Näringsdepartementet
RegeringsbeslutI 1

2005-11-17Bolagsverket
Badhusprken
85181 SUNDSVALLN2005/8989/NL


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Bolagsverket
Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:117).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Bolagsverket och nedan angivet anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikRegler, tillstånd och tillsynBolag
Finansiering av likvidatorer
Företagsinteckningar1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.


Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.


Verksamhetsgren Bolag

Mål

Bolagsverket skall tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registrering av företag samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service.

För de olika delarna av verksamhetsgrenen Bolag gäller följande delmål.

Registrering:

 • I ett ärende som är färdigt för registrering, antingen genom att det kom in till Bolagsverket i ett sådant skick eller genom att det senare har kompletterats, skall registrering ske senast inom sju arbetsdagar efter det att ärendet blev färdigt för registrering.

 • I ett ärende som först måste kompletteras innan registrering kan ske, skall beslut om sådan komplettering fattas senast inom sju arbetsdagar efter det att ärendet kom in till Bolagsverket.

Telefonförfrågningar:

 • Vid förfrågningar till kundservice skall en kontakt med handläggare ha erhållits inom 30 sekunder i 80 % av alla fall.

Beställningar till kundservice:

 • Av inkomna beställningar skall expediering ha skett senast påföljande arbetsdag i 95 % av alla fall.

Uppdrag, information och försäljning:

 • Bolagsverkets produktion skall svara mot kundernas efterfrågan.


Återrapportering

Bolagsverket skall varje kvartal till Näringsdepartementet redovisa väntetiden för nyregistrering och ändringsregistrering av aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor. Första redovisning skall ske den 31 januari 2005.Verksamhetsgren Finansiering av likvidatorer

Mål

Bolagsverket skall tillgodose kundernas efterfrågan avseende likvidatorer.


Återrapportering

Bolagsverket skall varje kvartal till Näringsdepartementet redovisa väntetiden för ärenden rörande finansiering av likvidationer. Vidare skall verket redovisa den under kvartalet upplupna belastningen på anslaget för finansiering av likvidatorer. Första redovisning skall ske den 31 januari 2005.Verksamhetsgren Företagsinteckningar

Mål

I 95 % av inkomna ärenden avseende företagsinteckningar skall beslut ha fattats på den arbetsdag som följer närmast efter den inskrivningsdag ärendet kom in.


Återrapportering

Bolagsverket skall varje kvartal till Näringsdepartementet redovisa väntetiden för ärenden rörande företagsinteckningar. Första redovisning skall ske den 31 januari 2005.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Mål

Bolagsverket skall verka för att förbättra sin service till medborgare och företag och för att få ett ökat medborgarinflytande. I detta ingår att verket skall:

 • utforma och offentliggöra ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service,

 • föra en dialog med externa användare om hur verksamheten kan utvecklas för att bättre motsvara användarnas krav, samt att

 • införa rutiner för att systematiskt ta emot, beakta och analysera synpunkter från medborgare och företag.


Återrapportering

Bolagsverket skall årligen redovisa sitt arbete med serviceförbättringar och medborgarinflytande. I redovisningen skall göras en bedömning av hur användarna involveras i myndighetens verksamhetsutveckling, vilka effekter deras krav på bättre service fått samt deras förtroende för myndigheten.

Vidare skall följande rapportering ske årligen och avse de senaste två budgetåren:

 • måluppfyllelsen för respektive verksamhetsgren,

 • vilka åtgärder som vidtagits för att hantera de ärenden som inte handlagts inom angivna tidsfrister,

 • volymutveckling och balanser för varje verksamhetsgren och eventuell ärendegrupp,

 • redogörelse för intäkter och kostnader per verksamhetsgren samt arbets- och kostnadsproduktivitet per ärendegrupp (slutprestationer), samt

 • en bedömning av kvaliteten per verksamhetsgren.

Verket skall i rapporten kommentera förändringar mellan åren liksom det senaste årets eventuella avvikelser från budget.
1.3Organisationsstyrning

Mål informationsteknologi och effektiv hantering

Bolagsverket skall arbeta för att den kompetens som verket har och den information som finns i verkets olika register kan komma samhället tillgodo på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. I arbetet skall informationsteknologins möjligheter att förmedla information utnyttjas.

Verket skall arbeta med att förbättra rutiner som medger effektivare hantering av ärenden som rör företagsetablering och förutsättningar för drift av näringsverksamhet i Sverige. Verket skall i det sammanhanget särskilt beakta behoven hos små och medelstora företag. Vidare skall information och blankettmaterial så långt det är möjligt tillhandahållas på engelska.

Återrapportering

Bolagsverkets investeringar i IT-stöd och resultatet av dem skall redovisas och kommenteras. En redogörelse skall årligen lämnas för:

 • vilka av myndighetens tjänster som tillhandahålls elektroniskt,

 • vilka effektiviseringar de elektroniska tjänsterna ger upphov till, samt

 • hur verket säkerställer att de elektroniska tjänsterna inte utestänger grupper av medborgare.

Mål personalförsörjning

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

 • i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

 • vilka åtgärder som har vidtagits, och

 • vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.
  Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
Redovisning av räntekontokredit

Bolagsverket skall varje kvartal till Näringsdepartementet inkomma med en redovisning av utnyttjad räntekontokredit i Riksgäldskontoret och hur utnyttjandet av denna planeras ske under 2005. Första redovisning skall lämnas den 31 januari 2005.


Effektivitets- och produktivitetsplan

Verket skall senast den 31 januari 2005 redovisa en plan för att höja effektiviteten och produktiviteten i verksamheten. Planeringen skall omfatta åtgärder som kan minska handläggningstiderna totalt sett över de kommande tre verksamhetsåren och som underlättar för företagen att redan från början kunna lämna korrekta ansökningar, som inte behöver kompletteras i efterhand. I planen skall också en redovisning lämnas av hur myndigheten planerar att minska räntekontokrediten på längre sikt. Uppföljning av planen skall ske den 31 augusti 2005 samt den 31 januari 2006.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:9Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer (Ramanslag)
Disponeras av Bolagsverket7 952 tkr
38:9 ap.1Finansiering av likvidatorer (Ram)7 952 tkr

Disponeras av regeringen48 tkr
38:9 ap.3Finansiering av likvidatorer - Regeringens disposition- utgiftsbegränsning (Ram)48 tkr


Villkor
38:9 ap.1 Finansiering av likvidatorer

Anslaget får användas för utgifter i samband med finansiering av likvidatorer. Bolagsverket skall ge ersättning till de likvidatorer som verket utsett i tvångslikvidationer och till de likvidatorer som utsetts i frivilliga likvidationer där verket förordnat annan likvidator än den som företaget föreslagit. Ersättning skall endast utgå under förutsättning att likvidatorn inte kan få ersättning för likvidationskostnaderna på annat sätt.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:9 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:9 ap.1400Allt0
38:9 ap.30Allt482.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
38:9 ap.2Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)265 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
VG Bolag samt VG Företagsinteckningar-261 13519 000272 500270 4002 100-240 035
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket. Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal.

Förseningsavgifter som härrör från aktiebolag vilka inte lämnat in sin årsredovisning i tid får användas av myndigheten dels för att finansiera utgifter för administrationen av dessa avgifter, dels för att finansiera utgifter för den informationsverksamhet myndigheten bedriver för att uppmärksamma aktiebolagen på reglerna för inlämnande av årsredovisningar. Uppkommet överskott redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2529: Avgifter vid Patent- och registreringsverket och Bolagsverket. Uppkommet överskott inklusive ränta skall senast 15 dagar efter varje månadsskifte betalas in till statsverkets checkräkning. Med uppkommet överskott avses faktiskt influtna medel med avdrag för uppkomna utgifter. Intäkterna av förseningsavgifterna budgeteras till drygt 72 miljoner kronor och överskottet till drygt 61 miljoner kronor.

Influtna medel som rör stämpelskatt avseende företagsinteckningar skall betalas in till statsverkets checkräkning månadsvis inklusive ränta, senast 15 dagar efter månadsskifte. Skatteinkomsterna redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 1341: Stämpelskatt. Budgeten för stämpelskatt uppgår till 230 miljoner kronor.

Beträffande avgifter i verksamheten som grundas på beslut av internationell organisation, skall samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

Avgifterna skall framgå tydligt i en särskild avgiftslista som skall finnas lätt tillgänglig.

Kommentar till tabell angående beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet

Över/underskott tom 2003: Bolagsverket bildades den 1 juli 2004 efter delningen av Patent- och registreringsverket och det ackumulerade underskottet avser resultatet vid delningstidpunkten. Underskottet är framför allt hänförbart till IT-projektet Bolit.

Över/underskott 2004: Avser förväntat resultat under det andra halvåret 2004.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Louise Thorfinn
Kopia till

Näringsutskottet, Riksdagen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Finansdepartementet/PP
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Patent- och registreringsverket