Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 34

2005-12-15
N2005/9810/TP
N2005/9907/BS (delvis)
Affärsverket Statens järnvägar
Box 1153
111 81 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Affärsverket Statens järnvägar
Riksdagen har beslutat om Affärsverket Statens järnvägars verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 22, bet. 2005/06:TU1, rskr. 2005/06:81).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Affärsverket Statens järnvägar och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Transportpolitik Järnvägar Förvaltning av järnvägsfordon som används i statligt upphandlad trafik
Avveckling av verksamhet
Förvaltning av leasing- och leaseholdåtaganden

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.1.1

Verksamhetsområde Järnvägar

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där järnvägstransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker trafik, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom systemet för spårbunden trafik. Den spårbundna trafikens utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador. En god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser skall främjas. Järnvägstransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. En positiv regional utveckling, där järnvägstransportsystemet bidrar till att utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas och motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt järnvägstransportsystem som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Förvaltning av järnvägsfordon som används i statligt upphandlad trafik

Mål

Statens järnvägar skall på ett affärsmässigt och effektivt sätt förvalta och till Rikstrafikens operatörer av järnvägstrafik hyra ut järnvägsfordon.

Återrapportering

Statens järnvägar skall redovisa hur stor andel av fordonen som är uthyrda och resultatet av verksamheten.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Avveckling av verksamhet

Mål

Statens järnvägar skall avveckla den verksamhet (personal, arkiv m.m.) som före utgången av 2000 ingick i Statens järnvägars verksamhet och som inte fördes över till:

- aktiebolag vid årsskiftet 2000/2001, eller

- myndigheter eller aktiebolag vid ett senare tillfälle.

Verksamhet som Statens järnvägar skall bedriva enligt beslut av regeringen skall inte avvecklas.

Återrapportering

Statens järnvägar skall redovisa resultatet av verksamheten med att avveckla åtaganden.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Förvaltning av leasing- och leaseholdåtaganden

Mål

Statens järnvägar skall förvalta leasing- och leaseholdavtal kostnadseffektivt och med en låg riskexponering. Statens järnvägar skall inte ingå några nya åtaganden annat än vad som är nödvändigt för förvaltningen av existerande leasing- och leaseholdåtaganden. Verksamheten skall inriktas mot en avveckling av dessa åtaganden på ett affärsmässigt och effektivt sätt under beaktande av gällande reglering på respektive område.

Återrapportering

Statens järnvägar skall redogöra för hanteringen av befintliga leasingavtal. Redovisningen skall bestå av följande: Beskrivning av objekt, kontraktsdatum, återstående löptid och kontraktssumma, möjliga brytpunkter och kostnad för att avsluta kontrakt vid dessa, en sammanställning över samtliga kostnader och intäkter som under året hänförts till leasingavtalen och en redovisning av de intäkter och kostnader som erhållits i enlighet med de underuthyrningsavtal som tecknats. I den mån Statens järnvägars kostnader inte överensstämmer med intäkterna från underuthyrningen skall skälen för detta anges.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Statens järnvägar skall för anslagssparandet lämna prognoser i informationssystemet Hermes för utvecklingen för åren 2006 och 2007-08. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Redovisningen skall ske senast:

- den 19 januari 2006,

- den 8 mars 2006,

- den 2 maj 2006,

- den 21 augusti 2006, och

- den 2 november 2006.

2. Statens järnvägar får företräda staten i de miljöansvarsfrågor som regleras i Ramavtal om bolagisering av Statens järnvägar. Statens järnvägar får besluta om genomförande av utrednings- och kartläggningstjänster inom den ekonomiska ram som anges i Ramavtal om bolagisering av Statens järnvägar.

3

Organisationsstyrning

Regeringskansliet (Näringsdepartementet) skall informeras då ändringar sker i Statens järnvägars finanspolicy av den 31 mars 2005, vilken utgår från principen om minsta möjliga kreditrisk.

FINANSIERING

5

Anslag

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Budgetåret 2003

36:5 Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Affärsverket Statens järnvägar 0
ap.1 Kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (ram) 0
Disponeras av regeringen 0
ap.3 Till regeringens disposition (ram) 0

Villkor för anslag 36:5

ap.1 Kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.

Statens järnvägar skall hos regeringen begära att få använda ap.1 för att att åtgärda historiska miljöföroreningar på Statens järnvägars tidigare fastigheter i de fall annan ansvarig saknas.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
36:5 (2003) Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.
ap.1 (2003) 0 Allt 0
ap.3 (2003) 0 Allt 0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) 2 700 000
- varav AFF 2 700 000
Belopp angivna i tkr
Villkor

- varav AFF

1. Statens järnvägar får ikläda sig långfristiga skulder, inbegripet Statens järnvägars finansiella leasing- och leaseholdåtaganden, övriga nuvarande lån och lån i Riksgäldskontoret om 2 700 000 000 kronor (AFF enligt Riksgäldskontorets interna koder), inom en total låneram av 12 000 000 000 kronor.

2. Staten ansvarar för nuvärdet av Statens järnvägars framtida betalningar för leasing- och leaseholdåtaganden (4 § lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning) till ett belopp om högst 12 000 000 000 kronor. Affärsverket skall för den del av detta åtagande som avser lånesumman till SJ AB och Green Cargo AB avseende rullande materiel betala en avgift som fastställs av Riksgäldskontoret. Samtliga merkostnader avseende de avgifter som avser rullande materiel, som belastar Statens järnvägar, skall ersättas av SJ AB och Green Cargo AB i enlighet med fördelningen i underuthyrningen av rullande materiel.

3. Statens järnvägar skall särskilja och fondera avsättningar som erhålls för att täcka framtida lösenkostnader för färjeleasing.

4. Statens järnvägars likvida medel skall placeras enligt gällande finanspolicy som utgår från principen om minsta möjliga kreditrisk.

5. Statens järnvägar får teckna underuthyrningsavtal avseende leasingkontrakt med SJ AB, Green Cargo AB, Scandlines AB och underuthyrningsavtal med av Rikstrafiken upphandlade operatörer samt i samråd med Rikstrafiken även med andra operatörer avseende den för upphandlad trafik överförda materielen.

6. Statens järnvägar skall förvalta de med SJ AB och Green Cargo AB tecknade underuthyrningsavtalen avseende leasing- och leaseholdkontrakt. Beträffande de kontrakt för vilka bolagen inte har förtidsbetalt leasingavgifterna skall Statens järnvägar mot bolagen spegla den finansiering som vid var tid erhålls av extern leasegivare på sådant sätt att Statens järnvägars kreditrisk minimeras och full ersättning erhålls för affärsverkets kostnader. För att minska kreditrisken får Statens järnvägar acceptera inlåning från bolagen om den har sin grund i nuvarande leasing- och leaseholdavtal. Detta skall ske på samma villkor som Statens järnvägar kan placera medlen hos den berörda externa finansiären. Bolagens rätt till ovannämnda inlånade medel i Statens järnvägar kan i inlåningsavtalen begränsas av Statens järnvägar för att minska Statens järnvägars risk i de leasing- och leaseholdavtal som ligger till grund för inlåningsavtalen.

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Administration av Leasing- och Leaseholdåtaganden 0 0 3 500 3 500 0 0
Uppdragsverksamhet
Förvaltning av järnvägsfordon 22 35 244 220 24 81
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av Leasing- och Leaseholdåtaganden

Affärsverket Statens järnvägar har rätt att ta ut en ersättning i form av en avgift enligt principen om full kostnadstäckning för administration av leasing- och leaseholdåtaganden. Ersättningen ska årligen specificeras och redovisas till de företag som är berörda. Den ersättning som Statens järnvägar har rätt till skall, enligt ovan, stå i relation till omfattningen av förvaltningen. Ersättningsnivån skall således justeras då omfattningen av den aktuella förvaltningen ändras.

Statens järnvägar skall, innan fastställande av nivån på ersättningen för administrationskostnaderna, enligt förfarande efter 7§ Avgiftsförordningen (1992:191) samråda med Ekonomistyrningsverket. Ekonomistyrningsverket ska i sitt arbete ge berörda företag möjlighet att yttra sig över aktuella kostnader i samband med administrationen av leasing- och leaseholdåtagandena.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Statens järnvägars ekonomiska mål är:

- Förvaltningen av Statens järnvägars leasing- och leaseholdåtaganden skall visa ett nollresultat.

- Den verksamhet som tillhandahåller järnvägsfordon för den av staten upphandlade trafiken skall över en konjunkturcykel visa en räntabilitet på sysselsatt kapital som motsvarar räntan på femåriga statsobligationer plus en procent.

 

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Statens järnvägar får under år 2006 besluta och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2005/06:1, utg.omr. 22, avsnitt 5.8.4 bet. 2005/06:TU1, rskr. 2005/06:81).

På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Markus Nilsson
Kopia till
Riksdagen, TU
Riksdagen, NU
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet, Ba
Kulturdepartementet
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Banverket
AB Swedcarrier