Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
45

2005-12-15
Ju2005/11166/D(delvis) Ju2005/9822/D(delvis) Ju2005/9552/D Ju2005/6665/D
Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
Riksdagen har beslutat om bidrag till allmänna samlingslokaler anslaget 30:2 för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:86).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler (Ramanslag)
Disponeras av Boverket 23 500
ap.1 Bidrag till allmänna samlingslokaler (ram) 23 500
Disponeras av Ungdomsstyrelsen 4 000
ap.2 Ungdomars nyttjande av samlingslokaler (ram) 4 000
Disponeras av regeringen 1 326
ap.3 Till regeringens disposition (ram) 1 326

Villkor för anslag 30:2

ap.1 Bidrag till allmänna samlingslokaler

Anslagsposten skall användas för bidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.

ap.2 Ungdomars nyttjande av samlingslokaler

Anslagsposten skall användas för bidrag till samlingslokalorganisationerna för informationsinsatser och utredningsarbete som avser ungdomars nyttjande av samlingslokaler.

ap.3 Till regeringens disposition

Anslagsposten skall användas för utvecklingsinsatser - i eller i anslutning till allmänna samlingslokaler - som syftar till att stärka den demokratiska infrastrukturen. Medlens användning framgår av särskilda beslut av regeringen.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
ap.1 0 Allt 0
ap.2 0 3 % 0
ap.3 0 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
30:2 ap.4 30:2 ap.3 1 500
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap År Anslagstyp
30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
ap.4 ram
På regeringens vägnar
Jens Orback
Mattias Ludvigsson
Likalydande till
Ungdomsstyrelsen

Kopia till
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Finansdepartementet/BA
Utbildnings- och kulturdepartementet/KR
Utbildnings- och kulturdepartementet/UNG
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet/BO
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Bygdegårdarnas Riksförbund
Folkets Hus och Parker
Riksföreningen Våra Gårdar