Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:9

2005-12-20
UD2005/67876/GU (delvis)
Folke Bernadotteakademin
Sandövägen 1
872 64 SANDÖVERKEN
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Folke Bernadotteakademin
Riksdagen har beslutat om Folke Bernadotteakademins verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 07, bet. 2005/06:UU2, rskr. 2005/06:79).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Folke Bernadotteakademin och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteNationell samverkan och samordning
Utbildning och samträning
Forskning, utvärdering och metodutveckling
Utrikes- och säkerhetspolitikForskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågorForskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

1.1.1

Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

1.1.1.1

Verksamhetsgren Nationell samverkan och samordning

Mål

Akademin skall verka för en nationell samverkan för effektivt och samordnat genomförande av krishanterings- och fredsinsatser eller andra liknande uppdrag, samt, i förekommande fall, katastrofinsatser. I detta skall ingå att akademin inom detta verksamhetsområde successivt utvecklar en effekthöjande nationell samverkansprocess, inklusive upprätthållandet av ett samordnat svenskt stöd till uppbyggnaden av Eurpeiska unionens krishanteringsförmåga.

Akademin skall som nationell kontaktpunkt för det internationella samarbetet inom detta verksamhetsområde bidra till en välutvecklad samverkan och samordning mellan svenska och internationella organisationer avseende krishanterings- och fredsinsatser eller andra liknande uppdrag, samt, i förekommande fall, katastrofinsatser.

 

Återrapportering

Akademin skall redovisa bedömning av utfall och resultat i förhållande till ovan angivna mål. I redovisning av innehåll i arbetet skall ingå antal och huvuddrag i genomförda aktiviteter, jämte redovisning av de övriga institutioner akademin har samverkat med.

Akademin skall redovisa sitt stöd till uppbyggnaden av Europeiska unionens krishanteringsförmåga. Detta skall bland annat ske som som Sveriges kontaktpunkt och projektsamordnare för EU Group on Training for Civilian Aspects of Crisis Management, där akademin skall redovisa sina utbildningsuppdrag inom samverkan och rättssektorområdena samt civila snabbinsatsgrupper (CRT).

Akademin skall redovisa sitt arbete för att bidra till förstärkt samverkan mellan Europeiska unionen och Förenta nationerna på krishanteringsområdet.

Akademin skall redovisa sitt arbete för att, i egenskap av samordnare, verka för att det internationella samarbetet Challenges of Peace Operations medför ett förstärkt svenskt och internationellt kunnande om fredsfrämjande insatser.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Utbildning och samträning

Mål

Akademin skall bidra till att höja förberedelsegraden för, och därmed öka effekten i, internationella krishanterings- och fredsinsatser eller andra liknande uppdrag, samt, i förekommande fall, katastrofinsatser, genom att bedriva ändamålsenlig och internationellt erkänd utbildning och samträning av svensk och utländsk personal.

Återrapportering

Akademin skall redovisa genomförd utbildning, samträning och annan verksamhet, samt bedömma utfall i förhållande till ovan angivet mål. I detta skall ingå att redovisa antal och innehåll i genomförda aktiviteter, samt redovisning, i förekommande fall, av samarbetspart och av deltagares ursprung fördelade mellan Sverige, EU i övrigt och det övriga utlandet.

Akademin skall redovisa sitt arbete för att bidra till effektiv och samstämmig utbildning till förmån för uppbyggnad av Europeiska unionens krishanteringsförmåga. I detta skall ingå att redovisa de insatser akademin gör avseende utbildning för multifunktionell samverkan och utbildning av personal för rättsstatsmissioner som del av EU:s civila krishantering.

Akademin skall redovisa sitt arbete för att inom sitt verksamhetsområde bidra till en effektiv samordning av svenska utbildnings- och samträningsinsatser. I detta skall ingå att redovisa hur akademin har bidragit till en samordnad civil dimension i de datorstödda Vikingövningarna.

Akademin skall redovisa sitt arbete att genom sin samverkansuppgift aktivt bidra till samstämmighet mellan de utbildnings- och övningsinsatser som genomförs av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och andra svenska myndigheter och organisationer.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Forskning, utvärdering och metodutveckling

Mål

Akademin skall bidra till kunskapsuppbyggnad och ökad förståelse på sitt verksamhetsfält genom att främja och i tillämpliga fall bedriva forskning och studier, i samverkan med berörda svenska och utländska forskningsorgan och organisationer.

