Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
58

2005-12-15
Ju2005/10837/D(delvis), Ju2005/9588/D, Ju2005/9538/D(delvis), Ju2005/5192/D
Valmyndigheten
Box 4210
171 04 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Valmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 01, bet. 2005/06:KU1, rskr. 2005/06:59).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Valmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Demokrati Demokrati och deltagande Förberedelser för och administration av allmänna val och folkomröstningar

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Demokrati

Mål

Folkstyrelsen skall värnas och fördjupas.

1.1.1

Verksamhetsområde Demokrati och deltagande

Mål

Röstberättigade kvinnors och mäns deltagande i de allmänna valen skall öka. Allmänna val och folkomröstningar skall genomföras med maximal tillförlitlighet och effektivitet.

Kvinnors och flickors respektive mäns och pojkars deltagande i de politiska processerna mellan valen skall öka. Kvaliteten i de politiska processerna skall förbättras.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Förberedelser för och administration av allmänna val och folkomröstningar

Mål 1

De allmänna valen 2006 skall genomföras med maximal tillförlitlighet och effektivitet.

Återrapportering till mål 1

Valmyndigheten skall redovisa hur förberedelsearbetet och genomförandet av de allmänna valen 2006 har förlöpt.

Av redovisningen skall särskilt framgå vilka informationsinsatser myndigheten har genomfört för att nå ungdomar (18-25 år) och personer med utländsk bakgrund. I redovisningen skall även könsperspektivet beaktas.

Vidare skall Valmyndigheten i sin redovisning redogöra för de nyheter som introducerats i och med den nya vallagen. Bland annat skall myndigheten redovisa insatser och erfarenheter som relaterar till den nya ordningen med förtidsröstning i kommunernas regi, identitetskontroll vid röstmottagning samt de skärpta kraven på tillgängligheten till vallokalerna.

Mål 2

Valmyndigheten skall ha god kunskap om den svenska och den internationella utvecklingen avseende:

- arbetet med att öka kunskapen om valförfarandet bland de röstberättigade, samt

- elektronisk röstning.

Återrapportering till mål 2

Valmyndigheten skall redovisa exempel på olika metoder som använts dels i arbetet med att öka kunskapen om valförfarandet bland de röstberättigade, dels vad avser elektronisk röstning.

Där så är möjligt skall i redovisningen särskilt lyftas fram konsekvenser för röstberättigade i olika åldrar, röstberättigade med funktionshinder samt röstberättigade med olika etnisk och kulturell bakgrund. I redovisningen skall även könsperspektivet beaktas.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Valmyndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

21 augusti

2 november

3

Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall anpassa och utveckla det nya valdatasystemet så att systemet kan användas med maximal tillförlitlighet och effektivitet.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa hur valdatasystemet fungerade vid valet 2006 samt nedlagda kostnader och resurser.

4

Uppdrag

Förberdelsearbetet inför 2006 års val

Valmyndigheten skall senast den 30 juni redovisa till regeringen om hur kommunernas, länsstyrelsernas och Posten AB:s förberedelsearbete inför 2006 års val förlöper.

 

Indikatorer rörande unga ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

Valmyndigheten skall redovisa antalet avgångna ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige samt särskilt kommentera hur utvecklingen ser ut för män och kvinnor i åldersgruppen 18-25 år. I redovisningen skall även geografisk hemvist kommenteras. Rapporteringen skall ske i årsredovisningarna för 2005 respektive 2006 och skall även tillställas Ungdomsstyrelsen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:5 Valmyndigheten (Ramanslag)
Disponeras av Valmyndigheten 13 901
ap.1 Valmyndigheten (ram) 13 901

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
46:5 Valmyndigheten
ap.1 417 Inget 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
46:5 Valmyndigheten
46:5 ap.2 46:5 ap.1 2 886
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap År Anslagstyp
46:5 Valmyndigheten
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 1 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 565
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Valmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 1 158
2006-02-25 1 158
2006-03-25 1 158
2006-04-25 1 158
2006-05-25 1 158
2006-06-25 1 158
2006-07-25 1 158
2006-08-25 1 158
2006-09-25 1 158
2006-10-25 1 158
2006-11-25 1 158
2006-12-25 1 163
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Valmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
46:5 ap.1 Valmyndigheten

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Enligt 6 kap. 6 § vallagen (2005:837), som träder i kraft den 1 januari 2006, skall alla valsedlar och kuvert som används vid val tillhandahållas av Valmyndigheten. Av samma kapitels 8 § framgår att partier i vissa fall har rätt till valsedlar på statens bekostnad. För valsedlar därutöver skall betalning erläggas för samtliga kostnader för framställning och leverans av valsedlarna. Även när det gäller valkuvert och annat valmaterial skall partierna och kommunerna, i de fall staten inte svarar för kostnaderna, betala samtliga kostnader för framställning och leverans. Inkomsterna får disponeras av Valmyndigheten.

På regeringens vägnar
Bosse Ringholm
Mattias Ludvigsson
Kopia till
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/POL SEKR
Statsrådsberedningen/RÄTTS
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/L6
Justitiedepartementet/LED
Justitiedepartementet/IM
Utrikesdepartementet/KC-K
Socialdepartementet/ST
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KE
Finansdepartementet/LS
Utbildnings- och kulturdepartementet/UNG
Näringsdepartementet/JÄM
Näringsdepartementet/SÄ
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Ungdomsstyrelsen