Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
II:16

2005-12-15
U2005/9363/BIA (delvis)
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10
106 91 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslagen 25:1, 25:2 och 25:3
Riksdagen har beslutat om utg.omr. 17, anslaget 25:1 Bidrag till folkbildningen, anslaget 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen samt anslaget 25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

25:1 Bidrag till folkbildningen (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet 2 688 646
ap.1 Bidrag till folkbildningen (ram) 2 688 280
ap.3 Bidrag till föreningen Nordisk folkhögskola i Genève (ram) 366

Villkor för anslag 25:1

ap.1 Bidrag till folkbildningen

Bidraget skall betalas ut kvartalsvis i förskott till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet beslutar om bidrag till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan i enlighet med förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen samt om medel för rådets egna förvaltningskostnader. Vidare beslutar Folkbildningsrådet om medel för utvecklings- och försöksverksamhet inom folkhögskolor och studieförbund.

Folkbildningsrådet skall betala ut 714 000 kronor till de folkhögskolor som deltar i den särskilda utbildningssatsningen för arbetslösa i Gävleborgs län.

ap.3 Bidrag till föreningen Nordisk folkhögskola i Genève

Bidrag skall betalas ut, mot rekvisition, till föreningen Nordisk folkhögskola i Genève.

25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen (Ramanslag)
Disponeras av Stockholms universitet 37 226
ap.2 Bidrag till tolkutbildning samt teckenspråkslärarutbildning (ram) 36 694
ap.3 Bidrag till Sthlm universitet för förvaltningskostn vid Tolk- och översättarinst (ram) 532
Disponeras av Socialstyrelsen 42 220
ap.5 Bidrag till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder inom folkbildningen (ram) 42 220

Villkor för anslag 25:2

ap.2 Bidrag till tolkutbildning samt teckenspråkslärarutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till folkhögskoleförlagd teckenspråktolkutbildning och teckenspråklärarutbildning enligt förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet. Utbildningarna skall planeras av Tolk- och översättarinstitutet i samråd med berörda handikapporganisationer.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter på högst 2 500 000 kronor för institutets administration och för utvärdering och utveckling av teckenspråktolkutbildning och teckenspråklärarutbildning.

Anslagsposten får också belastas med utgifter på högst 500 000 kronor för rekryteringsfrämjande åtgärder.

ap.3 Bidrag till Sthlm universitet för förvaltningskostn vid Tolk- och översättarinst

Anslagsposten får belastas med utgifter för administration av folkhögskoleförlagd teckenspråktolkutbildning och teckenspråklärarutbildning enligt förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet.

ap.5 Bidrag till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder inom folkbildningen

Statsbidrag får utbetalas för särskilt kostnadskrävande utbildningsinsatser vid folkhögskola för deltagare med funktionshinder. Bidraget avser utbildningskostnader och kostnader för åtgärder i samband med utbildningarna.

Av anslagsbeloppet får högst 4 200 000 kronor betalas ut som bidrag till Synskadades Riksförbund (SRF) för teknisk anpassning av studiematerial för synskadade och dövblinda. Minst 90 procent av beviljade bidrag skall avse produktionskostnader för sådan teknisk anpassning. Statsbidraget utbetalas av Socialstyrelsen efter ansökan från SRF, med 50 procent under mars 2006, med 40 procent under augusti 2006 och med 10 procent när Riksförbundet lämnar slutredovisning av kostnaderna.

25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Stockholms universitet 14 529
ap.1 Bidrag till kontakttolkutbildning (ram) 14 529

Villkor för anslag 25:3

ap.1 Bidrag till kontakttolkutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter på högst 1 300 000 kronor för Tolk- och översättarinstitutets förvaltningskostnader och utvecklingsinsatser.

Statsbidraget skall utbetalas till studieförbund och folkhögskolor efter särskilt beslut av Tolk- och översättarinstitutet.

3 900 000 kronor av tilldelade medel skall användas i enlighet med regeringsbeslutet den 2 juni 2005, nr II:3, (U2005/1577/SV) om ett uppdrag till Stockholms universitet angående kontakttolkutbildning.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
25:1 Bidrag till folkbildningen
ap.1 0 Inget 0
ap.3 0 Inget 0
25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen
ap.2 0 Inget 0
ap.3 0 Inget 0
ap.5 0 Inget 0
25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning
ap.1 0 Inget 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
25:1 Bidrag till folkbildningen
25:1 ap.4 25:1 ap.1 100 %
25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen
25:2 ap.1 25:2 ap.5 100 %
25:2 ap.4 25:2 ap.5 100 %
25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning
25:3 ap.2 25:3 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap År Anslagstyp
25:1 Bidrag till folkbildningen
ap.2 ram
ap.4 ram
25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen
ap.1 ram
ap.4 ram
25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Stockholms universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 44
2006-02-25 44
2006-03-25 44
2006-04-25 44
2006-05-25 44
2006-06-25 44
2006-07-25 44
2006-08-25 44
2006-09-25 44
2006-10-25 44
2006-11-25 44
2006-12-25 48
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Stockholms universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:2 ap.3 Bidrag till Sthlm universitet för förvaltningskostn vid Tolk- och översättarinst
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Anders Franzén
Likalydande till
Socialstyrelsen
Stockholms universitet

Kopia till
Riksdagen, Kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet
Folkbildningsförbundet
Folkbildningsrådet
Föreningen Nordisk folkhögskola i Genève
Handikappförbundens samarbetsorgan
Sveriges kommuner och Landsting
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Synskadades Riksförbund