Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
8

2005-12-20
Ju2005/11361/Å
Ju2005/9669/Å
Ju2005/11595/DOM(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Ekobrottsmyndigheten
Box 820
101 36 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Ekobrottsmyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Ekobrottsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 04, bet. 2005/06:JuU1, rskr. 2005/06:119).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Ekobrottsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Rättsväsendet Brottsförebyggande arbete Brottsförebyggande arbete samt strategisk ledning och samordning
Utredning och lagföring Utredning och lagföring

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet.

1.1.1

Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete

Mål

Brott skall förebyggas.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Brottsförebyggande arbete samt strategisk ledning och samordning

Mål

Risken för att brott begås skall minska.

Återrapportering Brottsförebyggande arbete

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå

- metodutveckling samt övriga åtgärder på operativ nivå som har vidtagits för att förebygga att brott begås,

- en bedömning av omfattningen av det brottsförebyggande arbetet och en beskrivning av erfarenheter av detta arbete,

- hur samverkan med näringslivet och arbetslivets organisationer har utvecklats och hur de erfarenheter kring förebyggande av ekonomisk brottslighet som dessa aktörer besitter har tagits till vara i Ekobrottsmyndighetens verksamhet,

- hur det lokala ekobrottsförebyggande arbetet har utvecklats,

- hur Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelseverksamhet har bedrivits och utvecklats samt en bedömning av den effekt verksamheten har haft för förebyggande av ekonomisk brottslighet,

- antalet och andelen timmar som har satsats på brottsförebyggande arbete.

Väsentliga skillnader mellan Ekobrottsmyndighetens verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö skall analyseras och kommenteras.

Återrapportering Strategisk ledning och samordning

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå

- strategiska åtgärder inklusive omvärldsbevakning som har vidtagits för att tidigt upptäcka nya former av ekonomisk brottslighet och för att långsiktigt effektivisera det brottsförebyggande arbetet och bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten,

- åtgärder som har vidtagits för att förstärka och vidareutveckla Ekobrottsmyndigheten som kunskaps- och kompetenscentrum inom ekobrottsområdet,

- i vilken omfattning Ekobrottsmyndigheten har tillhandahållit utbildning för ekobrottsbekämpning för åklagare, poliser och annan personal som inte arbetar vid myndigheten,

- åtgärder som har vidtagits, tillsammans med Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen, för att utveckla formerna för samordning när det gäller bekämpning av den ekonomiska brottsligheten,

- övriga åtgärder som har vidtagits med anledning av uppgiften att nationellt samordna bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten,

- åtgärder som har vidtagits för att samordna de nationella åtgärderna mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv hantering av EU-relaterade medel i landet samt en beskrivning av erfarenheterna av myndighetens samordningsansvar på området. Resultatet skall redovisas och utvärderas i en årsrapport som skall ges in till regeringen senast den 2 oktober 2006.

1.1.2

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet och fler brott skall leda till lagföring.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Utredning och lagföring

Mål

Fler brott skall leda till lagföring och kvaliteten skall höjas på brottsutredningsverksamheten och processföringen.

Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå

- särskilda åtgärder som har vidtagits för att fler brott skall leda till lagföring,

- åtgärder som har vidtagits för att förbättra kvaliteten i brottsutredningsverksamheten och processföringen,

- åtgärder som har vidtagits för att förkorta genomströmningstiden,

- antalet inkomna respektive avslutade ärenden,

- antalet och andelen ärenden som har lett till lagföring,

- antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts,

- antalet och andelen beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats, åtalsunderlåtelse har meddelats, åtal inte har väckts på grund av att brott inte kan styrkas respektive åtal inte har väckts på grund av andra skäl,

- antalet och andelen beslut att inte inleda respektive antalet och andelen beslut att lägga ned en förundersökning,

- antalet strafförelägganden med villkorlig dom eller sådan påföljd i förening med böter,

- det totala antalet balanserade ärenden fördelat på intern balans respektive domstolsbalans,

- genomströmningstider (medel- och medianvärden) samt andelen balanserade ärenden äldre än 12 respektive 24 månader,

- antalet ärenden där biträde med förundersökningens verkställande har begärts av skattebrottsenheterna och antalet sådana ärenden som har redovisats av dessa enheter till Ekobrottsmyndigheten.

Väsentliga skillnader mellan Ekobrottsmyndighetens verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö skall analyseras och kommenteras.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

1. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa de totala utgifterna uppdelade på den operativa verksamheten och den centrala ledningen.

2. Ekobrottsmyndigheten skall göra en bedömning av omfattningen och utvecklingen av det internationella samarbetet (använda resurser) samt en beskrivning av erfarenheter av samarbetet. Av redovisningen skall även framgå hur myndigheten tar till vara den erfarenhet och kompetens som verksamheten ger.

3. Ekobrottsmyndigheten skall beskriva och analysera hur den nya inre organisation som myndigheten har haft sedan den 1 oktober 2005 har fungerat. Av redovisningen skall särskilt framgå

- hur styrnings- och ledningsfunktionerna har förändrats och vidareutvecklats,

- hur det administrativa arbetet inom myndigheten har förändrats och vidareutvecklats, samt

- hur myndigheten övergripande har hanterat de personalfrågor som uppkommit till följd av organisationsförändringen.

4. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa de åtgärder som myndigheten vidtagit i syfte att vidareutveckla och effektivisera arbetet med att bekämpa den allvarliga ekonomiska brottsligheten.

5. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att öka samverkan med domstolarna med inriktning på att korta den totala tiden från brottsanmälan till dom.

6. Ekobrottsmyndigheten skall beskriva och analysera erfarenheterna av de genomförda förändringarna i ansvarsfördelningen gentemot Finansinspektionen som riksdagen beslutat om i enlighet med proposition 2004/05:142 om marknadsmissbruk.

7. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att fortsätta och vidareutveckla systemet för verksamhetsuppföljning samt göra en bedömning av vilken betydelse detta har haft för kunskapsuppbyggnaden inom ekobrottsområdet.

8. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2006-2009 i Hermes. Redovisning skall ske senast den 17 januari, 7 mars, 9 maj, 22 augusti och 31 oktober. Prognoserna skall analyseras och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

3

Organisationsstyrning

Mål

Kompetensförsörjning

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Jämställdhet

Andelen kvinnor som är chefer skall öka.

Integration, diskriminering och mångfald

Ekobrottsmyndigheten skall sträva efter att öka andelen anställda inom myndigheten med utländsk bakgrund. Inom myndigheten skall det finnas kunskaper för att förebygga och motverka att diskriminering förekommer.

Arbetsmiljö

Andelen långtidssjukskrivna medarbetare skall minska.

Återrapporteringskrav

Kompetensförsörjning

Ekobrottsmyndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2006 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2007 och 2008-2009.

Jämställdhet

Ekobrottsmyndigheten skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att främja jämställdheten mellan könen. Av redovisningen skall särskilt framgå vilka åtgärder som vidtagits för att främja en jämnare könsfördelning på chefsnivå.

Integration, diskriminering och mångfald

Ekobrottsmyndigheten skall redovisa hur arbetet med att främja integration och mångfald samt för att motverka diskriminering har utvecklats. Av redovisningen skall framgå vilka åtgärder som vidtagits för att personer med annan etnisk eller kulturell bakgrund än svensk i större utsträckning skall kunna anställas vid myndigheten.

Arbetsmiljö

Ekobrottsmyndigheten skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron och för att vidareutveckla rehabiliteringsinsatserna avseende långtidssjukskrivna. Redovisningen skall också avse antalet delpensioneringar och omfattningen av dessa.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:4 Ekobrottsmyndigheten (Ramanslag)
Disponeras av Ekobrottsmyndigheten 350 429
ap.1 Ekobrottsmyndigheten (ram) 350 429
Disponeras av regeringen 0
ap.2 Ekobrottsmyndigheten - Regeringens disposition (ram) 0

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
4:4 Ekobrottsmyndigheten
ap.1 10 513 3 % 0
ap.2 0 3 % 0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 33 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 37 100
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Ekobrottsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 29 202
2006-02-25 29 202
2006-03-25 29 202
2006-04-25 29 202
2006-05-25 29 202
2006-06-25 29 202
2006-07-25 29 202
2006-08-25 29 202
2006-09-25 29 202
2006-10-25 29 202
2006-11-25 29 202
2006-12-25 29 207
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekobrottsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:4 ap.1 Ekobrottsmyndigheten
På regeringens vägnar
Thomas Bodström
Anne Rapp
Kopia till
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Rikspolisstyrelsen
Skatteverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Åklagarmyndigheten

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 8, 2005-12-20

Diarienummerförteckning

Ju2005/11361/Å
Ju2005/9669/Å
Ju2005/11595/DOM(delvis)
Ju2004/4070/L1 (delvis)
Ju2004/9740/Å
Ju2004/5785/Å
Ju2005/8389/Å