Näringsdepartementet
RegeringsbeslutI 4

2005-11-17Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 STOCKHOLMN2005/9177/NL


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Patent- och registreringsverket
Riksdagen har beslutat om Patent- och registreringsverkets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:117).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Patent- och registreringsverket (PRV)och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikRegler, tillstånd och tillsynPatent
Varumärken m.fl.
Uppdrag, information och försäljning - patent, varumärken, mönster1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.


Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.


Verksamhetsgren Patent

Mål

I alla PCT-ärenden skall gällande frister hållas.

I 95 % av alla nationella patentansökningar skall ett första tekniskt utlåtande vara expedierat inom sex månader.

I 95 % av alla nationella ansökningar skall ett slutligt beslut föreligga inom 36 månader och i 90% av alla ansökningar skall ett slutgiltigt beslut föreligga inom 24 månader.Verksamhetsgren Varumärken m.fl.

Mål

Varumärken

I 95 % av alla nationella ansökningar skall den materiella granskningen vara genomförd och ett eventuellt materiellt föreläggande vara expedierat inom 60 arbetsdagar.

Inkomna svaromål skall vara behandlade inom 20 arbetsdagar i 75 % av alla fall och inom 40 dagar i 95 % av alla fall.

Ett slutligt beslut skall föreligga inom tio månader i 75 % av alla ansökningar och inom 18 månader i 95 % av alla ansökningar.

I 95 % av alla fall skall en anmäld registerändring vara införd i varumärkesregistret inom 20 arbetsdagar.

I alla internationella ansökningar skall gällande frister hållas.

Mönster

I 95 % av alla ansökningar skall granskningen vara genomförd och ett eventuellt föreläggande vara expedierat inom 60 arbetsdagar.

Ett inkommet svaromål skall vara behandlat inom 20 arbetsdagar i 75 % av alla fall och inom 40 dagar i 95 % av alla fall.

Ett slutligt beslut skall föreligga inom elva månader i 75 % av alla ansökningar och inom 18 månader i 95 % av alla ansökningar.

I 95 % av alla fall skall en anmäld registerändring vara införd i mönsterregistret inom tio arbetsdagar.

Namn

Ett slutligt beslut skall föreligga inom tre månader i 75 % av alla ansökningar och inom fem månader i 95 % av alla ansökningar.

Periodisk skrift

Ett slutligt beslut skall föreligga inom tio arbetsdagar i 95 % av alla fullständiga ansökningar. I 90 % av samtliga ansökningar skall ett slutligt beslut föreligga inom 40 arbetsdagar.Verksamhetsgren Uppdrag, information och försäljning - patent, varumärken, mönster

Mål

PRV skall hålla en produktion som svarar mot kundernas efterfrågan.

Återrapportering

För varje verksamhetsgren skall anges om och hur man uppnått de uppställda målen.

Redovisningen skall innehålla en redovisning av intäkter och kostnader, arbets- och kostnadsproduktivitet samt en bedömning av kvalitén per verksamhetsgren. Volymutveckling samt balanser skall dessutom anges för varje verksamhetsgren. I samtliga fall skall redovisningen avse de senaste två åren och det senaste årets avvikelse från budget skall kommenteras.

PRV skall redovisa de åtgärder som vidtagits för att hantera de ärenden som ej kunnat beslutas inom de tidsfrister som anges under respektive verksamhets mål.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Mål

PRV skall tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registrering av industriella rättigheter samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service i immaterialrättsliga frågor.

PRV skall verka för att den kompetens som verket besitter och den information som finns i verkets olika register kommer samhället tillgodo på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

PRV skall verka för en bättre service för medborgare och företag och ett ökat medborgarinflytande. I detta ingår att myndigheten skall:

- utforma och offentliggöra ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service,

- föra en dialog med dess användare om hur myndighetens verksamhet kan utvecklas,

- införa rutiner för att systematiskt ta emot, beakta och analysera synpunkter från medborgare och företag.


Återrapportering

PRV skall redovisa hur man arbetar med serviceförbättringar och medborgarinflytande. Myndigheten skall redovisa:

- hur användarna av myndighetens tjänster involveras i myndighetens

verksamhetsutveckling,

- en bedömning av arbetets effekter med avseende på nöjdhet bland

användarna, intern rationalisering och verksamhetsutveckling samt

användarnas förtroende för myndigheten.

PRV skall vidare lämna en redogörelse för

- vilka av myndighetens tjänster som tillhandahålls på engelska,

- vilka av myndighetens tjänster som tillhandahålls elektroniskt,

- vilka effektiviseringar de elektroniska tjänsterna ger upphov till samt

- hur man säkerställer att de elektroniska tjänsterna inte utestänger grupper av medborgare.
1.3Organisationsstyrning

PRV:s beslut i olika ärenden och den information som finns i PRV:s register är av stort allmänt intresse. PRV skall därför utnyttja informationsteknologins möjligheter till att aktivt förmedla denna information till näringsliv och allmänhet.

PRV skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

PRV skall redovisa och kommentera de åtgärder som vidtagits för att informera näringslivet om de immaterialrättsliga systemens möjligheter.

PRV:s investeringar i IT-stöd och resultatet av dem skall redovisas och kommenteras.

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

PRV skall till regeringen (Näringsdepartementet) den 30 april, 31 juli och den 31 oktober 2005 samt den 31 januari 2006 redovisa de handläggningstider myndigheten har för registrering av varumärken. Redovisningen skall ske i enlighet med de mål som angivits för ärendegruppen.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag


2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag


2.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)33 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)30 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
VG Patent72 99429 000261 000265 000-4 00097 994
VG Varumärken5 462-1 50057 50061 300-3 800162
Mönster-6 909-1 9005 8007 400-1 600-10 409
Namn-2 003-4008 9009 800-900-3 303
Periodisk skrift-1 9881002 1002 800-700-2 588
VG Uppdrag, information och försäljning-4 0592 50035 00035 0000-1 559
Summa63 49727 800370 300381 300-11 00080 297
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

- Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Inkomsterna disponeras av Patent- och registreringsverket. Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal.

- Varje månad skall en tolftedel av beloppet 16 467 000 kronor inbetalas till statsbudgetens inkomsttitel 2529:Avgifter vid Patent- och registreringsverket. Detta motsvarar anslaget för Patentbesvärsrätten.

- Beträffande avgifter i verksamheten, som grundas på beslut av internationell organisation, skall samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

- Avgifterna skall framgå tydligt i en särskild avgiftslista, som skall finnas lätt tillgänglig.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Lena Stridsberg
Kopia till

Näringsutskottet, Riksdagen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket