Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
I:17

2005-12-15
UD2005/67875/PLAN (delvis)
UD2005/67887/GU
(delvis)
Svenska institutet
Box 7434
103 91 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Svenska institutet
Riksdagen har beslutat om Svenska institutets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 05, bet. 2005/06:UU1, rskr. 2005/06:78, prop. 2005/06:1, utg.omr. 07, bet. 2005/06:UU2, rskr. 2005/06:79).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Svenska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitik Sverigefrämjande Information och presentation
Utbyte och samarbete
Internationellt utvecklingssamarbete Internationellt utvecklingssamarbete Utbyte och samarbete med ODA-länder
Utbyte och samarbete med icke ODA-länder i Central- och Östeuropa
Utbildningspolitik Högskoleverksamhet Information om och presentation av högre utbildning
Utbyte och samarbete inom högre utbildning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.

1.1.1

Verksamhetsområde Sverigefrämjande

Mål

Att skapa goodwill och förtroende för Sverige.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Information och presentation

Mål

Att öka kunskaperna om och intresset för det svenska samhället och den svenska kulturen i andra länder. Europa, Nordamerika, Indien, Japan och Kina samt Brasilien skall prioriteras.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål. Analysen skall innehålla en jämförelse med de två föregående åren.

2. Svenska institutet skall redovisa antalet projekt och kostnadsfördelning per ämnesområde (samhälle respektive kultur) och land.

3. Svenska institutet skall redovisa projekt och kostnader för information om och presentation av svensk litteratur i utlandet med fördelning på länder. Svenska institutet skall också redovisa översättningsstödet med fördelning på länder och språk.

4. Svenska institutet skall redovisa fördelningen av medel och kostnaderna för förvaltning och verksamhet samt vid det svenska kulturhuset i Paris, Centre Culturel Suédois.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Utbyte och samarbete

Mål

Att öka kontakterna och utbytet mellan institutioner och enskilda i Sverige och motparter i andra länder.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål. Analysen skall innehålla en jämförelse med de två föregående åren.

2. För stipendieverksamhet och svenskundervisning: se Övriga mål och återrapporteringskrav.

1.2

Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

1.2.1

Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

1.2.1.1

Verksamhetsgren Utbyte och samarbete med ODA-länder

Mål

Att främja den demokratiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i utvecklingsländer genom att stödja erfarenhets- och kunskapsöverföring till forskare och studerande på högre nivåer samt till högre befattningshavare och experter med flera inom områden där Sverige har ett särskilt kunnande.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål. Analysen skall innehålla en jämförelse med de två föregående åren.

2. Svenska institutet skall för expertutbytesprogrammet redovisa och kommentera medelsanvändningen med fördelning på regioner, länder och ämnesområden (samhälle respektive kultur).

3. För stipendieverksamhet: se Övriga mål och återrapporteringskrav.

1.2.1.2

Verksamhetsgren Utbyte och samarbete med icke ODA-länder i Central- och Östeuropa

Mål 1

Att bidra till att stärka demokratiska strukturer samt att främja en demokratisk kultur och ett aktivt medborgerligt deltagande genom utbyte och samarbete mellan Sverige och samarbetsländerna. Stöd till insatser inom samhällsområdet skall öka.

Insatser skall göras i Ryssland, Ukraina och Vitryssland och utformas i enlighet med respektive landstrategi. Insatserna i Ryssland skall koncentreras till Sveriges särskilda satsning i Ryssland. Insatserna i Ukraina skall öka. Vissa begränsade insatser kan göras i Bulgarien och Rumänien.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall ländervis

- göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål,

- redovisa de 2-3 största projekten, där mål kopplade till målet för verksamhetsgrenen, målgrupper, svenska och utländska samarbetsparter skall framgå.

Förändringar jämfört med de två föregående åren skall redovisas och analyseras.

Genomförda insatser i samband med Sverigesatsningen i Ryssland, som finansierats av Svenska institutet, skall redovisas separat.

2. Svenska institutet skall i tabellform redovisa antalet projekt och kostnadsfördelning per ämnesområde (samhälle respektive kultur) och land. Insatserna i Ryssland skall redovisas per federationssubjekt.

Mål 2

Att bidra till att stärka forsknings- och utbildningskapaciteten i samarbetsländerna samt att skapa fungerande och långsiktiga nätverk mellan främst universitet och högskolor i Sverige och i våra samarbetsländer. Insatser skall göras i Ryssland, Ukraina och Vitryssland och utformas i enlighet med respektive landstrategi. Vad gäller insatser i Ryssland skall Sveriges särskilda satsning i Ryssland 2006 uppmärksammas. Insatserna i Ukraina skall öka. Vissa begränsade insatser kan göras i Bulgarien och Rumänien.

