Socialdepartementet


Regeringsbeslut
10

2005-12-20
S2005/10221/SK (delvis)
S2000/4454/ST (delvis)
S2002/5333/HS (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Socialstyrelsen
Rålambsvägen 3
106 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Socialstyrelsen
3 bilagor
Riksdagen har beslutat om Socialstyrelsens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 09, bet. 2005/06:SoU1, rskr. 2005/06:111, prop. 2005/06:1, utg.omr. 06, bet. 2005/06:FöU1, rskr. 2005/06:82).  
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Socialstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Socialstyrelsens verksamhet omfattar följande politikområden, vilka är
indelade i ett antal verksamhetsområden. Inom varje verksamhetsområde
finns en eller flera verksamhetsgrenar.

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitik Hälso- och sjukvård Tillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
Tandvård Tillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
Handikappolitik Insatser för jämlika levnadsvillkor Tillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
Insatser för delaktighet och jämlikhet Bidrag till utbildningsanordnare m.fl
Äldrepolitik Vård och omsorg om äldre Tillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
Socialtjänstpolitik Individ- och familjeomsorg Tillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
Folkhälsa Samordnat folkhälsoarbete Kunskap
Myndighetsuppgifter
Hälsofrämjande levnadsvanor Kunskap
Myndighetsuppgifter
Smittskydd och hälsoskydd Tillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar Svåra påfrestningar Åtgärder inom Samverkansområde Skydd, undsättning och vård
Åtgärder inom Samverkansområde Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen
Utbildningspolitik Studiestödsverksamhet Bidrag vid korttidsstudier
Vuxnas lärande Bidrag till särskilda insatser inom folkbildningen

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål

Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen för 2006 lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården.

1.1.1

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Mål 1

Kunskapsnivån inom hälso- och sjukvården vad gäller patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet skall öka. Behandlingsmetoder skall i ökad grad vara evidensbaserade och huvudmännen för hälso- och sjukvården skall stödjas i sitt arbete med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården på ett sätt som tillförsäkrar alla patienter en bedömning och att vård ges efter behov och inom rimlig tid.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa genomförda insatser och hur dessa påverkat huvudmän och övriga aktörer att förbättra patientsäkerhet, kvalitet, effektivitet och tillgänglighet i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen skall redovisa myndighetens arbete med de förslag till åtgärder för jämställdhetsintegrering inom hälso- och sjukvården som myndigheten lämnat i rapporten Jämställd vård?

Mål 2

Medlen inom läkemedelsförmånerna skall användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall analysera orsakerna bakom utvecklingen av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånerna under åren 2006-2010 och vilka faktorer som påverkar denna. Analysen skall omfatta den totala läkemedelsförsäljningen, dvs. läkemedelsförmånerna, receptfria läkemedel, egenavgifter och läkemedel som används i slutenvård. Socialstyrelsen skall särskilt belysa och analysera orsakerna bakom skillnaderna i läkemedelsanvändningen mellan olika landsting/regioner och mellan kvinnor och män. Analysen kan även göras för enskilda läkemedel, läkemedelsgrupper eller terapiområden i den mån detta behövs för att påvisa orsakerna bakom skillnaderna i läkemedelsanvändningen. Analysen skall rapporteras senast den 30 september 2006. Socialstyrelsen skall i arbetet samråda med Läkemedelsförmånsnämnden.

Socialstyrelsen skall redovisa resultatet av samverkan med andra myndigheter inom läkemedelsområdet. Redovisningen skall ske i samråd med Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering och Läkemedelsförmånsnämnden.

Övrig återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa sina insatser för att stödja huvudmän och övriga aktörer att långsiktigt verka för en god personalförsörjning.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål 1

Antalet tillsynsinsatser för att höja kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården och hemsjukvården för äldre skall vara fortsatt högt. Tillsynen skall samordnas med länsstyrelsernas tillsyn över äldreomsorgen.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå det uppställda målet.

Mål 2

Socialstyrelsen skall i samband med tillsynen verka för ett förbättrat riskanalysarbete bland vårdgivarna.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa på vilket sätt tillsynen arbetat med att stödja vårdgivarna i arbetet med att identifiera och minimera riskerna för vårdskador.

Övrig återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa antal och inriktning på genomförda tillsynsbesök och granskningar inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen skall vidare redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit med anledning av iakttagna brister samt hur erfarenheterna återförs till hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen skall redovisa antalet Lex Maria-ärenden under åren 2004-2006.

Socialstyrelsen skall redovisa hur avvikelsehanteringen, som en del i kvalitetsutvecklingen, tillämpas hos vårdgivare inom olika delar av hälso- och sjukvården.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Normering

Mål

Socialstyrelsen skall verka för att myndighetens riktlinjer för vård och behandling i ökad utsträckning ligger till grund för sjukvårdshuvudmännens planering och lokala vårdprogram.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndighetens riktlinjer för vård och behandling används i hälso- och sjukvården, hur de påverkar medicinsk praxis och hur myndigheten verkar för att riktlinjerna skall få genomslag.

Övrig återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten arbetat med att sprida kunskaper till vårdgivare om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kunskap

1.1.1.4

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

1.1.2

Verksamhetsområde Tandvård

Mål

Tandhälsan skall förbättras för de grupper som är mest eftersatta ur tandhälsosynpunkt.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa genomförda insatser och hur dessa påverkat huvudmän och övriga aktörer att arbeta med tandhälsa.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa antal och inriktning på genomförda tillsynsbesök och granskningar inom tandvården. Socialstyrelsen skall vidare redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit med anledning av iakttagna brister samt hur erfarenheterna återförs till tandvården.

Socialstyrelsen skall redovisa antalet Lex Maria-ärenden under åren 2004 -2006.

Socialstyrelsen skall redovisa hur avvikelsehanteringen, som en del i kvalitetsutvecklingen, tillämpas hos vårdgivare inom tandvården.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Normering

1.1.2.3

Verksamhetsgren Kunskap

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redogöra för den verksamhet för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling som har bedrivits vid det nationella kunskapscentret för dentala material. En redogörelse skall också lämnas för fördelningen av de medel som har avsatts för kompetenscentrum på tandvårdsområdet.

1.1.2.4

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

1.2

Politikområde Handikappolitik

Mål

- En samhällsgemenskap med mångfald som grund,

- att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,

- jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen vad gäller stöd och service till flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder, med inriktning på väsentliga förändringar.

1.2.1

Verksamhetsområde Insatser för jämlika levnadsvillkor

Mål 1

Kvaliteten i stödet och servicen för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder skall utvecklas. Insatserna skall baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet samt ha ett tydligt brukarperspektiv.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå det uppställda målet.

Socialstyrelsen skall, med utgångspunkt från rapporten Jämställd socialtjänst? redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stödja jämställdhetsintegreringen inom socialtjänsten och vilka effekter dessa fått. Redovisningen kan göras gemensamt för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik, Socialtjänstpolitik.

Mål 2

Kommunernas förutsättningar för kompetensförsörjning skall förbättras.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå det uppställda målet. I redovisningen skall Socialstyrelsen särskilt uppmärksamma sina åtaganden i rapporten Investera nu! Redovisningen kan göras gemensamt för politikområdena Handikappolitik och Äldrepolitik.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Samverkan mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna skall vidareutvecklas i syfte att uppnå

 • ökad samordning såväl mellan länsstyrelserna som mellan den regionala och nationella tillsynen inom socialtjänstområdet,

 • ökad samordning vad gäller tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården, samt

 • minskade brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet.

Återrapportering

En kortfattad redovisning av samverkan som lett till samordningsvinster och samverkan som bidrar till att tillsynen får ökat genomslag. Redovisningen skall göras efter samråd med länsstyrelserna och kan göras samlat för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik respektive Socialtjänstpolitik.

1.2.1.2

Verksamhetsgren Normering

Mål

Socialstyrelsen skall utveckla sin normering inom områden där det finns behov av statlig vägledning.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa behoven av normering och myndighetens åtgärder för att tillgodose dessa.

1.2.1.3

Verksamhetsgren Kunskap

Mål

Socialstyrelsen skall ge nationellt stöd till kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå målet. Redovisningen kan göras gemensamt för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik samt Socialtjänstpolitik.

1.2.1.4

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

1.2.2

Verksamhetsområde Insatser för delaktighet och jämlikhet

Mål

Möjligheterna för delaktighet och självbestämmande för personer med funktionshinder skall öka och diskrimineringen av personer med funktionshinder skall minska.

1.2.2.1

Verksamhetsgren Bidrag till utbildningsanordnare m.fl

Mål

Handläggningen av bidrag till särskilt utbildningsstöd m.m. skall ha hög kvalitet och leda till att resurserna utnyttjas effektivt.

Återrapportering

 • Totala kostnader för särskilt utbildningsstöd inom vuxenutbildningsområdet fördelat mellan folkhögskolan, universitet och högskolor.

 • Antalet deltagare med särskilt utbildningsstöd per termin vid folkhögskola även omräknat till deltagarveckor och helårsprestationer.

 • Antalet studenter med särskilt utbildningsstöd vid universitet och högskolor. Redovisningen skall vara fördelad mellan olika grupper av personer med funktionshinder.

 • Totala kostnader för omvårdnadsinsatserna vid de fyra riksgymnasieorterna de tre senaste åren.

 • Antalet avtalade habiliterings- och elevhemsplatser de tre senaste läsåren.

 • Kostnadsutvecklingen per avtalad elevhemsplats för respektive riksgymnasieort de tre senaste läsåren och kostnadutvecklingen per avtalad habiliteringsplats för respektive riksgymnasieort de tre senaste läsåren. Stora skillnader mellan huvudmännen, när det gäller kostnad per plats, skall kommenteras.

1.3

Politikområde Äldrepolitik

Mål

Äldre skall kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt, samt ha tillgång till god vård och omsorg.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen inom äldreomsorg och äldrevård, med särskild inriktning på väsentliga förändringar.

1.3.1

Verksamhetsområde Vård och omsorg om äldre

Mål 1

Kvaliteten i kommunernas vård och omsorg om äldre kvinnor och män skall utvecklas. Insatserna skall baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet samt ha ett tydligt brukarperspektiv.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå målet och då särskilt genomförda insatser för att påverka kommuner och landsting att samverka med varandra, framför allt när det gäller samverkan om äldre med komplexa och omfattande behov.

Socialstyrelsen skall, med utgångspunkt från rapporten Jämställd socialtjänst? redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stödja jämställdhetsintegreringen inom socialtjänsten och vilka effekter dessa fått. Redovisningen kan göras gemensamt för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik, Socialtjänstpolitik.

Mål 2

Kommunernas förutsättningar för kompetensförsörjning skall förbättras.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå det uppställda målet. I redovisningen skall Socialstyrelsen särskilt uppmärksamma sina åtaganden i rapporten Investera nu! Redovisningen kan göras gemensamt för politikområdena Handikappolitik och Äldrepolitik.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Samverkan mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna skall vidareutvecklas i syfte att uppnå

 • ökad samordning såväl mellan länsstyrelserna som mellan den regionala och nationella tillsynen inom socialtjänstområdet,

 • ökad samordning vad gäller tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården, samt

 • minskade brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet.

Återrapportering

En kortfattad redovisning av samverkan som lett till samordningsvinster och samverkan som bidrar till att tillsynen får ökat genomslag. Redovisningen skall göras efter samråd med länsstyrelserna och kan göras samlat för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik respektive Socialtjänstpolitik. Redovisa särskilt hur jämställdhetsperspektivet beaktats i de gemensamma bedömningskriterier som tas fram för tillsynen.

Socialstyrelsen skall i samverkan med länsstyrelserna återapportera insatser för att ta fram bedömningskriterier inom några specifikt identifierade områden för hela riket. Återrapporteringen skall även omfatta riksomfattande insatser så att den operativa tillsynen kan bedrivas strukturerat, samordnat och utåtriktat med tydliga och enhetliga bedömningskriterier.

1.3.1.2

Verksamhetsgren Normering

Mål

Socialstyrelsen skall utveckla sin normering inom områden där det finns behov av statlig vägledning.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa behoven av normering och myndighetens åtgärder för att tillgodose dessa. Särskild vikt bör läggas vid uppföljning av Socialstyrelsens vidgade rätt att ge ut föreskrifter.

1.3.1.3

Verksamhetsgren Kunskap

Mål

Socialstyrelsen skall ge nationellt stöd till kunskapsutvecklingen inom vård och omsorg om äldre kvinnor och män.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå målet. Redovisningen kan göras gemensamt för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik samt Socialtjänstpolitik.

1.3.1.4

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

1.4

Politikområde Socialtjänstpolitik

Mål

Stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt stärka skyddet för utsatta barn.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen inom individ- och familjeomsorgen, med inriktning på väsentliga förändringar.

Socialstyrelsen skall redovisa på vilket sätt myndigheten har främjat genomförandet av de för politikområdet relevanta insatserna i Sveriges rapport om insatser för att förebygga fattigdom och social utestängning.

1.4.1

Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg

Mål

Individ- och familjeomsorgen skall ge insatser av god kvalitet baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet samt ha ett tydligt brukarperspektiv.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå målet.

Socialstyrelsen skall, med utgångspunkt från rapporten Jämställd socialtjänst? redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stödja jämställdhetsintegreringen inom socialtjänsten och vilka effekter dessa fått. Redovisningen kan göras gemensamt för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik, Socialtjänstpolitik.

Socialstyrelsen skall med anledning av det förslag till Strategi för samverkan som presenterades i oktober 2004 (dnr S2004/7434/ST) redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att förbättra samarbetet på lokal och central nivå mellan polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola i fall då barn far illa eller riskerar att fara illa. Samarbetet beträffande barn som bevittnat våld av eller mot en närstående vuxen skall särskilt uppmärksammas.

1.4.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Samverkan mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna skall vidareutvecklas i syfte att uppnå

 • ökad samordning såväl mellan länsstyrelserna som mellan den regionala och nationella tillsynen inom socialtjänstområdet,

 • ökad samordning vad gäller tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården, samt

 • minskade brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet.

Återrapportering

En kortfattad redovisning av samverkan som lett till samordningsvinster och samverkan som bidrar till att tillsynen får ökat genomslag. Redovisningen skall göras efter samråd med länsstyrelserna och kan göras samlat för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik respektive Socialtjänstpolitik.

1.4.1.2

Verksamhetsgren Normering

Mål

Socialstyrelsen skall utveckla sin normering inom områden där det finns behov av statlig vägledning.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa behoven av normering och myndighetens åtgärder för att tillgodose dessa.

Socialstyrelsen skall senast den 30 juni 2006 redovisa hur arbetet med att utarbeta den särskilda information som behövs för hemutredning av familjer som söker medgivande för internationell adoption fortskrider.

1.4.1.3

Verksamhetsgren Kunskap

Mål

Socialstyrelsen skall ge nationellt stöd till kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå målet. Redovisningen kan göras gemensamt för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik samt Socialtjänstpolitik.

1.4.1.4

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

Mål 1

Organisationernas förebyggande och stödjande arbete skall beaktas vid fördelningen av statsbidrag. Till sådant arbete kan räknas att stärka förmågan till social delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa måluppfyllelsen i den samlade redovisningen om statsbidragens användning som anges under övrig återrapportering nedan.

Mål 2

Socialstyrelsen skall i fördelningen av bidrag beakta verksamheter som leder till att organisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser stärker deras lokala arbete.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur organisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser har stärkt deras lokala arbete. Redovisningen skall ske i den samlade redovisningen om statsbidragets användning som anges under övrig återrapportering nedan.

Mål 3

Socialstyrelsen skall i fördelningen av bidrag beakta verksamheter som leder till ökad samverkan, dels mellan organisationerna, dels mellan organisationerna och kommunerna.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur samverkan har ökat. Redovisningen skall ske i den samlade redovisningen om statsbidragets användning som anges under övrig återrapportering nedan.

Övrig återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa fördelningen av medel uppdelad på alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer samt våld mot kvinnor.

En samlad redovisning om statsbidragets användning skall ske i särskild ordning (senast den 31 maj 2006) enligt förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. (Ovanstående mål och återrapporteringskrav gäller även politikområde Folkhälsa, verksamhetsområde Hälsofrämjande levnadsvanor.)

1.5

Politikområde Folkhälsa

Mål

Målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa utvecklingen av folkhälsa och sociala förhållanden. Särskilt skall de grupper uppmärksammas som är mest eftersatta ur hälsosynpunkt eller i ekonomisk och social bemärkelse. Redovisningen skall även redogöra för eventuella regionala skillnader. Avrapportering skall ske i särskild ordning med en social rapport senast den 31 mars 2006 och en folkhälsorapport senast den 1 oktober 2008. En lägesrapport om folkhälsa skall lämnas i anslutning till årsredovisningen.

Socialstyrelsen skall redovisa resultatet av arbetet med att ta fram indikatorer för nationell uppföljning av insatser inom målområde 6, en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, enl. prop. Mål för folkhälsan (prop. 2002/03:35, bet. 2002/03:SoU7, rskr. 2002/03:145).

1.5.1

Verksamhetsområde Samordnat folkhälsoarbete

Mål

Kunskapen om och tillämpningen av effektiva och kunskapsbaserade metoder för ett samordnat folkhälsoarbete skall öka hos kommuner, landsting och övriga relevanta aktörer.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska inte återrapportera mot detta mål.

1.5.1.1

Verksamhetsgren Kunskap

1.5.1.2

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

1.5.2

Verksamhetsområde Hälsofrämjande levnadsvanor

Mål 1

Kunskapen om och tillämpningen av effektiva och kunskapsbaserade metoder för att påverka hälsofrämjande levnadsvanor skall öka hos kommuner, landsting och övriga relevanta aktörer.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall inte återrapportera mot detta mål.