Akademins verksamhet för utvärdering av erfarenheter av krishanterings- och fredsinsatser eller andra liknande uppdrag, samt, i förekommande fall, katastrof insatser, skall medverka till kunskapsuppbyggnad och tillvaratagande av erfarenheter för genomförande av sådana uppdrag.

Akademin skall, utifrån fortlöpande prioriteringar, bidra nationellt och internationellt till utvecklingen av arbetssätt och metoder för genomförandet av krishanterings- och fredsinsatser eller andra liknande uppdrag, samt, i förekommande fall, katastrofinsatser.

Akademin skall tillse att ett konfliktförebyggande synsätt införs i lämpliga delar av dess verksamhet. Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) har i beslut den 1 oktober 2004 (UD2004/50379/GS) lämnat stöd för ett sådant projekt.

Akademin skall främja en stärkt nationell samverkan på området.

Återrapportering

Akademin skall redovisa bedömning av utfall i förhållande till ovan angivna mål, fördelat på ändamål och på inriktning på avnämare i Sverige, i EU, i övrigt och i det övriga utlandet.

Akademin skall redovisa sitt arbete för att tillgodose att dess forsknings- och studieverksamhet medför värde till verksamheten på såväl utbildnings- som metodutvecklingsområdet.

Akademin skall redovisa sitt arbete för att, i egenskap av medlemsinstitution, bidra till att uppnå målen för det internationella samarbetetet Challenges of Peace Operations, dvs att utveckla mer effektiva och rättmätiga tillvägagångssätt för genomförandet av fredsfrämjande insatser.

1.2

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.

1.2.1

Verksamhetsområde Forskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att öka och fördjupa kunskapen om säkerhetspolitik och nedrustning.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Forskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

Mål

Akademin skall pröva ansökningar från svenska organisationer och fördela medel om fredsfrämjande-, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor. Stödet skall främja verksamhet som är av allmänt intresse och har en god spridningseffekt. Stöd skall lämnas i form av projektbidrag och verksamhetsstöd. Medlen får utbetalas enligt akademins riktlinjer för statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

Återrapportering

Akademin skall redovisa genomförd verksamhet i förhållande till ovan angivna mål.

2

Övriga mål och återrapportering

Samråd med andra myndigheter

Akademin skall upprätthålla ett regelbundet och nära samråd med myndigheter och andra svenska organisationer med angränsande verksamhet. I detta skall ingå att akademin söker stöd och uppslag för sin egen verksamhet, och att akademin aktivt ger lämpligt stöd till dessa myndigheter och organisationer.

Återrapportering

Akademin skall redovisa former för och innehåll i sitt övergripande samråd med andra svenska myndigheter och organisationer inom ramen för redovisningen rörande verksamhetsgrenen Nationell samverkan och samordning.

Upplysningsarbete

Akademin skall eftersträva att ge god information om sin verksamhet såväl till berörda organisationer, inom och utom Sverige, som till allmänheten.

Återrapportering

Akademin skall redovisa genomfört upplysningsarbete.

Jämställdhets- och genusperspektiv

Akademin skall eftersträva en rimlig könsfördelning i genomförandet av och deltagandet i myndighetens utbildningar och myndighetens övriga utåtriktade verksamhet.

Akademin skall i sin verksamhet beakta ett jämställdhets- och genusperspektiv. Akademin skall, i tillämpliga delar, bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet.

Återrapportering

Akademin skall redovisa sitt arbete för en rimlig könsfördelning enligt ovan samt rapportera om hur ett jämställdhets- och genusperspektiv beaktas i verksamheten.

Kostnadsredovisning

Akademin skall redovisa kostnader fördelade per verksamhetsgren och i förekommande fall övriga uttryck för ändamål.

 

4

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Akademin skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes senast den 19 januari, 8 mars, 2 maj, 21 augusti och 2 november. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna skall lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Resultatskrivelse om politiken för global utveckling

Akademin skall inom ramen för sin verksamhet medverka till att uppfylla målet för politiken för global utveckling: att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling (prop.2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112).

Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2007 skall akademin rapportera till regeringen senast den 31 oktober 2006 om hur man inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av den svenska politiken för global utveckling sedan föregående rapportering.

 

Information och studier om säkerhet och utveckling

Akademin skall nyttja det bidrag om 2 000 000 kronor Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) lämnar till myndigheten för bidrag till svenska organisationer för projekt i syfte att främja information och studier om sambandet mellan säkerhet och utveckling. Uppdraget skall genomföras jämsides med hanteringen av de medel akademin disponerar från utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning. Medlen får utbetalas enligt akademins riktlinjer för statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling. En utvärdering av bidraget avseende år 2005 skall lämnas senast den 30 mars 2006.

 

 

Kapacitet för deltagande med civil personal i internationella fredsfrämjande insatser samt personalregister

Akademin skall, med stöd av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och andra berörda myndigheter, lämna ett förslag till samlad befintlig respektive efterfrågad kapacitet under akademins ledning som genom utbildning och kunskapsutveckling kan ställas till förfogande som civil biståndsfinansierad personal i internationella fredsfrämjande insatser under ledning av FN, EU, OSSE och andra organisationer, eller i andra ad hoc-sammanhang. I förslaget skall ingå delförslag avseende kategorier av personal att ingå i sådana insatser, upplägg för utbildning och annan förberedelse av personal, uppföljning av genomförda insatser avseende erfarenhetsinsamling, upprätthållande av internationella kontakter på området, och annat. I förslaget skall gränsdragningarna till andra myndigheter beaktas. Akademin skall lämna sitt förslag, med en bedömning av budgetmässiga följder, till regeringen senast den 30 april 2006.

För ändamålet lämnar Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) bidrag för heltidsanställning av en person under den tid akademins arbete för uppdraget pågår.

Handlingsplan för tillgänglighetsfrämjande insatser

Akademin skall i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning upprätta handlingsplaner, i förekommande fall, för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgänglig för pesoner med funktionshinder enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

Uppföljning av Stockholmsinitiativet

Akademin skall under 2006 i nära samarbete med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) arbeta med att följa upp och implementera resultaten från den ettåriga arbetsprocessen; Stockholmsinitiativet om avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta soldater, under verksamhetsåret 2006. I uppdraget ingår informations- och utbildningsinslag riktade mot FN och regionala organisationer liksom utlandsmyndigheter och andra viktiga aktörer. Rekommendationerna från arbetsprocessen skall utformas till praktiska åtgärder att genomföras i situationer som är aktuella för dylika avväpningsprocesser.

För ändamålet lämnar Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) bidrag för samtliga kostnader.

 

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:4

Folke Bernadotteakademin (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin25 612
ap.1Folke Bernadotteakademin (ram)25 612

Villkor för anslag 8:4

ap.1 Folke Bernadotteakademin

Av tillgängliga medel på anslaget får Folke Bernadotteakademin under 2006 utbetala högst 25 612 000 kronor.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
8:4 Folke Bernadotteakademin
ap.1768Allt0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)18 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

6.2

Utbetalningsplan

Till Folke Bernadotteakademins räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-252 134
2006-02-252 134
2006-03-252 134
2006-04-252 134
2006-05-252 134
2006-06-252 134
2006-07-252 134
2006-08-252 134
2006-09-252 134
2006-10-252 134
2006-11-252 134
2006-12-252 138
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folke Bernadotteakademins disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:4 ap.1Folke Bernadotteakademin

7

Avgifter och bidrag

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Akademin får i lämplig omfattning och utan att uppnå full kostnadstäckning ta ut avgifter för deltagande i myndighetens kurser och utbildningar. Kompletterande finansiering får ske från anslaget 8:4 Folke Bernadotteakademin och från bidrag som disponeras av myndigheten.

 

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av akademin. Inkomsterna disponeras av akademin.

 

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Akademin får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av akademin.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Akademin undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt kravet om finansieringsanalys enligt 4 § 2 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Carin Jämtin
Karin Öhman
Kopia till
Ju-PO
UD-MK
UD-EP
UD-FMR
UD-GU
UD-GS
UD-PLAN
UD-P-SIR
UD-RS
Fö-CIV
Fö-SI
Fö-MIL
Fi-BA
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Krisberedskapsmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Riksrevisionen
Statens räddningsverk
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska Röda Korset
Totalförsvarets forskningsinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret