Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 31

2005-12-15
N2005/9762/NL
N2005/10138/BS(delvis)
N2005/642/NL m.fl.
Se bilaga 1
Verket för näringslivsutveckling
Liljeholmsvägen 32
117 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Verket för näringslivsutveckling inom utgiftsområde 19 Regional utveckling och 24 Näringsliv (rskr. 2005/06:121 och 2005/06:124)
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Verket för näringslivsutvecklings verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:121, prop. 2005/06:1, utg.omr. 19, bet. 2005/06:NU2, rskr. 2005/06:124).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

NUTEK skall arbeta för:

 • Fler nya företag (se målet för politikområdet Näringspolitik)

 • Fler växande företag (se målet för politikområdet Näringspolitik)

 • Fler starka regioner (se målet för politikområdet Regional utvecklingspolitik)

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Näringspolitik Entreprenörskap och företagande Entreprenörskap
Information och rådgivning
Innovation och förnyelse Företagsutveckling
Regler, tillstånd och tillsyn Regelförbättring
Regional utvecklingspolitik Programlagt regionalt utvecklingsarbete Stöd till program och processer
Kapitalförsörjning för regional näringslivsutveckling Företagsfinansiering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning genom insatser för ökad konkurrenskraft och fler och växande företag.

1.1.1

Verksamhetsområde Entreprenörskap och företagande

Mål

Goda möjligheter för företagande och ökat nyföretagande.

 

Återrapportering

En samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Entreprenörskap

Mål 1

Minst 75 procent av kvinnor respektive män mellan 18 och 30 år skall kunna tänka sig att starta företag.

Mål 2
Minst 35 procent av kvinnor respektive män mellan 18 och 30 år skall helst vilja bli företagare.

Mål 3
Minst 80 procent av de kvinnor respektive män, samt övriga aktörer som deltagit i NUTEK:s insatser skall anse att insatserna lett till att deltagarna fått en mer positiv inställning till, och ökad förståelse för, företagande.

Återrapportering
Måluppfyllelse uppdelat på kvinnor respektive män, samt redogörelse för de aktiviteter myndigheten vidtagit för att uppnå målen.

Redovisning av hur jämställdhetsintegreringen har genomförts i den löpande verksamheten.

Information som rör ungdomars företagande (18-30 år) skall redovisas till Ungdomsstyrelsen.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Information och rådgivning

Mål 1

Andelen unika besökare på Företagarguiden skall öka med 15 procent.

Mål 2
Minst 90 procent av de kvinnor respektive män som använder sig av NUTEK:s informationstjänster skall anse att de är användbara, begripliga och lättillgängliga vid företagsstart och vidareutveckling av företag.

Mål 3
Minst 80 procent av de kvinnor respektive män som deltagit i rådgivningsinsatser, initierade av NUTEK, skall anse att insatserna underlättat företagsstart eller förbättrat möjligheterna till företagsutveckling.

Återrapportering
Måluppfyllelse uppdelat på kvinnor respektive män, samt redogörelse för de aktiviteter myndigheten vidtagit för att uppnå målen.

Redovisning av hur jämställdhetsintegreringen har genomförts i den löpande verksamheten.

Redovisning av de informations- och rådgivningsinsatser som gjorts för att öka företagandet bland kvinnor, bland utrikes födda samt för företagande i kooperativ form. Informationen skall där det är möjligt vara uppdelad på kvinnor respektive män och län.

1.1.2

Verksamhetsområde Innovation och förnyelse

Mål

Ökad kunskap och kompetens så att tillväxt, innovationer och företagsutveckling stimuleras.

Återrapportering

En samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Företagsutveckling

Mål

Minst 80 procent av de företag som deltagit i insatser för företags- och kompetensutveckling initierade av NUTEK skall anse att insatserna bidragit positivt till företagets tillväxtmöjligheter.

Återrapportering
Måluppfyllelse samt redogörelse för de aktiviteter myndigheten vidtagit för att uppnå målen.

1.1.3

Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

Återrapportering

En samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Regelförbättring

Mål 1

NUTEK skall verka för enkla och ändamålsenliga regler för företagande samt för att de kostnader företagen har för att efterleva reglerna minskar.

Mål 2
NUTEK:s insatser skall bidra till bättre underlag vid beslut om regler för företag och företagande.

Mål 3
Minst 80 procent av företagens organisationer och statliga myndigheter som tagit del av NUTEK:s insatser för regelförbättring skall anse att insatserna har haft avsedd effekt.

Återrapportering
Måluppfyllelse samt redogörelse för de aktiviteter myndigheten vidtagit för att uppnå målen.

1.2

Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål

Väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.

1.2.1

Verksamhetsområde Programlagt regionalt utvecklingsarbete

Mål

Ökad samverkan mellan olika politikområden för hållbar regional utveckling.

Återrapportering

En samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet har bidragit till målet.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Stöd till program och processer

Mål

Insatserna skall bidra till att utveckla arbetet med program och processer för hållbar regional tillväxt.

Återrapportering

Redovisa och kommentera den strategiska inriktningen av NUTEK:s program- och projektverksamheter och hur dessa har bidragit till en hållbar regional tillväxt.

Redovisa hur NUTEK, i dialog med berörda aktörer, genomfört ett kontinuerligt och samlat kunskaps- och metodutvecklingsarbete under utarbetandet och genomförandet av de operativt inriktade regionala programmen (EG:s strukturfondsprogram och de regionala tillväxtprogrammen). Redovisningen skall innefatta en beskrivning av hur hållbar utveckling, med fokus på jämställdhets-, integrations- och miljöperspektivet har integrerats i utvecklingsarbetet.

Redovisa hur NUTEK har bidragit till finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen.

Redovisa NUTEK:s stöd till lokala och regionala resurscentra för kvinnor, uppdelat på län.

Redovisa hur NUTEK har genomfört åtgärder för att samordna och effektivisera arbetet med EG:s strukturfondsprogram.

Inom ramen för NUTEK:s ansvar att anordna möten med länens kontaktpersoner för de regionala tillväxtprogrammen skall verket redovisa de huvudfrågor som tagits upp och hur de har behandlats i arbetet med programmen.

Redovisa hur länsstyrelserna, de regionala självstyrelseorganen, samverkansorganen och övervakningskommittéerna, samt myndigheter med särskilda uppdrag i genomförandet av de regionala tillväxtprogrammen, har uppfattat värdet och nyttan av NUTEK:s insatser.

1.2.2

Verksamhetsområde Kapitalförsörjning för regional näringslivsutveckling

Mål

Hållbar tillväxt i stödföretagen som bidrar till en hållbar regional utveckling.

1.2.2.1

Verksamhetsgren Företagsfinansiering

Mål 1 Regionalt investeringsstöd och sysselsättningsbidrag

Insatserna skall bidra till en hållbar tillväxt i stödföretagen.

Återrapportering

Redovisa hur NUTEK:s stödgivning avseende regionalt investeringsstöd och sysselsättningsbidrag medverkat i genomförandet av de regionala tillväxtprogrammen.

Redovisa hur NUTEK:s arbete med kvalitetssäkringssystemet för de regionala företagsstöden har bidragit till att uppfylla målet, med särskilt fokus på jämställdhets-, integrations- och miljöperspektivet.

Mål 2 Transportbidrag

Insatserna skall bidra till att kompensera för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd.

Återrapportering

Redovisa i vilken grad bidraget har kompenserat för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd. Redovisningen skall vara fördelad på lokala arbetsmarknadsregioner.

Övriga återrapporteringskrav inom den regionala utvecklingspolitiken

 

Verksamhetsgren Stöd till program och processer

NUTEK skall följa upp den verksamhet som bedrivs vid lokala och regionala resurscentra för kvinnor. Uppföljningen skall bl.a. avse totala mängden beviljade och utbetalda medel till verksamheten oberoende av finansiär. Uppföljningen skall även avse statligt anslagna medel för bas- respektive projektverksamheten. Redovisningen skall vara uppdelad på län och finansiärer, t.ex. länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, samverkansorgan, kommuner, landsting, länsarbetsnämnder och NUTEK, samt EU-medel, för vardera av åren 2004, 2005 och 2006. Uppföljningen skall möjliggöra en framtida utvärdering av verksamheten. NUTEK skall dessutom redovisa och göra en bedömning sammantaget samt per län av hur lokala och regionala resurscentra för kvinnor bidragit till att förbättra kvinnors villkor och förutsättningar inom de regionala utvecklingsprogrammen och de regionala tillväxtprogrammen. Redovisningen skall vara Regeringskansliet (Näringsdepartementet) tillhanda senast den 25 maj 2007.

NUTEK skall redovisa och kommentera i vilken grad länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan har avsatt medel till följande verksamheter: a) utvärdera insatser inom de regionala tillväxtprogrammen, och b) säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Redovisningen skall, för respektive verksamhet, vara uppdelad på dels medel från anslaget 32:1 Länsstyrelserna m.m., respektive 32:2 Kommunala samverkansorgan m.m., dels anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Redovisningen skall vara Regeringskansliet (Näringsdepartementet) tillhanda senast den 23 mars 2007.

För strukturfondsperioden 2000-2006 skall NUTEK senast den 8 mars 2006, den 16 juni 2006 och den 2 november 2006, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Jordbruksdepartementet) redovisa sammanställningar av hur mycket EU-medel som, med särredovisningar av belopp utbetalda i förskott, är uppbundna i beslut, inbetalningar och utbetalningar för respektive mål- och gemenskapsinitiativsprogram som Sverige deltar i. Redovisningen skall utformas i samråd med förvaltningsmyndigheterna för Mål 1-, Mål 2-, Interreg III- och Urban II-programmen samt med Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet), Statens jordbruksverk och Fiskeriverket för att redovisningarna skall ha en enhetlig utformning.

NUTEK skall, senast den 8 mars 2006, den 16 juni 2006 och den 2 november 2006, lämna en sammanställning av prognoser för inbetalningar och utbetalningar avseende samtliga strukturfonder inom Sverige. Samtliga prognoser skall avse respektive strukturfondsprogram inom målområdena 1, 2 och 3 samt gemenskapsinitiativ. Prognoserna skall sträcka sig till och med 2008 och vara fördelade på budgetår. För Europeiska regionala utvecklingsfonden skall prognoser över beslutade belopp lämnas, fördelade på respektive strukturfondsprogram och åren 2006-2007. Utbetalningsprognoser skall särskilt lämnas för Europeiska regionala utvecklingsfonden senast den 19 januari 2006 och den 21 augusti 2006. NUTEK skall samordna prognosframtagandet för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Jordbruksfonden och Fonden för fiskets utveckling i samråd med förvaltningsmyndigheterna för Mål 1, Mål 2, Interreg III och Urban II samt Svenska ESF-rådet, Statens jordbruksverk och Fiskeriverket för att redovisningarna till Regeringskansliet skall ha en enhetlig utformning. För de Mål 1-åtgärder som finansieras av Jordbruksfonden skall det även framgå hur stor del av utgifterna som hänför sig till den del som betalas ut av Statens jordbruksverk och den del som betalas ut av respektive förvaltningsmyndighet. Av redovisningen skall även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt om osäkerhet råder och i så fall varför. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognos.

NUTEK skall senast den 8 mars 2006, den 16 juni 2006 och den 2 november 2006 för beslutade strukturfondsprojekt redovisa fördelningen av medfinansieringen på kommunal, landstings, statlig och privat finansiering, dels totalt, dels för respektive målområde, dels för respektive program. Redovisningen av den statliga finansieringen skall vara uppdelad på dels finansiering via länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan från anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärderunder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling, dels övrig statlig finansiering. Vidare skall en sammanställning av förväntade och uppnådda sysselsättningseffekter samt övriga viktiga effekter för företagande av strukturfondsprogrammen redovisas.

Verksamhetgren Företagsfinansiering

NUTEK skall lämna en rapport om samtliga beviljade regionala företagsstöd samt beviljade bidrag till regional och central projektverksamhet och stöd till kommersiell service under 2006. Verket skall sammanställa regeringens, NUTEK:s, länsstyrelsernas, de regionala självstyrelseorganens respektive samverkansorganens redovisning utifrån de resultatindikatorer som framgår av budgetpropositionen för 2006. Verket skall även göra en sammanställning och en bedömning av de faktiska resultaten. Resultaten skall bland annat, om möjligt, jämföras med utvecklingen i näringslivet i allmänhet i samma/likartade regioner. Utformningen av rapporten skall ske i samråd med Näringsdepartementet. Rapporten skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 27 juli 2007.

Pågående övriga återrapporteringskrav inom den regionala utvecklingspolitiken

Enligt regleringsbrevet för 2005 skall NUTEK:

- följa upp den verksamhet som bedrivs vid lokala och regionala resurscentrum för kvinnor. Redovisningen skall vara Regeringskansliet (Näringsdepartementet) tillhanda senast den 26 maj 2006.

- redovisa och kommentera i vilken grad länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan har avsatt medel till följande verksamheter: a) utvärdera insatser inom de regionala tillväxtprogrammen, och b) säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, senast den 24 mars 2006.

- senast senast den 28 juli 2006 lämna en rapport om samtliga beviljade regionala företagsstöd samt beviljade bidrag till regional och central projektverksamhet och stöd till kommersiell service under 2005.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Övriga återrapporteringskrav

I delårsrapporten och årsredovisningen skall NUTEK för de sakanslag som får användas för förvaltningsutgifter redovisa omfattningen av de medel som finansierat sådana utgifter. Av redovisningen skall även framgå i vilken utsträckning den förenklade räntekontorutinen tillämpats och för vilken typ av utgifter.

NUTEK skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2006-2009 i informationssystemet Hermes för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten senast den

- 19 januari 2006,
- 8 mars 2006,
- 2 maj 2006,
- 21 augusti 2006, och
- 2 november 2006.

NUTEK skall därutöver lämna en samlad redovisning av anslag, utestående åtaganden och prognoser enligt nedanstående specifikation. Redovisningen skall omfatta uppgifter från NUTEK, länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan och rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den

- 19 januari 2006 per den 31 december 2005,
- 8 mars 2006 per den 31 januari 2006,
- 2 maj 2006 per den 31 mars 2006,
- 21 augusti 2006 per den 30 juni 2006, och
- 2 november 2006 per den 30 september 2006.

Redovisningen den 19 januari 2006 skall vidare innehålla en specifikation av de utestående åtaganden som gjorts med stöd av tilldelade bemyndiganden inom anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder per den 31 december 2005.

NUTEK skall redovisa anslagsutfall och kvarvarande anslagsbehållningar på anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder samt totalt utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande. En prognos över hur utbetalningen av dessa åtaganden fördelar sig på åren 2006-2014 skall göras. Verket skall även redovisa en prognos över de totala utestående åtagandena som beräknas ha gjorts med stöd av tilldelade bemyndiganden per den 31 december 2006 samt prognoser över utbetalningarna för 2007, 2008 samt åren därefter (prognoserna skall även inkludera beslut som utbetalas beslutsåret).

NUTEK skall redovisa anslagsutfall avseende sysselsättningsbidrag och en prognos över utbetalningar från anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder för åren 2006, 2007, 2008 samt åren därefter. Redovisningen skall avse sysselsättningsbidrag enligt äldre bestämmelser.

NUTEK skall för anslaget 33:3 Transportbidrag redovisa anslagsutfall och prognos över beräknad medelsförbrukning för åren 2006-2008. Redovisningen avseende 2006 skall innehålla uppgifter om bidragets fördelning på olika branscher, kön, transportbidragszoner och län.

NUTEK skall för anslaget 33:2 Landsbygdslån lämna en redogörelse över beviljade lån, besluts- och kassamässigt belopp av återstående medel på anslaget och utbetalningar. Av redovisningen skall framgå nivån på beviljade lån tidigare år som ännu inte har utbetalats. Verket skall även lämna en utgiftsprognos fördelad på åren 2006 och 2007 samt åren därefter. Av utgiftsprognosen skall framgå prognostiserade utgifter med anledning av beslut fattade 2005 och tidigare år.

NUTEK skall för anslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. redovisa anslagsutfall och prognos över beräknad medelsförbrukning för åren 2006 och 2007. Verket skall inneha kompetens för att kunna bistå länsstyrelser/regionala självstyrelseorgan/samverkansorgan med stöd bl.a. i företagsstödfrågor. Redovisningen skall omfatta uppgifter från länsstyrelser, de regionala självstyrelseorganen, samverkansorganen i Kalmar län och Gotlands län och rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdpartemenetet) senast den

- 19 januari 2006,
- 8 mars 2006,
- 2 maj 2006,
- 21 augusti 2006, och
- 2 november 2006.

NUTEK skall den 8 mars och 21 augusti 2006 redovisa utfall och prognoser för 2006 och 2007 avseende utnyttjandegraden av kommunstöd för anläggande av telenät enligt lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och de till lagen hörande förordningarna. Redovisningen skall omfatta uppgifter från länsstyrelserna, de regionala självstyrelseorganen samt samverkansorganen i Kalmar län och Gotlands län.

Innovationsstrategin

NUTEK skall redovisa huvuddragen i de insatser som myndigheten gjort för att bidra till genomförandet av regeringens Innovationsstrategi, Innovativa Sverige - en strategi för tillväxt genom förnyelse (DS 2004:36). Myndigheten skall redovisa insatser som genomförts i den ordinarie verksamheten samt till följd av enskilda uppdrag. NUTEK skall särskilt redovisa de insatser som gjorts för regeringens arbete med branschvisa strategiprogram i enlighet med regeringens den 22 september 2005 beslutade uppdrag att biträda i arbetet med branschvisa handlingsprogram (N2005/7550/NL).

Miljömålsarbete

NUTEK skall rapportera om sitt arbete med särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet till Miljömålsrådet vart fjärde år. Rapporteringen skall ske enligt de riktlinjer som Miljömålsrådet utfärdar. Första rapporteringstillfället skall vara den 31 december 2006.

Verksamhetsgren Ekonomisk säkerhet under Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar


Mål
Verksamheten skall bedrivas så att riskerna för störningar minimeras och att samhällets grundläggande behov av ekonomisk säkerhet kan tillgodoses vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Återrapportering

Inom ramen för myndighetens uppgifter inom samverkansområdet skall NUTEK redovisa en bedömning av förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas.

Myndigheten skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

 

3

Organisationsstyrning

Ledningssystem
NUTEK skall i sin årsredovisning redovisa effekterna i verksamheten av arbetet med ett ledningssystem för miljö, jämställdhet samt etnisk och kulturell mångfald, samt vilka ytterligare effekter systemet förväntas få på verksamheten. Redovisningen skall innehålla en beskrivning av hur de tre perspektiven har förts in i utformningen av verkets programverksamhet.

Omlokalisering
Verket skall särredovisa de merkostnader som uppkommit till följd av regeringens beslut att omlokalisera verksamheten från Stockholm. De ekonomiska effekterna bör redovisas uppdelat på följande delar; lokalkostnader, kostnader för flyttning jämte administrationskostnader (resor m.m.), stödkostnader i form av exempelvis konsultkostnader, personalkostnader där särskild pensionsersättning särredovisas jämte lönekostnader, ersättning för pendling och dubbelbemanning. Redovisning skall ske i delårsrapporten och årsredovisningen. Eventuella kvarstående merkostnader till följd av omlokaliseringen skall även redovisas för 2007.

4

Uppdrag

Generella uppdrag

 1. NUTEK skall genomföra analyser som stöd i verksamhetsutvecklingen samt som underlag för regeringen. Analyserna skall omfatta politikområdena Näringspolitik och Regional utvecklingspolitik. NUTEK skall kontinuerligt informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om intressanta resultat från myndighetens analysarbete samt i årsredovisningen sammanställa publicerade rapporter.

 2. NUTEK skall ansvara för statens åtaganden i förhållande till Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) samt vid genomförandet av sin verksamhet beakta möjligheten att ta tillvara kompetensen vid institutet.

 3. NUTEK skall delta i det råd som inrättats vid Naturvårdsverket rörande fördelningen av utsläppsrätter.

Näringspolitik

 1. Sverige och Finland har kommit överens om att öka kunskaps- och erfarenhetsutbytet kring entreprenörskap och nyföretagande. Inom ramen för det breddade samarbetet med Finland ges NUTEK tre nya uppdrag:

  - NUTEK skall tillsammans med motsvarande myndigheter i Finland utveckla ett breddat samarbete kring unga kvinnors och mäns intresse för entreprenörskap.

  - NUTEK skall intensifiera utbytet av erfarenheter med Finland för att förbättra information och service till företagare och blivande företagare.

  - NUTEK skall som svensk part utreda förutsättningarna för genomförandet av den av Nordiska Ministerrådet beslutade aktiviteten "Nordisk Ung Entreprenörskapsvecka".

  Det breddade samarbetet kring unga kvinnor och män samt förbättrad information och service till företagare skall inledas under 2006 och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2007.

 2. NUTEK skall överta de frågor om turistfrämjande som hittills hanterats av Turistdelegationen, inklusive den statistikproduktion Turistdelegationen ansvarat för. Dessa frågor skall integreras i NUTEK:s allmänna näringslivsfrämjande verksamhet.

 3. NUTEK skall inom sitt turistfrämjandeuppdrag ansvara för det fortsatta arbetet med, och vidareutvecklingen av Framtidsprogrammet. Det vidareutvecklade Framtidsprogrammet skall baseras på en kommande utvärdering av tidigare resultat och erfarenheter. Uppdraget skall redovisas i sin helhet till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2007.

 4. NUTEK skall vara nationell kontaktpunkt för European Enterprise Awards.

 5. NUTEK skall redovisa hur företagandet ser ut bland utrikes födda kvinnor och män samt skillnader i företagande mellan utrikes och inrikes födda. NUTEK skall analysera orsaker till eventuella skillnader, definiera problem som är specifika för utrikes födda företagare och lämna förslag på åtgärder för att komma till rätta med dessa problem. Institutet för tillväxtpolitiska studiers uppdrag om nyföretagande bland utrikes födda skall utgöra ett underlag för arbetet. Vidare skall NUTEK i analyserna göra bedömningar av i vilken omfattning som företagande bland utrikes födda bidrar till att nå regeringens mål om att sysselsättningen för utrikes födda skall öka och närma sig den för hela befolkningen samt målet att nyanlända vuxna invandrares möjligheter till en snabb etablering skall öka. NUTEK skall i analysen beakta nyanlända invandrares företagande. Uppdraget skall redovisas i sin helhet till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Integrationsverket senast den 15 mars 2007.

 6. Sveriges miljöteknikråd - SWENTEC - skall utarbeta en verksamhetsplan för verksamheten under 2006 samt en preliminär verksamhetsplan för 2007. I uppdraget ingår att redovisa särskilt prioriterade områden samt motiven för angivna prioriteringar. Verksamhetsplanen skall innefatta minst tre projekt som kräver samverkan mellan olika myndigheter och aktörer, främst de som är representerade i rådet. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2006. Därtill skall SWENTEC lämna en samlad redovisning av årets genomförda insatser och resultaten av insatserna samt en ekonomisk redovisning av kostnaderna till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2007.

Pågående uppdrag - Näringspolitik

 1. NUTEK skall löpande bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med EU:s nya kemikalieregler (REACH) bl.a. genom att hjälpa till med att ta fram förslag och utvärdera svensk ståndpunkt ur ett näringspolitiskt perspektiv samt delta i förberedelserna inför ikraftträdande av REACH.

 2. NUTEK skall bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med EU:s fleråriga program för företag och företagaranda, särskilt små och medelstora företag (2001-2006) samt kontinuerligt återrapportera arbetet med det fleråriga programmet. NUTEK skall dessutom bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med EU:s kommande flerårsprogram "Ramprogram för konkurrenskraft och innovation", bland annat genom att delta i utarbetandet av svenska ståndpunkter och i beredning inför förhandlingar i konkurrenskraftsrådet.

 3. NUTEK skall i enlighet med tidigare föreslagen uppföljningsmodell redovisa vilka statliga kapitalförsörjningsinsatser som genomförs för nya, små och medelstora företag (N2004/9735/NL). Informationen skall där det är möjligt vara uppdelad på kvinnor repektive män samt på region. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2007.

 4. NUTEK skall senast den 31 oktober 2006 lämna en delrapportering av resultaten inom ramen för det utökade nationella programmet för att främja entreprenörskap (N2004/9043/NL). Årets insatser skall främst inriktas på åtgärder för gymnasie- och högsklor. Uppdraget skall redovisa hur medlen använts samt resultaten av verksamheten uppdelat per delprogram, i rapportform till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2007.

 5. NUTEK skall senast den 31 oktober 2006 lämna en delrapportering av resultaten inom programsatsningen Produktutveckling i små företag av varor och tjänster (N2004/6470/NL). För 2006 vidgas uppdraget till att också omfatta utveckling av de medverkande företagens produktionsprocesser. Designens betydelse för utveckling av produkter, tjänster och produktionsprocesser bör beaktas inom ramen för programmet. Verket skall redovisa hur medlen använts samt resultaten av verksamheten i samband med årsredovisningen för 2006.

 6. NUTEK skall ha det operativa ansvaret för Baltic 21 Näringsliv.

 7. NUTEK skall genomföra mätningar av företagens administrativa börda samt bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med frågor som rör utveckling av mätmetoden och internationellt mätmetodsarbete. Arbetet omfattar komplettering och uppdatering av tidigare genomförda mätningar samt genomförande av mätningar på nya områden som har bedömts innebära en hög administrativ börda för företag. Redovisningen skall lämnas löpande under året då de färdigställts till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Regional utvecklingspolitik

 1. NUTEK skall biträda Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med att analysera EU:s regional- och strukturpolitik inför nästa programperiod 2007-2013.

 2. NUTEK skall biträda Regeringskansliet (Näringsdepartementet) vid Sveriges medverkan i EU:s samarbete om regional utvecklingsplanering (ESDP) både internationellt och nationellt.

 3. NUTEK skall biträda Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i det analysarbete som bedrivs i samband med framtagandet samt genomförandet av den nationella strategin för regional utveckling.

 4. NUTEK skall bistå Glesbygdverket i dess uppdrag att kartlägga hur kommunala program och planeringsdokument är kopplade till motsvarande planeringsprocesser på regional och nationell nivå.

 5. NUTEK skall bistå Institutet för tillväxtpolitiska studier i dess uppdrag att utveckla metoder för att beskriva och analysera den ekonomiska utvecklingen i landets regioner med hjälp av regionala prognoser och indikatorer.

 6. NUTEK skall tillhandahålla ett datasystem (STINS/NYPS) med funktioner för registrering, rapportering, uppföljning och utvärdering m.m. under strukturfondsperioden 2000-2006. Datasystemet skall vara anpassat för både nationella och gränsöverskridande strukturfondsprogram som genomförs i Sverige. Det skall vara anpassat till de krav som ställs av regeringen, Europeiska kommissionen, olika förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter. Verket skall även tillhandahålla datasystemet för de samverkansorgan som bildas och övertar arbetsuppgifter inom strukturfondsområdet.

 7. NUTEK skall tillhandahålla ett projekt- och stödärendehanteringssystem. Verket skall senast den 7 augusti 2006, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en rapport över uppbyggnaden av projekt- och stödärendehanteringssystemet NYPS. Verket skall i detta sammanhang även särskilt redovisa hur övergången från STINS till NYPS löper. Rapporten skall innehålla en redovisning av genomförda arbeten och en tidsplan för återstående arbeten. Rapporten skall även innehålla en redovisning av de samlade utgifterna.

 8. NUTEK skall stödja länen i arbetet med utformningen av regionala ändamålsenliga uppföljningssystem i anslutning till de regionala tillväxtprogrammen. NUTEK skall fortsätta arbetet med att skapa en ändamålsenlig nationell bas av aggregerad information som säkerställer möjligheterna för nationell uppföljning och utvärdering av programmen.

 9. NUTEK skall i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) årligen följa upp den verksamhet som regionalt bedrivs inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen. Uppföljningen skall innehålla en regional och nationellt aggregerad ekonomisk redovisning av beslutade och, om möjligt, utbetalade medel baserat på uppföljnings- och insatsområden samt handlingsprogram. Redovisningen skall även omfatta indikatorer som NUTEK och länen har utarbetat. En särskild redovisning bör ske av samfinansiering inom programmen. I uppföljningen skall verket även redovisa hur arbetet i partnerskapen fungerat och aktörernas deltagande i de regionala tillväxtprogrammen. Uppföljningen skall redogöra för hur hållbar utveckling, med fokus på jämställdhets-, integrations-, och miljöperspektivet har beaktats och utvecklats inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen. Uppdraget skall redovisas i rapportform till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 25 maj 2007.

 10. NUTEK skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

 11. NUTEK skall senast den 31 mars 2006 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa resultatet av den inventering av tillgången på lediga lokaler för företag i länens lokala arbetsmarknadsregioner som samverkansorganen och de regionala självstyrelseorganen samt vissa länsstyrelser har genomfört.

 12. NUTEK skall utifrån sin roll och sitt kompetensområde i samarbete med Arbetslivsinstitutet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Glesbygdsverket, Integrationsverket, Institutet för tillväxtpolitiska studier samt några pilotlän utveckla metoder och verktyg för att öka genomslaget för integration, mångfald och arbete mot diskriminering i det regionala utvecklingsarbetet. I uppdraget ingår också att definiera och konkretisera vad integration och mångfald har för betydelse för regional utveckling. NUTEK skall koordinera uppdraget, tillhandahålla processtöd samt svara för en gemensam avrapportering av uppdraget. En första avrapportering av hur det gemensamma arbetet är tänkt att läggas upp samt en informationsplan skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 16 juni 2006. Slutlig avrapportering ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 27 april 2007. Resultatet från uppdraget skall spridas till berörda på lokal, regional och nationell nivå, såväl skriftligt som genom seminarium.

   

Pågående uppdrag - Regional utvecklingspolitik

 1. NUTEK skall bistå och delta i genomförandet av Glesbygdsverkets uppdrag att genomföra en studie av småföretag i gles- och landsbygd och dessa företags möjligheter för tillväxt.

 2. NUTEK skall i samråd med Näringsdepartementet göra en sammanställning över strategiska projekt inom respektive läns regionala tillväxtprogram och strukturfondsprogram. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2006.

 3. NUTEK skall i samråd med Näringsdepartementet årligen följa upp den verksamhet som regionalt bedrivs inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen. Uppdraget skall redovisas i rapportform till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 26 maj 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:1 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling 216 222
ap.1 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader (ram) 216 222

Villkor för anslag 38:1

ap.1 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader

Från anslagsposten bör minst 55 miljoner kronor användas för bidrag till ALMI Företagspartner AB (moderbolaget) för finansiering av dels verksamhet vid bolagets regionala dotterbolag, dels information, utbildning, verksamhetsrationalisering och andra centrala insatser som rör utvecklingsbolagen och som inte kan bekostas direkt av dessa.

Från anslagsposten skall 1 miljon kronor användas för NUTEK:s ansvar för försörjning med industrivaror vid svåra påfrestningar i fred och myndighetens verksamhet inom samverkansområdet Ekonomisk säkerhet.

Verket skall svara för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt Nämnden för hemslöjdsfrågor. Utgifterna för detta skall belasta anslaget. Verket skall redovisa hur medlen använts samt resultaten av verksamheten.

Under anslaget har beräknats arvoden åt, av regeringen utsedda, ledamöter i styrelser. Anslaget skall också täcka verkets kostnader i samarbetet inom EU och visst annat internationellt samarbete, bl.a. inom ramen för OECD.

Projektet Baltic 21 Näringsliv skall finansieras med medel från anslaget.

 

38:2 Näringslivsutveckling m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling 230 909
ap.1 Information, rådgivning, mötesplatser och nätverk (ram) 153 909
ap.2 Bidrag till Stiftelsen svensk industridesign (ram) 13 000
ap.3 Bidrag till Forum för småföretagarforskning (ram) 9 000
ap.4 Bidrag till Almi Företagspartner för innovationslån (ram) 25 000
ap.6 Verksamhet vid Sveriges miljöteknikråd - Swentec (ram) 10 000
ap.9 Medel till industriella utvecklingscentra (IUC) (ram) 20 000
Disponeras av regeringen 13 000
ap.5 Till regeringens disposition (ram) 13 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet 30 000
ap.7 Lån/garantier till svensk industri (ram) 30 000

Villkor för anslag 38:2

ap.1 Information, rådgivning, mötesplatser och nätverk

Åtgärderna skall prioriteras utifrån hur de bidrar till hållbar tillväxt.

Från anslagsposten bör 35 miljoner kronor användas för att främja kooperativt och socialt företagande. Statsbidrag till främjande av kooperativ utveckling skall ske i enlighet med förordningen (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling, m.m.

