Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut10

2005-12-01Sametinget
Adolf Hedinsvägen 58
981 33 KIRUNAJo2005/2188,2274
Gem. berett Fi


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Sametinget
Riksdagen har beslutat om Sametingets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 01, bet. 2004/05:KU1, rskr. 2004/05:83, prop. 2004/05:1, utg.omr. 23, bet. 2004/05:MJU2, rskr. 2004/05:128).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Sametinget och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Sametingets verksamhet återfinns inom följande politikområden med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
SamepolitikDet folkvalda organet och samisk kulturDet folkvalda organet
Det samiska språket
Information om samiska förhållanden
Kultur, inklusive litteratur- och biblioteksfrågor
RennäringenSamiska näringar och samhällsplaneringen
De samiska utvecklingsprogrammen inom EU:s strukturfonder
DjurpolitikViltvårdErsättning och inventering1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Samepolitik

Mål

Verka för en levande samisk kultur byggd på en ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar.


Verksamhetsområde Det folkvalda organet och samisk kultur

Mål

Den samiska kulturens ställning är stark.


Verksamhetsgren Det folkvalda organet

Mål

Sametingets och samernas ställning i samhället är stark.


Återrapportering

Redogöra för

- vad som har gjorts för att öka valdeltagandet i valet till Sametinget 2005. Jämför utvecklingen sedan första valet till Sametinget,

- vad det folkvalda organet gjort för att stärka Sametingets ställning och en särredovisning för kostnaderna för plenummöten under året och

- Sametingets initiativ, insatser och aktiviteter inom Samiskt Parlamentariskt Råd.Verksamhetsgren Det samiska språket

Mål

Det samiska språkets ställning i samhället är stark.


Återrapportering

Redogöra för insatser för att utöka samråd/samverkan med kommuner, myndigheter, institutioner och organisationer som berörs av språklagen för att utöka användningen av och stärka de samiska språken.

Redogöra för insatser som gjorts för att utveckla, vårda, synliggöra och dokumentera de samiska språken.

Redogöra för kontakter med intressenter inom språkvårds- och språkutvecklingsområdet över nationsgränser samt namnge eventuella följdeffekter i form av etablerade nätverk, formella arbetsgrupper eller annat.

Analysera de effekter som ovanstående insatser och kontakter kan ha bidragit till för att stärka det samiska språkets ställning i samhället.Verksamhetsgren Information om samiska förhållanden

Mål

Kunskapen om Sametingets verksamhet, samerna som ursprungsfolk, samiska förhållanden och samisk kultur är god i samhället, särskilt hos barn och ungdomar.


Återrapportering för Sametingets informationsverksamhet

Redogöra för de insatser som gjorts för att öka allmänhetens kunskaper om Sametinget, bl.a. genom

- webbsidans besöksfrekvens samt följdfrågor uppdelat på frågetyp,

- besöksverksamhetens omfattning vid Sametinget uppdelat på ålder, nationalitet och syfte med besöket och

- hur frekvent material om Sametinget förekommer i svensk media och vilka ämnesområden som berörs.

Bedöma hur informationsverksamheten vid Sametinget kan ha bidragit till att uppnå målet.


Återrapportering för Nationellt informationscentrum

Redogöra för de insatser som gjorts för att öka allmänhetens kunskaper om samer och samiska förhållanden, bl.a. genom

- vilka insatser som gjorts för att bilda nätverk, samverka och samordna informationshanteringen för att uppfylla målet,

- hur informationsverksamheten syftar till att i synnerhet nå barn och ungdomar,

- kunskapernas geografiska spridning och hur man arbetat för att kunskaperna ska nå bred och ökad geografisk spridning samt förankring,

- webbsidans besöksfrekvens samt följdfrågor uppdelat på frågetyp och

- hur frekvent material om samer och samiska förhållanden förekommer i svensk media och vilka ämnesområden som berörs.

Bedöma hur verksamheten vid informationscentrumet kan ha bidragit till att uppnå målet.
Verksamhetsgren Kultur, inklusive litteratur- och biblioteksfrågor

Mål 1

Målet är att bevara, stärka och sprida kunskap om samisk kultur och kulturarv genom olika former av kulturyttringar.


Återrapportering

Sametinget skall redogöra för hur anslaget 28:12, anslagsposten 5.1: Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer under utgiftsområde 17, liksom medel ur Samefonden, har använts. Redogörelsen bör uppdelas på olika kulturyttringar, såsom slöjd, bild- och formkonst, musik och litteratur. Av redogörelsen skall framgå antal besökare per arrangemang som finansieras av Sametinget, inklusive en uppskattning av kön och ålder. Sametinget skall särskilt redovisa kostnaderna för den samiska bibliotekskonsulentverksamheten.


Mål 2

Målet är att understödja en samisk teaterinstitution som skall vara ledande inom samisk scenkonst och verka för utveckling, förnyelse och konstnärlig kvalitet. Institutionen skall framföra samisk scenkonst och därmed vårda och främja de samiska språken och det samiska kulturarvet. Primärt skall framföranden ske på samiska till en samiskspråkig publik. Vidare skall den samiska teatern ha en bred repertoar med både äldre och nyare verk samt nå en stor och bred publik.


Återrapportering

Sametinget skall redogöra för hur anslaget 28:12, anslagsposten 5.2: Sámi Teáther under utgiftsområde 17, liksom medel ur Samefonden, har använts. Sametinget skall bl.a. redovisa verksamhetsårets repertoar, hur samiska språk främjas och antal besökare, med en uppskattning av fördelningen på kön och ålder. I övrigt skall redogörelsen indelas enligt de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som Sametinget finner mest relevanta. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.Verksamhetsområde Rennäringen

Mål

En ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar.


Verksamhetsgren Samiska näringar och samhällsplaneringen

Mål

Samiska näringar har utvecklats och är starka. Samiska behov beaktas i samhällsplaneringen.


Återrapportering

Sametinget skall redogöra för verksamhetens inriktning. Redovisningen skall även innefatta en beskrivning av effekterna av de viktigaste insatserna.Verksamhetsgren De samiska utvecklingsprogrammen inom EU:s strukturfonder

Mål

Det samiska näringslivet är starkt.


Återrapportering

Redogöra för hur medlen i EU:s strukturfonder har använts och på vilket sätt målen uppnåtts i form av antalet bestående arbetstillfällen och nyföretagande. Redovisningen ska ske i tabellform och en jämförelse bakåt i tiden ska göras som avser tre år.
Politikområde Djurpolitik

Mål

Ett gott djurskydd och ett gott djurhälsotillstånd bland djur i människans tjänst och att viltstammarna förvaltas på ett sådant sätt att oacceptabla skador på människor och egendom inte uppstår.


Verksamhetsområde Viltvård

Mål

Ersätta och förebygga skador av vilt.


Verksamhetsgren Ersättning och inventering

Mål

Det finns livskraftiga stammar av alla vilda djurarter. Skador av vilt är minimerade genom jakt och andra förebyggande åtgärder.


Återrapportering

Redogöra för hur anslaget 42:5, anslagsposterna 2 och 3, har använts. Redogöra för resultatet av rovdjursinventeringen i renskötselområdet.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Prognos

Sametinget skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005 t.o.m. 2008 för samtliga anslag som myndigheten disponerar den 20 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti och den 1 november 2005. Prognoserna skall lämnas i systemet Hermes och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas.


Kansliöversyn

Sametinget ska senast den 31 mars 2005 redovisa implementeringen av kansliöversynen och utformningen av kansliets arbete.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
Uppdrag 1

Sametinget skall i samverkan med NUTEK, länsstyrelser och andra berörda myndigheter verka för den levande samiska kulturens roll inom de regionala tillväxtprogrammen. Sametinget skall redovisa på vilket sätt uppdraget genomförts under året samt hur samverkan fungerat utifrån Sametingets perspektiv.


Uppdrag 2

I regeringens skrivelse En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna (skr 2001/02:83) påtalas vikten av att anställda i den offentliga förvaltningen får del av utbildningar om mänskliga rättigheter. Sametinget skall utbilda sin personal i frågor om mänskliga rättigheter. Sametinget skall vidare redogöra för vilka kurser/åtgärder som genomförts under året.


Uppdrag 3

Det nationella informationscentrumet för samiska frågor (Regeringsbeslut 2002-08-29) som Sametinget haft i uppdrag att utveckla och etablera ska ha en egen verksamhetsledare. Verksamheten vid informationscentrumet ska ha startat före 1 juli 2005.


Uppdrag 4

Sametinget skall tillkalla en extern utredare som skall följa upp utvecklingen av den samiska teatern och se över formerna för dess institutionaliserande. Utredaren skall redovisa sitt uppdrag till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 31 mars 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

45:1Sametinget (Ramanslag)
Disponeras av Sametinget21 897 tkr
45:1 ap.1Sametinget (Ram)21 897 tkr

Disponeras av regeringen132 tkr
45:1 ap.2Till regeringens disposition (Ram)0 tkr
45:1 ap.3Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)132 tkr


Villkor
45:1 ap.1 Sametinget

1. Minst 3 000 000 kronor skall användas till Nationellt informationscentrum för samiska frågor.

2. Kostnaderna för Nationellt informationscentrum skall särredovisas i Sametingets årsredovisning.45:1 ap.2 Till regeringens disposition

1. Medlen är i första hand avsedda att finansiera förberedelser och genomförande av valet till Sametinget.
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:5Ersättningar för viltskador m.m (Ramanslag)
Disponeras av Naturvårdsverket36 778 tkr
42:5 ap.1Bidrag för att förebygga skador på annat än ren och för att ersätta inträffad sådan skada (Ram)36 778 tkr

Disponeras av Sametinget50 197 tkr
42:5 ap.2Ersättning för renar som skadats eller dödats av varg, björn, järv, lo eller örn (Ram)46 955 tkr
42:5 ap.3Kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur (Ram)3 242 tkr

Disponeras av regeringen525 tkr
42:5 ap.4Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)525 tkr


Villkor
42:5 ap.1 Bidrag för att förebygga skador på annat än ren och för att ersätta inträffad sådan skada

1. Naturvårdsverket skall fördela hela anslagspost 1 som bidrag till länsstyrelserna, varvid hänsyn skall tas till i första hand skadekostnaderna inom respektive län föregående år. Länsstyrelserna får endast använda medlen för bidrag eller ersättning inom länet enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724). Länsstyrelserna disponerar vidare medlen för utgifter enligt kungörelsen (1967:895) om ersättning till nämndemän för vissa granskningar och besiktningar. Bidragen till länsstyrelserna skall betalas ut till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna.

2. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.42:5 ap.2 Ersättning för renar som skadats eller dödats av varg, björn, järv, lo eller örn

1. Sametinget skall använda anslagspost 2 för bidrag och ersättningar enligt 3 § viltskadeförordningen (2001:724) för att förebygga att varg, björn, järv, lo eller örn orsakar skador på renar, enligt 4 § för att lämna ersättning för skador på renar som orsakas av dessa rovdjur och enligt 10 § förordningen för massdödande av renar.

Sametinget skall lämna ersättning för föryngring, regelbunden eller tillfällig förekomst av rovdjur enligt 6 § viltskadeförordningen till sameby med följande belopp.

Föryngring

Regelbunden
förekomst

Tillfällig
förekomst

Järv

200 000

70 000

35 000

Lo

200 000

70 000

35 000

Varg

500 000

50 000

25 000

Ersättningsbeloppen för regelbunden eller tillfällig förekomst avser, när det gäller varg, varje individ och i övriga fall förekomst inom samebyn. Ersättningsbeloppen för föryngring avser varje föryngring.

Förekomst av björn ersätts med 1 724 856 kr och förekomst av örn med 1 149 904 kr och fördelas mellan de ersättningsberättigade samebyarna i förhållande till betesområdenas areal.

Sametinget får använda högst 1 000 000 kr för ersättning enligt 10 § viltskadeförordningen.

2. Anslaget får inte användas för förvaltningskostnader.

3. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.42:5 ap.3 Kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur

1. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

45:2Informationssatsning om samerna (Ramanslag)
Disponeras av regeringen0 tkr
45:2 ap.1Informationssatsning om samerna (Ram)0 tkr
45:2 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)0 tkr


Villkor
45:2 ap.1 Informationssatsning om samerna

1. Anslaget disponeras för olika informationsinsatser som skall öka kunskapen och förståelsen för samer och samisk kultur i Sverige.

2. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

45:1 Sametinget

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
45:1 ap.1311Allt0
45:1 ap.20Allt0
45:1 ap.30Allt132

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:5 Ersättningar för viltskador m.m

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
42:5 ap.10Allt0
42:5 ap.20Allt0
42:5 ap.30Allt0
42:5 ap.40Allt525

45:2 (2004) Informationssatsning om samerna

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
45:2 ap.1 (2004)0Allt0
45:2 ap.2 (2004)0Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
45:1 ap.245:1 ap.1100 %
45:2 (2004)45:2 ap.1 (2004)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 600
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 12 Datum: 2004-12-22
Till Sametingets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 21 897 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Sametinget 45:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Sametinget får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av Sametinget.På regeringens vägnar

Ann-Christin Nykvist
Karin Kvarfordt
Kopia till

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen