Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
28

2005-12-20
Jo2005/2903 (delvis)
Statens veterinärmedicinska anstalt
751 89 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt
Riksdagen har beslutat om Statens veterinärmedicinska anstalts verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Statens veterinärmedicinska anstalt och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Djurpolitik Veterinärmedicin Myndighetsuppgifter
Uppdragsverksamhet
Uppdragsforskning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Djurpolitik

Mål

Ett gott djurskydd och ett gott djurhälsotillstånd bland djur i människans tjänst och att viltstammarna förvaltas på ett sådant sätt att oacceptabla skador på människor och egendom inte uppstår.

1.1.1

Verksamhetsområde Veterinärmedicin

Mål

En god djur- och folkhälsa bibehålls i landet och beredskapen vid utbrott av smittsamma djursjukdomar fungerar väl.

Återrapportering

En bedömning av hälsoläget hos djur i Sverige.

En redogörelse för de framsteg som gjorts rörande djur- och folkhälsa samt hur beredskapen vid utbrott av smittsamma djurskjudomar fungerat

1.1.1.1

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

Mål

Förekomsten av zoonoser och andra allvarliga djursjukdomar är låg och dess smittämnen är kända.

Forsknings- och utvecklingsarbetet håller en hög nivå och resultaten bidrar till ökade kunskaper om smittor, foder och djurhållning.

Kunskapen om vilda djurpopulationers sjukdomstillstånd är hög.

Antibiotikaresistensen hos mikroorganismer inom djurhållningen är låg.

För zoonoser och andra allvarliga djursjukdomar som finns i Sverige

- är sjukdomssituationen dokumenterad,

- är beredskapen hög och skadeverkningar vid eventuella utbrott kan begränsas och

- medverkar SVA vid upprättande och genomförande av kontroll- och bekämpningsprogram i samarbete med Statens jordbruksverk.

För zoonoser och andra allvarliga djursjukdomar som inte finns i Sverige

- är sjukdomsfriheten dokumenterad,

- är beredskapen för diagnostik och bekämpning effektiv och

- är det förebyggande arbetet effektivt så att introduktion motverkas.

Återrapportering

SVA skall redogöra för:

- sjukdomssituationen i Sverige avseende domesticerade och vilda djurpopulationer och därvid göra jämförelser över tiden och med omvärlden.

- åtgärder som vidtagits för att begränsa zoonoser och andra infektionssjukdomar och dess skadeverkningar under de senaste fem åren samt kostnader för detta,

- beredskapen mot allvarliga infektionssjukdomar, epizooti- och övrig sjukdomsberedskap, diagnostisk beredskap och vaccinberedskap samt vilka åtgärder som vidtagits för att höja beredskapen under de senaste fem åren och kostnaderna för dessa myndighetsuppgifter,

- antibiotikakänsligheten hos zoonotiska bakterier, andra viktigare sjukdomsframkallande bakterier och indikatorbakterier isolerade från djur. Sådana indikatorer skall användas så att jämförelser över tid kan göras,

- insatserna på foderområdet såsom att begränsa förekomsten av smittförande toxiska ämnen i foder och kostnaderna därför,

- EU-arbetet och kostnaderna därför och

- hur forsknings- och utvecklingsarbetet då det gäller smittskyddslösningar i kretsloppsamhället, ökad fodersäkerhet och ökad andel ekologisk produktion har fortskridit.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål

Den diagnostiska kompetensen vid SVA är hög genom eget utvecklingsarbete och funktionen som nationellt veterinärmedicinskt laboratorium och referenslaboratorium.

SVA tillhandahåller vacciner i tillräcklig omfattning och bevakar kunskapsutvecklingen inom vaccinområdet.

Återrapportering

SVA skall redogöra för uppdragsverksamhetens effekter på myndighetsuppgifterna samt utvecklingen under de senaste åren.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Uppdragsforskning

Mål

Forsknings- och utvecklingsarbetet är målinriktat, av hög kvalitet samt bidrar till att lösa SVA:s myndighetsuppgifter och roll som referenslaboratorium.

Återrapportering

SVA skall redogöra för

- antal pågående EU-projekt samt antal publikationer som publicerats i vetenskapliga tidskrifter och

- vilka effekter uppdragsforskningen och deltagande i internationella forskningsprogram har på myndighetsuppgifterna samt utvecklingen de senaste åren.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

Målet för SVA:s verksamhet inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen är att riskerna för och konsekvenserna av spridning av farliga ämnen och allvarlig smitta begränsas vid svåra påfrestningar på samhället i fred, i enlighet med målen i verksamhetsområdet Svåra påfrestningar.

Återrapportering

SVA skall redovisa en bedömning av förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas.

Myndigheten skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Mål

En god kvalificerad service via Internet.

Återrapportering

SVA skall redogöra för hur myndigheten arbetar för att erbjuda god kvalificerad service via Internet.

Mål

SVA skall ha ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet och aktivt analysera konsekvenserna för såväl kvinnor som män av de åtgärder som vidtas.

Återrapportering

SVA skall i årsredovisningen för år 2006 redovisa slutsatserna av de genomförda konsekvensanalyserna och eventuella effekter de har haft. Det gäller såväl kärnverksamheten som den personalpolitiska verksamheten. Vidare skall SVA redovisa vilka olika åtgärder som har vidtagits med anledning av de tre specifika målen vad gäller jämställdhetsarbetet.

Återrapportering

SVA skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

den 19 januari, den 8 mars, den 2 maj, den 21 augusti och den 2 november 2006.

4

Uppdrag

Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt och Livsmedelsverket skall i samverkan sammanställa befintlig kunskap, kartlägga förekomst av och risker med toxinbildande E. coli (EHEC). I uppdraget ligger att genom provtagningar, epidemiologiska studier, riskvärderingar eller annan metodik undersöka bakteriens smittvägar, förekomst hos livsmedelsproducerande djur och livsmedel samt dess risker för folkhälsan. Myndigheterna skall också vid behov lämna förslag till riskhanteringsåtgärder för att minimera risken för att människor smittas av EHEC. Myndigheterna skall vid fullgörandet av uppdraget samråda med Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Naturvårdsverket. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 20 januari 2007.

SVA skall i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning upprätta handlingsplaner för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgänglig för personer med funktionshinder enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

SVA skall inrätta en grupp för samråd med Naturvårdsverket om programmet för att följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos vilda djurpopulationer.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:1 Statens veterinärmedicinska anstalt (Ramanslag)
Disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt 101 223
ap.1 Statens veterinärmedicinska anstalt (ram) 101 223

Villkor för anslag 42:1

ap.1 Statens veterinärmedicinska anstalt

1. För viltverksamheten får SVA från Kammarkollegiet rekvirera högst 3 050 000 kronor ur viltvårdsfonden för lönekostnader jämte övriga kostnader. Beloppet får rekvireras med hälften den 1 januari 2006 och hälften den 1 juli 2006.

2. Av tilldelat anslagsbelopp skall 2 000 000 kronor disponeras för antibiotikaresistensövervakning.

3. Av tilldelat anslagsbelopp skall 2 000 000 kronor disponeras för medfinansiering av EU:s forskningsprojekt.

4. Av tilldelat anslagsbelopp skall 2 000 000 kronor disponeras för förbättring av kunskapsbasen om smittskyddslösningar i kretsloppssamhället genom forskning och utveckling på området samt för forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete på foderområdet i syfte att bistå regeringen och Statens jordbruksverk i arbetet för ökad fodersäkerhet och för att öka andelen ekologisk produktion.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
42:1 Statens veterinärmedicinska anstalt
ap.1 3 036 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
42:1 Statens veterinärmedicinska anstalt
42:1 ap.2 42:1 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/ap År Anslagstyp
42:1 Statens veterinärmedicinska anstalt
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 55 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 32 850
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) 0
- varav kredit2006 0
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens veterinärmedicinska anstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 8 435
2006-02-25 8 435
2006-03-25 8 435
2006-04-25 8 435
2006-05-25 8 435
2006-06-25 8 435
2006-07-25 8 435
2006-08-25 8 435
2006-09-25 8 435
2006-10-25 8 435
2006-11-25 8 435
2006-12-25 8 438
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens veterinärmedicinska anstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
42:1 ap.1 Statens veterinärmedicinska anstalt

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet 10 0 205 200 205 200 0 10
Tjänsteexport 0 0 2 800 2 800 0 0
Uppdragsforskning 0 0 20 000 20 000 0 0
Summa 10 0 228 000 228 000 0 10
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SVA:s uppdragsverksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SVA, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av SVA.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

1. SVA frå ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsforskning. För sådan verksamhet som fordrar svensk medfinansiering av SVA skall sådan förutsättning finnas innan beslut om medverkan tas. Inkomsterna disponeras av SVA.

2. SVA får bedriva export av varor och tjänster.

På regeringens vägnar
Ann-Christin Nykvist
Fredrik Alfer
Kopia till
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningskontor, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Jo-SAU