Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
14

2005-12-20
Ju2005/11641/KRIM
Ju2005/11595/DOM (delvis)
Ju2005/9830/KRIM (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Brottsoffermyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Brottsoffermyndighetens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 04, bet. 2005/06:JuU1, rskr. 2005/06:119).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Brottsoffermyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Brottsoffermyndighetens ansvarsområde.

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Rättsväsendet Reparativ verksamhet Brottsskadeärenden
Brottsofferfonden
Kunskapscentrum

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet.

1.1.1

Verksamhetsområde Reparativ verksamhet

Mål

Skadeverkningarna av brott skall minska.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Brottsskadeärenden

Mål

Brottsskadeärenden skall avgöras på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Återrapportering

- Antalet inkomna och avgjorda person- respektive sakskadeärenden.

- Antalet balanserade brottsskadeärenden och utveckling av ärendebalansen.

- Genomsnittliga handläggningstider för person- respektive sakskadeärenden samt uppgifter om hur många av ärendena i den utgående balansen vid årets slut som har inkommit för mer än tre, sex och tolv månader sedan.

- Antalet och andelen omprövningsärenden.

- Andelen bifall i förhållande till antalet avgjorda omprövningsärenden.

- Utbetalda ersättningar per ersättningsslag fördelad på olika brottsskadekategorier.

Mål

Verksamheten och rutinerna för att återkräva utbetalad ersättning (regress) skall utökas och utvecklas.

Återrapportering

- Utvecklingen, vidtagna åtgärder och resultatet av regressverksamheten.

- Inkomna medel genom regressverksamheten.

- Antal ärenden som startades respektive avslutades under året och hur många aktiva regressärenden som fanns vid årets slut.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Brottsofferfonden

Mål

De organisationer och projekt som bäst främjar brottsoffer skall beviljas bidrag. Verksamheter och projekt inriktade på utsatta kvinnor, barn och ungdomar samt offer för brott med rasistiska, främlingsfientliga, antisemitiska, islamofobiska eller homofobiska inslag skall prioriteras.

Återrapportering

- Antalet inkomna och beviljade ansökningar.

- Inkomna och utbetalade medel.

- Vilka organisationer/projekt som erhållit bidrag.

- En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att uppmuntra ansökningar för verksamheter och projekt inriktade på offer för brott med rasistiska, främlingsfientliga, antisemitiska, islamofobiska eller homofobiska inslag.

- En redovisning av vilka prioriterade projekt som beviljats medel.

- För sådana projekt rörande prioriterade brottsoffergrupper som inte beviljats medel budgetåret 2006 skall en särskild redovisning göras senast den 15 mars 2007.

 

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kunskapscentrum

Mål

Brottsoffermyndigheten skall verka för ökad kunskap och samverkan i brottsofferfrågor mellan olika samhällsaktörer.

Återrapportering

- En bedömning av informationsinsatsernas spridning och genomslag.

- En redovisning av vilka aktiviteter myndigheten har genomfört under temat brott mot barn och ungdomar.

- En redovisning av hur information riktad till brottsoffer anpassas för barn och unga.

 

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Brottsoffermyndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som skall omfatta samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar, skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

17 januari

7 mars

9 maj

22 augusti

31 oktober

3

Organisationsstyrning

Mål

Brottsoffermyndigheten skall sträva efter att öka andelen anställda med utländsk bakgrund.

Inom Brottsoffermyndigheten skall finnas kunskap för att förebygga och motverka att diskriminering förekommer i verksamheten.

Övrig återrapportering

Brottsoffermyndigheten skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att

- främja en jämnare könsfördelning vid myndigheten,

- främja en god arbetsmiljö och öka hälsan.

 

4

Uppdrag

1. Brottsoffermyndigheten skall i enlighet med vad som föreslås i betänkande En översyn av Brottsoffermyndigheten SOU 2004:61 - i samverkan med andra berörda aktörer som t.ex. Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket Åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet - ta fram ett nationellt samordningsprogram för brottsofferfrågor. Syftet är att föreslå hur samordningen av brottsofferfrågor bör bedrivas på lokal och central nivå. Mot bakgrund av vad som föreslås av Sexualbrottsofferutredningens promemoria Anmälan och utredning av sexualbrott skall en särskild del av samordningsprogrammet omfatta arbetet med sexualbrottsoffer. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2007.

2. Brottsoffermyndigheten skall i enlighet med vad som föreslås i SOU 2004:61 utarbeta en informationsstrategi. Av denna bör bl.a. framgå vilka grupper information skall riktas till och i vilka former. Uppdraget skall redovisas senast den 3 oktober 2006.

3. Brottsoffermyndigheten skall upprätta en brottsofferportal. Genom brottsofferportalen skall brottsoffer enkelt kunna få tydlig information om deras rättigheter och möjligheter till hjälp och stöd samt annan relevant information. I uppdraget ingår även att upprätta en webbsida med samlad information om sexuella övergrepp m.m. i enlighet med vad som föreslås av Sexualbrottsofferutredningen. Uppdraget skall redovisas senast den 3 oktober 2006.

Tidigare beslutade uppdrag

Brottsoffermyndigheten har tillsammans med Domstolsverket fått regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter (dnr Ju2004/6170/KRIM).

 

 

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:10 Brottsoffermyndigheten (Ramanslag)
Disponeras av Brottsoffermyndigheten 27 449
ap.1 Brottsoffermyndigheten (ram) 27 449
Disponeras av regeringen 0
ap.2 Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (ram) 0

Villkor för anslag 4:10

ap.1 Brottsoffermyndigheten

 

4:11 Ersättning för skador på grund av brott (Ramanslag)
Disponeras av Brottsoffermyndigheten 83 474
ap.1 Ersättning för skador på grund av brott (ram) 83 474
Disponeras av regeringen 0
ap.2 Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (ram) 0

Villkor för anslag 4:11

ap.1 Ersättning för skador på grund av brott

Från anslaget får betalas ersättningar i enlighet med bestämmelserna i brottsskadelagen (1978:413) och brottsskadeförordningen (1978:653).

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
4:10 Brottsoffermyndigheten
ap.1 823 3 % 0
ap.2 0 3 % 0
4:11 Ersättning för skador på grund av brott
ap.1 4 174 3 % 0
ap.2 0 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
4:10 Brottsoffermyndigheten
4:10 ap.2 4:10 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 3 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 2 700
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 2 287
2006-02-25 2 287
2006-03-25 2 287
2006-04-25 2 287
2006-05-25 2 287
2006-06-25 2 287
2006-07-25 2 287
2006-08-25 2 287
2006-09-25 2 287
2006-10-25 2 287
2006-11-25 2 287
2006-12-25 2 292
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsoffermyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:10 ap.1 Brottsoffermyndigheten

7

Avgifter och bidrag

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

1. Brottsoffermyndigheten får besluta om bidrag från Brottsofferfonden i den omfattning som täckning finns i fonden vid beslutstillfället.

2. Brottsoffermyndighetens kostnader för administration av bidrag från Brottsofferfonden får under budgetåret 2006 uppgå till högst 2 500 000 kronor.

För kostnader för administrationen av bidrag från Brottsofferfonden skall Kammarkollegiet efter framställning från Brottsoffermyndigheten under budgetåret 2006 förskottsvis betala ut högst 625 000 kronor per kvartal till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret.

3. Brottsoffermyndigheten skall senast den 1 april 2007 till Kammarkollegiet återbetala eventuellt överskott av medel för administration av bidrag till Brottsofferfonden för budgetåret 2006 inklusive på räntekontot uppburen ränta.

4. Brottsoffermyndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för Brottsofferfondens verksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

8

Övriga intäkter

Villkor

Inkomster från s.k. regressverksamhet skall tillgodoräknas och särredovisas under anslaget 4:11 Ersättning för skador på grund av brott, anslagsposten 1.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Brottsoffermyndigheten undantas från kravet enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att årsredovisningen skall innehålla en finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Thomas Bodström
Abigail Choate
Kopia till
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet/LED
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Brottsförebyggande rådet
Socialstyrelsen

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 14, 2005-12-20

Diarienummerförteckning

Ju2005/11641/KRIM
Ju2005/11595/DOM (delvis)
Ju2005/9830/KRIM (delvis)
Ju2005/9560/KRIM
Ju2005/5266/KRIM