Utrikesdepartementet


Protokoll
I:14
vid regeringssammanträde
2005-12-15
UD2005/67875/PLAN (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslagen 5:6, 5:9 (2003), 5:10 (2003), 5:12 (2003) och 5:14 (2003) Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning
Riksdagen har beslutat om att anvisa medel på anslaget 5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 05, bet. 2005/06:UU1, rskr. 2005/06:78).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning (Ramanslag)
Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut 14 363
ap.4 Totalförsvarets forskningsinstitut (ram) 14 363
Disponeras av Folke Bernadotteakademin 13 946
ap.1 Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling (ram) 13 946
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet 6 047
ap.5 Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området (ram) 745
ap.7 Säkerhetspolitisk forskning (ram) 5 302

Villkor för anslag 5:6

ap.1 Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling

Anslagsposten får användas till stöd för svenska organisationer och stiftelser vars syfte är att främja information och studier m.m. om fredsfrämjande-, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor. Folke Bernadotteakademin får härvidlag lämna bidrag som verksamhetsstöd eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till svenska ideella organisationer och stiftelser.

Ökningen av anslagsposten med 5 miljoner kronor skall användas för fördelning av verksamhetsstöd.

Medlen får utbetalas enligt akademins riktlinjer för Statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

ap.4 Totalförsvarets forskningsinstitut

Anslagsposten skall fördelas på följande program: kärnvapen, biologiska vapen, kemiska vapen, missilfrågor och övriga frågor, i enlighet med regleringsbrev ställt till Totalförsvarets forskningsinstitut.

Av anslagsposten skall minst 600 000 kronor och högst 1 200 000 kronor användas för övriga frågor, enligt ovan. Beloppet får underskridas efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

ap.5 Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området

Anslagsposten får användas till stöd för utredningar, seminarier, utgivande av publikationer m.m.

ap.7 Säkerhetspolitisk forskning

1. Anslagsposten får användas för forskning och studier av relevans för europeisk säkerhet och säkerhetspolitik, inklusive utbytestjänstgöring med Utrikesdepartementet, och seminarieverksamhet i samarbete med svenska och internationella forskningsinstitut.

2. Av anslagsposten får högst 2 600 000 kronor användas för forskargruppen vid Utrikespolitiska institutet enligt särskilt avtal mellan Utrikespolitiska institutet och staten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning
ap.1 418 3 % 0
ap.4 430 3 % 0
ap.5 22 3 % 0
ap.7 159 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning
5:6 ap.2 5:6 ap.1 541
5:6 ap.2 5:6 ap.5 6
5:6 ap.2 5:6 ap.7 949
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap År Anslagstyp
5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning
ap.2 ram
5:9 (2003) Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området
ap.1 (2003) 2003 ram
ap.2 (2003) 2003 ram
5:10 (2003) Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling
ap.1 (2003) 2003 ram
ap.2 (2003) 2003 ram
5:12 (2003) Forskning till stöd för nedrustning och internationell säkerhet
ap.1 (2003) 2003 ram
ap.2 (2003) 2003 ram
5:14 (2003) Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse
ap.1 (2003) 2003 ram
ap.2 (2003) 2003 ram

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 1 196
2006-02-25 1 196
2006-03-25 1 196
2006-04-25 1 196
2006-05-25 1 196
2006-06-25 1 196
2006-07-25 1 196
2006-08-25 1 196
2006-09-25 1 196
2006-10-25 1 196
2006-11-25 1 196
2006-12-25 1 207
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:6 ap.4 Totalförsvarets forskningsinstitut
Utdrag till
SB Internrevision
UD-EP
UD-GS
UD-ESEK
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN
UD-A-RED
Fö-EPS
Fö-SI
Fö-MIL
Fi-BA
FA RK Ekonomi
Riksdagen UU
Riksdagen FöU
Folke Bernadotteakademin
Totalförsvarets forskningsinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen