Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
14

2005-12-15
Fö2005/228/EPS (Delvis)
Fö2005/645/MIL (Slutligt)
Fö2005/695/MIL (Slutligt) m.fl.
Se bilaga 1
Totalförsvarets pliktverk
Karolinen
651 80 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Totalförsvarets pliktverk
3 bilagor
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets pliktverks verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 06, bet. 2005/06:FöU1, rskr. 2005/06:82).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Totalförsvarets pliktverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Totalförsvar Det militära försvaret Totalförsvarspliktig personal inom det militära försvaret
Det civila försvaret Totalförsvarspliktig personal inom det civila försvaret

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet Totalförsvar är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.1.1

Verksamhetsområde Det militära försvaret

1.1.1.1

Verksamhetsgren Totalförsvarspliktig personal inom det militära försvaret

1 Inskrivning och påbörjad utbildning

Totalförsvarets pliktverk skall tillse att totalförsvarspliktiga skrivs in till grundutbildning. Minst 90 procent av de inskrivna under kalenderåret skall skrivas in till en grundutbildning som påbörjas senast tolv månader efter den inskrivnes avslutade gymnasieutbildning. Detta skall ske så att antalet inryckta i förhållande till respektive utbildande förbands inryckandebehov inte avviker med mer än fem procent.

Återrapportering

Resultatet av mönstringen och inskrivningen skall redovisas. Dessutom skall anges i vilken grad målet har uppnåtts. Orsaker till avvikelser skall förklaras.

2 Information inför mönstring och inskrivning

Totalförsvarets pliktverk skall ge de totalförsvarspliktiga information inför mönstringen och inskrivningen i syfte att väcka intresse för det svenska totalförsvaret och för att de totalförsvarspliktiga skall bli medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa en analys av den genomförda informationsverksamheten och eventuella förslag till förbättringar.

3 Jämställdhet och mångfald inom totalförsvaret

Totalförsvarets pliktverk skall, i samråd med Försvarsmakten och andra utbildningsanordnare, vidta åtgärder så att totalförsvaret speglar samhällets mångfald. Detta skall ske genom att aktivt verka för att bl.a. fler kvinnor söker och fullgör värnpliktsutbildning, och genom att verka för en ökad andel med utländsk bakgrund som genomför grundutbildning. Myndigheten skall därutöver motverka olika typer av indirekt diskriminering, bl.a. vad avser kön, etniskt ursprung och sexuell läggning.

Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa indikatorer på uppnådda effekter av arbetet med jämställdhet och mångfald inom myndighetens verksamhetsområde. Redovisningen skall ske i samråd med Försvarsmakten och andra utbildningsanordnare. Antalet kvinnor som genomgår antagningsprövning och resultatet därav skall redovisas. Därutöver skall eventuella avvikelser och skälen till dessa redovisas.

4 Handläggningstid

Handläggningstiden för ärenden som inte kräver remissförfarande hos andra instanser och eller myndigheter skall vara högst 30 dagar, om inte den enskilde som ärendet rör begär anstånd eller på annat sätt fördröjer ärendets avgörande.

Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa antalet ärenden och utfallet av dessa samt antalet ärenden som krävt remissförfarande. Därutöver skall eventuella avvikelser från målet och skälen till dessa redovisas.

1.1.2

Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Totalförsvarspliktig personal inom det civila försvaret

5 Inskrivning och påbörjad utbildning

Totalförsvarets pliktverk skall tillse att totalförsvarspliktiga skrivs in till grundutbildning. Detta skall ske så att antalet inryckta i förhållande till de bemanningsansvarigas inryckandebehov inte avviker med mer än fem procent. Minst 90 procent av de inskrivna under kalenderåret skall skrivas in till en grundutbildning som påbörjas senast 12 månader efter den inskrivnes avslutade gymnasieutbildning.

Återrapportering

Resultatet av mönstringen och inskrivningen skall redovisas. Dessutom skall anges i vilken grad målet har upnåtts. Orsaker till avvikelser skall förklaras.

6 Information inför mönstring och inskrivning

Totalförsvarets pliktverk skall ge de totalförsvarspliktiga information inför mönstringen och inskrivningen i syfte att väcka intresse för det svenska totalförsvaret och för att de totalförsvarspliktiga skall bli medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa en analys av den genomförda informationsverksamheten och eventuella förslag till förbättringar.

7 Jämställdhet och mångfald inom totalförsvaret

Totalförsvarets pliktverk skall, i samråd med Krisberedskapsmyndigheten och andra utbildningsanordnare, vidta åtgärder så att totalförsvaret speglar samhällets mångfald. Detta skall ske genom att aktivt verka för att bl.a. fler kvinnor söker och fullgör civilpliktsutbildning, och genom att verka för en ökad andel med utländsk bakgrund som genomför grundutbildning. Myndigheten skall därutöver motverka olika typer av indirekt diskriminering, bl.a. vad avser kön, etniskt ursprung och sexuell läggning.

Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa indikatorer på uppnådda effekter av arbetet med jämställdhet och mångfald inom myndighetens verksamhetsområde. Redovisningen skall ske i samråd med Krisberedskapsmyndigheten och andra utbildningsanordnare. Antalet kvinnor som genomgår antagningsprövning och resultatet därav skall redovisas. Därutöver skall eventuella avvikelser och skälen till dessa redovisas.

8 Handläggningstid

Handläggningstiden för ärenden som inte kräver remissförfarande hos andra instanser och eller myndigheter skall vara högst 30 dagar, om inte den enskilde som ärendet rör begär anstånd eller på annat sätt fördröjer ärendets avgörande.

Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa antalet ärenden och utfallet av dessa samt antalet ärenden som krävt remissförfarande. Därutöver skall eventuella avvikelser från målet och skälen till dessa redovisas.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

9 Avgiftsfinansierad verksamhet

Den avgiftsfinansierade verksamheten skall redovisas på nivåerna personalredovisning, urval samt övrig uppdragsverksamhet. Intäkter, kostnader och resultat skall redovisas samt vilka de huvudsakliga uppdragsgivarna varit.

10 Prognoser

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser lämnas senast

19 januari,

8 mars,

2 maj,

21 augusti och

2 november.

11 Miljöledning

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa hur myndighetens miljöledningssystem har utvecklats. Miljöledningsarbetet skall redovisas enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005 (M2005/4563/Mh). Därutöver skall myndigheten lämna en bedömning av i vilken utsträckning miljöledningsarbetet bidragit till att uppnå målen i Nordisk Agenda 21 för försvarssektorn (se bilaga 2).

 

12 Medborgarservice

Totalförsvarets pliktverk skall verka för en bättre service för medborgare och uppdragsgivare samt ett ökat medborgarinflytande. I detta ingår att Totalförsvarets pliktverk för 2006 skall:

- fortsätta arbetet med att utforma och offentliggöra ett dokument, ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktigande information om Totalförsvarets pliktverks tjänster och service,

- föra en dialog med dess brukare om hur Totalförsvarets pliktverk kan utvecklas samt

- fortsätta införandet av rutiner för att systematiskt ta emot, analysera och beakta synpunkter från medborgare och andra uppdragsgivare.

Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa:

- hur man arbetar med serviceförbättringar och medborgarinflytande,

- hur arbetet med det s.k. serviceåtagandet fortskrider,

- hur brukarna av Totalförsvarets pliktverks tjänster involveras i verksamhetsutvecklingen samt

- en bedömning av arbetets effekter med avseende på nöjdhet bland brukarna, intern rationalisering och verksamhetsutveckling samt brukarnas upplevelse av delaktighet och förtroende för Totalförsvarets pliktverk. I bedömningen skall om möjligt en jämförelse göras med föregående år.

3

Organisationsstyrning

13 Jämställdhet och mångfald

Inom ramen för sin kompetensförsörjning skall Totalförsvarets pliktverk främja mångfald och jämställdhet, tex genom att verka för en jämn könsfördelning.

Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa det arbete som bedrivs för att motverka olika former av diskriminering. Av redovisningen skall framgå hur Totalförsvarets pliktverk arbetar med frågor som rör diskriminering på grund av kön, etnisk eller religiös tillhörighet eller diskriminering på grund av sexuell läggning. Redovisningen skall innehålla en särskild beskrivning av hur myndigheten omsatt existerande erfarenheter och kunskaper i praktisk handling och hur myndigheten levt upp till sina egna målsättningar avseende jämställdhet och sexuella trakasserier.

14 Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets pliktverk skall genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning.

Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

15 Antalet mönstrade per årsarbetskraft

Antalet mönstrade per årsarbetskraft, jämfört med de tre senaste åren, skall redovisas, analyseras och kommenteras.

16 Åtgärder med anledning av betänkandet En effektiv förvaltning för insatsförsvaret

Totalförsvarets pliktverk skall i verksamhetsplaneringen för 2006 visa återhållsamhet för att inte försvåra ett genomförande av de förslag som framgår av betänkandet En effektiv förvaltning för insatsförsvaret (SOU 2005:96), samt i övrigt upprätthålla beredskap för att ett genomförande av förslagen kan komma att påbörjas.

17 Delårsrapport

Delårsrapporten skall utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning som skall bestå av

- en kort sammanfattning av väsentliga utförda och slutförda prestationer inom verksamheten och

- kommentarer till eventuella avvikelser i förhållande till målen.

 

Tabell för Resultatbudget för 2006 (tkr), se bilaga 3.

4

Uppdrag

18 Informationsprojekt - ungdomar med utländsk bakgrund

Totalförsvarets pliktverk skall under åren 2004-2007 bedriva ett projekt i syfte att genom information bättre förbereda ungdomar med utländsk bakgrund inför mönstring och antagningsprövning samt plikttjänstgöring samt öka kännedomen om totalförsvaret. Resultatet av projektets tredje år skall redovisas.

19 Utvecklade metoder för mönstring och antagningsprövning

Totalförsvarets pliktverk skall, med beaktande av vad som anförs om totalförsvarsplikten m.m. i prop. 2004/05:5 och prop. 2005/06:1, fortsätta arbetet med utvecklade och förenklade metoder för mönstring och antagningsprövning i syfte att minska antalet som behöver infinna sig till mönstring eller antagningsprövning vid regionkontoren. Inriktningen skall vara att utveckla differentierade testmetoder som på ett flexibelt sätt kan anpassas till omvärldens förändrade krav samt de mönstrandes eller antagningsprövandes individuella förutsättningar. Vid utveckling av metoder bör jämställdheten i verksamheten beaktas.

Förslag till förändrade metoder som kan införas under 2006 eller 2007 och planering för det fortsatta arbetet skall, efter samråd med Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten, redovisas i samband med budgetunderlaget för 2007. Redovisningen skall innehålla en bedömning av hur jämställdheten i verksamheten har beaktats vid förenkling eller utveckling av metoder.

20 Fördelning av kostnader per verksamhetsområde

Totalförsvarets pliktverk skall i årsredovisningen för 2006 och i budgetunderlaget för 2007 göra en bedömning av hur myndighetens kostnader fördelar sig per respektive verksamhetsområde.

21 Ogynsamma attityder

Försvarsmakten, Försvarshögskolan och Totalförsvarets pliktverk har tidigare fått i uppdrag att upprätta strategier för att främja jämställdhet, öka mångfalden och för att skapa en miljö där alla individer, oaktat t.ex. kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning, ges samma möjligheter och goda bemötande. (Fö2004/203/MIL och Fö2004/1389/MIL)

Försvarsmakten, Försvarshögskolan och Totalförsvarets pliktverk skall senast den 29 april 2006 redovisa en för myndigheterna gemensam strategi för arbetet. Strategin skall avse åren 2006 och 2007, och kompletteras med diskrimineringsgrunden funktionshinder.

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa genomförandet av utbildning av nyckelpersonal enligt myndighetens egen plan.


22 Ungas intresse för internationella insatser

Totalförsvarets pliktverk skall, i samverkan med Försvarsmakten, verka för att öka intresset bland unga män och kvinnor för att delta i internationella insatser.

23 Andelen totalförsvarspliktiga som fullföljer värnpliktsutbildningen

Totalförsvarets pliktverk skall, i samverkan med Försvarsmakten, vidta åtgärder för att öka andelen totalförsvarspliktiga som fullföljer värnpliktsutbildningen. Åtgärder som syftar till att minska avgångarna bland totalförsvarspliktiga kvinnor skall prioriteras. Myndigheterna skall vidare genom utvärderingar följa upp avgångar bland totalförsvarspliktiga i syfte att vidta lokala förbättringar.

Återrapportering

Resultaten av vidtagna åtgärder skall redovisas könsuppdelat. Eventuella skillnader skall förklaras.

24 Handlingsplan för tillgänglighetsfrämjande insatser

Totalförsvarets pliktverk skall i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning upprätta en handlingsplan för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgänglig för personer med funktionshinder enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

25 Projekt för fler kvinnor som anmäler sig till antagningsprövning mm

Totalförsvarets pliktverk skall under åren 2006-2008 bedriva ett projekt i syfte att öka antalet kvinnor som anmäler sig till antagningsprövning och därefter väljer att fullgöra värn- eller civilplikt. Projektet skall dessutom syfta till att, i samverkan med Försvarsmakten och andra bemanningsansvariga myndigheter, identifiera och utveckla de framgångsfaktorer som ökar kvinnors benägenhet att fullfölja påbörjad grundutbildning med godkända resultat. Resultatet av projektets första år skall redovisas. Därutöver skall en strategi för arbetet redovisas i delårsrapporten.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:5 Totalförsvarets pliktverk (Ramanslag)
Disponeras av Totalförsvarets pliktverk 251 549
ap.1 6:6 (ram) 251 549

Villkor för anslag 6:5

ap.1 6:6

Anslaget 6:5 Totalförsvarets pliktverk disponeras av Totalförsvarets pliktverk för mönstring, antagningsprövning, inskrivning och stöd under grundutbildning samt enskilda ärenden inom området. Vidare finansierar anslaget pliktverkets stöd och service till myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
6:5 Totalförsvarets pliktverk
ap.1 7 546 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
6:5 Totalförsvarets pliktverk
6:5 ap.2 6:5 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/ap År Anslagstyp
6:5 Totalförsvarets pliktverk
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 110 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 31 617
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets pliktverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 20 962
2006-02-25 20 962
2006-03-25 20 962
2006-04-25 20 962
2006-05-25 20 962
2006-06-25 20 962
2006-07-25 20 962
2006-08-25 20 962
2006-09-25 20 962
2006-10-25 20 962
2006-11-25 20 962
2006-12-25 20 967
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets pliktverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:5 ap.1 6:6

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
Personalredovisning 2 411 2 606 27 400 25 500 1 900 6 917
Urvalstjänster 4 169 -3 583 19 000 22 500 -3 500 -2 914
Övrig uppdragsverksamhet 5 181 -646 5 200 5 500 -300 4 235
Projekt för bättre information till ungdomar med utländsk bakgrund -442 -2 230 0 3 500 -3 500 -6 172
Summa 11 319 -3 853 51 600 57 000 -5 400 2 066
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Uppgifter som Totalförsvarets pliktverk genomför under verksamheterna personalredovisning, urvalstjänster och övrig uppdragsverksamhet finansieras med avgifter. Med personalredovisning förstås myndighetens redovisning av den personal som totalförsvaret disponerar i fred och under höjd beredskap. I verksamheten personalredovisning ingår tjänster i anslutning till repetitionsutbildning och redovisning av de bemanningsansvarigas krigsorganisationer.

2. Avgifternas storlek bestäms av Totalförsvarets pliktverk, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av verket.

3. Enligt 23 § kapitalförsörjningsförordningen får Totalförsvarets pliktverk disponera det ackumulerade överskottet från avgiftsbelagd verksamhet. Högst 8 100 000 kronor får användas, under 2004 - 2007, för ett projekt i syfte att bl.a. förbättra informationen till ungdomar med utländsk bakgrund.

På regeringens vägnar
Leni Björklund
Per Bolinder
Kopia till
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet, EPS, CIV, MIL
Socialdepartementet, ST
Finansdepartementet, BA, ESA
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Mk
Näringsdepartementet, JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Styrelsen för psykologiskt försvar
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Civilpliktsrådet
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Svenska reservofficersförbundet
Statstjänstemannaförbundet
Värnpliktsrådet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 14, 2005-12-15

Diarienummerförteckning

Fö2005/228/EPS (Delvis)
Fö2005/645/MIL (Slutligt)
Fö2005/695/MIL (Slutligt)
Fö2005/2971/EPS (Delvis)