Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
51

2005-12-15
Ju2005/10886/IM (delvis)
Ju2005/6936/IM
Ju2005/9720/IM
Centrala studiestödsnämnden
851 82 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 10:4
Riksdagen har beslutat om anslaget 10:4 för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 08, bet. 2005/06:SfU2, rskr. 2005/06:68).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

10:4 Hemutrustningslån (Ramanslag)
Disponeras av Centrala studiestödsnämnden 8 519
ap.1 Hemutrustningslån (ram) 8 519

Villkor för anslag 10:4

ap.1 Hemutrustningslån

Anslaget avser verksamhet enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Från anslaget betalas ränta och avgifter på medel som Centrala studiestödsnämnden upplånar hos Riksgäldskontoret i enlighet med regeringsbeslut. Från anslaget finansieras även räntesubventioner och eftergifter för låneverksamheten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
10:4 Hemutrustningslån
ap.1 256 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
10:4 Hemutrustningslån
10:4 ap.2 10:4 ap.1 5 803
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Anslag/ap År Anslagstyp
10:4 Hemutrustningslån
ap.2 ram
På regeringens vägnar
Jens Orback
Gunnar Sallstedt
Kopia till
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Utrikesdepartementet/MAP
Utbildnings- och kulturdepartementet/SV
Finansdepartementet/BA
Riksdagens socialförsäkringsutskott
Riksrevisionen
Integrationsverket
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket