Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
29

2005-12-20
Jo2005/1398
Jo2005/2903 (delvis)
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Livsmedelsverket
Riksdagen har beslutat om Livsmedelsverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Livsmedelsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Livsmedelsverkets verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Livsmedelspolitik Säker och bra mat Säkra livsmedel
Bra matvanor
Redlig hantering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion som speglar konsumenternas efterfrågan.

1.1.1

Verksamhetsområde Säker och bra mat

Mål

Målet är att alla livsmedel skall vara säkra och att konsumenterna skall ha tillräcklig kunskap om mat och matvanors betydelse för att kunna göra medvetna val.

Återrapportering

En översiktlig bedömning av hur säkra livsmedlen i Sverige är.

En översiktlig bedömning av matvanorna i Sverige.

En översiktlig bedömning av redligheten i livsmedelshanteringen.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Säkra livsmedel

Mål

Ett tydligt och enkelt regelverk på livsmedelsområdet som är anpassat till små och stora företags olika förutsättningar.

En riskbaserad och effektiv livsmedelstillsyn i hela landet.

Ett effektivt centralt stöd till och uppföljning av lokala och regionala tillsynsmyndigheter.

Ett litet antal sjukdomsfall orsakade av dålig hantering av livsmedel.

Återrapportering

En redovisning av de särskilda insatser som gjorts för att förenkla och modernisera regelverket.

En redovisning av vilka insatser som gjorts för att ta hänsyn till de särskilda förhållanden som gäller för små företag.

En redovisning av viktigare EG-bestämmelser som beslutats under året samt i vilken mån svenska krav har tillgodosetts.

En redovisning av genomförda insatser med anledning av genomförandet av EG:s hygien- och kontrollförordningar.

Andelen avvikelser från de viktigaste kontrollpunkterna vid datorstödda inspektioner i restaurang och storhushåll.

En bedömning av hur tillsynen i Sverige fungerar samt hur effektiv den är.

En redovisning av utnyttjandet från lokala och regionala tillsynsmyndigheter av Livsmedelsverkets stöd och dess effekter.

Prestationer inom den lokala och regionala tillsynen baserad på den senaste statistiken från kommunernas och länsstyrelsernas rapportering till Livsmedelsverket. Följande indikatorer redovisas: årsarbetskrafter, antal tillsynsbesök, antal tillsynsbesök/årsarbetskraft, antal tillsynsbesök/anläggning, antal inspektioner/anläggning. En bedömning av resultaten skall i möjligaste mån göras i förhållande till de rekommendationer om riskbaserad tillsynsfrekvens som Livsmedelsverket kommar att utarbeta.

En redovisning av viktigare prestationer och effekter av den egna operativa tillsynen.

En redovisning av viktigare insatser inom området kontroll av dricksvatten.

Den genomsnittliga kostnaden samt produktivitetsutvecklingen i jämförelse med minst föregående år för köttillsyn, inspektioner av anläggningar, gränskontrollen samt stickprov i kontrollen av bekämpningsmedel, restsubstanser och dioxin.

Ett indexvärde som spelar akraylamidinnehållet i riskprodukter.

En redogörelse för viktigare riskvärderingar som utförts.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Bra matvanor

Mål

Bra matvanor och god nutritionsstatus i hela befolkningen, särskilt hos barn och ungdomar.

Återrapportering

Konsumtionsfrekvensen (index) för ett urval av viktiga livsmedelsgrupper som speglar kostens kvalitet.

En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att sprida kunskap om sambandet mellan mat, hälsa och miljö.

En redovisning av insatser som vidtagits för att öka barns och ungdomars kunskaper om god och säker mat så att de kan göra medvetna val.

En redovisning av utvecklingen och användningen av nyckelhålsmärkning av livsmedel.

En redovisning av övriga viktigare insatser som gjorts inom verksamhetsgrenen.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Redlig hantering

Mål

Enkel och korrekt märkning av alla livsmedel.

Återrapportering

Andel konsumenter som förstår ett urval av viktiga märkningsuppgifter.

En redovisning av viktigare utgivna föreskrifter och vägledningar inom märkningsområdet.

En redvisning av viktigare EG-bestämmelser som beslutats under året inom verksamhetsgrenen samt i vilken mån svenska krav har tillgodosetts.

Genomförda insatser inom området godkända GMO-livsmedel.

En redogörelse för övriga viktiga insatser för att uppnå målet för verksamhetsgrenen.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Mål

Livsmedelsverket uppfattas av omvärlden som en kompetent och trovärdig myndighet.

Återrapportering

En redovisning av hur svenska konsumenter uppfattar Livsmedelsverket.

En redovisning av hur lokala tillsynsmyndigheter uppfattar Livsmedelsverket.

En redovisning av hur Livsmedelsverket arbetar långsiktigt med att utveckla 24-timmarsmyndigheten.

2. Mål

Mål för verksamhet inom verksamhetområdet Svåra påfrestningar inom politikområdet Skydd och beredskap för olyckor och svåra påfrestningar.

Målet är att inom ramen för samverkansområdena Teknisk infrastruktur och Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

Återrapportering

Inom ramen för myndighetens uppgifter inom samverkansområdena Teknisk infrastruktur samt Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen skall myndigheten redovisa en bedömning av förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas.

Livsmedelsverket skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i sin verksamhet eller inom sitt ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid ett väpnat angrepp eller vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

3. Mål

Livsmedelsverket skall i sitt arbete ha ett jämställdhetsperspektiv. Beslut som rör individer skall prövas ur ett jämställdhetsperspektiv och konsekvenser av besluten skall analyseras för såväl kvinnor som för män. Livsmedelsverket skall dessutom fortsatt arbeta med att förverkliga de specifika mål som utarbetats tidigare år för att jämställdhetsperspektivet skall genomsyra verksamheten.

Återrapportering

Livsmedelsverket skall redogöra för vilka åtgärder som vidtagits under året för att nå de jämställdhetsmål som utarbetats samt hur man planerar att fortsatt arbeta med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten.

De statistiska uppgifter som lämnas i årsredovisningen skall där så är relevant vara uppdelade så att eventuella skillnader mellan kvinnor och män framgår.

4. Återrapportering

Livsmedelsverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna skall lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari
8 mars
2 maj
21 augusti
2 november

5. Återrapportering

Livsmedelsverket skall redovisa vilka särskilda insatser som gjorts samt vilka pilot- och utvecklingsprojekt som genomförts inom ramen för den särskilda satsningen för att förbättra förutsättningarna för gårdsnära slakt.

6. Återrapportering

Livsmedelsverket skall redovisa vilka resultat som uppnåtts i arbetet med ekologiska livsmedel.

7. Återrapportering

Livsmedelsverket skall rapportera om sitt arbete med särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet till Miljömålsrådet vart fjärde år. Rapporteringen skall ske enligt de riktlinjer som Miljömålsrådet utfärdar. Första tillfället skall vara den 31 december 2006.

8. Mål

Livsmedelsverket skall inom ramen för sin egna verksamhet medverka till att uppfylla målet för politiken för global utveckling: att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112).

Återrrapportering

Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2007 skall Livsmedelsverket rapportera till regeringen senast den 31 december 2006 om hur man inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av den svenska politiken för global utveckling sedan föregående rapportering.

3

Organisationsstyrning

Följande skall återrapporteras med en jämförelse med insatserna under föregående år:

- antal ärenden avseende myndighetsutövning gentemot enskilda rättssubjekt samt antalet överklagade beslut som föranleder ändrade beslut.

Mål

Livsmedelsverket är en bra arbetsplats.

Återrapportering

andelen medarbetare som känner sig engagerade, uppskattade, har rätt kompetens, upplever att det bidrar till Livsmedelsverkets mål och uppfattar myndigheten som en bra arbetsplats.

 

4

Uppdrag

1. Livsmedelsverket skall utvärdera de fem indikatorer som föreslagits till regeringen och som används för att bedöma Livsmedelsverkets måluppfyllelse. Visar utvärderingen att en förändring av indikatorerna är nödvändig skall förslag på högst fem indikatorer redovisas till regeringen senast den 16 oktober 2006.

2. Livsmedelsverket skall t.o.m. 2007 ansvara för det kvalitetsmärkningsverktyg för skolmat som tagits fram av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien i enlighet med regeringsbeslut den 29 augusti 2002 (nr 2). Verktyget skall utvärderas och senast den 31 december 2007 skall en rapport lämnas till regeringen. Livsmedelsverket bör i utvärderingen även ta ställning till den vidare driften av verktyget efter 2007. Verktyget skall beaktas i Livsmedelsverkets arbete med riktlinjer för maten i skolan.

3. Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt och Livsmedelsverket skall i samverkan sammanställa befintlig kunskap, kartlägga förekomst av och risker med toxinbildande E. coli (EHEC). I uppdraget ligger att genom provtagningar, epidemiologiska studier, riskvärderingar eller annan metodik undersöka bakteriens smittvägar, förekomst hos livsmedelsproducerande djur och livsmedel samt dess risker för folkhälsan. Myndigheterna skall också vid behov lämna förslag till riskhanteringsåtgärder för att minimera risken för att människor smittas av EHEC. Myndigheterna skall vid fullgörandet av uppdraget samråda med Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Naturvårdsverket. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 20 januari 2007.