Visbyprogrammet får även under 2006 omfatta Estland, Lettland, Litauen och Polen.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall

- ländervis göra en analys av måluppfyllelsen,

- kortfattat redovisa verksamheten per stipendieprogram.

Förändringar jämfört med de två föregående åren skall redovisas och analyseras.

2. Svenska institutet skall i tabellform redovisa

- för institutionssamarbete: antal ansökningar, antal beviljade projekt och förändringar jämfört med föregående år. Antal utnyttjade projekt skall redovisas med uppgift om fördelning på svenska universitet/högskolor, länder, ämnesområden och kostnad per program.

- för stipendieverksamhet: se Övriga mål och återrapporteringskrav.

3. Genomförda insatser i samband med Sverigesatsningen i Ryssland, som finansierats av Svenska institutet, skall redovisas separat och samordnas med redovisningen under Mål 1.

4. Svenska institutet skall särredovisa kostnaderna för den del av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens verksamhet i Östeuropa som bedrivs enligt överenskommelse med institutet. Redovisningen skall kommenteras.

1.3

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.3.1

Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Information om och presentation av högre utbildning

Mål

Att öka kunskaperna om och intresset för högre utbildning i Sverige hos studenter i utlandet.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall övergripande redovisa och kommentera

- arbetet med portalen för information om högre utbildning i Sverige till studenter i utlandet (Studyinsweden.se),

- arbetet i samrådsorganet för nationell samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet,

- övriga publikationer och aktiviteter.

2. Svenska institutet skall särredovisa kostnaderna för portalen Studyinsweden.se.

3. Svenska institutet skall analysera måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål. Mål för informations- och presentationsverksamheten, såväl kvantitativa som kvalitativa, skall redovisas särskilt. Institutet skall vidare redovisa hur arbetet med att följa upp resultatet av olika informations- och presentationsinsatser bedrivs. Av redovisningen skall också framgå hur institutet har gått till väga för att kvalitetssäkra innehållet i informationen om svensk högre utbildning.

 

1.3.1.2

Verksamhetsgren Utbyte och samarbete inom högre utbildning

Mål

Att öka kunskaperna om och intresset för Sverige genom stöd till undervisning i svenska och om Sverige på högskolenivå i andra länder.

Återrapportering

För stipendieverksamhet och svenskundervisning: se Övriga mål och återrapporteringskrav.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Svenska institutet skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 för anslaget 5:9, anslagsposten 8:1.11 och anslagsposten 8:1.27. Prognoserna skall redovisas senast den 19 januari, 8 mars, 2 maj, 21 augusti och 2 november 2006. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

2. Svenska institutet skall redovisa samtliga bidrag och bidragsgivare.

3. Svenska institutet skall redovisa de samlade förvaltningskostnaderna och de beräkningar som ligger till grund för fördelningen av dem på respektive politikområden.

4. För varje anslagspost skall Svenska institutet redovisa den totala anslagsförbrukningen uppdelad på transfereringar, förvaltningskostnader, övriga utgifter och inkomster i förhållande till anslagna medel. Uppgifterna skall summeras per politikområde.

5. Svenska institutet skall i tabellform redovisa stipendieverksamhet per politikområde och verksamhetsgren med uppgifter om antal ansökningar, antal beviljade stipendier och förändringar jämfört med föregående år. Utnyttjade stipendier skall redovisas med uppgifter om länder, ämnesområden och kostnad för respektive program. Även fördelning på kvinnor och män skall anges.

En övergripande redovisning skall lämnas för respektive program av stipendiernas utbildningsnivåer samt stipendieperiodernas längd.

6. Svenska institutet ansvarar för den övergripande samordningen av det statliga stödet till svenskundervisning utomlands för icke-svenska medborgare.

Svenska institutet skall redovisa svenskundervisning på högskolenivå per land, antal institutioner som fått stöd, antal studerande vid dessa, antal lektorer som fått rese- och expensbidrag och antal stipendier för sommar- respektive folkhögskolekurser. Totala kostnaden för samtliga insatser per land skall redovisas. Redovisningen skall kommenteras.

Svenska institutet skall redovisa och kommentera insatser inom ramen för samarbetet med Riksföreningen Sverigekontakt till Utbildnings- och kulturdepartementet.

3

Organisationsstyrning

 

4

Uppdrag

1. Svenska institutet skall ansvara för de löpande kostnaderna för portalsidan för Sverigeinformation, Sweden.se, som institutet administrerar på uppdrag av Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU).

Svenska institutet skall senast den 1 mars 2006 till Utrikesdepartementet redovisa vilka särskilda medel för kultur- och främjandeprojekt som institutet erhållit från regeringen respektive NSU under år 2005. Institutet skall också redovisa resultatet av gjorda insatser.

2. Svenska institutet skall under år 2006 genomföra och planera insatser inför och i samband med följande projekt i samråd med Utrikesdepartementet och berörd utlandsmyndighet:

- aktiviteter i det nya House of Sweden i Washington D.C.,

- Ostindiefararen Götheborgs resa till Kina och tillbaka,

- utställning om Dag Hammarskjöld, hans gärning och internationella arbete,

- 300-årsjubileet år 2007 av Carl von Linnés födelse,

- Sverigesatsningen i Ryssland år 2006, inklusive ett särskilt samordningsansvar för satsningens genomförande.

Uppdrag för ytterligare projekt kan komma att lämnas under året.

3. Svenska institutet skall i samråd med Utrikesdepartementet genomföra och finansiera utbildningsprogram för lokalanställda med ansvar för press-, informations- och kulturfrågor.

4. Svenska institutet skall, för att främja politikerutbytet med de prioriterade länderna i Östeuropa, utarbeta rutiner för en snabb hantering av sådana ansökningar.

Svenska institutet skall ta fram rutiner för handläggning av studiebesök av politiker och redovisa till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 1 april 2006.

5. Svenska institutet skall tillsammans med Sida utarbeta ett förslag till inriktning på kulturutbytet med ODA-länder och redovisa till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 1 juli 2006.

6. Svenska institutet skall i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning upprätta handlingsplaner för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgänglig för personer med funktionshinder enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

7. Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2007 rörande politiken för global utveckling skall Svenska institutet rapportera till regeringen senast den 31 oktober 2006 om hur man inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av den svenska politiken för global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr 2003/04:112) sedan föregående rapportering.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:9 Svenska institutet (Ramanslag)
Disponeras av Svenska institutet 85 204
ap.1 Svenska institutet (ram) 85 204

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1 Biståndsverksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Svenska institutet 88 000
ap.11 Utbyte och samarbete med ODA-länder (ram) 17 000
ap.27 Utbyte och samarbete med icke ODA-länder i Central- och Östeuropa (ram) 71 000
ap.27.1 Utbyte och samarbete med Östeuropa, icke ODA-länder (ram) 26 000
ap.27.2 Visbyprogrammet (ram) 45 000

Villkor för anslag 8:1

ap.11 Utbyte och samarbete med ODA-länder

Av tillgängliga medel på anslagsposten får Svenska institutet under 2006 utbetala högst 17 000 000 kronor.

Av anslagsposten får högst 3 500 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Medel under anslagsposten får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktliner för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer (s.k. ODA-länder).

ap.27.1 Utbyte och samarbete med Östeuropa, icke ODA-länder

Av tillgängliga medel på anslagsposten 27.1 får Svenska institutet under 2006 utbetala högst 26 000 000 kronor.

Svenska institutet får om ej annat anges utan regeringens medgivande fatta beslut om en enskild insats till en kostnad om högst 5 000 000 kronor för budgetåret 2006.

Av anslagsposten får högst 6 200 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnaderna.

ap.27.2 Visbyprogrammet

Av tillgängliga medel på anslagsposten 27.2 får Svenska institutet under 2006 utbetala högst 45 000 000 kronor.

Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor användas för programmets andel av förvaltningskostnaderna.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
5:9 Svenska institutet
ap.1 2 556 3 % 0
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
8:1 Biståndsverksamhet
ap.11 0 Allt 0
ap.27.1 0 Allt 0
ap.27.2 0 Allt 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
5:9 Svenska institutet
5:9 ap.2 5:9 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
8:1 Biståndsverksamhet
8:1 ap.8 8:1 ap.27.1 8 396
8:1 ap.8 8:1 ap.27.2 2 184
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap År Anslagstyp
5:9 Svenska institutet
ap.2 ram

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap År Anslagstyp
8:1 Biståndsverksamhet
ap.8 ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap/dp 2006 2007 2008 -
Bemyndiganderam Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår
5:9 Svenska institutet
5:9 ap.1 4 000 3 500 0 2008
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap/dp 2006 2007 2008 -
Bemyndiganderam Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår
8:1 Biståndsverksamhet
8:1 ap.11 4 000 3 000 1 000 2008
8:1 ap.27.1 7 000 7 000 0 2008
8:1 ap.27.2 23 000 23 000 0 2008
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnen "infriade förpliktelser" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 20 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 0
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Övrig Sverigeinformation
Sweden Bookshop -22 250 2 900 2 700 200 428
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sweden Bookshop är full kostnadstäckning.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftens storlek bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 § Avgiftsförordningen (1992:191). Intäkterna disponeras av Svenska institutet.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Svenska institutet får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Svenska institutet har under 2006 inte tillgång till räntekonto med kredit enligt 13 § Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

På regeringens vägnar
Laila Freivalds
Marie-Helene Lindblom
Kopia till
SB, Internrevision
UD-EC
UD-GU
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN
Fi-BA
U-UH
U-KR
U-S
RK Ekonomi
Riksdagen UU
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien