Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 32

2005-12-15
N2005/9884/NL
N2005/1480/NL
N2005/4226/NL m.fl.
Se bilaga 1
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Patent- och registreringsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2005/06:121)
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Patent- och registreringsverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:121) .
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Patent- och registreringsverket (PRV).

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Näringspolitik Regler, tillstånd och tillsyn Patent
Varumärken m.fl.
Uppdrag, information och försäljning - patent, varumärken, mönster

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning genom insatser för ökad konkurrenskraft och fler och växande företag.

1.1.1

Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Patent

Mål patent

I alla PCT-ärenden skall gällande frister hållas.

I alla nationella ansökningar skall ett första tekniskt utlåtande ha expedierats inom sex månader från det att ärendet kom in till PRV.

I alla nationella ansökningar skall ett slutligt beslut föreligga inom 24 månader från det att ärendet kom in till PRV.

Alla anmälda registerändringar skall vara införda i patentregistret eller ett eventuellt föreläggande ha skickats inom tio arbetsdagar.

Invändningsärenden (invändningar mot meddelande patent) skall avgöras inom tre månader från datum för avslutad skriftväxling.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Varumärken m.fl.

Mål varumärken

I alla internationella ansökningar skall gällande frister hållas.

I alla nationella ansökningar som inkommer elektroniskt skall den materiella granskningen vara genomförd och ett eventuellt materiellt föreläggande ha skickats inom 15 arbetsdagar från det att ärendet kom in till PRV.

I alla nationella ansökningar som inkommer i pappersform skall den materiella granskningen vara genomförd och ett eventuellt materiellt föreläggande ha skickats inom 60 arbetsdagar från det att ärendet kom in till PRV.

Inkomna svaromål skall vara behandlade inom 20 arbetsdagar.

I 90 procent av alla nationella ansökningar skall ett slutligt beslut ha fattats inom tio månader. I alla nationella ansökningar skall ett slutligt beslut ha fattats inom 18 månader.

Alla anmälda registerändringar skall vara införda i varumärkesregistret eller ett eventuellt föreläggande ha skickats inom 15 arbetsdagar.

Invändningsärenden (invändningar mot registrerade varumärken) skall avgöras inom fyra månader från datum för avslutad skriftväxling.

Återrapportering varumärken

PRV skall varje kvartal till Näringsdepartementet redovisa de handläggningstider myndigheten har för registrering av varumärken. En första redovisning skall ske den 31 januari 2006.

Mål mönster

I alla ansökningar skall granskningen vara genomförd och ett eventuellt föreläggande ha skickats inom 60 arbetsdagar från det att ärendet kom in till PRV.

Inkomna svaromål skall vara behandlade inom 20 arbetsdagar.

I 90 procent av alla nationella ansökningar skall ett slutligt beslut ha fattats inom tio månader. I alla nationella ansökningar skall ett slutligt beslut ha fattats inom 18 månader.

Alla anmälda registerändringar skall vara införda i mönsterregistret eller ett eventuellt föreläggande ha skickats inom 15 arbetsdagar.

Invändningsärenden (invändningar mot registrerade mönster) skall avgöras inom fyra månader från datum för avslutad skriftväxling.

Mål namn

I ett ärende som är är färdigt för registrering, antingen genom att det kom in till PRV i ett sådant skick eller genom att det senare har kompletterats, skall registrering eller kungörelse ske inom 50 arbetsdagar.

Om ärendet först måste kompletteras skall föreläggande skickas inom 15 arbetsdagar efter det att ärendet registrerats som betalt hos PRV.

Mål periodisk skrift

I ett ärende som är färdigt för registrering, antingen genom att det kom in till PRV i ett sådant skick eller genom att det senare har kompletterats, skall registrering ske inom tio arbetsdagar.

Om ärendet först måste kompletteras skall föreläggande skickas inom tio arbetsdagar efter det att ärendet kom in till PRV.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Uppdrag, information och försäljning - patent, varumärken, mönster

Mål

PRV skall hålla en produktion som svarar mot kundernas efterfrågan.

Återrapportering samtliga verksamhetsgrenar (1.1.1.1 - 1.1.1.3)

Nedanstående rapportering skall ske i årsredovisningen och avse de senaste två budgetåren. Förändringar mellan åren skall kommenteras liksom det senaste årets eventuella avvikelser från budget.

  • måluppfyllelsen för respektive verksamhetsgren,

  • vilka åtgärder som vidtagits för att hantera de ärenden som inte handlagts inom angivna tidsfrister,

  • volymutveckling och balanser för varje verksamhetsgren och eventuell ärendegrupp,

  • redogörelse för intäkter och kostnader per verksamhetsgren samt arbets- och kostnadsproduktivitet per ärendegrupp samt

  • en bedömning av kvaliteten per verksamhetsgren.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

PRV skall tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registrering av industriella rättigheter samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service i immaterialrättsliga frågor.

Vidare skall PRV verka för en bättre service för medborgare och företag. I detta ingår att verket skall:

  • utforma och offentliggöra ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service,

  • föra en dialog med dess användare om hur myndighetens verksamhet kan utvecklas och

  • införa rutiner för att systematiskt ta emot, beakta och analysera synpunkter från medborgare och företag.

Återrapportering

PRV skall i årsredovisningen lämna en redogörelse för de åtgärder som vidtagits för att informera näringslivet om de immaterialrättsliga systemens möjligheter.

Verket skall också redovisa sitt arbete med serviceförbättringar. I redovisningen skall det göras en bedömning av hur användarna involveras i myndighetens verksamhetsutveckling, vilka effekter deras krav på bättre service fått samt deras förtroende för myndigheten.

3

Organisationsstyrning

PRV skall verka för att den kompetens som verket besitter och den information som finns i verkets olika register kommer samhället tillgodo på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. I arbetet skall den moderna informationsteknikens (IT) möjligheter utnyttjas.

Återrapportering

PRV skall i årsredovisningen lämna en redogörelse för verksamhetsutveckling och intern rationalisering samt investeringar i IT-stöd och resultatet av dem.

PRV skall lämna en redogörelse av vilka tjänster verket tillhandahåller elektroniskt, vilka av dessa som finns på engelska, vilka effektiviseringar de ger upphov till samt hur verket säkerställer att de elektroniska tjänsterna inte utestänger grupper av medborgare.

4

Uppdrag

 

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 40 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 30 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
VG Patent 32 205 25 000 249 000 254 000 -5 000 52 205
Varumärke 4 742 -1 500 61 300 57 900 3 400 6 642
Mönster -9 147 -1 900 6 000 8 000 -2 000 -13 047
Namn -2 934 -400 8 400 9 100 -700 -4 034
Periodisk skrift -1 625 100 1 800 2 300 -500 -2 025
VG Uppdrag-patent, varumärken och mönster -3 083 200 33 200 34 500 -1 300 -4 183
Summa 20 158 21 500 359 700 365 800 -6 100 35 558
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av PRV. Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal.

Varje månad skall en tolftedel av beloppet 15 332 000 kronor inbetalas till statsbudgetens inkomsttitel 2529: Avgifter vid Patent- och registreringsverket och Bolagsverket. Detta motsvarar anslaget för Patentbesvärsrätten.

Beträffande avgifter i verksamheten, som grundas på beslut av internationell organisation, skall samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

Avgifterna skall framgå tydligt i en särskild avgiftslista som skall finnas lätt tillgänglig.

Kommentar till tabell angående beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet

Överskott t.o.m. 2004: Patent- och registreringsverket delades den 1 juli 2004 då myndigheten Bolagsverket bildades. I budgetpropositionen för 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24) fanns ett förslag om att regeringen skulle bemyndigas att föra över ett belopp om 90 000 000 kronor från PRV:s överskott till Bolagsverket för att delvis täcka Bolagsverkets tidigare uppkomna underskott. Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget den 15 december 2005 (bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:121). I december 2005 överförs därför 90 000 000 kronor från PRV till Bolagsverket.

 

På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Louise Thorfinn
Kopia till
Näringsutskottet, Riksdagen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 32, 2005-12-15

Diarienummerförteckning

N2005/9884/NL
N2005/1480/NL
N2005/4226/NL
N2005/10138/BS (delvis)