Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
II:15

2005-12-15
U2005/9498/BIA (delvis)
Statens skolverk
Alströmergatan 12
106 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 25:20 Utveckling av påbyggnadsutbildningar
Riksdagen har beslutat om utg.omr. 16, anslaget 25:20 Utveckling av påbyggnadsutbildningar för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:20 Utveckling av påbyggnadsutbildningar (Ramanslag)
Disponeras av Regeringskansliet 5 773
ap.1 Utbildningskostnader (ram) 1 920
ap.6 Statsbidrag till folkbildningen (ram) 3 853
Disponeras av Statens skolverk 103 336
ap.3 Statsbidrag till statligt finansierade påbyggnadsutbildningar (ram) 99 436
ap.8 Statsbidrag till kompletterande utbildningar (ram) 2 800
ap.7 Förvaltningskostnader (ram) 1 100

Villkor för anslag 25:20

ap.1 Utbildningskostnader

Regeringskansliet skall utbetala 1 920 000 kronor till Sveriges lantbruksuniversitet för utbildningen Skogligt basår.

ap.3 Statsbidrag till statligt finansierade påbyggnadsutbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning.

ap.6 Statsbidrag till folkbildningen

Bidraget utbetalas med en fjärdedel kvartalsvis i förskott till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet skall utbetala kvartalsvis i förskott en fjärdedel av
2 959 000 kronor till Geijerskolan - Folkhögskolan i Ransäter och en fjärdedel av 894 000 kronor till Mora Folkhögskola.

ap.7 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får belastas med utgifter för administration av bidrag enligt detta regleringsbrev.

ap.8 Statsbidrag till kompletterande utbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar till Formens Hus i Hällefors AB.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
25:20 Utveckling av påbyggnadsutbildningar
ap.1 58 Inget 0
ap.3 3 067 Inget 0
ap.6 114 Inget 0
ap.7 33 Inget 0
ap.8 0 Inget 0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap År Anslagstyp
25:20 Utveckling av påbyggnadsutbildningar
ap.5 ram

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 91
2006-02-25 91
2006-03-25 91
2006-04-25 91
2006-05-25 91
2006-06-25 91
2006-07-25 91
2006-08-25 91
2006-09-25 91
2006-10-25 91
2006-11-25 91
2006-12-25 99
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:20 ap.7 Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Anders Franzén
Kopia till
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Sveriges lantbruksuniversitet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Folkbildningsrådet
Formens Hus i Hällefors AB
Geijerskolan