Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
II:17

2005-12-15
U2005/9499/BIA (delvis)
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Sandsborgsvägen 52
122 88 ENSKEDE
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
Riksdagen har beslutat om utg.omr. 15, anslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala åndamål för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 15, bet. 2005/06:UbU2, rskr. 2005/06:105).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål (Ramanslag)
Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket 28 073
ap.1 Bidrag till vissa studiesociala ändamål (ram) 28 073

Villkor för anslag 25:6

ap.1 Bidrag till vissa studiesociala ändamål

Anslagsposten får belastas med utgifter för produktion av studielitteratur för högskolestuderande som är synskadade eller har annat läshandikapp samt utgifter för utvecklingsprojekt i syfte att effektivisera produktionsmetoder.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
ap.1 1 404 Inget 0
Belopp angivna i tkr

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/ap/dp 2006 2007 2008 -
Bemyndiganderam Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår
25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
25:6 ap.1 5 000 5 000 0 2008
Belopp angivna i tkr

Villkor

Talboks- och punktskriftsbiblioteket bemyndigas att under 2006 beställa produktion av studielitteratur som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 5 000 000 kronor under 2007. Inga åtaganden får göras för tid därefter.

På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Anders Franzén
Kopia till
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret