Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut5

2005-10-13Statens jordbruksverk
Vallgatan 8
551 82 JÖNKÖPINGJo2005/2352


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Statens jordbruksverk
Riksdagen har beslutat om Statens jordbruksverks verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 23, bet. 2004/05:MJU2, rskr. 2004/05:128).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Statens jordbruksverk och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Jordbruksverkets verksamhet återfinns inom följande politikområden med tillhörande verksamhetsområden och verksamhetsgrenar.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DjurpolitikDjur- och folkhälsaDjurhälsa
Förebyggande och bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
Rikstäckande djurhälsovård
LivsmedelspolitikJordbrukDen gemensamma jordbrukspolitiken (CAP:s första pelare)
Utredningar och internationellt arbete
Jordbruks- och livsmedelsstatistik
Fytosanitärt arbete
LandsbygdspolitikMiljö- och landsbygdsåtgärderIntegrerad landsbygdsutveckling
Miljöförbättrande åtgärder i jordbruk och trädgårdsnäring
Nationella stödet till Norra Sverige m.m.
SamepolitikRennäringenFrämjande av rennäringen1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Djurpolitik

Mål

Ett gott djurskydd och ett gott djurhälsotillstånd bland djur i människans tjänst och att viltstammarna förvaltas på ett sådant sätt att oacceptabla skador på människor och egendom inte uppstår.


Verksamhetsområde Djur- och folkhälsa

Mål

En god djurhälsa. Livsmedlen är säkra och folkhälsan god.


Verksamhetsgren Djurhälsa

Mål

Målet är inom ramen för Jordbruksverkets sektorsansvar för djurhälsa, djurmiljö och folkhälsa att

- djurhälsoproblem förebyggs,

- läkemedel till djur används säkert och begränsat,

- veterinärväsendet fungerar väl,

- animaliska biprodukter omhändertas på ett godtagbart sätt,

- fodret är säkert och

- de husdjursgenetiska resurserna bevaras och nyttjas hållbart.


Återrapportering

Jordbruksverket skall avseende djurhälsa

- redovisa och analysera utvecklingen under perioden 2001-2005 av antal och andel registrerade sjukdomsanmärkningar på anslutna besättningar fördelat på sjukdomsanmärkningar och djurslag,

- redovisa och analysera utvecklingen under åren 2001-2005 vad gäller husdjursgenetiska resurser, avseende befintliga raser och antalet djur per ras och

- analysera utvecklingen av andel anslutna besättningar till djurhälsovården fördelat på djurslag under perioden 2001-2005. Bakgrundsmaterialet redovisas i en separat rapport i samband med årsredovisningen.Verksamhetsgren Förebyggande och bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

Mål

Målet är att spridningen av allvarliga djursjukdomar och zoonoser förebyggs samt att skadeverkningarna vid utbrott av smittsamma husdjurssjukdomar begränsas genom en god beredskap och ett effektivt bekämpande.


Återrapportering

Jordbruksverket skall avseende smittsamma djursjukdomar

- redovisa och analysera utvecklingen under perioden 2001-2005 av fall som berättigar till ersättning enligt epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658),

- analysera utvecklingen under perioden 2001-2005 av andelen anslutna respektive friförklarade besättningar inom ramen för frivilliga och obligatoriska kontrollprogram. Bakgrundsmaterialet redovisas i en separat rapport i samband med årsredovisningen,

- samlat redovisa och analysera kostnader för kontroller som verket vidtagit i syfte att genomföra EU:s beslut om övervakning och kontroller av TSE i Sverige samt kostnader för övriga sjukdomskontroller och

- redovisa och analysera arbetet för att uppnå god beredskap samt nedlagda kostnader.Verksamhetsgren Rikstäckande djurhälsovård

Mål

Målet med distriktsveterinärorganisationen är att

- tillhandahålla en kostnadseffektiv rikstäckande akut djursjukvård och förebyggande djurhälsovård,

- leva upp till skyldigheten att oavsett tidpunkt på dygnet utöva djursjukvård för alla djur om det finns djurskyddsskäl eller där annan veterinärvård inte kan anvisas,

- som främsta prioritet när det gäller djurhälsovård ansvara för lantbrukets djur och hästar företrädesvis inom jord- och skogsbruket,

- utföra s.k. officiella uppdrag inom ramen för Sveriges EU-medlemskap samt handel med tredje land och att

- den förebyggande djurhälsovården och epizootiberedskapen är god samt att deltagandet i kontroll- och bekämpningsprogram i samarbete med näringen är effektivt.


Återrapportering

Jordbruksverket skall för distriktsveterinärorganisationens verksamhet redovisa och analysera

- antalet diagnoser gällande förebyggande djurhälsovård uppdelat på lantbrukets djur, hästar och sällskapsdjur. En jämförelse skall göras med de närmast föregående två åren,

- antal behandlingar beträffande lantbrukets djur, hästar och sällskapsdjur samt genomsnittspris per behandling skall anges. En jämförelse skall göras med de närmast föregående två åren.

Jordbruksverket skall länsvis redovisa antal distriktsveterinärer, varav män/kvinnor samt antal veterinärstationer med distriktsveterinär, varav antal distriktsveterinärstationer där statliga uppgifter fullgörs av privata veterinärer.

Jordbruksverket skall redogöra för hur stor del av anslaget 42:2 som disponeras för ersättning för djursjukvård till avlägset boende djurägare och hur dessa medel använts avseende länsvis geografisk spridning.
Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion som speglar konsumenternas efterfrågan.


Verksamhetsområde Jordbruk

Mål

En säker och konkurrenskraftig jordbruksproduktion som styrs av konsumenternas efterfrågan och bidrar till global utveckling.


Verksamhetsgren Den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP:s första pelare)

Mål

Ett kostnadseffektivt, förenklat, enhetligt och korrekt genomförande av EU-stöden.


Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa utfallet av EU-medel för gårdsstödet. Jordbruksverket skall inom sitt verksamhetsområde redovisa en jämförelse av EU:s finansiella korrigeringar gentemot Sverige och övriga medlemsländer.Verksamhetsgren Utredningar och internationellt arbete

Mål

Ett produktivt och resultatinriktat analysarbete avseende den strukturella och ekonomiska utvecklingen inom livsmedelssektorn.


Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa sitt arbete med analyser och utredningar samt kostnaderna för detta arbete. Jordbruksverket skall redogöra för sitt arbete inom EU:s kommittéer och arbetsgrupper, Agenda 21 för Östersjön, FAO, havskonventionerna, relevanta miljökonventioner, Nordiska Ministerrådet, Cartagenaprotokollet, utvidgningen, EU:s handelsavtal, OECD, WTO samt andra internationella fora. Jordbruksverket skall redovisa arbetet med miljöindikatorer.Verksamhetsgren Jordbruks- och livsmedelsstatistik

Mål

En relevant och lättillgänglig jordbruks- och livsmedelsstatistik av god kvalitet.


Återrapportering

Jordbruksverket skall göra en översiktlig sammanställning över vilken statistik som har producerats och kostnaderna för de olika statistikprodukterna.Verksamhetsgren Fytosanitärt arbete

Mål

Ett gott fytosanitärt sundhetsläge.


Återrapportering

Jordbruksverket skall redogöra för de utgångspunkter och principiella bedömningar som skall ligga till grund för den fleråriga nationella kontrollplanen som skall upprättas på växtskyddsområdet. Jordbruksverket skall redogöra för genomförandet av EU-reglerna för kontrollen av virke. Jordbruksverket skall översiktligt redogöra för den internationella verksamheten samt lämna en analys och redovisning av sundhetsläget.
Politikområde Landsbygdspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden.


Verksamhetsområde Miljö- och landsbygdsåtgärder

Mål

De nationella miljökvalitetsmålen som berör jordbruket skall uppfyllas.

En väl fungerande och ekonomiskt livskraftig landsbygd.


Verksamhetsgren Integrerad landsbygdsutveckling

Mål

Målen som slagits fast för miljö- och landsbygdsprogrammet, Mål 1-programmen och Leader+ skall uppfyllas. Ett fullt utnyttjande av den tilldelade budgeten från EU skall säkerställas. Miljö- och landsbygdsprogrammet skall genomföras enligt de ekonomiska ramarna för programmet med tillämpning av en valutakurs på högst 8,60 kronor/euro.


Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa en analys av resultat och effekter i förhållande till fastställda mål. Jordbruksverket skall redovisa utnyttjandet av EU-medel.Verksamhetsgren Miljöförbättrande åtgärder i jordbruk och trädgårdsnäring

Mål

Relevanta delmål inom ramen för miljökvalitetsmålen, särskilt Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning och Giftfri miljö, skall uppfyllas inom områdena minskade växtnäringsförluster, minskade risker vid användning av bekämpningsmedel, bevarande och förstärkning av den biologiska mångfalden samt växtgenetiska resurser. Fastställda mål för den ekologiska produktionen skall uppfyllas. Svenska mål och prioriteringar skall få genomslag i EU:s arbete med utformning och utveckling av regelverk på respektive område.


Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa en analys av resultat och effekter i förhållande till fastställda mål.Verksamhetsgren Nationella stödet till Norra Sverige m.m.

Mål

Målen som slagits fast i artikel 142.3 tredje stycket i Sveriges anslutningsfördrag skall uppfyllas.


Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa en analys av resultat i förhållande till fastställda mål inklusive en jämförelse av resultat från tidigare år. Jordbruksverket skall redovisa en bedömning av det nationella stödets effekter på utvecklingen av jordbruket i norra Sverige.
Politikområde Samepolitik

Mål

Verka för en levande samisk kultur byggd på en ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar.


Verksamhetsområde Rennäringen

Mål

En ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar.


Verksamhetsgren Främjande av rennäringen

Mål

Rennäringen bedrivs så att den ger ett rimligt antal samer en tryggad försörjning. Renskötseln bedrivs på ett ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt långsiktigt hållbart sätt.


Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa antalet under säsongen slaktade renar som erhållit prisstöd och genomsnittligt avräkningspris.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Generell återrapportering

Jordbruksverket skall

 • för varje politikområde redovisa indikatorer som beskriver utvecklingen inom respektive politikområde,

 • göra en analys och bedömning av verksamhetens effekter på utvecklingen inom respektive politikområde,

 • i enlighet med strukturen för indelningen av verksamheten redovisa årsarbetskrafter, kostnader och andra intäkter än anslag samt översiktligt redogöra för utförda prestationer.

Jämställdhetsaspekter skall beaktas i redovisningen.


Jämställdhet

Jordbruksverket skall i beslut som rör individer pröva besluten ur ett jämställdhetsperspektiv och aktivt analysera konsekvenserna för kvinnor respektive män av de beslut som fattas.


Återrapportering

Jordbruksverket skall inom ramen för sin verksamhet redovisa de områden där olika förhållanden gäller för män och kvinnor. Jordbruksverket skall för dessa områden redovisa genomförda insatser för att uppnå målen för politikområdet Jämställdhet.


Svåra påfrestningar

Målet för Jordbruksverkets verksamhet inom samverkansområdena Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen och Ekonomisk säkerhet är att riskerna för och konsekvenserna av spridning av farliga ämnen och allvarlig smitta begränsas vid svåra påfrestningar på samhället i fred, i enlighet med målen i verksamhetsområdet "Svåra påfrestningar".


Återrapportering

Inom ramen för Jordbruksverkets uppgifter inom samverkansområdena Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen samt Ekonomisk säkerhet skall verket redovisa en bedömning av förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas.

Jordbruksverket skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.


Internationella insatser (PFF)

För internationella insatser är målet att Jordbruksverket skall delta i samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred (PFF). Verksamheten skall bedrivas i enlighet med Sveriges individuella partnerskapsprogram med NATO för åren 2004-2006. Jordbruksverket skall också delta i kontaktgruppen för civila NATO/EAPR-frågor.


Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa genomförd verksamhet samt en analys av inriktning och utveckling av samarbetet och dess kostnader. Dessutom skall Jordbruksverket lämna underlag till KBM:s kvartalsrapport vad avser PFF-verksamhet.
1.3Organisationsstyrning

24-timmars myndigheten

En utvecklad 24-timmars myndighet.

Återrapportering: Jordbruksverket skall redovisa hur myndigheten arbetar med att utveckla 24-timmarsmyndigheten samt hur myndigheten arbetar långsiktigt för att utveckla en god och kvalificerad service via Internet.

Rapport om ekonomisk brottslighet

Regeringen har beslutat om myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten år 2000. Dessa gäller i tillämpliga delar för bl.a. Jordbruksverket.

Återrapportering: Jordbruksverket skall redovisa verkets myndighetsspecifika åtgärder under år 2005 i fråga om ekobrottsbekämpning. En kopia av redovisningen skall sändas till Ekobrottsmyndigheten.

Personalförsörjning

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering: Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
Nya uppdrag

Administrationskostnader

Jordbruksverket skall beräkna totalkostnad, styckkostnad och volym för handläggningen av olika EU-stöd år 2005 och 2006. En jämförelse med tidigare år skall göras. Jordbruksverket skall även redovisa vilka åtgärder som verket tillsammans med länsstyrelserna har gjort för att minska kostnaderna för administrationen av EU-stöd. Jordbruksverket skall redovisa vilka åtgärder som verket tillsammans med länsstyrelserna vidtagit för att åstadkomma förenklingar och en mer enhetlig regeltillämpning. Jordbruksverket skall översiktligt redovisa vilka kvalitetsförbättringar respektive effektivitetsvinster som gjorts under året. Uppdraget skall redovisas senast den 15 mars 2006 respektive den 15 mars 2007.

Hälsokonsekvenser

Jordbruksverket skall i samråd med Statens folkhälsoinstitut utveckla metoder för bedömning av hälsokonsekvenser av insatser inom det egna verksamhetsområdet. Framtagna metoder skall utgå från bestämningsfaktorer för hälsan inom de folkhälsopolitiska målområdena Gott skydd mot smittspridning och Goda matvanor och säkra livsmedel. Uppdraget skall redovisas till Socialdepartementet och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 december 2006.

Global utveckling

Jordbruksverket skall medverka till att uppfylla målet för politiken för global utveckling: att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112). Jordbruksverket skall analysera och redogöra för sin verksamhet inom ramen för den samlade politiken för global utveckling. Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen år 2006 skall Jordbruksverket senast den 15 december 2005 rapportera om sin verksamhet.

Miljöeffekter av den gemensamma jordbrukspolitiken

Jordbruksverket skall i samverkan med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket fortlöpande följa upp och utvärdera miljöeffekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken. Uppdraget skall genomföras i linje med det förslag som presenterats av myndigheterna (Jordbruksverkets rapport 2003:20). Resultatet av arbetet skall löpande rapporteras till regeringen. Där så bedöms angeläget bör resultaten publiceras på engelska. Jordbruksverket har samordningsansvaret för rapporteringen.

Ängs- och betesmarksinventering

Jordbruksverket skall utarbeta metoder och rutiner för uppdatering av den nationella inventeringen av värdefulla ängs- och betesmarker samt lämna förslag till i vilken form resultatet från inventeringen kan göras tillgängligt inklusive en kostnadsuppskattning. Uppdraget skall rapporteras senast den 1 oktober 2005.

Årsrapport för miljö- och landsbygdsprogrammet

Jordbruksverket skall senast den 1 maj varje år t.o.m. 2007 i enlighet med artikel 61 i förordning (EG) nr 817/2004 redogöra för utvecklingen inom miljö- och landsbygdsprogrammet samt presentera ekonomiskt utfall, resultat och effekter under det föregående året inom varje ersättningsform inklusive de åtgärder som beslutats av Skogsstyrelsen. Åtgärderna inom Mål 1-programmen, i enlighet med förordning 1257/1999 förutom åtgärder i enlighet med artikel 33, skall redogöras för. Jämställdhetsaspekter skall beaktas i redovisningen. Jordbruksverket skall lämna riktlinjer till länsstyrelserna för rapportering av ovanstående åtgärder. Riktlinjerna och länsstyrelsernas rapportering skall bifogas redovisningen. Samspelet mellan miljö- och landsbygdsprogrammet och andra landsbygdsåtgärder, exempelvis Mål 1-programmen, Mål 2-programmen och gemenskapsinitiativet Leader+, skall särskilt beskrivas inklusive en jämförelse mellan åtgärder med jämförbart syfte och utformning.

Landsbygdsprogram 2007-2013

Jordbruksverket skall bistå regeringen i arbetet med att förbereda och utarbeta ett nytt landsbygdsprogram för perioden 2007-2013.

Effekter av det nationella stödet i norra Sverige

Jordbruksverket skall senast den 30 april 2005 lämna en rapport om effekterna av det nationella stöd som under år 2004 beviljades till jordbruket i norra Sverige enligt förordning (1996:93). Utvecklingen av den produktion och de produktionsmetoder som gynnas av stöden och den ekonomiska utvecklingen i stödområdena i fråga samt effekterna på miljön och landsbygden skall redovisas (KOM 96/228/EG). Även förändringar över tiden och strukturutvecklingen för respektive stödområde och produktionsgren skall redovisas.

Utfall av nationellt stöd

Jordbruksverket skall senast den 31 maj 2005, i enlighet med artiklarna 5 och 6 i Kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget, redovisa utfallet av de nationella stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde inklusive merkostnader för insamling av kadaver i norra Sverige.

Strategi för statliga åtaganden i fjällregionen

Jordbruksverket skall redovisa ett förslag till strategi för statliga åtaganden för lantbrukets och rennäringens företag i fjällregionen och dess närhet. Utgångspunkt för uppdraget skall vara analysen av utvecklingen av jordbruket i det fjällnära området 1995-2002 (Jordbruksverkets rapport 2003:16) samt remissinstansernas yttranden. I arbetet skall beaktas länsstyrelsernas uppdrag med ett regionalt miljö- och hushållningsprogram för fjällområdet samt andra genomförda och pågående offentligt finansierade insatser för att främja utvecklingen i de berörda områdena. Uppdraget skall redovisas senast den 31 augusti 2005, efter samråd med berörda länsstyrelser och Sametinget.

Klimatkonventionen

Jordbruksverket skall, inom ramen för sitt verksamhetsområde, bidra i arbetet med att utarbeta underlag för Sveriges fjärde nationalrapport till klimatkonventionen och rapporten om påvisbara framsteg enligt Kyotoprotokollet.

Åtgärder för att nå Ett rikt odlingslandskap

Jordbruksverket skall inom ramen för sitt miljömålsansvar utveckla kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap med tillhörande delmål. Jordbruksverket skall vid behov till Miljömålsrådet redovisa förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Åtgärdsanalysen skall innehålla en beskrivning av de samhällsekonomiska konsekvenserna och förslag på lämpliga styrmedel.

Uppföljning och utvärdering av jordbruksåtgärder i mål 1-området

Jordbruksverket skall i samråd med berörda länsstyrelser ansvara för att de av EU-kommissionen föreskrivna indikatorerna för uppföljning och utvärdering av jordbruksåtgärder i Mål 1-programmen kan redovisas.

Arbetet med regionala tillväxtprogram

Jordbruksverket skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Jordbruksverket skall bistå NUTEK med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2004 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Jordbruksverket skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa uppgifter avseende åtgärder inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen där Jordbruksverket är beslutande myndighet. Vidare bör Jordbruksverket medverka till att befintliga miljö- och landsbygdsåtgärder ingår i de regionala tillväxtprogrammen.

Läkemedelsanvändning i foder

Jordbruksverket skall redovisa jämförande statistik över läkemedelsanvändningen i foder. Jordbruksverket skall vidare redovisa och analysera genomförda foderkontroller och övrigt som vidtagits på foderområdet. Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2006 och innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

Animaliska biprodukter

Jordbruksverket skall redovisa hur insamling och transport av animaliska biprodukter har skötts under 2005 och vilka åtgärder som har vidtagits vid konstaterade brister. Uppdraget skall redovisas senast den 15 mars 2006 och innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

Kontroll av husdjur

Jordbruksverket skall redovisa hur kontrollen av husdjur, enligt förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m. inklusive hälsokontrollprogram, seminverksamhet och avelskontroll, har genomförts, eventuella skillnader i jämförelse med tidigare år, skillnader i jämförelse över landet samt eventuella problem. Uppdraget skall redovisas senast den 15 mars 2006 och innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

Smittskydd

Jordbruksverket skall redovisa hur smittskyddsläget har utvecklats vad gäller antalet smittskyddsärenden (fördelade på djurslag, typ av sjukdomar och tidsomfattning) samt en översiktlig beskrivning av åtgärder och eventuella problem vid sanering. Uppdraget skall redovisas senast den 15 mars 2006 och innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

Veterinär tillsyn och samverkan

Jordbruksverket skall redovisa dels hur formerna och metoderna för tillsynen över den veterinära verksamheten har genomförts, dels hur det regionala samverkansarbetet mellan de veterinära kategorierna har utvecklats samt vilka eventuella skillnader som finns i landet. Uppdraget skall redovisas senast den 15 mars 2006 och innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

Beredskap vid epizooti

Jordbruksverket skall redovisa hur samordningsarbetet av den regionala krisberedskapsplaneringen vid eventuella epizootiutbrott har utvecklats. I redovisningen skall framgå vilka prioriteringar och åtgärder som har vidtagits samt eventuella problem och skillnader i landet. Uppdraget skall redovisas senast den 15 mars 2006 och innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

Indikator för djurhälsa

Jordbruksverket skall utveckla ett förslag till indikator som ger ett mått på djurhälsan i form av friska djur. Det är en fördel om flera djurslag kan täckas in. Indikatorn bör ta sin utgångspunkt i lätt tillgänglig statistik. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2005.

Prognos för miljö- och landsbygdsprogrammet

Jordbruksverket skall senast den 8 mars och senast den 2 augusti 2005 redovisa en utgiftsprognos för miljö- och landsbygdsprogrammet för 2005-2006. I redovisningen skall även utfall per avslutat år 2000-2004 och resterande finansiella medel för programperioden framgå. Eventuella avvikelser mellan prognos och de ekonomiska ramarna i programmet skall förklaras. Vidare skall de utgifter miljö- och landsbygdsprogrammet förväntas ge upphov till efter den 15 oktober 2006 redovisas. De efterfrågade uppgifterna avseende utfall och prognos skall redovisas per kalenderår och Feogaår (16 oktober-15 oktober). Redovisningen skall göras per åtgärd och anslag. Prognos avseende stödår 2006 samt utfall och prognos för åtgärder enligt kapitel 16 i miljö- och landsbygdsprogrammet skall särredovisas.

Prognosunderlag avseende strukturfondsprogrammen

Jordbruksverket skall senast den 22 februari, den 15 juni och den 18 oktober redovisa beslutat belopp, utbetalt belopp och lämna en prognos för inbetalningar och utbetalningar per år avseende Jordbruksfondens utvecklingssektion för programperioden 2000-2006. Prognosen skall avse gemenskapsinitiativet Leader+ och de Mål 1-program där Jordbruksverket är utbetalande myndighet och sträcka sig t.o.m. år 2008. Prognosen skall lämnas till NUTEK som samordnar prognosframtagandet för samtliga strukturfonder.

Prognos för samtliga anslag

Jordbruksverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005 t.o.m. 2008 för samtliga anslag som myndigheten disponerar den 20 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti och den 1 november 2005. Prognoserna skall lämnas i systemet Hermes och förklaras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall utförligt redovisas. Prognos skall också, för anslag som enligt statsbudgeten för år 2005 uppgår till minst 200 miljoner kronor, månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognoserna för miljö- och landsbygdsprogrammet skall rapporteras på åtgärdsnivå.


Pågående uppdrag

Administrationskostnader

Jordbruksverket skall beräkna totalkostnad, styckkostnad och volym för handläggningen av olika EG-stöd år 2003 och 2004. En jämförelse med tidigare år skall göras. Jordbruksverket skall även redovisa vilka åtgärder som verket tillsammans med länsstyrelserna har gjort för att minska kostnaderna för administrationen av EG-stöd. Jordbruksverket skall redovisa vilka åtgärder som verket tillsammans med länsstyrelserna vidtagit för att åstadkomma förenklingar och en mer enhetlig regeltillämpning. Jordbruksverket skall översiktligt redovisa vilka kvalitetsförbättringar respektive effektivitetsvinster som gjorts under året. Uppdraget skall redovisas senast den 2 maj 2004 respektive den 15 mars 2005.

Tvärvillkor

Tvärvillkoren skall utformas i enlighet med regeringens skrivelse: Genomförande av EU:s jordbrukspolitik i Sverige (Skr. 2003/04:137). Kontrollen i fält skall utgöras av de ordinarie tillsynsmyndigheternas kontroll och baseras på dessa myndigheters riskanalys och kontrollurval. Jordbruksverket skall löpande följa hur systemet för kontroll av tvärvillkor fungerar och senast den 31 januari 2006 rapportera till regeringen om förändringar behöver genomföras i kontrollmodellen för att de krav som ställs i EU-regelverket skall uppfyllas.

Förändringar i administrationen på grund av genomförandet av den nya jordbrukspolitiken

Jordbruksverket skall genomföra de förändringar av jordbruksadministrationen som följer av regeringens skrivelse: Genomförande av EU:s jordbrukspolitik i Sverige (Skr. 2003/04:137).

Nationellt kuvert

Jordbruksverket skall lämna förslag till åtgärder inom och administration av det s.k. nationella kuvertet i systemet för direktstöd till jordbrukare. Uppdraget skall redovisas senast den 10 januari 2005.

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsproduktion

Jordbruksverket skall tillsammans med Livsmedelsverket utreda behov av och ge förslag på åtgärder för att främja och underlätta småskalig livsmedelsproduktion. Uppdraget skall redovisas senast den 31 januari 2005.

Nitratföroreningar

Jordbruksverket skall efter samråd med Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter och organisationer genomföra en översyn av känsliga områden i enlighet med artikel 3.4 i rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket. Uppdraget innefattar en omprövning av redan förtecknade och angivna områden. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2005.

Produktionsmetoder för djurens välbefinnande

Jordbruksverket skall efter samråd med Djurskyddsmyndigheten utreda möjligheterna att i nästa miljö- och landsbygdsprogram införa stöd för produktionsmetoder inom jordbruket som är utformade för att förbättra djurens välbefinnande enligt artikel 22-24 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Åtgärdens effektivitet i förhållande till andra åtgärder med liknande syfte skall analyseras. Uppdraget skall redovisas senast den 1 februari 2005.

Samverkan mellan ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling

Jordbruksverk skall tillsammans med Livsmedelsekonomiska institutet analysera på vilket sätt och i vilken utsträckning ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling inom jordbruket på landsbygden interagerar. Uppdraget skall redovisas senast den 31 januari 2005.

Underlag inför utarbetande av ett nytt miljö- och landsbygdsprogram 2007-2013

Jordbruksverket skall redovisa ett tekniskt inriktat underlag inför arbetet med ett nytt landsbygdsprogram för perioden 2007-2013. Uppdraget skall redovisas senast den 29 april 2005 förutom den del av uppdraget som avser områdesavgränsningar som skall redovisas senast den 30 juni 2005.

Läkemedelsanvändning i foder

Jordbruksverket skall redovisa jämförande statistik över läkemedelsanvändningen i foder. Jordbruksverket skall vidare redovisa resultaten från genomförda foderkontroller och övrigt som vidtagits på foderområdet. Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2005 och innehålla en jämförelse mellan åren 2003 och 2004.

Kontroll av husdjur

Jordbruksverket skall redovisa hur kontrollen av husdjur, enligt förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m. inklusive hälsokontrollprogram, seminverksamhet och avelskontroll har genomförts, eventuella skillnader i jämförelse med tidigare år, skillnader i jämförelse över landet samt eventuella problem. Redovisningen startade år 2003 och jämförelser skall göras med år 2004. Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2005.

Smittskydd

Jordbruksverket skall redovisa hur smittskyddsläget har utvecklats vad gäller antalet smittskyddsärenden (fördelade på djurslag, typ av sjukdomar och tidsomfattning) samt en översiktlig beskrivning av åtgärder och eventuella problem vid sanering. Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2005.

Veterinär tillsyn och samverkan

Jordbruksverket skall redovisa hur formerna och metoderna för tillsynen över den veterinära verksamheten har genomförts samt hur det utökade regionala samverkansarbetet mellan de veterinära kategorierna har utvecklats samt vilka eventuella skillnader som finns i landet. Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2005.

Beredskap vid epizooti

Jordbruksverket skall redovisa hur samordningsarbetet av den regionala krisberedskapsplaneringen vid eventuella epizootiutbrott har utvecklats. I redovisningen skall framgå vilka prioriteringar och åtgärder som har vidtagits samt eventuella problem och skillnader i landet. Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2005 och innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

Konkurrensförhållanden i veterinärsektorn

Jordbruksverket skall verka för att förhållandet mellan distriktsveterinärer och privatpraktiserande veterinärer är konkurrensneutralt. Verket skall redogöra för och analysera effekterna av detta arbete. En redovisning skall göras den 1 oktober 2004. Uppdraget slutredovisas den 1 mars 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:2Bidrag till distriktsveterinärorganisationen (Obetecknat anslag)
Disponeras av Statens jordbruksverk94 147 tkr
42:2 ap.1Bidrag till distriktsveterinärorganisationen (Obetecknat)94 147 tkr

Disponeras av regeringen568 tkr
42:2 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Obetecknat)568 tkr


Villkor
42:2 ap.1 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen

1. Under anslaget anvisas medel för att minska avlägset boende djurägares veterinärkostnader avseende livsmedelsproducerande djur. Anslagsmedel till avlägset boende skall uppgå till högst 7 300 000 kronor av det totala anslaget. Dessa medel får disponeras till veterinär inom distriktsveterinärorganisationen eller annan veterinär som arbetar under liknande former.42:3Djurhälsovård (Ramanslag)
Disponeras av Statens jordbruksverk14 708 tkr
42:3 ap.2Djurhälsovård (Ram)9 986 tkr
42:3 ap.3Stöd till biodling (Ram)1 764 tkr
42:3 ap.4Djursjukdata (Ram)2 958 tkr

Disponeras av regeringen89 tkr
42:3 ap.1Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)89 tkr


Villkor
42:3 ap.2 Djurhälsovård

1. Medlen disponeras för bidrag till djurhälsovård. Jordbruksverket får, efter det att Lantbrukarnas Riksförbund hörts och förutsatt att huvudmännen fortlöpande redovisat verksamheten, utbetala medel till berörda organisationer med en fjärdedel per kvartal.

2. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.42:3 ap.3 Stöd till biodling

1. Anslagsposten får användas för bidrag som lämnas i enlighet med EG:s förordning (EG) nr 797/2004 om allmänna tillämpningsregler för åtgärder som syftar till att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung. Den EG-finansierade delen av stödet anvisas under anslaget 43:6 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter, anslagspost 4.

2. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.42:3 ap.4 Djursjukdata

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för drift av djursjukdatasystemet Vet@.

2. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.42:4Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (Ramanslag)
Disponeras av Statens jordbruksverk124 349 tkr
42:4 ap.1Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (Ram)50 694 tkr
42:4 ap.2Bidrag till bekämpande av djursjukdomar (Ram)34 790 tkr
42:4 ap.3Bidrag till obduktionsverksamheten (Ram)3 976 tkr
42:4 ap.4Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller (Ram)34 889 tkr

Disponeras av regeringen751 tkr
42:4 ap.5Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)751 tkr


Villkor
42:4 ap.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

1. Anslagsposten disponeras i enlighet med bestämmelser som regeringen meddelar i varje enskilt fall samt för ersättning enligt epizootilagen (1999:657), zoonoslagen (1999:658) och lagen om provtagning på djur m.m. (1992:1638) eller med stöd av lagarna meddelade föreskrifter.

2. För smittskyddsberedskapsuppgifter med anledning av epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658) får Jordbruksverket använda 1 000 000 kronor.

3. Anslagsposten får disponeras för erforderliga undersökningar vid sjukdomsutredningar och handläggning av ersättningsansökningar i samband med bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar och bisjukdomar.

4. Jordbruksverket får ta i anspråk högst 2 000 000 kronor av anslagsposten för särskilda undersökningar avseende främst zoonoser, serologiska undersökningar, undersökningar avseende salmonella samt bidrag för särskilda undersökningar vid obduktioner.

5. Jordbruksverket får ta i anspråk högst 2 500 000 kronor för att ersätta producenter för vissa kostnader vid upptäckt av EHEC-smitta i samband med besättningsstudier eller åtgärder som har till syfte att ge kunskaper om möjlighet till bekämpning av EHEC-bakterien.

6. För bisamhällen som förintas enligt myndighets förordnande kan lämnas ersättning enligt bisjukdomsförordningen (1974:212). Medlen får också användas för utbildning av bitillsynsmän.42:4 ap.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för bidrag till bekämpande av vissa djursjukdomar. Jordbruksverket får även, efter hörande av Lantbrukarnas Riksförbund och efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för bekämpningen, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.42:4 ap.3 Bidrag till obduktionsverksamheten

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för obduktionsverksamhet. Jordbruksverket får även, efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för denna verksamhet, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.42:4 ap.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för att kartlägga och dokumentera sjukdomsläget för de sjukdomar där Sverige beviljats tilläggsgarantier samt för att även i övrigt kunna utföra de sjukdomskontroller som EU ställer krav på. Medlen avser också nationell medfinansiering av TSE-kontroller. Medlen används även för att kontinuerligt läsa av sjukdomsläget för de sjukdomar där EU:s regler för handel med djur innebär att sjukdomsberedskapen måste höjas samt för att utbilda de veterinärer som skall utföra övervakande kontroller.43:1Statens jordbruksverk (Ramanslag)
Disponeras av Statens jordbruksverk316 096 tkr
43:1 ap.1Förvaltningskostnader (Ram)316 096 tkr
43:1 ap.2Åtgärder för att främja ekologisk produktion (Ram)0 tkr

Disponeras av regeringen1 850 tkr
43:1 ap.3Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)1 850 tkr


Villkor
43:1 ap.1 Förvaltningskostnader

1. Anslagsposten skall finansiera Veterinära ansvarsnämndens verksamhet med högst 1 350 000 kronor. Jordbruksverket skall särredovisa dessa kostnader. En jämförelse med föregående budgetår skall göras.

2. Jordbruksverket skall hålla utbildning för synemän och särredovisa kostnaderna samt antalet utbildade.

3. Inom ramen för anslaget skall täckas kostnader för granskning av vetenskapliga dossiéer i enlighet med bl.a. rådets direktiv 96/51/EG om ändring av rådets direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser och säkerhetskontroll vid enskilda lantbruk, om främmande ämnen och produkter i djurfoder, hanteringen av animaliska biprodukter och läkemedel.

4. Ersättningar från EU:s budget som utbetalas till Sverige när olika regleringar införs, t.ex. bidrag för att införa vissa kontrollsystem, får föras till Jordbruksverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen får tas upp som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

5. Anslaget skall täcka utgifter för eventuella äldre icke avslutade ärenden rörande kvarvarande kostnader för omställningsåtgärder inom jordbruket m.m.

6. Återbetalning av medel avseende etableringsstöd och räntestöd skall i enlighet med prop. 1993/94:236, bet. 1993/94:JoU26, rskr. 1993/94:326 av Jordbruksverket tillgodoföras Lantbrukarnas socialförsäkringsskydd.

7. Länsstyrelsernas kostnader för àjourföring av blockdatabasen skall belasta anslaget med högst 6 000 000 kronor. Ersättningen skall avse direkta personalkostnader för nedlagd arbetstid. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition. Jordbruksverket skall särredovisa dessa kostnader.

8. Anslaget skall användas för att ersätta Tullverkets särkostnader med 12 500 000 kronor för exportbidragskontroller av livsmedel. Jordbruksverket skall tillsammans med Tullverket komma överens om uppdragens omfattning. Långsiktiga lösningar avseende uppdragen bör eftersträvas.

9. Av medlen skall högst 8 500 000 kronor användas för åtgärder inom det nationella programmet för växtgenetiska resurser.

10. Jordbruksverket skall uppbära den s.k. burkavgiften som beräknas till 75 000 000 kronor, vilken vidarebefordras till AB Svenska Returpack enligt förordningen (1983:847) om avgift vid införsel av aluminiumburkar.

11. Av medlen får högst 2 000 000 kronor användas för bidrag till natur- och miljöorganisationer. Medlen skall användas för arbeten rörande miljökvalitetsmålen och utvecklingen av landsbygden. Jordbruksverket skall senast den 1 augusti 2005 återrapportera till regeringen vilka bidrag som sökts av och beviljats till miljöorganisationer för 2005.

12. Högst 100 000 kronor av anslaget får användas för att medfinansiera en svensk informationskampanj om EU:s nya regler för märkning av ägg i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 94/2002.43:1 ap.2 Åtgärder för att främja ekologisk produktion

1. Från anslaget utbetalas kvarvarande medel för marknadsåtgärder som genomfördes under 2002-2004. Medel till marknadsanalyser och statistik får högst omfatta 5 000 000 kronor. Till marknadsfrämjande åtgärder får högst 10 000 000 kronor användas. Till åtgärder för ökad användning av ekologiska livsmedel inom storhushåll och offentlig sektor får högst 5 000 000 kronor användas och medel till ekologiska lantbruksorganisationer får omfatta högst 3 000 000 kronor. Kostnaderna för administration och utvärdering av åtgärderna får täckas inom ramen för anslagsposten.43:4Bekämpande av växtsjukdomar (Ramanslag)
Disponeras av Statens jordbruksverk2 563 tkr
43:4 ap.1Bekämpande av växtsjukdomar (Ram)2 563 tkr

Disponeras av regeringen15 tkr
43:4 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)15 tkr


Villkor
43:4 ap.1 Bekämpande av växtsjukdomar

1. Anslagsposten disponeras för

- kostnader för åtgärder enligt växtskyddslagen (1972:318) samt för vissa förluster till följd av sådana åtgärder,

- kostnader för beredskapsåtgärder, akuta skyddsåtgärder m.m. mot karantänskadegörare,

- kostnader för undersökningar av växtprover som av Jordbruksverkets växtinspektion överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering,

- kostnader för verifiering av de svenska skyddszonerna och marknadskontroll,

- delar av kostnaderna för växtinspektionens internationella program.

2. Ersättning från EG-budgeten som utbetalas till Sverige i enlighet med det frivilliga stödsystemet på det fytosanitära området från EU av bl.a. ersättning för förluster till följd av ingripande enligt växtskyddslagen, infrastruktursatsningar, får redovisas som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

3. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.43:5Arealersättning och djurbidrag m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Statens jordbruksverk5 557 400 tkr
43:5 ap.1Arealersättning (Ram)4 077 000 tkr
43:5 ap.2Djurbidrag (Ram)1 476 400 tkr
43:5 ap.4EG-medfinansierade djursjukdomsprogram (Ram)4 000 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
43:5 ap.5Arealers djurbidr - Regeringens disposition (Ram)0 tkr


Villkor
43:5 Arealersättning och djurbidrag m.m.
Jordbruksverket skall vidta nödvändiga åtgärder för att kunna lämna stöd enligt Förordning om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m., beslutad den 2 juni 2005.

Jordbruksverket skall inom ramen för medel avsatta inom det nationella kuvertet lämna stöd om högst 5 miljoner kronor för kostnader för kvalitets- och marknadsföringsåtgärder för att förbättra kvaliteten hos livsmedel och jordbruksprodukter på den inre marknaden. Stöd skall även lämnas om högst 5 miljoner kronor för organisering av och deltagande i jordbruksutställningar och livsmedelsmässor inom Europeiska unionen. Stöden får högst motsvara 75 % av den enskilde lantbrukarens faktiska kostnader samt att det maximala stödbelopp som en enskild lantbrukare under ett år kan erhålla högst får uppgå till 50 000 kronor.

Därutöver får inom ramen för det nationella kuvertet en betalning om 2 000 kronor utgå per företag anslutna till ett kvalitetscertifieringssystem inom primärproduktionen. Certifieringen skall, för att berättiga till ersättning, utföras av ett ackrediterat certifieringsorgan. Utöver denna betalning får Jordbruksverket till dessa företag utbetala en hektarersättning för kvalitetscertifierad areal med beaktande av medelsåtgången för övriga åtgärder inom det nationella kuvertet så att medlen i sin helhet utnyttjas. Utbetalning av stöd för år 2005 får ske fr.o.m. 2006.


43:5 ap.1 Arealersättning

1. EU-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 6111 Arealersättning.

2. Jordbruksverket får betala ut gårdsstödet för år 2005 så tidigt som möjligt år 2006.

3. Stöd får lämnas enligt förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.43:5 ap.2 Djurbidrag

1. EU-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 6115 Djurbidrag.

2. Jordbruksverket skall betala ut förskott för djurbidrag för innevarande år, tackbidrag och mjölkbidrag så tidigt som möjligt år 2006.

3. Stöd får lämnas enligt förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.43:5 ap.4 EG-medfinansierade djursjukdomsprogram

1. EU-medlen skall redovisas mot 6119 Övriga bidrag från EG:s Jordbruksfonds garantisektion.43:6Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter (Ramanslag)
Disponeras av Statens jordbruksverk1 407 504 tkr
43:6 ap.1Offentlig lagring (Ram)610 540 tkr
43:6 ap.2Övrig intervention (Ram)228 200 tkr
43:6 ap.3Exportbidrag (Ram)567 000 tkr
43:6 ap.4Stöd till biodling m.m. (Ram)1 764 tkr

Disponeras av regeringen8 496 tkr
43:6 ap.5Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)8 496 tkr


Villkor
43:6 ap.1 Offentlig lagring

1. Anslagsposten får användas för stöd som lämnas enligt förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

2. EU-medlen skall redovisas mot inkomstitel 6116 Offentlig lagring.

3. Försäljningsinkomster av offentligt lagrad vara redovisas mot inkomsttitel 2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter.

4. Förverkade säkerheter och återbetalda felaktiga belopp enligt rådets förordning (EEG) nr 595/91 redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.43:6 ap.2 Övrig intervention

1. Anslagsposten får användas för stöd som lämnas enligt förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

2. Anslagsposten får även användas för att täcka statens utgifter för överskottshantering av fisk samt till stöd för producentorganisationer inom fisket för upprättande av operativa program enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

3. EU-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 6113 Övrig intervention.

4. Förverkade säkerheter och återbetalda felaktiga belopp enligt rådets förordning (EEG) nr 595/91 redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.43:6 ap.3 Exportbidrag

1. Anslagsposten får användas för stöd som lämnas enligt förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

2. EU-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 6114 Exportbidrag.

3. Förverkade säkerheter och återbetalda felaktiga belopp enligt rådets förordning (EEG) nr 595/91 redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.43:6 ap.4 Stöd till biodling m.m.

1. Stöd får användas för bidrag som lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 797/2004 om allmänna tillämpningsregler för åtgärder som syftar till att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung. För svensk medfinansiering anvisas motsvarande belopp under anslaget 42:3 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder, anslagspost 3.

2. EU-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 6119 Övriga bidrag från EG:s Jordbruksfonds garantisektion.43:7Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Statens jordbruksverk73 915 tkr
43:7 ap.1Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m. (Ram)73 915 tkr

Disponeras av regeringen1 776 tkr
43:7 ap.3Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)1 776 tkr


Villkor
43:7 ap.1 Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m.

1. Anslagsposten

- redovisar de räntor som uppstår för staten till följd av att ersättningen från EU:s jordbruksfonds garanti- och utvecklingssektion inte sker vid samma tidpunkt som utbetalningen,

- får även belastas med eventuella finansiella korrigeringar och straffavgifter som följer av den gemensamma jordbrukspolitiken samt för domstols- och förhandlingskostnader med anledning av att sådana finansiella korrigeringar och straffavgifter aktualiseras,

- får också tillföras kursvinster och belastas med kursförluster som uppstår till följd av att medlemsstaten bär kursrisken inom EU:s jordbruksfonds utvecklingssektion,

- får belastas med s.k. tekniska kostnader för offentlig lagring i den mån ersättning inte erhålls från EU-budgeten,

- får belastas med revisionskostnader förknippade med granskning av Sveriges utnyttjande av EU:s jordbruksfond.

2. Utgifter enligt villkor 1 uppkomna under följande anslag får täckas:

43:5 Arealersättningar och djurbidrag m.m.
43:6 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
44:2 Från EG-budgeten finansierade miljö-, struktur- och regionala
stöd43:14Livsmedelsstatistik (Ramanslag)
Disponeras av Statens jordbruksverk22 258 tkr
43:14 ap.1Livsmedelsstatistik (Ram)22 258 tkr

Disponeras av regeringen134 tkr
43:14 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)134 tkr


Villkor
43:14 ap.1 Livsmedelsstatistik

1. Anslagsposten skall användas för statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet och i första hand för statistik som är reglerad av EU. Framtagandet av statistiska publikationer på jordbruks- och livsmedelsområdet får även finansieras med anslaget.

2. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.43:15Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten (Ramanslag)
Disponeras av Statens jordbruksverk7 356 tkr
43:15 ap.1Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten (Ram)7 356 tkr

Disponeras av regeringen44 tkr
43:15 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)44 tkr


Villkor
43:15 ap.1 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten

1. Anslagsposten disponeras för av EG medfinansierad statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

2. EG-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU.43:16Åtgärder inom livsmedelsområdet (Ramanslag)
Disponeras av Statens jordbruksverk5 000 tkr
43:16 ap.1Exportfrämjande åtgärder (Ram)5 000 tkr

Disponeras av regeringen10 000 tkr
43:16 ap.2Till regeringens disposition (Ram)9 910 tkr
43:16 ap.3Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)90 tkr


Villkor
43:16 Åtgärder inom livsmedelsområdet

Anslaget disponeras för att främja exporten av svenska livsmedel samt för andra åtgärder inom livsmedelsområdet, med särskild tonvikt på regional utveckling av livsmedelsförädling.43:16 ap.1 Exportfrämjande åtgärder

1. Anslagsmedel får användas för att inom ramen för "Food From Sweden" främja export av i Sverige producerade livsmedel.

2. Jordbruksverket skall betala ut medel efter rekvisition till Exportrådet för verksamhet inom ramen för "Food From Sweden".

3. Exportrådet utser ledamöter i styrgruppen till "Food From Sweden".

4. Återrapportering till Jordbruksdepartementet skall ske halvårsvis.43:16 ap.2 Till regeringens disposition

1. Högst 900 000 kronor får användas för kostnader som belöper på 2005 i samband med svenskt deltagande på Grüne Woche 2006.44:1Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)
Disponeras av Statens jordbruksverk2 209 662 tkr
44:1 ap.1Miljö- och landsbygdsåtgärder, inklusive stöd från programperioden 1995-1999 (Ram)1 858 662 tkr
44:1 ap.2Nationella stöd, stödområdena 1-3 (Ram)318 000 tkr
44:1 ap.3Mål 1 Norra Norrland (Ram)12 500 tkr
44:1 ap.4Mål 1 Södra Skogslänsregionen (Ram)17 500 tkr
44:1 ap.5Anläggningsstöd för energiskog (Ram)3 000 tkr

Disponeras av regeringen13 338 tkr
44:1 ap.6Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)13 338 tkr


Villkor
44:1 ap.1 Miljö- och landsbygdsåtgärder, inklusive stöd från programperioden 1995-1999

1. Ersättning får lämnas för åtgärder enligt rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven och som är förenliga med förordningen (1997:1336) om miljöstöd eller förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd.

2. Ersättning får lämnas för åtgärder enligt rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket och som är förenliga med förordningen (1997:22) om stöd till skogliga åtgärder inom jordbruket.

3. Ersättning får lämnas för åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar och som är förenliga med Miljö- och landsbygdsprogrammet för Sverige år 2000-2006 samt i tillämpliga delar förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder.

4. Medel avsedda för kompetensutvecklingsåtgärder får användas för att täcka Jordbruksverkets kostnader för viss rådgivning samt för organisering av åtgärderna.

5. Högst 7 500 000 kronor får användas för att säkerställa en effektiv utvärdering av miljö- och landsbygdsprogrammet i enlighet med programmet och gemensamma riktlinjer som lämnas av EU-kommissionen.

6. För ansökningsåret 2005 skall beslut om nya åtaganden för miljöersättningar i första hand beviljas för miljöersättning för ekologisk produktion, miljöersättning för betesmarker/slåtterängar samt miljöersättning för våtmarker/småvatten där ansökan om åtagandet är en följd av genomförd anläggning inom ramen för s.k. projektstöd.44:1 ap.2 Nationella stöd, stödområdena 1-3

1. Nationellt stöd får utbetalas enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Från anslagsposten får utbetalas högst 2 400 000 kronor för ersättning av merkostnader för insamling av kadaver i norra Sverige i enlighet med tillämpligt beslut av EU-kommissionen om statligt stöd. Ersättningen utbetalas till Svensk Lantbrukstjänst AB, som organiserar upphandling och fakturering av kadaverhanteringen i stödområdet. Jordbruksverket skall genom revision kunna kontrollera att beräkning av merkostnaden för norra Sverige, områdesavgränsningen och andra villkor för stödberättigande och ekonomisk redovisning av stödet uppfylls. Medel som inte använts i enlighet med de av Jordbruksverket fastställda villkoren skall återbetalas. Utbetalningar av ersättning för merkostnader för insamling av kadaver redovisas särskilt.44:1 ap.3 Mål 1 Norra Norrland

1. Ersättning får lämnas inom ramen för Mål 1-programmet Norra Norrland för åtgärderna investeringar i jordbruksföretag, startstöd till unga jordbrukare, kompetensutveckling och förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, restaurering av betesmarker samt för särskilda insatser för det fjällnära jordbruket och för insatser som främjar utvecklingen av den småskaliga livsmedelsförädlingen. Dessa åtgärder skall följa reglerna i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 samt i tillämpliga delar förordningen (1999:1424) om förvaltning av EU:s strukturfonder. Medlen får användas enligt EU:s bestämmelser och de ramar som fastställts i programdokumentet och programkomplementet.44:1 ap.4 Mål 1 Södra Skogslänsregionen

1. Ersättning får lämnas inom ramen för Mål 1-programmet Södra Skogslänsregionen för åtgärderna investeringar i jordbruksföretag, startstöd till unga jordbrukare, kompetensutveckling och förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, restaurering av betesmarker samt för särskilda insatser för det fjällnära jordbruket och för insatser som främjar utvecklingen av den småskaliga livsmedelsförädlingen. Dessa åtgärder skall följa reglerna i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 samt i tillämpliga delar förordningen (1999:1424) om förvaltning av EU:s strukturfonder. Medlen får användas enligt EU:s bestämmelser och de ramar som fastställts i programdokumentet och programkomplementet.44:1 ap.5 Anläggningsstöd för energiskog

1. Från anslagsposten utbetalas medel för plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa enligt rådets förordning (EEG) nr 1251/99 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor, rådets förordning (EG) 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare samt i enlighet med förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa.44:2Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)
Disponeras av Statens jordbruksverk1 513 219 tkr
44:2 ap.1Miljö- och landsbygdsprogram 2000-2006, stöd från 1995-1999, miljöersättn, skogliga åtg. (Ram)1 363 598 tkr
44:2 ap.2Leader + (Ram)50 000 tkr
44:2 ap.3Mål 1 Norra Norrland. Åtgärd 4.1-4.4, strukturstöd och kompetensutveckling (Ram)41 360 tkr
44:2 ap.4Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Åtgärd 3.1-3.4 strukturstöd och kompetensutveckling (Ram)58 261 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län27 022 tkr
44:2 ap.6Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Andra åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden (Ram)27 022 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län25 864 tkr
44:2 ap.9Mål 1 Norra Norrland. Andra åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden (Ram)25 864 tkr

Disponeras av regeringen9 453 tkr
44:2 ap.5Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)9 453 tkr


Villkor
44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

1. EG-medlen skall redovisas mot följande inkomsttitlar:

 • ap 1, (del) - 6112 (Kompletterande åtgärder perioden 1995-1999), undertitel 611201 LBU-åtgärder, Garantisektionen

 • ap 1, (del) - 6117 (Miljö-, struktur- och regionala åtgärder perioden 2000-2006)

 • ap 2, 3, 4, 6, och 9 - 6122 EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbrukssektorn m.m. perioden 2000-2006 (Utvecklingssektionen)

 • ap 2 - 612205 (Leader +)

 • ap 3 - 612201 (Mål 1 Norra Norrland)

 • ap 4 - 612203 (Mål 1 Södra Skogslänsregionen)

 • ap 6 - 612204 (Mål 1 Södra Skogslänsregionen artikel 33)

 • ap 9 - 612202 (Mål 1 Norra Norrland artikel 33)44:2 ap.1 Miljö- och landsbygdsprogram 2000-2006, stöd från 1995-1999, miljöersättn, skogliga åtg.

1. Ersättning får lämnas för åtgärder enligt rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven och som är förenliga med förordningen (1997:1336) om miljöstöd.

2. Ersättning får lämnas för åtgärder enligt rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket och som är förenliga med förordningen (1997:22) om stöd till skogliga åtgärder.

3. Ersättning får lämnas för åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar och som är förenliga med Miljö- och landsbygdsprogrammet för Sverige år 2000-2006 samt i tillämpliga delar förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder.

4. Medel avsedda för kompetensutvecklingsåtgärder får användas för att täcka verkets kostnader för viss rådgivning samt för organisering av åtgärderna.

5. Högst 2 500 000 kronor får användas för att säkerställa en effektiv utvärdering av miljö- och landsbygdsprogrammet i enlighet med programmet och gemensamma riktlinjer som lämnas av EU-kommissionen.

6. För ansökningsåret 2005 skall beslut om nya åtaganden för miljöersättningar i första hand beviljas för miljöersättning för ekologisk produktion, miljöersättning för betesmarker/slåtterängar samt miljöersättning för våtmarker/småvatten där ansökan om åtagandet är en följd av genomförd anläggning inom ramen för s.k. projektstöd.44:2 ap.2 Leader +

1. Medlen avser åtgärder för gemenskapsinitiativet Leader+ inom ramen för det svenska nationella programmet och programkomplementet. Medlen får användas enligt EU:s bestämmelser och de ramar som fastställts i program- och plandokumenten.44:2 ap.3 Mål 1 Norra Norrland. Åtgärd 4.1-4.4, strukturstöd och kompetensutveckling

1. Ersättning får lämnas inom ramen för Mål 1-programmet Norra Norrland för åtgärderna investeringar i jordbruksföretag, startstöd till unga jordbrukare, kompetensutveckling och förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter. Dessa åtgärder skall följa reglerna i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 samt i tillämpliga delar förordningen (1999:1424) om förvaltning av EU:s strukturfonder. Medlen får användas enligt EG:s bestämmelser och de ramar som fastställts i programdokumentet och programkomplementet.44:2 ap.4 Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Åtgärd 3.1-3.4 strukturstöd och kompetensutveckling

1. Ersättning får lämnas inom ramen för Mål 1-programmet Södra Skogslänsregionen för åtgärderna investeringar i jordbruksföretag, startstöd till unga jordbrukare, kompetensutveckling och förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter. Dessa åtgärder skall följa reglerna i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 samt i tillämpliga delar förordningen (1999:1424) om förvaltning av EU:s strukturfonder. Medlen får användas enligt EG:s bestämmelser och de ramar som fastställts i programdokumentet och programkomplementet.44:2 ap.6 Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Andra åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden

1. Ersättning får lämnas för åtgärder inom ramen för Mål 1-programmet Södra Skogslänsregionen i enlighet med artikel 33 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 samt i tillämpliga delar förordningen (1999:1424) om förvaltning av EU:s strukturfonder. Ersättning får även lämnas för Mål 1-programmets åtgärd utveckling av rennäringen och samebyarna samt för särskilda insatser för det fjällnära jordbruket, Leader-liknande åtgärder och för insatser som främjar utvecklingen av den småskaliga livsmedelsförädlingen. Medlen får användas enligt EU:s bestämmelser och de ramar som fastställts i programdokumentet, programkomplementet och tillämpbara förordningar.44:2 ap.9 Mål 1 Norra Norrland. Andra åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden

1. Ersättning får lämnas för åtgärder inom ramen för Mål 1-programmet Norra Norrland i enlighet med artikel 33 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 samt i tillämpliga delar förordningen (1999:1424) om förvaltning av EU:s strukturfonder. Ersättning får även lämnas för Mål 1-programmets åtgärd utveckling av rennäringen och samebyarna samt för särskilda insatser för det fjällnära jordbruket, Leader-liknande åtgärder och för insatser som främjar utvecklingen av den småskaliga livsmedelsförädlingen. Medlen får användas enligt EU:s bestämmelser och de ramar som fastställts i programdokumentet, programkomplementet och tillämpbara förordningar.44:3Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (Ramanslag)
Disponeras av Statens jordbruksverk11 830 tkr
44:3 ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (Ram)11 830 tkr

Disponeras av regeringen71 tkr
44:3 ap.3Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)71 tkr


Villkor
44:3 ap.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet

1. Anslaget skall finansiera försöks- och utvecklingsverksamhet inom handlingsprogrammet för minskade risker vid användning av bekämpningsmedel inom jordbruk och trädgårdsnäring, åtgärdsprogrammet för minskade växtnäringsförluster samt för åtgärder för bevarande av biologisk mångfald.

2. Medel får användas för utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter, för utbildning och utrustning i anslutning till verksamhet med funktionstest av lantbrukssprutor samt internationellt standardiseringsarbete.

3. Från anslaget skall utbetalas 3 500 000 kronor till Fritidsodlingens Riksorganisation för informations- och rådgivningsverksamhet samt 750 000 kronor till Stiftelsen trädgårdsodlingens elitplantstation. Fritidsodlingens Riksorganisation och Stiftelsen trädgårdsodlingens elitplantstation skall redovisa till Jordbruksverket hur medlen använts.44:4Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Statens jordbruksverk2 982 tkr
44:4 ap.1Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (Ram)2 982 tkr

Disponeras av regeringen18 tkr
44:4 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)18 tkr


Villkor
44:4 ap.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

1. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen skall belasta anslaget. Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till länsstyrelserna i Dalarnas län och Västra Götalands län.

2. Jordbruksverket får disponera anslaget för bidrag till yttre rationalisering enligt förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.

3. Under 2005 får bidrag beviljas till genomgripande omarrondering (genomgripande strukturrationalisering) med högst 3 000 000 kronor. Anslaget skall i första hand disponeras för projekt för genomgripande omarrondering i Dalarnas län. Under perioden fram till och med år 2006 får en mindre del av medlen även disponeras för att avsluta pågående projekt för genomgripande omarrondering i Västra Götalands län.

4. Jordfonden får användas för inlösen av fastigheter enligt jordförvärvslagen (1979:230) och förordningen (1989:281) om jordfonden. Resultatet av verksamheten skall redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statlig verksamhet.

5.Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.44:5Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Statens jordbruksverk1 529 tkr
44:5 ap.1Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (Ram)1 529 tkr

Disponeras av regeringen9 tkr
44:5 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)9 tkr


Villkor
44:5 ap.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

1. Jordbruksverket disponerar anslaget för bidrag och ersättningar enligt 8 a § rennäringsförordningen (1993:384). Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

2. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen skall belasta anslaget. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition.

3. Bidrag till investeringar i byggnader samt till underhåll och upprustningsåtgärder får lämnas till arrendatorer av lägenhet som äger eller uppför egna hus om dessa behövs för lägenhetens brukande. Bidrag får lämnas med högst 80 procent av den godkända kostnaden, om inte särskilda skäl föreligger. I byggkostnaden skall inte inräknas värdet på virke eller annat material som staten kostnadsfritt tillhandahåller arrendatorn.

4. Avträdesersättningar beräknas med motsvarande tillämpning av punkterna 1-5 i regeringens beslut (Industridepartementet) den 26 juni 1980 angående upplåtelsevillkor för kronotorp m.m.

5. Bidrag såsom ersättning för gästgiveribestyr får lämnas med högst 4 000 kronor per år.

6. Beräknade inkomster under anslaget är 200 000 kronor. Inkomsterna får användas för de under anslaget angivna ändamålen.

7. Fjällägenheterna förvaltas av länsstyrelserna.

8. Vid försäljning av fjällägenhet eller del därav får köpeskillingen bestämmas till belopp som understiger marknadsvärdet om detta med hänsyn tagen till omständigheterna bedöms skäligt.