4. Livsmedelsverket skall utvärdera det svenska delundantaget från de EG-gemensamma gränsvärdena för dioxin och dioxinlika PCB:er i fisk och fiskprodukter från Östersjöområdet. Särskilt skall kunskapen och efterlevnaden av kostråden studeras. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 december 2007 och kunna utgöra underlag inför ett förnyat svenskt ställningstagande i samband med nästa översyn av EG-regelverket som är planerat till den 31 december 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:10 Livsmedelsverket (Ramanslag)
Disponeras av Livsmedelsverket 158 855
ap.1 Livsmedelsverket (ram) 158 855

Villkor för anslag 43:10

ap.1 Livsmedelsverket

Avgiftsinkomster enligt 11 § förordningen (1989:1110) om avgift för livsmedelstillsyn m.m., vilka beräknas uppgå till 14 800 000 kronor, skall redovisas brutto mot anslaget 43:10, anslagspost 1.

I anslaget ingår 200 000 kronor för deltagande i standardiseringsarbete. Livsmedelsverket skall använda dessa medel, samt övriga medel som verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.

Vissa dioxinkontroller skall genomföras inom ramen för anslaget.

Av anslaget skall minst 2 000 000 kronor användas till studier av ekologiska livsmedel.

Av anslaget skall minst 10 000 000 kronor användas till särskilda insatser, som t.ex. branschriktlinjer, taxe- och regelöversyn m.m., samt pilot- och utvecklingsprojekt för att förbättra förutsättningarna för gårdsnära slakt.

Livsmedelsverket skall bistå Kemikalieinspektionen med att bedöma resthalter av bekämningsmedel i ärenden om nationellt godkännande av bekämpningsmedel. Livsmedelsverkets insatser skall bidra till att handläggningstiden i genomsnitt är 18 månader eller kortare för ärenden rörande bekämpningsmedel med verksamma ämnen som inte finns i redan godkända bekämpningsmedel och 6 månader eller kortare för övriga bekämpningsmedel.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
43:10 Livsmedelsverket
ap.1 4 765 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
43:10 Livsmedelsverket
43:12 ap.2 43:10 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/ap År Anslagstyp
43:10 Livsmedelsverket
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 17 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 10 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Livsmedelsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 13 237
2006-02-25 13 237
2006-03-25 13 237
2006-04-25 13 237
2006-05-25 13 237
2006-06-25 13 237
2006-07-25 13 237
2006-08-25 13 237
2006-09-25 13 237
2006-10-25 13 237
2006-11-25 13 237
2006-12-25 13 248
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livsmedelsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
43:10 ap.1 Livsmedelsverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Tillsyn av livsmedelsanläggningar 0 0 7 740 9 872 -2 132 -2 132
Vegetabiliekontroll 631 -43 7 800 6 467 1 333 1 921
Animaliekontroll 1 042 -522 9 800 9 754 46 566
Gränskontroll 1 055 9 4 800 5 057 -257 807
Dioxinkontroll 1 294 -466 1 220 1 400 -180 648
Myndighetsärenden 234 -20 238 218 20 234
Köttillsyn 7 947 3 540 126 100 132 725 -6 625 4 862
Summa 12 203 2 498 157 698 165 493 -7 795 6 906
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet 1 886 -558 5 966 6 792 -826 502
Tjänsteexport
Tjänsteexport -151 -44 3 189 2 963 226 31
Belopp angivna i tkr

Villkor

Tillsyn av livsmedelsanläggningar

Resultatområdet Tillsyn av livsmedelsanläggningar skall finansieras med anslagsmedel till den del som kostnaderna inte täcks av avgifter.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Livsmedelsverket. Avgifternas storlek bestäms av Livsmedelsverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Livsmedelsverket får efter prövning i varje enskilt fall dels medge eftergift eller nedsättning av ersättning för undersökning som utförts av verkets laboratorier på begäran av statlig myndighet, dels medge nedsättning av ersättning för annat uppdrag när detsamma avser betydande allmänna hälsorisker eller befinns vara från livsmedelskontrollens synpunkt synnerligen angeläget eller kan förväntas tillföra forskningen på livsmedelsområdet erfarenheter av stor betydelse.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Livsmedelsverket får ta emot bidrag från såväl statliga som från icke-statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras 54 300
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ann-Christin Nykvist
Cajsa Elfverson
Kopia till
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Jo-SAU