Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
34

2005-12-20
Jo2005/2235
Jo2005/2941 (delvis)
Konsumentverket
Rosenlundsgatan 9
118 87 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Konsumentverket
Riksdagen har beslutat om Konsumentverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:123).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Konsumentverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Konsumentverkets verksamhet återfinns inom följande politikområden med tillhörande verksamhetsområden och verksamhetsgrenar.

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Konsumentpolitik Inflytande Konsumentskydd
Hushållning Hushållsekonomi
Säkerhet Produktsäkerhet och marknadskontroll
Miljö Hinder
Märkning
Kunskap Vägledning, information och utbildning
Regional utvecklingspolitik Kommersiell service Stöd till program och processer
Energipolitik Politik för ett uthålligt energisystem Åtgärder inom 2002 års energipolitiska program

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Konsumentpolitik

Mål

Konsumenternas ställning och inflytande på marknaden skall stärkas.
Hushållen skall ha goda möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och andra resurser effektivt. Konsumenternas hälsa och säkerhet skall skyddas. Sådana konsumtions- och produktionsmönster skall utvecklas som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Konsumenterna skall ha tillgång till god vägledning, information och utbildning.

1.1.1

Verksamhetsområde Inflytande

Mål

Konsumenterna har en stark ställning och inflytande på marknaden.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Konsumentskydd

Mål

Konsumenternas rättsliga skydd är starkt.

Återrapportering

 • KO-ingripanden,

 • överenskommelser,

 • utgivna riktlinjer, föreskrifter och allmänna råd,

 • styckkostnad per rättsligt ärende,

 • insatser rörande gränsöverskridande handel och tvistlösning,

 • insatser på det finansiella området,

 • resultat och om möjligt effekter av genomförda insatser.

1.1.2

Verksamhetsområde Hushållning

Mål

Konsumenternas möjligheter att utnyttja sina resurser är goda.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Hushållsekonomi

Mål

Konsumenterna är kostnadsmedvetna och prismärkningen fungerar väl, särskilt vad gäller regelreformerade marknader

Återrapportering

 • Resultat och om möjligt effekter av genomförda insatser.

1.1.3

Verksamhetsområde Säkerhet

Mål

Konsumenternas hälsa och säkerhet är skyddad.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Produktsäkerhet och marknadskontroll

Mål

Produktsäkerhetsarbetet innefattande marknadskontrollen och tjänstesäkerheten är effektivt.

Återrapportering

 • Insatser gällande tjänstesäkerhet,

 • Insatser inom ramen för marknadskontrollarbetet vad avser antalet RAPEX-anmälningar vidtagna på initiativ av Konsumentverket respektive annan myndighet,

 • antalet genomförda marknadskontroller och kostnaden för dessa,

 • insatser som vidtagits på standardiseringsområdet,

 • redovisa insatser rörande barnsäkerhetsarbetet inom konsumentsektorn,

 • resultat och om möjligt effekter av genomförda insatser.

1.1.4

Verksamhetsområde Miljö

Mål

Konsumtions- och produktionsmönster som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling utvecklas.

1.1.4.1

Verksamhetsgren Hinder

Mål

Det är prisvärt och enkelt att agera på ett för miljön positivt sätt.

Återrapportering

 • Insatser för att öka konsumenternas förutsättningar att agera på ett för miljön positivt sätt,

 • insatser inom ramen för överenskommelsen för en hållbar handel med dagligvaror,

 • resultat och om möjligt effekter av genomförda insatser.

1.1.4.2

Verksamhetsgren Märkning

Mål

Miljömärkningen har en stor spridning.

Återrapportering

 • Insatser för att främja konsumtionen av ekologiska livsmedel och miljömärkta varor,

 • resultat och om möjligt effekter av genomförda insatser.

1.1.5

Verksamhetsområde Kunskap

Mål

Konsumenternas tillgång till vägledning, information och utbildning är god.

1.1.5.1

Verksamhetsgren Vägledning, information och utbildning

Mål

Vägledningen, informationen och utbildningen riktad till konsumenter är god.

Återrapportering

 • Insatser för att förebygga förekomsten av obeställd e-postreklam och försåtliga sms-tjänster samt s.k. phising,

 • insatser för att skapa en god vägledning, information och utbildning till konsumenter, särskilt med avseende på unga konsumenter,

 • erfarenheter av det vetenskapliga rådet,

 • resultat och om möjligt effekter av genomförda insatser.

1.2

Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål

Väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.

1.2.1

Verksamhetsområde Kommersiell service

Mål

En god tillgång till kommersiell service för kvinnor och män.

Återrapportering

 • Redovisa insatser och initiativ som vidtagits för utvecklingen av tillgängligheten till kommersiell service i gles- och landsbygdsområden för kvinnor och män samt om möjligt analysera utvecklingen.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Stöd till program och processer

Mål

Konsumentverkets medverkan bidrar till ett stärkt lokalt och regionalt arbete för en god tillgång till kommersiell service för kvinnor och män.

Återrapportering

 • Redovisa vilka insatser och initiativ som vidtagits för att stödja länen i genomförandet och uppföljningen av de lokala utvecklingsprogrammen för kommersiell service.

1.3

Politikområde Energipolitik

Mål

Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.

Energipolitiken skall bidra till ett breddat energi-, miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.

Övriga relevanta mål för energipolitiken framgår av riksdagens beslut i juni 2002 (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).

1.3.1

Verksamhetsområde Politik för ett uthålligt energisystem

Mål

Målet är att energin skall användas så effektivt som möjligt med hänsyn tagen till alla resurstillgångar. Stränga krav skall ställas på säkerhet, och omsorg om hälsa och miljö vid användning och utveckling av all energiteknik.

Målet för satsningen på forskning, utveckling och demonstration av ny energiteknik är

- att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens inom universiteten, högskolorna, instituten, myndigheterna och i näringslivet som behövs för att genom tillämpning av ny teknik och nya tjänster möjliggöra en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige, samt

- att utveckla teknik och tjänster som genom svenskt näringsliv kan kommersialiseras och därmed bidra till energisystemets omställning och utveckling såväl i Sverige som på andra marknader.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Åtgärder inom 2002 års energipolitiska program

Mål

Målet är att öka kunskaperna om och stimulera intresset för ekonomiskt och miljömässigt motiverad energieffektivisering hos såväl specifika användargrupper som allmänheten.

 

Återrapportering

 • Konsumentverket ska redovisa vilka informationsinsatser myndigheten genomfört inom ramen för 2002 års energipolitiska program.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Särredovisning av kostnader med anledning av omlokalisering

Konsumentverket skall särredovisa de merkostnader som uppkommit till följd av regeringens beslut att omlokalisera verksamheten från Stockholm. Merkostnaderna bör redovisas uppdelat på följande delar, nämligen lokalkostnader, kostnader för flyttning jämte administrationskostnader (resor m.m.), stödkostnader i form av exempelvis konsultkostnader, personalkostnader där särskild pensionsersättning särredovisas jämte lönekostnader, ersättning för pendling och dubbelbemanning. Redovisning skall ske i årsredovisningen. Eventuella kvarstående merkostnader till följd av omlokaliseringen skall även redovisas för 2007.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari
8 mars
2 maj
21 augusti
2 november

4

Uppdrag

Kommersiell service

Konsumentverket skall vara en samverkanspart i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Konsumentverket skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2006 enligt närmare anvisningar från NUTEK.

Konsumentverket skall redovisa insatser i form av avsatta medel till dels stöd till kommersiell service, dels regional projektverksamhet. Insatserna skall redovisas och analyseras samt ställas i relation till utvecklingen av tillgängligheten till kommersiell service för kvinnor och män. Uppdraget avser tiden 2006-2007. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2008.

Särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet

Konsumentverket skall rapportera om sitt arbete med särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet till Miljömålsrådet vart fjärde år. Rapporteringen skall ske enligt de riktlinjer som Miljömålsrådet utfärdar. Första tillfället skall vara den 31 december 2006.

Handlingsplan för tillgänglighet

Enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken skall varje myndighet utarbeta en handlingsplan för hur myndighetens verksamhet, information och lokaler skall bli tillgängliga för personer med funktionshinder. Myndigheten behöver inte ta fram en handlingsplan om det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art. Konsumentverket skall senast den 1 mars 2007 redovisa en sådan plan till Myndigheten för handikappolitisk samordning eller senast vid denna tidpunkt lämna en redogörelse till samma myndighet för omständigheterna som gör att det är uppenbart att sådan plan inte behöver upprättas. För att få vägledning i arbetet med handlingsplanen kan Konsumentverket fr.o.m. den 1 januari 2006 vända sig till Myndigheten för handikappolitisk samordning.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

40:2 Konsumentverket (Ramanslag)
Disponeras av Konsumentverket 109 034
ap.1 Konsumentverket (ram) 103 534
ap.2 Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m. (ram) 1 500
ap.3 Servicedatabas (ram) 3 000
ap.4 Drift av skaderegistreringssystemet EHLASS (ram) 1 000

Villkor för anslag 40:2

ap.2 Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m.

Anslagsposten disponeras för deltagande i standardiseringsarbete. Konsumentverket skall använda dessa medel samt övriga medel verket prioriterar för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Konsumentverkets ansvarsområde. Konsumentverket får nyttja del av anslagsposten för uppkomna förvaltningsomkostnader såsom personal etc.

ap.3 Servicedatabas

Medlen skall täcka de kostnader som uppkommer för driften av den tidigare beslutade servicedatabasen.

ap.4 Drift av skaderegistreringssystemet EHLASS

Medlen skall användas för Socialstyrelsens drift och utveckling av skaderegistreringssystemet EHLASS.

Medlen disponeras av Konsumentverket och utbetalas utan särskild rekvisition till Socialstyrelsen.

40:5 Åtgärder på konsumentområdet (Ramanslag)
Disponeras av Konsumentverket 5 000
ap.6 Material och utbildningsmedel till kommunal konsumentvägledning (ram) 5 000
Disponeras av regeringen 12 520
ap.1 Bidrag till Sveriges Konsumentråd (ram) 3 580
ap.2 Bidrag till Sveriges Konsumenter i Samverkan (ram) 596
ap.3 Till regeringens disposition (ram) 5 164
ap.4 Bidrag till Centrum för Konsumentvetenskap (ram) 1 590
ap.7 Bidrag till Rättvisemärkt (ram) 1 590

Villkor för anslag 40:5

ap.1 Bidrag till Sveriges Konsumentråd

Medlen utbetalas i efterskott kvartalsvis med en fjärdedel av 3 580 000 kronor till Sveriges Konsumentråd. Mål och återrapporteringskrav anges i särskilt avtal.

ap.2 Bidrag till Sveriges Konsumenter i Samverkan

Medlen utbetalas i efterskott kvartalsvis med en fjärdedel av 596 000 kronor till Sveriges Konsumenter i Samverkan. Mål och återrapporteringskrav anges i särskilt avtal.

ap.4 Bidrag till Centrum för Konsumentvetenskap

Anslagsposten består av redan tidigare av regeringen beviljat bidrag till Centrum för konsumentvetenskap vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola AB (Ju2001/872/KO).

ap.6 Material och utbildningsmedel till kommunal konsumentvägledning

Konsumentverket får nyttja del av anslagsposten för uppkomna förvaltningsomkostnader och övriga kostnader såsom personal etc.

ap.7 Bidrag till Rättvisemärkt

Medlen utbetalas i efterskott kvartalsvis med en fjärdedel av 1 590 000 kronor till organisationen Rättvisemärkt. Mål och återrapporteringskrav anges i särskilt avtal.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
40:2 Konsumentverket
ap.1 10 903 Allt 0
ap.2 0 Allt 0
ap.3 0 Allt 0
ap.4 0 Allt 0
40:5 Åtgärder på konsumentområdet
ap.1 0 Inget 0
ap.2 0 Inget 0
ap.3 0 Allt 0
ap.4 0 Inget 0
ap.6 305 Allt 0
ap.7 0 Inget 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
40:5 Åtgärder på konsumentområdet
40:5 ap.5 40:5 ap.6 100 %
40:5 ap.8 40:5 ap.3 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap År Anslagstyp
40:2 Konsumentverket
ap.5 ram
40:5 Åtgärder på konsumentområdet
ap.5 ram
ap.8 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 8 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 5 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Konsumentverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 10 418
2006-02-25 9 418
2006-03-25 9 418
2006-04-25 9 418
2006-05-25 9 418
2006-06-25 9 418
2006-07-25 9 418
2006-08-25 9 418
2006-09-25 9 418
2006-10-25 9 418
2006-11-25 9 418
2006-12-25 9 436
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konsumentverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
40:2 ap.1 Konsumentverket
40:2 ap.2 Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m.
40:2 ap.3 Servicedatabas
40:2 ap.4 Drift av skaderegistreringssystemet EHLASS
40:5 ap.6 Material och utbildningsmedel till kommunal konsumentvägledning

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Råd & Rön
Råd och Rön 227 0 22 900 22 900 0 227
Belopp angivna i tkr

Villkor

Råd och Rön

Det ekonomiska målet för verksamheten Råd & Rön är full kostnadstäckning.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftens storlek bestäms av Konsumentverket, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Konsumentverket.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konsumentverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Konsumentverket undantas från kravet att inkomma med delårsrapport under 2006.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Konsumentverket disponerar utöver tilldelade medel i detta regleringsbrev även 2 mnkr från utgiftsområde 21 anslaget 35:2 Insatser för effektivare energianvändning för informationsinsatser, ap.3.

Konsumentverket har fr.o.m. 2006 tillgång till medel under utgiftsområde 22 anslaget 36:2 Vägverket ap 5 Till regeringskansliets dispostion för uppkomna rättegångskostnader.

På regeringens vägnar
Ann-Christin Nykvist
Jonas Söderlund
Kopia till
Riksdagen, Lagutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Jo-SAU
Jo-Ko
Jo-Ko, Jonas Söderlund
Jo-Ko, Emilia Högquist
N-NL
M-E
S-ST