9. Anslaget får inte användas för förvaltningskostnader.

10. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.44:6Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Statens jordbruksverk267 386 tkr
44:6 ap.1Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m. (Ram)267 386 tkr

Disponeras av regeringen1 614 tkr
44:6 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)1 614 tkr


Villkor
44:6 ap.1 Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m.

1. Stöd får lämnas i form av ersättning till jordbrukare som upprättat växtodlingsplaner i enlighet med förordning (2002:120) om nationellt stöd för upprättande av växtodlingsplaner.

2. Jordbruksverket får för administrationskostnader i samband med hantering av verksamheten under anslaget samt för uppföljning och utvärdering av stödet till växtodlingsplaner disponera högst 1 200 000 kronor.

3. Av anslaget skall högst 41 000 000 kronor användas för informations-, utbildnings-, rådgivnings-, forsknings- och utvecklingsinsatser med syfte att främja hållbara produktionsmetoder inom jordbruket och trädgårdsnäringen. Användningen av medel skall ske i samråd med Lantbrukarnas Riksförbund och Stiftelsen Lantbruksforskning. Av beloppet får 8 000 000 kronor användas för insatser inom trädgårdsnäringen i enlighet med EU-kommissionens skrivelse den 19 mars 2002 C(2002)708. Jordbruksverket skall särskilt beakta att åtgärder som erhållit stöd från Stiftelsen Lantbruksforskning inte samtidigt erhållit medel från andra stödordningar.

4. Till Stiftelsen Lantbruksforskning skall 35 000 000 kronor utbetalas för forsknings- och utvecklingsinsatser med syfte att främja en hållbar utveckling inom jordbruket och trädgårdsnäringen. Stiftelsen Lantbruksforskning skall redovisa till Jordbruksverket hur medlen använts.

5. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.44:7Ekologisk produktion (Ramanslag)
Disponeras av Statens jordbruksverk29 820 tkr
44:7 ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (Ram)13 000 tkr
44:7 ap.3Marknadsfrämjande åtgärder (Ram)16 820 tkr

Disponeras av regeringen180 tkr
44:7 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)180 tkr


Villkor
44:7 ap.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet

1. Högst 13 000 000 kronor skall användas för försöks- och utvecklingsverksamhet för ekologisk produktion inom jordbruks- och trädgårdsområdet varav 1 000 000 kronor skall avse satsningar på djurhälsa. Medlen får även användas för planerings-, uppföljnings- och utvärderingskostnader förknippade med verksamheten under anslagsposten och andra offentliga åtgärder utanför miljö- och landsbygdsprogrammet som främjar ekologisk produktion.44:7 ap.3 Marknadsfrämjande åtgärder

1. Högst 15 020 000 kronor skall, i enlighet med tillämpligt beslut av EU-kommissionen om godkännande av statligt stöd, utbetalas för marknadsåtgärder i syfte att främja ekologisk produktion. Av medlen skall högst 7 600 000 kronor avse marknadsanalyser, statistik och andra marknadsfrämjande åtgärder, högst 4 920 000 kronor ökad användning av ekologiska livsmedel inom storhushåll och offentlig sektor samt högst 2 500 000 kronor stöd till organisationer som arbetar med att främja ekologisk produktion och konsumtion. Medlen får även användas för planerings-, uppföljnings- och utvärderingskostnader förknippade med verksamheten under anslagsposten och andra offentliga åtgärder utanför miljö- och landsbygdsprogrammet som främjar ekologisk produktion.

2. Högst 100 000 kronor får användas för att medfinansiera en svensk informationskampanj om EU:s nya regler för märkning av ägg i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 94/2002.

3. Av anslaget skall 250 000 kronor utbetalas till Kungl. Skogs och Lantbruksakademien för anordnande av Ekologisk Forum.

4. Av anslaget skall Jordbruksverket efter rekvisition och efter redovisning av en projektplan utbetala högst 750 000 kronor till Svenska Kockars Förening för verksamhet som bedrivs inom ramen för Svenska Kocklandslaget och som syftar till främjande av ekologisk produktion.45:1Främjande av rennäringen m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Statens jordbruksverk46 718 tkr
45:1 ap.1Främjande av rennäringen m.m. (Ram)46 718 tkr

Disponeras av regeringen282 tkr
45:1 ap.2Till regeringens disposition (Ram)282 tkr


Villkor
45:1 ap.1 Främjande av rennäringen m.m.

1. Jordbruksverket disponerar anslaget för

a) prisstöd enligt förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött,

b) ersättning m.m. enligt förordningen (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan. Efter bemyndigande från Jordbruksverket ansvarar Länsstyrelsen för administrationen av ersättningarna. Härutöver får medel användas till kostnader för analys och uppföljning av det radioaktiva nedfallet av cesium och till andra statliga kostnader som uppkommer till följd av Tjernobylolyckan. Inkomster vid försäljning av utrustning som inte längre behövs får användas för de i denna punkt angivna ändamålen,

c) underhåll av riksgränsstängsel och underhåll eller rivning av vissa renskötselanläggningar för vilka staten har underhållsansvaret. Länsstyrelsen ansvarar för underhållet. Anslaget får inte användas för att betala andra förvaltningskostnader än direkta personalkostnader för faktiskt arbete med underhållet. Högst 150 000 kronor får användas för kontroll av efterlevnaden av bestämmelserna i konventionen (SÖ 1972:15) mellan Sverige och Norge om renbetning,

d) statens del av kostnaderna för redovisning av markanvändning, riksintressen och marker som är speciellt värdefulla eller känsliga för renskötseln, natur- och kulturmiljövården. Länsstyrelsen ansvarar för att redovisningen sker. Anslaget får inte användas för att betala andra förvaltningskostnader än direkta personalkostnader för arbetet med redovisningen. Härutöver får medel användas för andra kostnader för staten som uppkommer till följd av redovisningen av arbetsuppgifter under denna punkt,

e) vissa kostnader för konfliktlösning och medling i tvister mellan samebyar och jordbrukare när det gäller skadeersättning vid renbetning på åkermark samt andra statliga kostnader till följd av konfliktlösningssystemet,

f) katastrofskadeskydd enligt 35 a § rennäringsförordningen (1993:384). Utbetalning får göras med högst 50 procent av verifierade foderkostnader eller, efter beslut av Jordbruksverket, med ett av verket angivet schablonbelopp per ren och utfodringsdag. Underlag för utbetalning utgör bl.a. de betesundersökningar som utförs av berörda länsstyrelser. Länsstyrelsen svarar för utbetalningen och behövlig verifikationskontroll. Medel får även användas för utveckling av metod för betesundersökningar,

g) länsstyrelsens kostnader för hållande av renmärkesregister,

h) bidrag enligt 35 b § rennäringsförordningen (1993:384) för främjande av rennäringen och

i) kostnader uppgående till högst 200 000 kronor för fortsatt utveckling av företagsregistret för rennäringen.

2. Fördelningen av medel mellan punkterna 1 f) och h) sker efter överläggningar mellan staten och rennäringen och skall avse de medel som återstår sedan Jordbruksverket avsatt erforderliga medel avseende punkterna 1 a)-e) samt g) och i). Staten företräds vid överläggningarna av Jordbruksverket och rennäringen av Sametinget. I görligaste mån skall medlen under punkten 1 h) samordnas med verksamheter som kan erhålla medfinansiering från EU.

3. Jordbruksverket får besluta om närmare villkor för användningen av medlen samt lämna bidrag till länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län för med anslaget avsedda ändamål. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition. Jordbruksverket får lämna bidrag efter rekvisition från anslaget till länsstyrelserna i Uppsala, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län enligt förordningen (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan.

4. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:4Centrala försöksdjursnämnden (Ramanslag)
Disponeras av regeringen0 tkr
42:4 ap.1CFN - Regeringens disposition (Ram)0 tkr
42:4 ap.2Regeringens disposition-utgiftsbegränsning (Ram)0 tkr


Villkor


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:2 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
42:2 ap.10Inget0
42:2 ap.20Inget0

42:3 Djurhälsovård

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
42:3 ap.20Allt0
42:3 ap.30Allt0
42:3 ap.40Allt0
42:3 ap.10Allt0

42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
42:4 ap.10Inget0
42:4 ap.20Inget0
42:4 ap.30Inget0
42:4 ap.40Inget0
42:4 ap.50Allt0

42:4 (2003) Centrala försöksdjursnämnden

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
42:4 ap.1 (2003)0Inget0
42:4 ap.2 (2003)0Allt0

43:1 Statens jordbruksverk

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
43:1 ap.110 000Allt0
43:1 ap.20Allt0
43:1 ap.30Allt0

43:4 Bekämpande av växtsjukdomar

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
43:4 ap.10Allt0
43:4 ap.20Allt0

43:5 Arealersättning och djurbidrag m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
43:5 ap.10Inget0
43:5 ap.223 622446 000 tkr0
43:5 ap.40Inget0
43:5 ap.50Inget0

43:6 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
43:6 ap.10Inget0
43:6 ap.20Inget0
43:6 ap.3140 000Inget0
43:6 ap.40Inget0
43:6 ap.50Allt0

43:7 Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
43:7 ap.10Inget0
43:7 ap.30Allt0

43:14 Livsmedelsstatistik

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
43:14 ap.10Allt0
43:14 ap.20Allt0

43:15 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
43:15 ap.10Inget0
43:15 ap.20Allt0

43:16 Åtgärder inom livsmedelsområdet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
43:16 ap.10Inget0
43:16 ap.2500Inget0
43:16 ap.30Allt0

44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
44:1 ap.10161 174 tkr0
44:1 ap.20Inget0
44:1 ap.30Inget0
44:1 ap.40Inget0
44:1 ap.50Inget0
44:1 ap.60Allt0

44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
44:2 ap.10259 626 tkr0
44:2 ap.20Inget0
44:2 ap.30Inget0
44:2 ap.40Inget0
44:2 ap.60Inget0
44:2 ap.90Inget0
44:2 ap.50Allt0

44:3 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
44:3 ap.10Inget0
44:3 ap.30Allt0

44:4 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
44:4 ap.10Allt0
44:4 ap.20Allt0

44:5 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
44:5 ap.10Allt0
44:5 ap.20Allt0

44:6 Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
44:6 ap.10Allt0
44:6 ap.20Allt0

44:7 Ekologisk produktion

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
44:7 ap.10Inget0
44:7 ap.30Inget0
44:7 ap.20Allt0

45:1 Främjande av rennäringen m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
45:1 ap.10Allt0
45:1 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
42:4 (2003)42:4 ap.2 (2003)100 %
42:4 ap.142:4 ap.5100 %
42:4 ap.242:4 ap.5100 %
42:4 ap.342:4 ap.5100 %
42:4 ap.442:4 ap.5100 %
43:1 ap.243:1 ap.3529 tkr
43:443:4 ap.1100 %
43:5 ap.343:5 ap.1100 %
43:7 ap.143:7 ap.3100 %
43:7 ap.243:7 ap.3100 %
43:1443:14 ap.1100 %
43:1543:15 ap.2100 %
43:16 ap.143:16 ap.3100 %
43:16 ap.243:16 ap.3100 %
44:1 ap.144:1 ap.61 261 753 tkr
44:1 ap.244:1 ap.6100 %
44:1 ap.344:1 ap.6100 %
44:1 ap.444:1 ap.6100 %
44:1 ap.544:1 ap.6100 %
44:2 ap.144:2 ap.5484 197 tkr
44:2 ap.244:2 ap.5100 %
44:2 ap.344:2 ap.5100 %
44:2 ap.444:2 ap.5100 %
44:2 ap.644:2 ap.5100 %
44:2 ap.944:2 ap.5100 %
44:3 ap.144:3 ap.3100 %
44:3 ap.244:3 ap.3100 %
44:544:5 ap.1100 %
44:644:6 ap.1100 %
44:744:7 ap.2100 %
45:1 ap.145:1 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
43:5 ap.3Ram
44:3 ap.2Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
42:3 ap.32 0002 0002007
42:4 ap.11 0001 00002007
42:4 ap.42 5002 50002007
43:5 ap.15 300 0005 300 00002007
43:5 ap.2800 000786 20013 8002007
43:6 ap.42 0002 0002007
44:1 ap.11 125 000787 052337 948
44:1 ap.310 0008 0002 000
44:1 ap.415 00013 0002 000
44:2 ap.11 049 000723 833325 167
44:2 ap.289 00054 00035 000
44:2 ap.324 00019 0005 000
44:2 ap.438 00032 0006 000
44:2 ap.645 00026 28918 7112008
44:2 ap.942 00028 50413 4962007
44:3 ap.110 00010 0002007
44:7 ap.11 0001 00002007
44:7 ap.319 00019 00002007
45:1 ap.14 0004 0002007
Belopp angivna i tkr


Villkor

1. Jordbruksverket bemyndigas att under år 2005, i fråga om ramanslaget 42:3 Djurhälsovård anslagsposten 3, fatta beslut som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 2 000 000 kronor under år 2006.

2. Jordbruksverket bemyndigas att under år 2005, i fråga om ramanslaget 42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar anslagsposterna 1 och 4, fatta beslut som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 3 500 000 kronor under år 2006.

3. Jordbruksverket bemyndigas att under år 2005, i fråga om ramanslaget 43:5 Arealersättning och djurbidrag m.m., anslagsposterna 1 och 2 godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 6 086 200 000 kronor under år 2006 och 13 800 000 kronor under år 2007.

4. Jordbruksverket bemyndigas att under år 2005, i fråga om ramanslaget 43:6 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter, anslagsposten 4 godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 2 000 000 kronor under år 2006.

5. Jordbruksverket bemyndigas att under år 2005, i fråga om ramanslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, fatta beslut om stöd som inklusive tidigare åtaganden medför utgifter om högst 808 052 000 kronor under år 2006, 182 090 000 kronor år 2007, 62 708 000 kronor år 2008, 35 650 000 kronor år 2009 och 61 500 000 kronor därefter.

6. Jordbruksverket bemyndigas att under år 2005, i fråga om ramanslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, fatta beslut om stöd som inklusive tidigare åtaganden medför utgifter om högst 828 833 000 kronor under år 2006, 196 261 000 kronor år 2007, 72 579 000 kronor år 2008, 40 474 000 kronor år 2009 och 61 853 000 kronor därefter.

7. Länsstyrelsen i Jämtlands län bemyndigas att under år 2005, i fråga om ramanslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, fatta beslut om stöd som inklusive tidigare åtaganden medför utgifter om högst 26 289 000 kronor under år 2006, 16 000 000 kronor år 2007 och 2 711 000 kronor år 2008.

8. Länsstyrelsen i Norrbottens län bemyndigas att under år 2005, i fråga om ramanslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, fatta beslut om stöd som inklusive tidigare åtaganden medför utgifter om högst 28 504 000 kronor under år 2006 och 13 496 000 kronor under år 2007.

9. Jordbruksverket bemyndigas att under år 2005, i fråga om ramanslaget 44:3 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, fatta beslut om stöd som medför utgifter om högst 10 000 000 kronor under år 2006.

10. Jordbruksverket bemyndigas att under år 2005, i fråga om ramanslaget 44:7 Ekologisk produktion, fatta beslut om stöd som medför utgifter om högst 20 000 000 kronor under år 2006.

11. Jordbruksverket bemyndigas att under år 2005, i fråga om ramanslaget 45:1 Främjande av rennäringen m.m., fatta beslut om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter om högst 4 000 000 kronor under år 2006.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)114 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)230 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)6 000 000
- varav EUVERK 6 000 000
Belopp angivna i tkr


Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.


Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Av räntekontokrediten får högst 160 000 000 kronor tillfälligt användas till de kostnader som uppstår i samband med preliminär ersättning till jordbrukare som drabbas av kostnader till följd av det utbrott under 2003 av salmonella som spårats till Lantmännens anläggning i Norrköping. Det underskott som uppstår på räntekontot skall täckas genom medel som inflyter från Lantmännen.


Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

I den mån räntekontokredit för EG-verksamhet överskrids skall Jordbruksverket omgående redovisa det till regeringen.
2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 4 Datum: 2004-12-22
Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 400 643 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Bidrag till distriktsveterinärorganisationen 42:2 ap.1 och anslaget Statens jordbruksverk 43:1 ap.1.
Beslutsnr: 3 Datum: 2005-06-30
Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 9 600 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-07-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Statens jordbruksverk 43:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Djurregister9 6192 04722 50025 916-3 4168 250
Djur12 329-5 06415 93416 219-2856 980
Växt3 52122020 67923 684-3 005736
DVO004 0004 00000
Summa25 469-2 79763 11369 819-6 70615 966
Uppdragsverksamhet
Vatten-1 0898913 00012 800200-800
Djur008 8708 87000
DVO8 4864 700420 000420 000013 186
Summa7 3974 789441 870441 67020012 386
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppbörd
Sanktionsavgifter2714005 00005 0005 000
Sockeravgifter147300130 0000130 000130 000
- Kreditering av förverkade säkerheter mm - Återbetalda omställningsstöd - Investeringsstöd28119005 00005 0005 000
Summa
00140 0000140 000140 000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig verksamhet

Djurregister

Resultatområde Djurregister omfattar registren för nöt, gris, höns, får och get.

Djur

Resultatområde Djur innefattar foderkontroll, införsel av djur, avgifter för djurmärken enligt förordningen (1998:134) om provtagning på djur m.m., avgifter enligt förordningen (1994:901) om genetiskt modifierade organismer, äggmärkning, exportpass, avgifter för animaliska biprodukter, BSE-tester i normalslakten, pass för sällskapsdjur samt den del av gränskontroll och övriga officiella uppdrag t.ex. karantänsuppdrag som ej utförs av distriktveterinärsorganisationen (DVO).

Växt

Resultatområde Växt innefattar växtinspektionen, kvalitetsinspektion av frukt och grönsaker, avgifter enligt förordningen (1994:901) om genetiskt modifierade organismer samt PET hanteringstillstånd enligt förordningen (1991:338) om vissa dryckesförpackningar. Även verksamheter med dispenser för djurtäthet och myndighetsuppdrag är inräknat.

DVO

Resultatområde DVO innefattar mjölkdirektiv och den del av gränskontroll och officiella uppdrag som utförs av distriktveterinärer.

Uppdragsverksamhet

Vatten

Uppdragsverksamheten utgörs av vattenhushållning. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Djur

Uppdrag inom resultatområde Djur utgörs av köttklassificering samt av verksamhet (transportör- och hundregistren) som Jordbruksverket administrerar åt Djurskyddsmyndigheten. Myndighetsuppdrag är inräknat.

DVO

Uppdragsverksamheten utgörs av distriktsveterinärverksamhet. Anslaget 42:2 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen är inräknat.

Övrigt

Avgifternas storlek bestäms av Jordbruksverket, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgiftsinkomsterna får disponeras av Jordbruksverket. Jordbruksverket får även disponera de avgifter man med stöd av annan författning får ta ut.

Ackumulerat resultat t.o.m. år 2003 för verksamheter som övergått till Djurskyddsmyndigheten redovisas i Jordbruksverkets räkenskaper och får disponeras av Jordbruksverket inom respektive resultatområde. Verksamheterna är ban- och tävlingsveterinärer inom resultatområde DVO, avgifter för registrering av hundar enligt lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar, avgifter enligt djurskyddsförordningen (1988:539) samt djurtransportörregister som redovisas under resultatområde Djur.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

- Investeringar i anläggningstillgångar som sker under anslagen 44:5 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. och 45:1 Främjande av rennäringen m.m. skall inte finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall i stället finansieras från respektive anslag.

- För distriktveterinärorganisationen medges Jordbruksverket undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter skall finansieras med anslaget 42:2 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen. Vidare medges Jordbruksverket undantag från 5, 16 och 18 §§ anslagsförordningen (1996:1189) i de delar som rör anslagsavräkningen.

- För växtinspektionen medges Jordbruksverket undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter skall finansieras med anslaget 43:4 Bekämpande av växtsjukdomar. Vidare medges Jordbruksverket undantag från 5, 16 och 18 §§ anslagsförordningen (1996:1189) i de delar som rör anslagsavräkningen.På regeringens vägnar

Ann-Christin Nykvist
Richard Halltell
Kopia till

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Samtliga länsstyrelser
Jo-LB
Jo-LD
Jo-NS
Jo-LB, Richard Halltell