Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
35

2005-12-20
Jo2005/2941 (delvis)
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Allmänna reklamationsnämnden
Riksdagen har beslutat om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:123).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Allmänna reklamationsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Allmänna reklamationsnämndens verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Konsumentpolitik Inflytande Tvistlösning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Konsumentpolitik

Mål

Konsumenternas ställning och inflytande på marknaden skall stärkas.
Hushållen skall ha goda möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och andra resurser effektivt. Konsumenternas hälsa och säkerhet skall skyddas. Sådana konsumtions- och produktionsmönster skall utvecklas som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Konsumenterna skall ha tillgång till god vägledning, information och utbildning.

1.1.1

Verksamhetsområde Inflytande

Mål

Konsumenterna har en stark ställning och inflytande på marknaden.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tvistlösning

Mål

 • Ärenden skall handläggas rättssäkert och effektivt.

Återrapportering

 • Antalet inkomna och avgjorda ärenden,

 • om medianåldern för tvisteärenden avgjorda genom nämndbeslut överstiger 150 dagar,

 • om medianåldern för tvisteärenden avgjorda i sak genom kanslibeslut överstiger 90 dagar,

 • om medianåldern för omprövningsärenden överstiger 30 dagar,

 • ärendebalansen och dess åldersstruktur,

 • genomsnittlig styckkostnad,

 • antalet nämnd- resp. kanslibeslut,

 • utfallet för nämnd- respektive kanslibeslut samt,

 • efterlevnaden av nämndens beslut.

Ovanstående återrapporteringskrav skall redovisas totalt och uppdelat på tviste- respektive omprövningsärenden.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Övriga återrapporteringar

Återrapportering

Allmänna reklamationsnämnden skall i sin återrapportering

 • kommentera och analysera eventuella variationer i antalet inkomna ärenden,

 • redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att informera konsumenter och näringsidkare om nämndens praxis.

Allmänna reklamationsnämnden skall i årsredovisningen för budgetåret 2006 lämna en redogörelse för den totala måluppfyllelsen.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

21 augusti 2006.

2 november 2006.

3

Organisationsstyrning

Allmänna reklamationsnämnden skall redovisa vilka insatser som vidtagits för att effektivisera och förbättra nämndens verksamhet.

Allmänna reklamationsnämnden skall återrapportera lokalkostnad respektive overheadkostnad per anställd.

Allmänna reklamationsnämnden skall lämna en redogörelse för ovanstående redovisningspunkter i relation till föregående år. Bakomliggande orsaker till eventuella förändringar ska redovisas och arbetet med att effektivisera verksamheten gällande kostnader ska kortfattat beskrivas.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

40:3 Allmänna reklamationsnämnden (Ramanslag)
Disponeras av Allmänna reklamationsnämnden 24 198
ap.1 Allmänna reklamationsnämnden (ram) 24 198

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
40:3 Allmänna reklamationsnämnden
ap.1 726 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
40:3 Allmänna reklamationsnämnden
40:3 ap.3 40:3 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap År Anslagstyp
40:3 Allmänna reklamationsnämnden
ap.3 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 2 606
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Allmänna reklamationsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 2 016
2006-02-25 2 016
2006-03-25 2 016
2006-04-25 2 016
2006-05-25 2 016
2006-06-25 2 016
2006-07-25 2 016
2006-08-25 2 016
2006-09-25 2 016
2006-10-25 2 016
2006-11-25 2 016
2006-12-25 2 022
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Allmänna reklamationsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
40:3 ap.1 Allmänna reklamationsnämnden
På regeringens vägnar
Ann-Christin Nykvist
Jonas Söderlund
Kopia till
Riksdagen, Lagutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Jo-SAU
Jo-Ko
Jo-Ko, Jonas Söderlund
Jo-Ko, Emilia Högquist