Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
32

2005-12-20
M2004/4134/Kk
M2005/2085/Kk
M2005/2286/Kk m.fl.
Se bilaga 1
Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 SUNDBYBERG
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Kemikalieinspektionen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Kemikalieinspektionens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg. omr. 20, bet. 2005/06:MJU1, rskr. 2005/06:106) .
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Kemikalieinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Miljöpolitik Pådrivande och förebyggande miljöarbete Kunskap om alla kemikalier
Information om alla varor
Utfasning av särskilt farliga ämnen
Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier
Tillsyn och vägledning
Kunskap och underlag för miljöarbete Samordning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
Riktvärden för miljökvalitet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

1.1.1

Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål

Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena samt att påverka attityder och beteenden hos individer och organisationer så att de agerar i enlighet med sitt miljöansvar.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Kunskap om alla kemikalier

Mål

Delmålet Kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö (prop. 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö), ändrat i Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag (prop. 2004/05:150), utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen. För 2006 innebär målet att Kemikalieinspektionen aktivt skall verka för att förslag till ny lagstiftning inom EU ger förutsättningar för att delmålet skall kunna nås inom ramen för regeringens samlade politik.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa hur arbetet inom EU och globalt fortskrider. Redovisningen skall innehålla redogörelse för uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgift om myndighetens resursanvändning.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Information om alla varor

Mål

Delmålet Miljö- och hälsoinformation om varor till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen. Under 2006 skall Kemikalieinspektionen verka för att förutsättningar ges till en förbättrad hälso- och miljöinformation bl.a. genom att klassificerings- och märkningsreglerna utvecklas. Kemikalieinspektionen skall också verka för att vissa andra varor än kemiska produkter skall förses med hälso- och miljöinformation.

Kemikalieinspektionen skall genom information m.m. stimulera näringslivet att utveckla krav på information om farliga ämnen i varor, främst inom ramen för miljövarudeklarationerna.

Kemikalieinspektionen skall granska kvaliteten på produktinformationen för kemiska produkter.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa de åtgärder den vidtar för att tillverkare och importörer av kemikalier skall förbättra produktinformationens kvalitet samt redovisa förändringar av den. Inspektionen skall också redovisa hur arbetet inom EU, OECD och FN med att utveckla regler eller på annat sätt skapa krav på hälso- och miljöinformation fortskrider, liksom hur arbetet löper med att i EU införliva de globala harmoniseringskraven. Redovisningen skall innehålla en redogörelse för uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgift om myndighetens resursanvändning.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Utfasning av särskilt farliga ämnen

Mål

Delmålet Utfasning av särskilt farliga ämnen till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen. Kemikalieinspektionen skall under 2006 verka för att förslag till ny lagstiftning inom EU ger en hög skyddsnivå med avseende på särskilt farliga ämnen inom ramen för regeringens samlade politik. En målsättning är att förslaget skall omfatta ämnen som har vPvB-, PBT- och CMR-egenskaper. Inspektionen skall verka för att tillämpningen av den befintliga EG-lagstiftningen är i linje med de svenska riktlinjerna för utfasning av särskilt farliga ämnen enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Riktlinjerna skall också tillämpas vid den nationella prövningen av biocidprodukter. Vid nationell prövning av växtskyddsmedel skall EG-direktivets (91/414/EEG) möjligheter att fasa ut särskilt farliga ämnen utnyttjas. Inspektionen skall vidare verka för att problemen med särskilt farliga ämnen synliggörs vid riskvärderingen av verksamma ämnen (växtskyddsmedel) i EU samt verka för en sträng bedömning av dessa.

Kemikalieinspektionen skall genom information m.m. stimulera näringslivet att tillämpa riktlinjerna för utfasning av särskilt farliga ämnen genom att bl. a. använda produktvalsprincipen.

Kemikalieinspektionen skall bidra till att Sverige är drivande i det internationella arbetet med tungmetaller, särskilt kvicksilver, kadmium och bly.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa hur arbetet med att införa lagstiftning för särskilt farliga ämnen i EU löper. Inspektionen skall redovisa tillämpningen i den nationella prövningen av biocidprodukter och identifiera möjligheter till utfasning vid prövning av växtskyddsmedel. Kemikalieinspektionen skall också redovisa sina insatser för att näringslivet skall tillämpa riktlinjerna om utfasning av särskilt farliga ämnen. Redovisningen skall innehålla en redogörelse av uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgifter om myndighetens resursanvändning.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier

Mål

Delmålet Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen.

Kemikalieinspektionen skall verka för att förslag till ny lagstiftning inom EU ger goda förutsättningar för att hälso- och miljöriskerna vid framställning och användning av kemiska ämnen fortlöpande skall minska. Vid prövningen av bekämpningsmedel skall de möjligheter till riskminskning som finns tas tillvara. Inspektionen skall verka för att förslag till ny lagstiftning inom EU rörande bekämpningsmedel och den tematiska strategin för hållbar användning av bekämpningsmedel överensstämmer med den svenska ambitionsnivån enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Handläggningstiden för godkännande av bekämpningsmedel skall i genomsnitt vara 18 månader eller kortare för bekämpningsmedel med verksamma ämnen som inte finns i redan godkända medel och 6 månader eller kortare för övriga medel.

Kemikalieinspektionen skall informera användare av kemikalier om hälso- och miljörisker med kemikalier och hur de riskerna kan minskas.

Kemikalieinspektionen skall bevaka användningen av giftiga båtbottenfärger för fritidsbåtar samt utvecklingen och användningen av alternativ till sådana färger.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa hur arbetet i EU fortskrider. Inspektionen skall också redovisa hur prövningsverksamheten beträffande bekämpningsmedel och biotekniska organismer löper inklusive handläggningstider för dessa produktgrupper. Redovisningen skall innehålla en redogörelse för uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgifter om myndighetens resursanvändning. Om målen för handläggningstider för godkännande av bekämpningsmedel inte har uppnåtts skall orsakerna till detta redovisas.

Kemikalieinspektionen skall redovisa användningen av giftiga båtbottenfärger för fritidsbåtar samt utvecklingen och användningen av alternativ till sådana färger.

1.1.1.5

Verksamhetsgren Tillsyn och vägledning

Mål

Kemikalieinspektionen skall verka för att tillverkare, importörer och andra leverantörer tar sitt ansvar för att förebygga att miljö- och hälsorisker uppkommer med kemiska produkter och varor samt biotekniska organismer.

Kemikalieinspektionen skall ha en nära och fortlöpande kontakt med rättsvårdande myndigheter för att förebygga och beivra miljöbrottslighet.

Kemikalieinspektionens operativa tillsyn av kemiska produkter och andra varor skall 2006 uppgå till minst 350 inspektioner. Antalet inspektioner skall stegvis öka för att 2008 uppgå till 525 inspektioner. Huvuddelen av inspektionerna skall ske på plats hos de inspekterade företagen.

Genom effektiv tillsynsvägledning skall Kemikalieinspektionen ge kommuner och länsstyrelser bättre förutsättningar att utföra kemikaliekontroll.

Kemikalieinspektionen skall verka för ett ökat samarbete kring kemikaliekontroll mellan tillsynsmyndigheter i EU:s medlemsländer.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa behovet av tillsynsvägledning på lokal och regional nivå samt redovisa den tillsynsvägledning som skett under 2006. Omfattningen av myndighetens egna operativa tillsyn skall redovisas liksom resultatet av tillsynen. Förändringar i inspektionens tillsyns- och vägledningsarbete i förhållande till föregående år samt erfarenheterna av arbetet skall redovisas. I redovisningen skall även finansiell resursåtgång anges.Vidare skall inspektionens tillsynssverksamhet i samarbete med andra nationella myndigheter och i samarbete på EU-nivå redovisas.

1.1.2

Verksamhetsområde Kunskap och underlag för miljöarbete

Mål

Att genom forskning, uppföljning och analys ta fram den kunskap som behövs för att genomföra och förnya insatser för att nå miljökvalitetsmålen.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Samordning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

Mål

Kemikalieinspektionen skall ha ett system för samordning och uppföljning av miljökvalitetsmålet som involverar berörda myndigheter och andra aktörer.

Kemikalieinspektionen skall samordna berörda myndigheters arbete med att fasa ut giftiga båtbottenfärger.

Inom ramen för sitt miljömålsansvar skall Kemikalieinspektionen utveckla kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö med tillhörande delmål.

Kemikalieinspektionen skall, i linje med den strategi som inspektionen har utformat, informera om och förbereda företag och myndigheter för införandet av REACH. Kemikalieinspektionen skall, som en del i det arbetet, i samarbete med näringslivet och andra berörda myndigheter utforma informations- och utbildningsmaterial samt genomföra utbildningsinsatser om kemiska hälso- och miljörisker och innebörden av kommande kemikalieregler.

Kemikalieinspektionen skall uppdatera framtagna indikatorer för uppföljningen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa vilka insatser som inspektionen genomfört inom ramen för huvudansvaret för Giftfri miljö. Inspektionen skall särskilt redovisa vilka insatser som gjorts för att kommunicera och öka engagemanget för generationsmålet. Redovisningen skall innehålla en redogörelse för uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgifter om myndighetens resursanvändning. I redovisningen skall anges med vilka andra myndigheter Kemikalieinspektionen samordnar arbetet mot miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och hur samordningen genomförts.

Kemikalieinspektionen skall till Miljömålsrådet redovisa förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Åtgärdsanalysen skall innehålla en beskrivning av de samhällsekonomiska konsekvenserna samt förslag på lämpliga styrmedel.

Kemikalieinspektionen skall redogöra för behovet av informationsinsatser inom kemikalieområdet och de insatser som inspektionen har genomfört.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Riktvärden för miljökvalitet

Mål

Delmålet Riktvärden för miljökvalitet till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen.

Kemikalieinspektionen skall vid behov uppdatera befintliga riktvärden.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa de uppdateringar av riktvärden för miljökvalitet som gjorts under 2006.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

Kemikalieinspektionen skall tillsammans med Naturvårdsverket löpande bevaka nya kemikalier som uppfyller kriterierna för att kunna föreslås inkluderas i LRTAP-protokollet respektive Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar.

Återrapportering

Återrapportering skall ske löpande.

Mål

Kemikalieinspektionen skall bidra till regeringens arbete med vidareutveckling, samordning, uppföljning och genomförande av den globala kemikaliestrategin, internationella miljökonventioner och tillhörande protokoll.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa de viktigaste insatserna och bedöma resultaten av dessa. I redovisningen skall ingå en uppskattning av resursåtgång.

Mål

Kemikalieinspektionen skall medverka med expertkunskaper, samordning och myndighetssamverkan i det miljöarbete som bedrivs inom ramen för svenskt bistånd och den vidare svenska politiken för global utveckling. Särskilt prioriterat är att bistå Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) med kapacitetsutveckling i samarbetsländerna. Detta arbete skall bidra till att i dessa länder utveckla en effektiv kemikaliekontroll samt till effektivt genomförande av den globala kemikaliestrategin, internationella miljökonventioner och protokoll.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa de viktigaste insatserna och bedöma resultaten av dessa i samråd med Sida.

Mål

Kemikalieinspektionen skall se över vilka åtgärder som kan vidtas för att minska kemiska hälsorisker för barn och vid behov vidta sådana åtgärder.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa behovet av åtgärder för att skydda barns hälsa och vilka åtgärder inspektionen har vidtagit.

Mål

Statliga myndigheter skall vara ledande i omställningen till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt samhälle och i detta syfte verka för en ökad energieffektivisering i sina lokaler. Vid upphandling av all energirelaterad utrustning skall, med beaktande av funktionskrav och andra relevanta krav, det alternativ väljas som är mest fördelaktigt med hänsyn tagen till merkostnader vid inköpet och den minskade energianvändningen under produktens teknisk livslängd.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa storleken på den totala energianvändningen i sina lokaler och vilken energiform som har använts. Inspektionen skall vidare redovisa vilka åtgärder inklusive upphandlingsförfarande som har vidtagits för att minska och effektivisera den totala energianvändningen.

Utgiftsprognoser

Kemikalieinspektionen skall redovisa utgiftsprognoser för 2006 - 2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:
- den 19 januari 2006
- den 8 mars 2006
- den 2 maj 2006
- den 21 augusti 2006
- den 2 november 2006

4

Uppdrag

1. Kemikalieinspektionen skall inom ramen för sin egen verksamhet medverka till att uppfylla målen för politiken för global utveckling. Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2007 skall inspektionen senast den 31 oktober 2006 rapportera om hur man inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetet för att bidra till genomförandet av den svenska politiken för global utveckling sedan föregående rapportering.

2. Kemikalieinspektionen skall sammanställa den kunskap som finns om mäns och kvinnors skilda upptag, upplagring i kroppen, påverkan på hälsa, m.m. av olika kemikalier under olika faser i livet. Inspektionen skall också redogöra för hur dessa skillnader mellan män och kvinnor tas i beaktande vid utformning och användning av bedömnings- och osäkerhetsfaktorer, gränsvärden och riktvärden. Inspektionen skall slutligen, där brister identifierats, föreslå åtgärder för att män och kvinnor i lika stor utsträckning skall skyddas från negativ påverkan från kemikalier. Redovisningen skall ske senast den 31 augusti 2006.

3. Kemikalieinspektionen skall i samråd med Boverket beskriva pågående initiativ för att förbättra deklarationen av hälso- och miljöfarliga kemiska ämnen i byggmaterial. Vid behov skall ytterligare åtgärder föreslås. Uppdraget skall redovisas senast den 30 december 2006.

4. Kemikalieinspektionen skall inhämta och redovisa uppgifter om nedlagda kostnader vid berörda myndigheter för arbetet med åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Redovisningen skall ske per delmål och så långt möjligt innehålla en bedömning av den effekt de olika åtgärderna har haft. En sammanställning för respektive 2004, 2005 och 2006 skall redovisas till Miljömålsrådet vid Naturvårdsverket enligt rådets riktlinjer senast den 30 september 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:6 Kemikalieinspektionen (Ramanslag)
Disponeras av Kemikalieinspektionen 124 799
ap.1 Kemikalieinspektion - del till KEMI (ram) 124 799

Villkor för anslag 34:6

ap.1 Kemikalieinspektion - del till KEMI

Från anslaget får sammanlagt högst 600 000 kronor utbetalas i bidrag till följande internationella organisationer: WHO Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS), WHO International Programme for Chemical Safety (IPCS, OECD Pesticide Programme, OECD Working Group on Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology, och OECD Expanded Special Programme).

Från anslaget får medel användas för att täcka eventuella underskott i prövningsverksamheten enligt direktiv 91/414/EG inom det Svenska rapportörsprogrammet (SERP), rörande riskbedömning av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Sådana medel skall hanteras och redovisas separat.

Kemikalieinspektionen skall från anslaget utbetala 1,6 miljoner kronor till Livsmedelsverket och 0,9 miljoner kronor till Statens Jordbruksverk för nationell prövning av bekämpningsmedel.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
34:6 Kemikalieinspektionen
ap.1 3 744 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap År Anslagstyp
34:6 Kemikalieinspektionen
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 9 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 8 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Kemikalieinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 10 399
2006-02-25 10 399
2006-03-25 10 399
2006-04-25 10 399
2006-05-25 10 399
2006-06-25 10 399
2006-07-25 10 399
2006-08-25 10 399
2006-09-25 10 399
2006-10-25 10 399
2006-11-25 10 399
2006-12-25 10 410
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kemikalieinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
34:6 ap.1 Kemikalieinspektion - del till KEMI

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
Allmänkemikalier 0 0 500 500 0 0
Bekämpningsmedel 0 0 500 500 0 0
Ej bundet till resultatområde 0 0 4 500 4 500 0 0
Intäkter enl. 4 § avgiftsförorndningen 0 0 1 000 1 000 0 0
SERP -1 232 -600 20 000 20 500 -500 -2 332
Summa -1 232 -600 26 500 27 000 -500 -2 332
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

Verksamhet Ink. tit. +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Allmänkemikalier 9433 21 929 1 000 66 869 66 869 0 22 929
Bekämpningsmedel 9437 -2 461 215 18 200 18 200 0 -2 246
Dispensavgifter 2811 0 0 50 50 0 0
Summa 19 468 1 215 85 119 85 119 0 20 683
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

A. Avgifter som inte disponeras av myndigheten

Kemikalieinspektionens offentligrättsliga verksamhet skall finansieras med avgifter i den utsträckning som anges i

- förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,

- förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

B. Avgifter som disponeras av myndigheten

Inkomsterna i uppdragsverksamheten disponeras av Kemikalieinspektionen. Avgifternas storlek bestäms av Kemikalieinspektionen, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Utöver det anvisade ramanslaget får Kemikalieinspektionen inom sitt område bedriva sådan verksamhet som helt kan finansieras med avgifter, t.ex. prövningsverksamhet enligt rådets direktiv 91/414 /EG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön samt uppdrag från EU och samarbete med Sida avseende stöd till andra länder bl.a. inom Östersjöområdet.

 

 

 

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Kemikalieinspektionen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärar för sin uppdragsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Lena Sommestad
Anna Sanell
Kopia till
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens Jordbruksverk
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
Boverket
Sjöfartsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 32, 2005-12-20

Diarienummerförteckning

M2004/4134/Kk
M2005/2085/Kk
M2005/2286/Kk
M2005/2838/Kk
M2005/3482/Kk
M2005/4786/Kk
M2005/6021/Kk
M2005/6430/A (delvis)