Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
18

2005-12-15
Fö2004/3355/CIV (delvis)
Fö2005/228/EPS (delvis)
Fö2005/689/CIV m.fl.
Se bilaga 1
Kustbevakningen
Stumholmen
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Kustbevakningen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Kustbevakningens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 06, bet. 2005/06:FöU1, rskr. 2005/06:82).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Kustbevakningen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Skatt, tull och exekution Tull In- och utförselrestriktioner
Rättsväsendet Brottsförebyggande arbete Medverkan vid polisiär övervakning
Utredning och lagföring Upptäckt och rapport av misstänkta brott
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar Skydd mot olyckor Räddningsinsatser
Svåra påfrestningar Åtgärder inom Samverkansområde Skydd, undsättning och vård
Åtgärder inom Samverkansområde Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen
Miljöpolitik Bevara och restaurera natur och miljö Miljöövervakning
Transportpolitik Sjöfart Sjötrafikövervakning och sjösäkerhetstillsyn
Livsmedelspolitik Fiske Fiskerikontroll

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Skatt, tull och exekution

Mål

Målet är att eftersträvade skatte-, tull- och avgiftsintäkter skall säkerställas på ett rättssäkert och ekonomiskt effektivt sätt samtidigt som enkelhet skall eftersträvas och brottslighet motarbetas.


Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Skatteverket, kronofogdemyndigheterna, Tullverket och Kustbevakningen.

1.1.1

Verksamhetsområde Tull

Mål

Övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelserna om in- och utförsel av varor efterlevs.

1.1.1.1

Verksamhetsgren In- och utförselrestriktioner

Mål 1

Målet är att brott mot bestämmelser om in- och utförselrestriktioner skall förebyggas, upptäckas och beivras.

1. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa gjorda prioriteringar och vidtagna åtgärder samt analysera hur åtgärderna bidragit till att uppnå målet för verksamhetsgrenen.

Mål 2

Målet är att Kustbevakningen skall bidra till utvecklingen av gränskontrollverksamheten och inom ramen för denna verksamhet fortsätta utvecklingen av det riskanalysbaserade arbetssättet. Utvecklingen skall ske i samverkan med Tullverket.

2. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa hur arbetet bedrivits samt bedöma effekterna av arbetet med det riskanalysbaserade arbetssättet.

Mål 3

För att förhindra illegal införsel av narkotika skall åtgärder beträffande narkotikasmuggling ges högsta prioritet samt effektiviseras. Bekämpning av den organiserade narkotikasmugglingen skall därvid prioriteras.

3. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa

 • kvantiteter och typ av beslagtagen narkotika,

 • antal beslagstillfällen samt

 • antal beslagstillfällen där smugglingen bedöms som organiserad.

Vid analysen skall beslag gjorda av tull och polis beaktas när Kustbevakningen har medverkat.

Mål 4

Åtgärder för förhindrande av storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol- och tobaksvaror som skall ges hög prioritet.

4. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa

 • kvantiteter och typ av beslagtagen alkohol- och tobak,

 • antal beslagstillfällen samt

 • antal beslagstillfällen där smugglingen bedöms som organiserad.

Vid analysen skall beslag gjorda av tull och polis beaktas när Kustbevakningen har medverkat.

1.2

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet.

1.2.1

Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete

Mål

Brott skall förebyggas.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Medverkan vid polisiär övervakning

Mål 5

Kustbevakningen skall genom övervakning och kontroll till sjöss bidra till att målet för kriminalpolitiken uppnås.

5.Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vidtagna åtgärder samt hur de bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts.

Mål 6

Målet är att Kustbevakningen skall genomföra övervakning och kontroll av sjötrafiken så att gränskontrollen till sjöss uppfyller de krav som följer av Schengenregelverket.

6. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa gjorda prioriteringar, vilka åtgärder som vidtagits samt redovisa hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts.

1.2.2

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet och fler brott skall leda till lagföring.

1.2.2.1

Verksamhetsgren Upptäckt och rapport av misstänkta brott

Mål 7

Kustbevakningen skall ha en god förmåga att upptäcka brott.

7. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vidtagna åtgärder och analysera hur de bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts. Kustbevakningen skall redovisa utvecklingen av riskanalysarbetet baserat på underrättelser och brottsmisstankar.

Mål 8

Kustbevakningen skall bidra till att fler rapporterade misstänkta brott leder till rättsliga åtgärder.

8. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vidtagna åtgärder samt antal rapporter som har lett till rättsliga åtgärder. En jämförelse skall göras med de senaste två till tre åren. Kustbevakningen skall vidare redovisa hur de vidtagna åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts.

1.3

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.

1.3.1

Verksamhetsområde Skydd mot olyckor

Mål

Målet är att skydda kvinnors, mäns och barns liv, säkerhet och hälsa mot olyckor samt att förhindra eller begränsa skador på egendom och miljö.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Räddningsinsatser

Mål 9

Kustbevakningen skall ha en ständig beredskap för att påbörja och leda oljebekämpningsinsatser till sjöss och skall tidigt kunna bekämpa utsläpp. Bekämpningsinsatserna skall påtagligt bidra till att minimera konsekvenserna av olyckor och till att minska de negativa effekterna på vattenmiljön och strandzonen.

9. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vidtagna åtgärder samt hur åtgärderna bidragit till att nå målet för verksamhetsgrenen. Redogörelsen skall innehålla en bedömning av insatsförmågan, av redovisningen skall även framgå brister i förmågan och beredskapen.

Myndigheten skall vidare redovisa:

· antalet genomförda oljeskyddsoperationer

· antalet genomförda kemikalieoperationer och

· antalet förebyggande operationer.

Mål 10

Kustbevakningen skall ha förmåga att verka inom ramen för de internationella överenskommelser som Sverige ingått i händelse av ett större utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen.

10. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa insatsförmågan.

 

Mål 11

Kustbevakningen skall:

· utveckla kapaciteten att med nationella resurser bekämpa större utsläpp av olja på upp till 10 000 ton vid ett och samma utsläppstillfälle, samt

· utveckla förmågan avseende nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till havs i syfte att förhindra att olja kommer ut i vattenmassan då det föreligger risk för oljeutsläpp vid en fartygsolycka.

11. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit.

Mål 12

Kustbevakningen skall ha en beredskap för sjöräddning som påtagligt bidrar till räddning av människoliv till sjöss.

12. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa:

· insatsförmågan samt

· antalet genomförda sjöräddningsinsatser.

1.3.2

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

1.3.2.1

Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Skydd, undsättning och vård

Mål 13

Målet är att Kustbevakningen med uthållighet skall kunna leda, samordna och genomföra omfattande insatser inom sitt ansvarsområde avseende sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss vid en svår påfrestning på samhället i fred.

13. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa effekterna av vidtagna åtgärder inom samverkansområdet samt redovisa väsentliga avvikelser.

Kustbevakningen skall redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

1.3.2.2

Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen

Mål 14

Målet är att Kustbevakningen med uthållighet skall kunna leda, samordna och genomföra omfattande insatser inom sitt ansvarsområde avseende sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss vid en svår påfrestning på samhället i fred.

14. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa effekterna av vidtagna åtgärder inom samverkansområdet samt redovisa väsentliga avvikelser.

Kustbevakningen skall redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

1.4

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

1.4.1

Verksamhetsområde Bevara och restaurera natur och miljö

Mål

Att effektivt genomföra insatser för att bevara, skydda och vårda miljö, samt restaurera och återställa skadad miljö för att nå miljökvalitetsmålen.

1.4.1.1

Verksamhetsgren Miljöövervakning

Mål 15

Målet är att utsläpp av olja och kemikalier från fartyg inom svenskt ansvarsområde i Östersjön och Västerhavet skall minska och vara försumbara senast 2010.

15. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vidtagna åtgärder samt bedöma hur dessa bidragit till att uppnå målet för verksamhetsgrenen. Myndigheten skall även lämna en bedömning av måluppfyllnaden inför 2010.

Kustbevakningen skall vidare redovisa:

· det totala antalet upptäckta och bekräftade utsläpp, antalet av flyget upptäckta utsläpp, det totala antalet flygtimmar och antalet av flyget upptäckta utsläpp per flygtimme,

· vilka rättsliga eller andra åtgärder som upptäckta utsläpp lett till samt

· en bedömning av var de rapporterade utsläppen skett och volymen utsläppt olja.

Utvecklingen skall kommenteras och analyseras.

Mål 16

Målet är att dumpning till sjöss, liksom otillbörligt störande av djur- och naturskyddsområden skall vara försumbart.

16. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vidtagna åtgärder samt bedöma hur dessa bidragit till att uppnå målet för verksamhetsgrenen.

1.5

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.5.1

Verksamhetsområde Sjöfart

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där sjötransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där sjötransportsystemet skall medge hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker sjöfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas. Sjötransportsystemet skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där sjötransportsystemet anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla och där en god hushållning med naturresurser främjas. Sjötransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. En positiv regional utveckling, där sjötransportsystemet bidrar till att utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas och motverka nackdelar av stora transportavstånd.

6. Ett jämställt sjötransportsystem, där sjötransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka sjötransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

1.5.1.1

Verksamhetsgren Sjötrafikövervakning och sjösäkerhetstillsyn

Mål

De mål som gäller för Kustbevakningens verksamhet inom verksamhetsgrenen är:

· En säker sjöfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas. Sjötransportsystemet skall anpassas till de krav som följer av detta.

· En god miljö, där sjötransportsystemet anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla och där en god hushållning med naturresurser främjas. Sjötransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

Mål 17

Målet är att antalet allvarliga olyckor samt att sjöfartens negativa miljöpåverkan skall minska. Kustbevakningens sjötrafikövervakning och sjösäkerhetstillsyn skall bidra till att antalet dödade och svårt skadade halveras inom handelssjöfarten respektive fiske- och fritidsbåtstrafiken under perioden 1998-2007. Målet för färjetrafiken och övrig passagerarsjöfart är att inga allvarliga olyckor skall inträffa.Mål och återrapportering avser till del även politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar, verksamhetsområdet Skydd mot olyckor, verksamhetsgrenen Förebyggande och förberedande åtgärder.

17. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit samt göra en analys av hur åtgärderna bidragit till målet för verksamhetsgrenen.

Mål 18

Målet är att Kustbevakningen skall bidra till utvecklingen av sjötrafikövervakningen och sjösäkerhetstillsynen och inom ramen för denna verksamhet fortsätta utvecklingen av det riskanalysbaserade arbetssättet. Utvecklingen skall ske i samverkan med Sjöfartsverket.

18. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa hur arbetet bedrivits samt göra en bedömning av hur åtgärderna bidragit till målet.

1.6

Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion som speglar konsumenternas efterfrågan.

1.6.1

Verksamhetsområde Fiske

Mål

Ett ekologiskt hållbart fiske och vattenbruk.

En ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden.

Att miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö enligt prop. 2004/05:150 uppnås.

1.6.1.1

Verksamhetsgren Fiskerikontroll

De mål som gäller för Kustbevakningens verksamhet inom verksamhetsgrenen är:

 • Ett ekologiskt hållbart fiske och vattenbruk.

 • En ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden.

 • Att miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård enl. prop. 2004/05:150 uppnås.

Mål 19

Målet är att fiskeribrott skall förhindras och att såväl gemenskapslagstiftning som nationell lagstiftning efterlevs. Kustbevakningen skall genomföra en effektiv riskanalysbaserad fiskeriövervakning och kontroll till sjöss och i hamnar. Åtgärder som leder till en hög regelefterlevnad skall prioriteras. Det olaga fisket skall vara försumbart.

19. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit samt göra en analys av hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts. Kustbevakningen skall vidare redovisa gjorda prioriteringar i verksamheten, antalet genomförda inspektioner, samt antalet misstänkta brott som lett till rapporter samt en bedömning av omfattningen av det olaga fisket.

 

Mål 20

Fiskerikontrollen skall genomföras i enlighet med den gemensamma fiskeripolitiken. Fiskerikontrollen skall därutöver genomföras riskanalysbaserat. Syftet är att fiskekvoter inte överskrids och att kvalitén på lämnade redovisningar från yrkesfiskarna är tillräckligt hög för att säkerställa uppföljningen av fisket. Fiskerikontrollen skall ske i nära samverkan med Fiskeriverket.

20. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa:

 • Hur och i vilken utsträckning fiskerikontrollen har uppfyllt kraven i den gemensamma fiskeripolitiken samt en analys av måluppfyllndaden.

 • Fördelningen mellan inspektioner till sjöss, vid landning respektive kvalitetskontroller skall redovisas. Vidare skall fördelningen mellan kontroller av yrkes- respektive fritidsfiske redovisas. En bedömning av uppnådda effekter i förhållande till tidigare fiskerikontroll inom verksamhetsområdet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål 21

Kustbevakningen skall i sin kontakt med allmänheten beakta jämställdhet, mänskliga rättigheter och motverka alla former av diskriminering.

21. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa bedömd måluppfyllelse.

22. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa hur myndigheten inom ramen för det internationella samarbetet medverkat till att utveckla gränskontroll, brottsbekämpning och miljöskydd till sjöss. En särskild redovisning skall lämnas över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av samarbetet inom Aktionsgruppen mot organiserad brottslighet i Östersjöregionen.

23. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa respektive verksamhetsgrens andel av den totala verksamheten (tid). Utvecklingen jämfört med perioden 2003 - 2005 skall analyseras och kommenteras.

24. Återrapportering: Kustbevakningen skall göra en sammanställning med kommentarer över antalet kontroller för respektive verksamhetsgren samt andelen särskilda åtgärder, såsom förelägganden, rapporter och rapporteftergift, av antalet kontroller. Förändringar gentemot föregående år skall analyseras och kommenteras.

25. Kustbevakningen skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

 • 19 januari

 • 8 mars

 • 2 maj

 • 21 augusti

 • 2 november

Mål 26

Kustbevakningen skall utveckla myndighetssamverkan med Tullverket och Rikspolisstyrelsen i det brottsbekämpande arbetet.

26. Återrapportering: Kustbevakningen skall tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Tullverket redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att ytterligare utveckla samarbetet inom det brottsbekämpande området. Redovisningen skall lämnas senast i samband med årsredovisningen.

3

Organisationsstyrning

Mål 27

Inom ramen för sin kompetensförsörjning skall Kustbevakningen främja mångfald och jämställdhet, t.ex. genom att verka för en jämn könsfördelning.

Kustbevakningen skall se till att personal i linjeverksamheten och berörd personal i staberna har kännedom om de mänskliga rättigheterna och dess implikationer vad avser myndighetens verksamhet.

27. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa det arbete som bedrivs för att motverka olika former av diskriminering. Av redovisningen skall framgå hur Kustbevakningen arbetar med frågor som rör diskriminering på grund av kön, etnisk eller religiös tillhörighet eller diskriminering på grund av sexuell läggning. Redovisningen skall innehålla en särskild beskrivning av hur myndigheten omsatt existerande erfarenheter och kunskaper i praktisk handling samt hur myndigheten levt upp till sina egna målsättningar avseende jämställdhet och sexuella trakasserier.

Kustbevakningen skall redovisa på vilket sätt perspektivet mänskliga rättigheter har integrerats i myndighetens relevanta utbildningar.

28. Återrapportering: Kustbevakningen skall genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall anlayseras och kommenteras.

29. Kustbevakningens övervakningsverksamhet inom svenskt sjöterritorium och svensk ekonomisk zon får minskas i motsvarande omfattning som myndigheten deltar i övervakning och inspektion enligt 7 § förordningen (2005:742) med instruktion för Kustbevakningen.

4

Uppdrag

30. Kustbevakningen skall redovisa hur uppgiften att samordna de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation enligt 10 § förordningen (2005:742) med instruktion för Kustbevakningen tillgodosetts. Rapporten skall innehålla en lägesredovisning samt redogöra för eventuella behov av fortsatt utveckling. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen för 2006.

31. Kustbevakningen skall redovisa insatsförmågan avseende kemikalieutsläpp till sjöss. Redovisningen skall innefatta en riskanalys vad avser transporter till svenska hamnar samt en bedömning av den nationella förmågan att möta eventuellt utsläpp. Kustbevakningen skall inom ramen för den del av uppdraget som avser riskanalysen samråda med Sjöfartsverket. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2007.

32. Kustbevakningen skall mot bakgrund av den relativt sett kraftiga ökningen av antal oljeutsläpp till sjöss under 2004 följa och analysera utvecklingen vad avser antal oljeutsläpp och var utsläppen sker. Kustbevakningen skall om så behövs föreslå åtgärder för att nå delmålet om att utsläppen av olja och kemikalier från fartyg skall vara försumbara senast år 2010. Uppdraget skall redovisas senast den 1 december 2006.

33. Kustbevakningen skall i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning upprätta handlingsplaner enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

34. Kustbevakningen skall för respektive år 2004, 2005 och 2006 redovisa vilka insatser som genomförts samt hur resurserna fördelats när det gäller de medel för arbete med åtgärder som syftar till att uppnå miljökvalitetsmålen i enlighet med miljömålspropositionerna (prop. 2000/01:130 och 2004/05:150) som tillförts anslaget 7:1 Kustbevakningen från utgiftsområde 20 under perioden 2001 - 2006. Redovisningen lämnas i separat rapport till regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 23 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

7:1 Kustbevakningen (Ramanslag)
Disponeras av Kustbevakningen 692 159
ap.1 Kustbevakningen (ram) 692 159

Villkor för anslag 7:1

ap.1 Kustbevakningen

Anslaget disponeras av Kustbevakningen för sjöövervakning och annan kontroll och tillsynsverksamhet samt räddningstjänst till sjöss. Anslaget finansierar även Kustbevakningens kostnader för samordningen av de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
7:1 Kustbevakningen
ap.1 20 765 Allt 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
7:1 Kustbevakningen
7:1 ap.2 7:1 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/ap År Anslagstyp
7:1 Kustbevakningen
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 1 230 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 68 400
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr
Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Investeringsplan

Följande inriktning skall gälla för Kustbevakningens investeringsplan under perioden 2006- 2008.

Miljoner kronor

Antal

Totalt

Anskaffat t.o.m. 2004

Prognos

2005

Budget

2006

Beräknat

2007

Beräknat

2008

Investeringar

Flygplan

3

630

6

210

414

0

0

Större kombinationsfartyg

2

660

3

0

0

330

327

Kombinationsfartyg

8

1200

0

0

0

0

150

Övervakningsfartyg

10

200

0

0

0

0

0

Övriga investeringar

-

-

-

74

67

59

65

Summa investeringar

2690

9

284

481

389

542

Lån

2690

9

284

481

389

542

Summa finansiering

2690

9

284

481

389

542

 

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Valutariskhantering

Kustbevakningen skall då det är ändamålsenligt använda sig av terminssäkring för sin valutariskhantering. Terminssäkring skall ske i Riksgäldskontoret och får användas för både ingående och utgående flöden. Valutakonton får användas som ett komplement i valutariskhanteringen. För redovisningen av valutariskhanteringen skall Kustbevakningen samråda med Ekonomistyrningsverket.

6.2

Utbetalningsplan

Till Kustbevakningens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 57 679
2006-02-25 57 679
2006-03-25 57 679
2006-04-25 57 679
2006-05-25 57 679
2006-06-25 57 679
2006-07-25 57 679
2006-08-25 57 679
2006-09-25 57 679
2006-10-25 57 679
2006-11-25 57 679
2006-12-25 57 690
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kustbevakningens disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:1 ap.1 Kustbevakningen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet 0 0 2 500 2 500 0 0
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

Verksamhet Ink. tit. +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Offentlig rättslig verksamhet 2713 0 0 2 000 0 2 000 2 000
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

För uppdragsverksamhet avseende dykeri- och transportverksamhet gäller full kostnadstäckning.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) får Kustbevakningen även ta ut avgifter för uppdragverksamhet inom sitt ansvarsområde.

Inkomsterna disponeras av Kustbevakningen.

Avgifternas storlek bestäms av Kustbevakningen, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

2. Inkomster från oljeskadeskadeersättning enligt 10 kap. 3 § sjölagen (1994:1009) skall redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m.. Kustbevakningen skall avräkna medel från eventuella inkomster motsvarande de administrativa merkostnader som myndigheten åsamkats.

3. Ersättning som betalas för att Kustbevakningen på begäran av annan stat bistått i miljöräddningsoperationer i enlighet med av Sverige ingångna avtal får disponeras av Kustbevakningen för att täcka uppkomna merkostnader. Överskott skall redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

1. Ersättningar från EU:s budget som utbetalas till Sverige inom Kustbevakningens verksamhetsområde får disponeras av Kustbevakningen. Kustbevakningen skall särredovisa dessa intäkter från och med 1996 och visa hur dessa disponerats och inom vilka områden ersättningarna använts över åren.

2. Ersättning från anslaget 7:3 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m. utbetalas av Statens räddningsverk till Kustbevakningen efter rekvisition. Medlen skall betalas ut till icke räntebärande konto hos Kustbevakningen. Kustbevakningen har rätt att använda det icke räntebärande flödet inom statsverkets checkräkning för löpande utgifter vid bekämpning av oljeutsläpp och utsläpp av andra skadliga ämnen till sjöss.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras 1 220
Belopp angivna i tkr
Villkor

1. Inkomsterna avser bidrag från Krisberedskapsmyndigheten avseende verksamhet inom verksamhetsområdet Svåra påfrestningar.

2. Kustbevakningen får disponera inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royaltyn) om högst 1 000 000 kronor för ett enskilt avtalsförhållande som berättigar till royalty. Inkomster av detta slag som överstiger nämnda belopp skall anmälas till regeringen. Hemställan om att disponera inkomsterna skall samtidigt lämnas. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster skall disponeras.

3. Kustbevakningen får disponera vitesersättning som utbetalas av industrin för försenade leveranser, merkostnader m.m. om högst 2 000 000 kronor. Ersättningar av detta slag som överstiger nämnda belopp skall anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa ersättningar skall disponeras. Överskjutande vitesersättningar skall redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

3.1 Övriga bestämmelser

Kustbevakningen bemyndigas att mot bindande försäkran om ersättning med motsvarande utrustning i samma skick och erforderlig ekonomisk garanti i samband med utsläpp av olja eller andra skador till andra länder tillhandahålla utrustning för utsläppsbekämpning. Bemyndigandet gäller endast under förutsättning att regleringsbrevets målsättningar för miljöräddningstjänsten kan upprätthållas.

På regeringens vägnar
Leni Björklund
Keijo Ekelund
Kopia till
Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/POL SEKR
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementetet/PO, D, IM
Försvarsdepartementet/EPS
Finansdepartementet/BA, S7, SAMS
Jordbruksdepartementet/NS
Näringsdepartementet/TP, JÄM
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartmentet/NA
Förvaltningavdelningen/RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Rikspolisstyrelsen
Försvarsmakten
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Fiskeriverket
Naturvårdsverket
Sjöfartsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 18, 2005-12-15

Diarienummerförteckning

Fö2004/3355/CIV (delvis)
Fö2005/228/EPS (delvis)
Fö2005/689/CIV
Fö2005/1720/CIV
Fö2005/2971/EPS (delvis)