Från anslagsposten bör 19 miljoner kronor användas för att främja kvinnors och invandrares företagande, varav minst 6,5 miljoner kronor skall användas för bidrag till Invandrarföretagarna i Sverige (IFS) och utbetalas vid fyra tillfällen, i början av varje kvartal. Medel från anslagsposten kan även användas till främjande av kvinnors och invandrares entreprenörskap inom det nationella entreprenörskapsprogrammet.

Från anslagsposten bör 10 miljoner kronor användas för en nationell satsning på miljödriven näringslivsutveckling.

Från anslagsposten bör 5 miljoner kronor användas för stöd till kreditgarantiföreningar. Stödet skall användas till utveckling och drift av enskilda kreditgarantiföreningar samt samordning och utveckling av kreditgarantiverksamhet i Sverige. Stödet får inte avse insatskapital i föreningarna. Samarbete med det befintliga europeiska nätverket för kreditgarantiföreningar och möjligheter att nyttja återförsäkringar från EU-organ bör prioriteras.

Från anslagsposten bör 40 miljoner kronor användas till det nationella entreprenörskapsprogrammet som regeringen beslutade om den 9 december 2004 (N2004/9043/NL). Medlen skall även användas för att stödja delar av verksamheten inom de kommunala teknikskolorna, KomTek.

Från anslagsposten bör 27 miljoner kronor användas för främjande av produktutveckling i små företag i enlighet med regeringens beslut den 21 oktober 2004 (N2004/6470/NL).

Från anslagsposten bör 6 miljoner kronor användas för det nationella programmet för att underlätta ägarskiften i företag som regeringen beslutade om den 9 december 2004 (N2004/7407/NL).

Från anslagsposten bör 5 miljoner kronor användas för att finansiera verkets kostnader för arbetet med mätning av administrativ börda.

Från anslagsposten bör 2 miljoner kronor användas för att stödja samordningen av EIC-nätverket samt finansiera Euro Info Centre-kontoren med ett belopp i svenska kronor motsvarande 25 000 Euro, som nätverket erhåller av Europeiska kommissionen.

Från anslagsposten bör medel användas för bidrag till Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ). Anslagsposten får användas för medfinansiering av insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtprogram.

Verksamhet som bedrivs med medel från anslagsposten skall i tillämpliga delar samordnas med verksamhet som bedrivs med medel från anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, anslagspost 22:1.

Anslagsposten får användas för finansiering av programknutna kostnader i ITPS utlandsverksamhet som är förenliga med anslagets ändamål.

ap.2 Bidrag till Stiftelsen svensk industridesign

Verket skall använda medlen från anslagsposten för bidrag till Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID). SVID skall aktivt medverka för att utveckla designens betydelse för utveckling av produkter, tjänster och produktionsprocesser inom ramen för NUTEK:s tidigare uppdrag (N2004/6470/NL). Medlen skall utbetalas vid fyra tillfällen, i början av varje kvartal. Verket skall redovisa hur medlen använts samt resultaten av verksamheten.

ap.3 Bidrag till Forum för småföretagarforskning

Från anslagsposten skall kostnader täckas för bidrag till Stiftelsen Forum för Småföretagsforskning. Medlen skall utbetalas vid fyra tillfällen, i början av varje kvartal. Verket skall redovisa hur medlen använts samt resultaten av verksamheten.

ap.4 Bidrag till Almi Företagspartner för innovationslån

Från anslagsposten skall 25 miljoner kronor användas till finansiering av innovationslån, varav 10 miljoner kronor skall finansiera innovationslån i stödområde B. Medlen skall utbetalas vid fyra tillfällen, i början av varje kvartal. Verket skall redovisa hur medlen använts.

ap.5 Till regeringens disposition

Medel från anslagsposten skall användas till näringslivsfrämjande åtgärder.

 

ap.6 Verksamhet vid Sveriges miljöteknikråd - Swentec

NUTEK är värdmyndighet för miljöteknikrådet SWENTEC. Rådet skall för sin löpande verksamhet biträdas av ett kansli under ledning av en kanslichef.

Medlen under anslagsposten bör användas till rådets förvaltningskostnader, egen projektverksamhet och till bidrag för samverkansprojekt mellan myndigheter, organisationer och aktörer som genomför insatser för att främja miljödriven teknikutveckling, miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport.

Medlen skall utbetalas vid fyra tillfällen, i början av varje kvartal. NUTEK skall redovisa hur medlen använts.

ap.7 Lån/garantier till svensk industri

Medel från anslagsposten betalas ut av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) efter beslut av regeringen.

ap.9 Medel till industriella utvecklingscentra (IUC)

NUTEK skall utbetala medlen till IUC Sverige AB via Linköpings universtitet, avd. ITA vid fyra tillfällen, i början av varje kvartal. Verket skall rapportera hur medlen använts.

38:4 Turistfrämjande (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling 11 408
ap.4 Turistfrämj. - del till NUTEK (ram) 11 408

Villkor för anslag 38:4

ap.4 Turistfrämj. - del till NUTEK

Medlen skall täcka kostnaderna för turistfrämjande insatser, såväl av sak som av förvaltningskaraktär. Medlen från anslagsposten skall bland annat användas till att utveckla statistik som rör turismen och turistnäringen. Statistiken skall där det är möjligt vara uppdelad på regional nivå och kön. Därtill skall medlen användas till att utveckla näringspolitiska insatser för främjande av företagande och entreprenörskap inom turistnäringen, däribland kunskapsbildning, kvalitetsutveckling och samverkan. Medlen får även användas till att komplettera insatser som görs inom näringspolitiken för entreprenörskap, information, företagsutveckling och regelförbättring med relevans för turistnäringen.

Tillgångar och skulder i Turistdelegationen skall överföras till NUTEK till bokfört värde.

Gällande avtal, som Turistdelegationen har ingått, skall överföras till och vid behov omförhandlas av NUTEK. Turistdelegationen skall avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden som inte skall överföras till NUTEK.

Kvarvarande avvecklingsfrågor rörande Turistdelegationen skall omhändertas av NUTEK.Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:3 Transportbidrag (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling 403 864
ap.1 Transportbidrag (ram) 403 864

Villkor för anslag 33:3

ap.1 Transportbidrag

Verket för näringslivsutveckling disponerar anslaget enligt förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag.

Övriga finansieringsvillkor

I enlighet med riksdagsbeslut har avtal träffats om att överlåta lånefordringar bestående av lokaliseringslån och regionala utvecklingslån till Stiftelsen Norrlandsfonden mot ersättning till staten (prop. 1997/98:62, bet. 1997/98:AU11, rskr.1997/98:204). Som ersättning har Stiftelsen Norrlandsfonden överlåtit reverser till staten (Närings- och teknikutvecklingsverket), vilka Norrlandsfonden skall amortera med en åttondel varje år under åtta år. Ränta och amortering skall erläggas till staten (Verket för näringslivsutveckling) på utestående kapital. De inkomster Verket för näringslivsutveckling mottar skall redovisas mot inkomsttitel 4139 Återbetalning av lokaliseringslån vad avser amorteringar och inkomsttitel 2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån vad avser räntor.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
33:3 Transportbidrag
ap.1 20 193 3 % 0
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
38:1 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader
ap.1 6 487 Allt 0
38:2 Näringslivsutveckling m.m.
ap.1 6 787 85 000 0
ap.2 0 3 % 0
ap.3 0 3 % 0
ap.4 0 3 % 0
ap.5 0 3 % 0
ap.6 0 3 % 0
ap.7 0 Allt 0
ap.9 0 3 % 0
38:4 Turistfrämjande
ap.4 0 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
38:1 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader
38:1 ap.2 38:1 ap.1 100 %
38:2 Näringslivsutveckling m.m.
38:2 ap.8 38:2 ap.5 100 %
38:4 Turistfrämjande
38:4 ap.1 38:4 ap.4 100 %
38:4 ap.3 38:4 ap.4 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/ap År Anslagstyp
33:3 Transportbidrag
ap.2 ram

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap År Anslagstyp
38:1 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader
ap.2 ram
38:2 Näringslivsutveckling m.m.
ap.8 ram
38:4 Turistfrämjande
ap.1 ram
ap.3 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 33 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 4 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr
Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

600 000 kronor får användas för investeringar i anläggningstillgångar i nämnden för hemslöjdsfrågor.

6.2

Utbetalningsplan

Till Verket för näringslivsutvecklings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 18 018
2006-02-25 18 018
2006-03-25 18 018
2006-04-25 18 018
2006-05-25 18 018
2006-06-25 18 018
2006-07-25 18 018
2006-08-25 18 018
2006-09-25 18 018
2006-10-25 18 018
2006-11-25 18 018
2006-12-25 18 024
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för näringslivsutvecklings disposition enligt detta regleringsbrev är:
38:1 ap.1 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader

7

Avgifter och bidrag

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Mot bakgrund av att externa medel och sakanslag kommer att användas för att finansiera förvaltningskostnader får NUTEK använda den förenklade räntekontorutin som dåvarande Riksrevisionsverket medgav för budgetåret 1994/95 och regeringen medgav för budgetåren 1995/96-2001.

På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Carolinne Dahlerus
Kopia till
Näringsutskottet/Riksdagen
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet/KNB
Utbildningsdepartementet/UNG
Försvarsdepartementet/CIV
Näringsdepartementet/RUT
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepatrementet/ItFoU
Näringsdepartementet/AU
Näringsdepartementet/BS
Näriningsdepartementet/Jäm
Jorbruksdepartementet/ML
Utrikesdepartementet/EIM
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksrevisionen
Almi Företagspartner AB
Ekonomistyrningsverket
Glesbygdsverket
Gotlands kommun
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Jordbruksverket
Region Dalarna
Naturvårdsverket
Region Blekinge
Region Halland
Regionförbundet i Kalmar län
Regionförbundet i Sörmland
Regionförbundet Östsam
Riksgäldskontoret
Regionförbundet Uppsala län
Samtliga länsstyrelser
Skåne läns landsting
Ungdomsstyrelsen
Stiftelsen Industrifonden
Stiftelsen Innovationscentrum
Stiftelsen Norrlandsfonden
Stiftelsen Svensk Industridesign
Forum för småföretagsforskning
Föreningen Svensk Form
Verket för innovationssystem
Västra Götalands läns landsting
Invandrarföretagarna i Sverige
Institutet för kvalitetsutveckling
Nämnden för offentlig upphandling
Statskontoret
Konkurrensverket
Turismforskningsinstitutet ETOUR
Sveriges Rese- och Turistråd AB
Svensk Turism AB
Rese- och Turistindustrin i Sverige, RTS

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 31, 2005-12-15

Diarienummerförteckning

N2005/9762/NL
N2005/10138/BS(delvis)
N2005/642/NL
N2005/2009/NL
N2005/2189/NL
N2005/2432/NL
N2005/2956/NL
N2005/3236/NL
N2005/6029/NL
N2004/6470/NL
N2005/6870/NL
N2005/7336/NL
N2004/7845/NL
N2005/5305/RUT
N2005/5508/RUT
N2005/5594/RUT
N2005/6217/RUT
N2005/9005/RUT
N2005/10139/RUT (delvis)