Utrikesdepartementet


Protokoll
I:13
vid regeringssammanträde
2005-12-15
UD2005/67875/PLAN (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om att anvisa medel på anslaget 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 05, bet. 2005/06:UU1, rskr. 2005/06:78).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 5 000
ap.3 Sida Verksamhet utomlands (ram) 5 000
Disponeras av Rikspolisstyrelsen 2 000
ap.2 Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands (ram) 2 000
Disponeras av Försvarsmakten 75 000
ap.1 Försvarsmakten (ram) 75 000
Disponeras av regeringen 7 647
ap.5 Till regeringens disposition (ram) 7 647
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet 42 000
ap.4 Utrikesdepartementet. Särskilda insatser (ram) 42 000

Villkor för anslag 5:2

ap.1 Försvarsmakten

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk spridning ställa svensk personal - observatörer och andra experter - till förfogande för freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU), Nato/PFF samt annan verksamhet enligt nedanstående tabell, för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet. (Insatser med väpnad trupp finansieras över utgiftsområde 6.)

Nedan redovisas anslagsposten fördelad på insatser och verksamhet planerade för budgetåret 2006, enligt indikativa belopp i miljoner kronor.

 

Insatser

Förkortning

Indikativt belopp mnkr

Afrika

FN:s insats i Demokratiska republiken Kongo

MONUC

6,5

FN:s insats i Etiopien/Eritrea

UNMEE

5,9

FN:s insats i Sierra Leone

UNIOSIL (fd UNAMSIL)

3,5

FN:s insats i Sudan

UNMIS (fd JMM)

5,9

EU:s stödinsats för AU i Darfur, Sudan

 

2,9

FN:s kontor för Västafrika

UNOWA

1,8

EU-kommissionen i Monrovia, Liberia

 

1,2

Asien

FN:s insats i Afghanistan

UNAMA

6,8

FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan

UNMOGIP

8,1

Övervaknings- insatsen i Korea

NNSC

8,8

Europa

FN:s observatörsinsats i Georgien

UNOMIG

3,4

EU:s övervakningsinsats på västra Balkan

EUMM

7,2

Mellanöstern

FN:s kommission för stilleståndsöver- vakning i Palestina

UNTSO

8,5

 

Övrigt

Gemensamma insatskostnader

 

3,9

Nya eller utökade insatser enligt separat regeringsbeslut

 

0,6

Totalt

 

75,0 

Regeringsbeslut för nya eller utökade insatser skall fattas i varje enskilt fall.

ap.2 Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk spridning ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) samt annan verksamhet enligt nedanstående tabell, för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Återrapporteringskrav för den verksamhet som finansieras från anslagsposten anges i regleringsbrevet för Rikspolisstyrelsen inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

Nedan redovisas anslagsposten fördelad på verksamhet planerad för budgetåret 2006, enligt indikativa belopp i tusental kronor.

 

Verksamhet

Indikativa

belopp tkr

Polis till Shirbrig stab

200

EU:s rådssekretariat

1 100

Nya eller utökade insatser enligt separat regeringsbeslut

700

Totalt

2 000


 

Regeringsbeslut för nya eller utökade insatser skall fattas i varje enskilt fall.


 

ap.3 Sida Verksamhet utomlands

Anslagsposten avser personalstöd till OSSE:s verksamhet, såväl i fält som i sekretariatet och institutionerna.

Återapporteringskrav för verksamheten inom anslagsposten återfinns i regleringsbrev för Sida inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, under Övriga mål och återrapporteringskrav.

ap.4 Utrikesdepartementet. Särskilda insatser

Anslagsposten får användas till att främja följande områden; fredsfrämjande, konfliktförebyggande och säkerhetsfrämjande verksamhet, folkrätt och mänskliga rättigheter.

Anslagsposten avser stöd till internationella seminarier, konferenser, utbildningsinsatser och forskningsprojekt samt stöd till mellanstatliga eller enskilda organisationer och institutioner för projekt eller andra särskilda insatser inom det freds- och säkerhetsfrämjande området.

Anslagsposten får även användas för att med bred geografisk spridning ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) samt Nato/PFF.

2 000 000 kronor är avsedda för den typen av säkerhetsfrämjande insatser i OSS-länderna och i västra Balkan som enligt OECD/DAC inte kan klassificeras som utvecklingsbistånd.

ap.5 Till regeringens disposition

Anslagsposten är i första hand avsedd att användas för att finansiera oförutsett svenskt deltagande i freds- och säkerhetsfrämjande insatser (ej väpnad trupp). Anslagsposten kan även användas för andra särskilt angelägna insatser av säkerhetsfrämjande och fredsbyggande karaktär.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.1 0 Inget 0
ap.2 0 Inget 0
ap.3 0 Inget 0
ap.4 0 Inget 0
ap.5 3 950 20 000 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
5:2 ap.1 5:2 ap.5 100 %
5:2 ap.2 5:2 ap.5 100 %
5:2 ap.3 5:2 ap.5 100 %
5:2 ap.4 5:2 ap.5 100 %
5:2 ap.7 5:2 ap.5 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap År Anslagstyp
5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.7 ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap/dp 2006 2007 2008 -
Bemyndiganderam Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår
5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
5:2 ap.1 75 000 75 000 75 000 2008
5:2 ap.2 2 000 2 000 2 000 2008
5:2 ap.3 5 000 2 500 1 992 2008
5:2 ap.4 41 000 40 000 40 000 2008
5:2 ap.5 7 000 7 000 7 000 2008
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna "infriade förpliktelser" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period.

Utdrag till
SB Internrevisionen
Ju-PO
UD-EC
UD-EP
UD-FMR
UD-GU
UD-GS
UD-ESEK
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN
UD-A-RED
UD-P-SIR
Fö-SI
Fö-MIL
Fö-EPS
Fi-BA
FA-RK-Ekonomi
Riksdagen-UU
Rikspolisstyrelsen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Försvarsmakten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen