Utrikesdepartementet


Protokoll
III:9
vid regeringssammanträde
2005-12-15
UD2005/63968/EC

Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 39:6 (2003)
Riksdagen har beslutat om statsbudget för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34).  
Riksdagen beslutade med anledning av statsbudgeten för 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:75, prop. 2002/03:100, utg.omr. 24, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235) om användningen av anslaget 39:6 (2003). Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Budgetåret 2003

39:6 Näringslivsutveckling i Östersjöregionen (Ramanslag)
Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 0
ap.6 Till Sidas disposition (ram) 0
Disponeras av regeringen 0
ap.4 Till regeringens disposition (ram) 0
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet 0
ap.3 Administrativ verksamhet (ram) 0

Villkor för anslag 39:6

ap.3 Administrativ verksamhet

Får belastas med högst 1 500 000 kronor för Utrikesdepartementets administration av anslaget. Häri ingår kostnader för statliga myndigheters och andra statsstödda organs arbete med mindre utredningar, yttranden, utarbetande av förslag m.m. relaterade till insatser som finansieras över anslaget. Även kostnader i samband med utvärderingar får belasta anslagsposten.

UD/EC skall senaste den 1 februari 2006 redovisa kostnaderna för andra halvåret 2005 samt senast den 1 augusti 2006 redovisa kostnaderna för administration av anslaget under det första halvåret 2006. Redovisning skall ske till Finansdepartementets Budgetavdelning (Fi/Ba).

ap.4 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras av regeringen för insatser som utifrån ett svenskt intresse stimulerar näringslivsutvecklingen i och handel med länderna i Östersjöregionen. Anslaget skall inriktas på insatser i de baltiska länderna, Polen och nordvästra Ryssland eller aktiviteter som direkt kan relateras till utvecklingen av de ekonomiska förbindelserna med dessa länder. För vissa insatser omfattar det geografiska verksamhetsområdet även Moskvaområdet, Ukraina och Vitryssland. Anslaget avser vidare näringslivsinriktade aktiviteter inom Barentssamarbetet. Insatserna skall särskilt främja små och medelstora företags möjligheter i regionen. Insatserna skall innefatta vissa projektförberedande och projektunderstödjande aktiviteter. Medel kan användas för medfinansiering av regionala tillväxtavtal i enlighet med de villkor som i övrigt gäller för anslaget samt i enlighet med regeringens beslut om villkor för statlig medverkan i genomförande och finansiering av regionala tillväxtavtal. Insatserna skall samordnas med och komplettera utvecklingssamarbetet med Östersjöländerna. Insatserna skall i övrigt genomföras enligt de riktlinjer som gäller för anslagets användning.

UD/EC skall följa insatsernas genomförande och tillse att uppföljning, avrapportering och utvärdering genomförs. UD/EC sammanställer årligen rapportering över läget avseende pågående insatser till riksdagen, berörda delar av Regeringskansliet, berörda myndigheter och statliga organ och andra intressenter. Regeringen avser att utföra en oberoende utvärdering av anslagets användning i anslutning till att samtliga insatser är avslutade.

ap.6 Till Sidas disposition

Under anslagsposten disponerar Sida visst anslagssparande. Anslagssparandet får enbart användas för att fullfölja redan ingångna ekonomiska förpliktelser.

Verksamheten för år 2005 skall återrapporteras till UD/EC senast den 30 mars 2006. Återrapporteringen skall innehålla en redovisning av genomförda prestationer, kostnader och resultat enligt direktiven för avrapportering som gäller för anslaget.

Eventuellt anslagssparande vid utgången av 2006 skall överföras till anslagsposten 4.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
39:6 (2003) Näringslivsutveckling i Östersjöregionen
ap.3 (2003) 0 Allt 0
ap.4 (2003) 0 Allt 0
ap.6 (2003) 0 Allt 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
39:6 (2003) Näringslivsutveckling i Östersjöregionen
39:6 ap.4 (2003) 39:6 ap.3 (2003) 1 500
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap År Anslagstyp
39:6 (2003) Näringslivsutveckling i Östersjöregionen
ap.1 (2003) 2003 ram
Utdrag till
Statsrådsberedningen
UD-RS
UD-EIM
UD-EU
UD-GU
UD-A-RED
Näringsdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets revisionskontor
Riksdagens näringsutskott
Riksrevisionen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Kammarkollegiet
Exportkreditnämnden
AB Svensk Exportkredit
Swedfund International AB
Sveriges Exportråd
NUTEK
Statskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret