förutom olika former av stöd till forskning finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget. Undantag får dock göras för forskarstuderande vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI).

4. Anslagsposten skall finansiera utgifter för följande gästprofessorer:
- en anställning benämnd Olof Palmes gästprofessur som skall inriktas mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse,
- en anställning benämnd Kerstin Hesselgrens gästprofessur som skall innehas av en framstående kvinnlig forskare.

ap.2 Medicinvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten fördelas efter beslut av ämnesrådet för medicin. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposterna före utgången av varje månad i enlighet med beslut som fattats av ämnesrådet.

2. Anslaget skall förutom olika former av stöd till forskning finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

ap.3 Natur- och teknikvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten fördelas efter beslut av ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposterna före utgången av varje månad i enlighet med beslut som fattats ämnesrådet.

2. Anslaget skall förutom olika former av stöd till forskning finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

4. Anslagsposten får finansiera utgifter för en anställning som gästprofessor benämnd Tage Erlanders gästprofessur, vilken får utses inom ämnesområde och för tid som ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap bestämmer.

5. Från anslagsposten skall minst 30 miljoner kronor användas för grundforskning om arters naturliga beteende och livsbetingelser.

ap.4 Utbildningsvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten fördelas efter beslut av Utbildningsvetenskapliga kommittén. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposterna före utgången av varje månad i enlighet med beslut som fattats kommittén.

2. En utgångspunkt vid fördelning av medel för utbildningsvetenskaplig forskning bör vara att deltagande lärosäten tillsammans satsar egna resurser motsvarande minst en tredjedel av de medel som erhålls från Utbildningsvetenskapliga kommittén. Medfinansieringen kan inkludera befintlig forskning om denna kan kopplas till utbildningsvetenskapliga projekt. Vidare skall medlen för utbildningsvetenskaplig forskning huvudsakligen användas till forskningsprogram i nära anslutning till lärarutbildning inom vilka universitet och högskolor skall samverka.

3. Anslaget skall förutom olika former av stöd till forskning finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

ap.5 Övrig forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur

1. Anslagsposten fördelas efter beslut av styrelsen för Vetenskapsrådet. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposterna före utgången av varje månad i enlighet med beslut som fattats rådet.Anslaget skall förutom olika former av stöd till forskning finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

2. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

3. Anslagsposten skall finansiera Sveriges medlemskap i Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens.

4. Anslagsposten skall finansiera Sveriges deltagande i Nordiska samarbetsnämnden (NOS).

5. Från anslagsposten kan driften vid de nationella forskningsanläggningarna MAX-laboratoriet vid Lunds universitet och Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola AB finansieras. Medlen avser driftkostnader exklusive kostnader för lokaler, el, värme och vatten.

6. Av anslagsposten skall 39 000 000 kronor användas för tillhandahållande av neutronstrålning för forskning och till kärnteknisk forskning.

7. Anslagsposten skall finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag till
- den europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN),
- den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen (ESO),
- den europeiska konferensen för molekylärbiologi (CEBM),
- det europeiska laboratoriet för molekylärbiologi (EMBL),
- den europeiska synkrotronljuskällan (ESRF),
- International Agency for Research on Cancer (IARC), samt
- för åtgärder som främjar industriella och tekniska fördelar av svensk medverkan i dessa organisationer

8. Medel som styrelsen för Vetenskapsrådet beviljat för anskaffning och förnyelse av dyrbar vetenskaplig utrustning får utbetalas med hälften före utgången av varje halvår i enlighet med av rådet fattade beslut. Vetenskapsrådet skall betala ut bidrag i en takt motsvarande avskrivningstiden samt för lånefinansierad utrustning även betala räntekostnaden.

9. Från anslagsposten skall medel avsättas för en nationell funktion för forskningsbaserat datamaterial inom humaniora och samhällsvetenskap. Medlen från anslagsposten skall även finansiera uppbyggnad och drift av longitudinella databaser.

10. Minst 10 000 000 kronor av anslagsposten skall användas för att finansiera genusforskning.

11. Anslagsposten skall finansiera arbetet med Unescos vetenskapliga program.

12. Från anslagsposten skall minst 10 miljoner kronor användas för grundforskning om miljö och hållbar utveckling.

26:2

Vetenskapsrådet: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet106 698
ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning (ram)106 698

Villkor för anslag 26:2

ap.1 Vetenskapsrådet: Förvaltning

 

26:8

Sunet (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet39 805
ap.1Sunet (ram)39 805

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
26:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.112 6953 %0
ap.224 3193 %0
ap.342 5563 %0
ap.46 4003 %0
ap.552 2053 %0
26:2 Vetenskapsrådet: Förvaltning
ap.13 2013 %0
26:8 Sunet
ap.11 9903 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apÅrAnslagstyp
26:2 Vetenskapsrådet: Förvaltning
ap.2ram
26:8 Sunet
ap.2ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap/dp200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
26:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.1478 000238 000240 0002 011
ap.21 212 000557 000655 0002 011
ap.31 765 000875 000890 0002 011
ap.4255 000130 000125 0002 011
ap.51 990 0001 000 000990 0002 011
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknats för respektive period.

Vetenskapsrådet får inom ramen för den totala bemyndiganderamen som gäller anslaget 26:1 omfördela bemyndiganderamar mellan anslagsposterna under anslaget.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)185 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)14 670
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2512 208
2006-02-2512 208
2006-03-2512 208
2006-04-2512 208
2006-05-2512 208
2006-06-2512 208
2006-07-2512 208
2006-08-2512 208
2006-09-2512 208
2006-10-2512 208
2006-11-2512 208
2006-12-2512 215
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vetenskapsrådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:2 ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning
26:8 ap.1Sunet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
SUNET2 769-2 602143 700140 4513 2493 416
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkterna från SUNET skall bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Vetenskapsrådet skall ta ut avgifter av universitet och högskolor som omfattas av SUNET. Avgifterna skall motsvara de kostnader avseende budgetåret 2006 som inte täcks av för ändamålet anvisade medel under anslaget 26:8 Sunet. Avgiftsinkomsterna disponeras av Vetenskapsrådet.

2. Den del av kostnaderna för SUNET som är avgiftsfinansierad skall fördelas mellan universitet och högkolor i proportion till respektive lärosätes andel av högskolesektorns totala intäkter. Avgiftens fördelning skall baseras på uppgifter avseende budgetåret 2005.

3. Vad gäller de konstnärliga högskolorna och de centrala statliga museerna skall kostnaden för SUNET helt bekostas från anslaget 26:8 Sunet.

På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Stina Gerdes
Kopia till
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Verket för innovationssystem