Socialdepartementet


Regeringsbeslut
1

2005-12-20
S2005/10221/SK (delvis)
Barnombudsmannen
Box 22106
104 22 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Barnombudsmannen
Riksdagen har beslutat om Barnombudsmannens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 09, bet. 2005/06:SoU1, rskr. 2005/06:111).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Barnombudsmannen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Barnpolitik FN:s barnkonvention och dess tillämpning Strategiska insatser för att genomföra FN:s barnkonvention
Företräda barns och ungas rättigheter

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Barnpolitik

Mål

Barn och unga skall respekteras, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.

1.1.1

Verksamhetsområde FN:s barnkonvention och dess tillämpning

Mål

Barnkonventionens anda och intentioner skall återspeglas i allt beslutsfattande och alla verksamheter som rör barn och unga.

Återrapportering

Barnombudsmannen skall kortfattat redovisa hur myndigheten har bidragit till att uppfylla målet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Strategiska insatser för att genomföra FN:s barnkonvention

Mål 1

Arbetsmetoder och kunskapsutveckling

Barnombudsmannen skall utveckla och fördjupa kunskapen om användbara metoder och arbetssätt för att genomföra barnkonventionen i myndigheter, kommuner och landsting, med beaktande av könsperspektivet.

 

Återrapportering

Barnombudsmannen skall

- redovisa hur myndigheten utvecklar och sprider sina arbetsmetoder för att stödja myndigheters, kommuners och landstings barnkonventionsarbete samt hur dessa metoder kvalitetssäkras och följs upp,

- redovisa hur de prioriterade målgrupperna bedömer myndighetens verksamhet avseende kunskapsöverföring och metodstöd, samt

- redovisa myndighetens deltagande i internationellt samarbete och göra en bedömning av resultaten.

Mål 2

Strategiskt arbete i statliga myndigheter

Barnkonsekvensanalyser skall göras vid statliga beslut som rör barn. Statligt anställda vars arbete har konsekvenser för barn och ungdomar skall erbjudas fortbildning för att stärka sin barnkompetens och sina kunskaper om barnkonventionen.

Återrapportering

Barnombudsmannen skall

- redovisa förväntade och uppnådda resultat(kvantitativa och kvalitativa) av myndighetens genomförda insatser för att bidra till att uppfylla målet samt vilka målgrupper som har nåtts,

- redovisa vilka myndigheter som bedriver ett systematiskt barnkonventionsarbete, inklusive i vilken omfattning barnkonsekvensanalyser används. I redovisningen skall ingå en bedömning av utvecklingen och kvaliteten i myndigheternas barnkonventionsarbete, innefattande en bedömning av vilka effekter användningen av barnkonsekvensanalyser har fått i myndigheternas verksamheter, samt

- redovisa vad för stöd länsstyrelserna efterfrågar i sitt barnkonventionsarbete, särskilt avseende användningen av metoder för att integrera ett barnperspektiv i berörda verksamheter, samt Barnombudsmannens insatser.

Mål 3

Strategiskt arbete i kommuner och landsting

Kommuner och landsting bör inrätta system för att kunna följa hur barnets bästa förverkligas i det kommunala arbetet. Kommuner och landsting bör erbjuda sin personal fortbildning för att kunna stärka sin barnkompetens och sina kunskaper om barnkonventionen.

Återrapportering

Barnombudsmannen skall

- redovisa förväntade och uppnådda resultat (kvantitativa och kvalitativa) av myndighetens genomförda insatser för att bidra till att uppfylla målet samt vilka målgrupper som har nåtts,

- redovisa vilka kommuner och landsting som bedriver ett systematiskt barnkonventionsarbete, inklusive i vilken omfattning barnkonsekvensanalyser används. I redovisningen skall ingå en bedömning av utvecklingen och kvaliteten i kommuners och landstings barnkonventionsarbete, innefattande en bedömning av vilka effekter användningen av barnkonsekvensanalyser har fått i kommuners och landstings verksamheter,

- redovisa på vilket sätt metoder och rutiner som används i kommuner och landsting för att ta tillvara barns och ungas synpunkter får genomslag i beslutsfattandet, samt

- redovisa hur och i vilka frågor myndigheten samarbetat och utbytt erfarenheter med Ungdomsstyrelsen, avseende bl.a. metodutveckling i kommuner.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Företräda barns och ungas rättigheter

Mål

Barnombudsmannen har till uppgift att företräda barns och ungas rättigheter och intressen mot bakgrund av Sveriges åtagande enligt FN:s barnkonvention.

Återrapportering

Ingen återrapportering mot målet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Barnombudsmannen skall uppskatta hur myndighetens personalresurser beräknad som arbetad tid fördelas mellan målområdena Arbetsmetoder och kunskapsutveckling, Strategiskt arbete i statliga myndigheter samt Strategiskt arbete i kommuner och landsting.

Barnombudsmannen skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

8 mars

2 maj

21 augusti

2 november

3

Organisationsstyrning

Barnombudsmannen skall redovisa vilka aktiviteter som har genomförts inom de prioriterade områdena för kompetensförsörjning som redovisats i årsredovisningen för 2004, samt de insatser som myndigheten har genomfört i projektet Satsa Friskt.

4

Uppdrag

1. Riksrevisionen har genomfört en granskning av det nationella arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention (RIR 2004:30). Med anledning av Riksrevisionens rapport skall Barnombudsmannen utarbeta en kommunikationsstrategi för sitt strategiska arbete utifrån Riksrevisionens slutsatser av kommunikationsinsatserna. I redovisningen skall ingå hur kommunikationsstrategin och dess olika delar skall följas upp och utvärderas. Uppdraget skall redovisas till Socialdepartementet senast den 1 augusti 2006.

2. Barnombudsmannen skall lämna en rapport till Socialdepartementet med en sammanställning av de redovisningar som lämnats av myndigheter som haft återrapporteringskrav rörande barnperspektivet i regleringsbreven för 2005. Vidare skall Barnombudsmannen göra en samlad bedömning och analys av myndigheternas redovisningar samt redovisa behovet av stöd- och utbildningsinsatser. En delrapport med en sammanställning av myndigheternas redovisningar skall lämnas senast den 31 mars 2006. En slutrapport skall lämnas senast den 2 maj 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

15:1 Barnombudsmannen (Ramanslag)
Disponeras av Barnombudsmannen 16 962
ap.1 Barnombudsmannen (ram) 16 962

Villkor för anslag 15:1

ap.1 Barnombudsmannen

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
15:1 Barnombudsmannen
ap.1 509 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
15:1 Barnombudsmannen
15:1 ap.2 15:1 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap År Anslagstyp
15:1 Barnombudsmannen
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 1 400
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 1 695
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Barnombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 1 413
2006-02-25 1 413
2006-03-25 1 413
2006-04-25 1 413
2006-05-25 1 413
2006-06-25 1 413
2006-07-25 1 413
2006-08-25 1 413
2006-09-25 1 413
2006-10-25 1 413
2006-11-25 1 413
2006-12-25 1 419
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Barnombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
15:1 ap.1 Barnombudsmannen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Barnkonventionen och dess tillämpning -185 185 2 200 2 200 0 0
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Projektet Lekpolitik och svenskt lekarkiv samt projektet Alla barns rätt till kultur och fritid skall ske inom ramen för full kostnadstäckning.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Bidragsintäkter får uppgå till högst 3 300 tkr och skall avse de projekt som Barnombudsmannen under 2005 har lämnat information om, exklusive eventuella uppdrag från regeringen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Barnombudsmannen medges undantag från 2kap. 4§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende upprättande av finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Berit Andnor
Anna Holmqvist
Kopia till
Socialutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Finansdepartementets enhet för förvaltningsutveckling