Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 34

2005-12-15
N2005/9886/NL
N2004/6542/NL
N2005/971/NL m.fl.
Se bilaga 1
Bolagsverket
Badhusparken
85181 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2005/06:121)
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:121) .
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Bolagsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Näringspolitik Regler, tillstånd och tillsyn Bolag
Finansiering av likvidatorer
Företagsinteckningar

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning genom insatser för ökad konkurrenskraft och fler och växande företag.

1.1.1

Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Bolag

Mål

Bolagsverket skall tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registrering av företag samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service.

För de olika delarna av verksamhetsgrenen Bolag gäller följande delmål.

Registrering:

 • I ett ärende som är färdigt för registrering, antingen genom att det kom in till Bolagsverket i ett sådant skick eller genom att det senare har kompletterats, skall registrering ske senast inom sju arbetsdagar efter det att ärendet blev färdigt för registrering.

 • I ett ärende som först måste kompletteras innan registrering kan ske, skall beslut om sådan komplettering fattas senast inom sju arbetsdagar efter det att ärendet kom in till Bolagsverket.

Telefonförfrågningar:

 • Vid förfrågningar till kundservice skall en kontakt med handläggare ha erhållits inom 30 sekunder i 80 procent av alla fall.

Beställningar till kundservice:

 • Av inkomna beställningar skall expediering ha skett senast påföljande arbetsdag i 95 procent av alla fall.

Uppdrag, information och försäljning:

 • Bolagsverkets produktion skall svara mot kundernas efterfrågan.

Återrapportering

Bolagsverket skall varje kvartal till Näringsdepartementet redovisa väntetiden för nyregistrering och ändringsregistrering av aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor. Första redovisning skall ske den 31 januari 2006.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Finansiering av likvidatorer

Mål

Bolagsverket skall handlägga ansökningar om finansiering av likvidatorer inom fjorton arbetsdagar.

Återrapportering

Bolagsverket skall varje kvartal till Näringsdepartementet redovisa väntetiden för ärenden rörande finansiering av likvidationer. Första redovisning skall ske den 31 januari 2006.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Företagsinteckningar

Mål

I 95 procent av inkomna ärenden avseende företagsinteckningar skall beslut ha fattats under den arbetsdag som följer närmast efter den inskrivningsdag ärendet kom in.

Återrapportering

Bolagsverket skall varje kvartal till Näringsdepartementet redovisa väntetiden för ärenden rörande företagsinteckningar. Första redovisning skall ske den 31 januari 2006.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål service

Bolagsverket skall verka för att förbättra sin service till medborgare och företag. I detta ingår att verket skall föra en dialog med externa användare om hur verksamheten kan utvecklas för att bättre motsvara användarnas krav.

Återrapportering service

Bolagsverket skall i årsredovisningen redovisa sitt arbete med serviceförbättringar. I redovisningen skall verket göra en bedömning av hur användarna involveras i myndighetens verksamhetsutveckling, vilka effekter deras krav på bättre service fått samt deras förtroende för myndigheten.

Vidare skall följande rapportering ske i årsredovisningen och avse de senaste två budgetåren:

 • måluppfyllelse för respektive verksamhetsgren,

 • en beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits för att hantera de grupper av ärenden som inte handlagts inom angivna tidsfrister,

 • volymutveckling och balanser för varje verksamhetsgren och eventuell ärendegrupp,

 • redogörelse för intäkter och kostnader per verksamhetsgren samt arbets- och kostnadsproduktivitet per ärendegrupp (slutprestationer), samt

 • en bedömning av kvaliteten per verksamhetsgren.

Verket skall i rapporten kommentera förändringar mellan åren liksom det senaste årets eventuella avvikelser från budget.

Prognos anslag

Bolagsverket skall, för anslaget som myndigheten disponerar, lämna prognoser på anslagets utveckling för åren 2006 - 2009 i informationssystemet Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Redovisningen av prognoserna skall ske senast
- den 19 januari 2006
- den 8 mars 2006,
- den 2 maj 2006,
- den 21 augusti 2006, och
- den 2 november 2006.

3

Organisationsstyrning

Mål information och effektiv hantering
Bolagsverket skall arbeta för att den kompetens som verket har och den information som finns i verkets olika register kan komma samhället tillgodo på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. I arbetet skall den moderna informationsteknikens (IT) möjligheter utnyttjas. Vidare skall information och blankettmaterial så långt som möjligt tillhandahållas även på engelska.

Bolagsverket skall arbeta med att förbättra rutiner som medger effektivare hantering av ärenden som rör företagsetablering och förutsättningar för drift av näringsverksamhet i Sverige. Verket skall i det sammanhanget särskilt beakta behoven hos små och medelstora företag.

Mål sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron bland de anställda i Bolagsverket skall under 2006 minska till 6 procent. Bolagsverket skall verka för en god arbetsmiljö i syfte att minska sjukfrånvaron på längre sikt.

Återrapportering information och effektiv hantering
Bolagsverkets investeringar i IT-stöd och resultatet av dem skall redovisas och kommenteras. I årsredovisningen skall en redogörelse lämnas för:

 • vilka av myndighetens tjänster som tillhandahålls elektroniskt,

 • vilka effektiviseringar de elektroniska tjänsterna ger upphov till, samt

 • hur verket säkerställer att de elektroniska tjänsterna inte utestänger grupper av medborgare.

Återrapportering sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron skall redovisas till Näringsdepartementet i årsredovisningen och i delårsrapporten. Redovisningen skall göras i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

4

Uppdrag

Redovisning av räntekontokredit

Bolagsverket skall varje kvartal till Näringsdepartementet inkomma med en redovisning av utnyttjad räntekontokredit i Riksgäldskontoret och hur utnyttjandet av denna planeras ske under 2006. En första redovisning skall lämnas den 31 januari 2006.

Effektivitets- och produktivitetsplan

Bolagsverket skall senast den 31 januari 2006 till Näringsdepartementet redovisa en uppföljning av den plan för att höja effektiviteten och produktiviteten i verksamheten som lämnades till Näringsdepartementet i januari 2005.

Kartläggning av rutiner som kan utnyttjas för ekonomisk brottslighet

Bolagsverket skall kartlägga vilka av verkets rutiner som kan leda till att falska uppgifter som kan utnyttjas för ekonomisk brottslighet registreras. Verket skall även ge en beskrivning av hur det går att komma tillrätta med problemet. Redovisning skall ske muntligt till Näringsdepartementet vid myndighetsdialogen 2006.

Uppdrag samfällighetsföreningsregistret

Bolagsverket skall tillsammans med Lantmäteriverket komplettera de förslag som Lantmäteriverket lämnade i rapporten Förslag till ett framtida samfällighetsföreningsregister, dnr M2005/5055/Bo angående ansvaret m.m. för samfällighetsföreningsregistret. I uppdraget ingår att redovisa de konsekvenser en eventuell ansvarsövergång från det statliga lantmäteriet till Bolagsverket har för Bolagsverket, berörda föreningar och andra användare av registret. Bland annat skall konsekvenser för registrets finansiering och avgiftssättning, handläggningstider samt registerkvalitet redovisas. Uppdraget skall redovisas av Lantmäteriverket senast den 30 juni 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:9 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer (Ramanslag)
Disponeras av Bolagsverket 7 952
ap.1 Finansiering av likvidatorer (ram) 7 952

Villkor för anslag 38:9

ap.1 Finansiering av likvidatorer

Anslaget får användas för utgifter i samband med finansiering av likvidatorer. Bolagsverket skall ge ersättning till de likvidatorer som verket utsett i tvångslikvidationer och till de likvidatorer som utsetts i frivilliga likvidationer där verket förordnat annan likvidator än den som företaget föreslagit. Ersättning skall endast utgå under förutsättning att likvidatorn inte kan få ersättning för likvidationskostnaderna på annat sätt.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
38:9 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer
ap.1 398 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
38:9 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer
38:9 ap.3 38:9 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap År Anslagstyp
38:9 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer
ap.3 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 100 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 200 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
VG Bolag samt VG Företagsinteckningar -264 534 125 000 305 000 290 000 15 000 -124 534
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

 • Inkomsterna disponeras av Bolagsverket. Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal.

 • Förseningsavgifter som härrör från aktiebolag vilka inte lämnat in sin årsredovisning i tid får användas av myndigheten dels för att finansiera utgifter för administrationen av dessa avgifter, dels för att finansiera utgifter för den informationsverksamhet myndigheten bedriver för att uppmärksamma aktiebolagen på reglerna för inlämnande av årsredovisningar. Uppkommet överskott redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2529: Avgifter vid Patent- och registreringsverket och Bolagsverket. Uppkommet överskott inklusive ränta skall senast 15 dagar efter varje månadsskifte betalas in till statsverkets checkräkning. Med uppkommet överskott avses faktiskt influtna medel med avdrag för uppkomna utgifter. Intäkterna av förseningsavgifterna budgeteras till drygt 61 miljoner kronor och överskottet till drygt 50 miljoner kronor.

 • Influtna medel som rör stämpelskatt avseende företagsinteckningar skall betalas in till statsverkets checkräkning månadsvis inklusive ränta, senast 15 dagar efter månadsskifte. Skatteinkomsterna redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 9341: Stämpelskatt. Budgeten för stämpelskatt uppgår till 140 miljoner kronor.

 • Beträffande avgifter i verksamheten som grundas på beslut av internationell organisation skall samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

 • Avgifterna skall framgå tydligt i en särskild avgiftslista som skall finnas lätt tillgänglig.

Kommentar till tabell angående beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet
Underskott t.o.m. 2004: Bolagsverket bildades den 1 juli 2004 efter delningen av Patent- och registreringsverket (PRV). Det ackumulerade underskottet beror huvudsakligen på en IT-satsning under 1990-talet. I budgetpropositionen för 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24) fanns ett förslag om att regeringen skulle bemyndigas att föra över ett belopp om 90 miljoner kronor från PRV:s överskott till Bolagsverket. Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget den 15 december 2005 (bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:121).
Överskott 2005: I december 2005 överförs 90 miljoner kronor från PRV till Bolagsverket.

På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Louise Thorfinn
Kopia till
Näringsutskottet, Riksdagen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Finansdepartementet/ESA
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 34, 2005-12-15

Diarienummerförteckning

N2005/9886/NL
N2004/6542/NL
N2005/971/NL
N2005/3887/NL
N2005/10138/BS (delvis)