Finansdepartementet


Regeringsbeslut
55

2005-12-20
Fi2005/6390
Bokföringsnämnden
Box 6751
113 85 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Bokföringsnämnden
Riksdagen har beslutat om Bokföringsnämndens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 02, bet. 2005/06:FiU2, rskr. 2005/06:126).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Bokföringsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Bokföringsnämndens ansvarsområde.

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Finansiella system och tillsyn Bokföring Normgivningsarbete och myndighetskontakter
Information till småföretagare m.m.

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål

Målet för politikområdet är att det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att tillsynen skall bedrivas effektivt, att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken beaktas, samt att statens finansförvaltning bedrivs effektivt.

1.1.1

Verksamhetsområde Bokföring

1.1.1.1

Verksamhetsgren Normgivningsarbete och myndighetskontakter

Mål

På ett professionellt sätt fullgöra sina uppgifter dels som statens expertorgan på redovisningsområdet, dels med utvecklande av god redovisningssed.

Återrapportering

Nämnden skall rapportera vilken verksamhet som har bedrivits. Rapporteringen skall särskilt avse vilken verksamhet som har bedrivits och resursinsatserna för detta inom följande områden:

 • utfärdande av kompletterande normgivning,

 • biträde åt Regeringskansliet i redovisningsfrågor,

 • deltagande i utredningar inom kommittéväsendet,

 • yttranden över författningsförslag,

 • yttranden till domstolar om vad god redovisningssed innebär i olika avseenden,

 • hur arbetet i andra normgivande organ på redovisningsområdet har följts samt hur samarbetet med dessa har bedrivits.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Information till småföretagare m.m.

Mål

Förbättra standarden i de mindre och medelstora företagens bokföring och offentliga redovisning.

Återrapportering

Vilka informationsinsatser som har genomförts och resursinsatserna för dessa samt en bedömning av hur insatserna bidragit till måluppfyllnaden.

4

Uppdrag

Utgiftsprognoser

 1. De handlingsplaner som Bokföringsnämnden upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om någon handlingsplan inte har upprättats vid den tidpunkten, skall Bokföringsnämnden till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar nämnden - under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art - att inte upprätta några handlingsplaner, skall nämnden lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 mars 2007.

 2. Bokföringsnämnden skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoser skall lämnas senast den
  19 januari,
  8 mars,
  2 maj,
  21 augusti,
  2 november.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2:4 Bokföringsnämnden (Ramanslag)
Disponeras av Bokföringsnämnden 8 291
ap.1 Bokföringsnämnden (ram) 8 291

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
2:4 Bokföringsnämnden
ap.1 249 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
2:4 Bokföringsnämnden
2:4 ap.2 2:4 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap År Anslagstyp
2:4 Bokföringsnämnden
ap.2 ram

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bokföringsnämnden skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksdgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall i stället finansieras från anslaget 2:4 Bokföringsnämnden.

Bokföringsnämnden skall inte tillämpa räntekonto enligt kapitalförsörjningsförordningen.

Bokföringsnämnden undantas från kravet enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att årsredovisningen skall innehålla en finansieringsanalys.

Kostnaderna för Bokföringsnämndens avgiftsbelagda verksamhet få överstiga intäkterna och nämnden undantas från 5 § avgiftsförordningen (1992:191).

På regeringens vägnar
Pär Nuder
Marie Jönsson
Kopia till
Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision, SB
Justitiedepartementet, L1
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK EK
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, EIT
Finansdepartementet, PP
Finansdepartementet, SMS