Mål 2

Samordningen mellan alkoholskadeförebyggande arbete och tillsynsverksamhet skall öka.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall inte återrapportera mot detta mål.

1.5.2.1

Verksamhetsgren Kunskap

1.5.2.2

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

Mål 1

Organisationernas förebyggande och stödjande arbete skall beaktas vid fördelningen av statsbidragen. Till sådant arbete kan räknas att stärka förmågan till social delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa måluppfyllelsen i den samlade redovisningen om statsbidragets användning som anges under övrig återrapportering nedan.

Mål 2

Socialstyrelsen skall vid fördelningen av bidrag beakta de berörda organisationernas verksamheter som leder till att organisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser stärker deras lokala arbete.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur organisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser har stärkt deras lokala arbete. Redovisning skall ske i den samlade redovisningen om statsbidragets användning som anges under övrig återrapportering nedan.

Mål 3

Socialstyrelsen skall vid fördelningen av bidrag beakta verksamheter som leder till ökad samverkan, dels mellan organisationerna, dels mellan organisationerna och kommunerna.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur samverkan har ökat. Redovisningen skall ske i den samlade redovisningen om statsbidragets användning som anges under övrig återrapportering nedan.

Övrig återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa fördelningen av medel uppdelad på alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer samt våld mot kvinnor.

En samlad redovisning om statsbidragets användning skall ske i särskild ordning (senast den 31 maj 2006) enligt förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. (Ovanstående mål och återrapporteringskrav gäller även politikområde Socialtjänstpolitik, verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg.)

1.5.3

Verksamhetsområde Smittskydd och hälsoskydd

Mål 1

Samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa tillståndet och utvecklingen inom smittskyddet med inriktning på väsentliga förändringar.

Socialstyrelsen skall redovisa av myndigheten vidtagna åtgärder för att upprätthålla ett effektivt skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.

Socialstyrelsen skall redovisa vilka resultat som uppnåtts inom smittskyddsområdet under året till följd av myndighetens åtgärder från tidigare år.

Mål 2

Spridning av allvarlig smitta samt konsekvenserna av avsiktlig eller oavsiktlig spridning av sådan smitta skall förhindras och begränsas.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa tillståndet och utvecklingen beträffande skyddet mot avsiktlig och oavsiktlig spridning av allvarlig smitta för vilka det finns behov av en särskild samordning eller planering på nationell nivå.

Socialstyrelsen skall redovisa av myndigheten vidtagna åtgärder för att upprätthålla ett effektivt skydd mot avsiktlig eller oavsiktlig spridning av allvarlig smitta och för att utveckla samordning eller planering på nationell nivå.

Socialstyrelsen skall redovisa vilka resultat som uppnåtts under året till följd av myndighetens åtgärder från tidigare år.

Åtgärder som vidtas inom politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar skall återrapporteras inom politikområdet.

Mål 3

Den miljörelaterade ohälsan hos befolkningen skall minska och en hög hälsoskyddsnivå skall upprätthållas.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa utvecklingen avseende hälsorisker i miljön och miljörelaterad ohälsa. Avrapportering skall ske i särskild ordning (miljöhälsorapport) under 2009.

Socialstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka kunskapen om effektiva förebyggande åtgärder för att minska ohälsa som är orsakad av faktorer i såväl den yttre som den inre miljön.

Socialstyrelsen skall redovisa vilka resultat som uppnåtts inom hälsoskyddsområdet under året som en följd av tidigare års åtgärder.

1.5.3.1

Verksamhetsgren Tillsyn

1.5.3.2

Verksamhetsgren Normering

Mål 1

Socialstyrelsen skall utveckla sin normering inom områden där det finns behov av statlig styrning.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa behoven av normering och myndighetens åtgärder för att tillgodose dessa.

1.5.3.3

Verksamhetsgren Kunskap

Mål 1

Socialstyrelsen skall verka för att nå de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen genom att organisera, samordna och driva frågor i målarbetet som rör människors hälsa.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall lämna underlag till Miljömålsrådet enligt rådets riktlinjer till den årliga rapporteringen, Miljömålsrådets webbportal (www.miljomal.nu) och den fördjupade utvärdering för miljömålsarbetet som rådet skall lämna till regeringen vart fjärde år.

Mål 2

Inom ramen för sitt miljömålsansvar skall Socialstyrelsen, tillsammans med andra berörda myndigheter, vidareutveckla strategin för hushållning av mark och vatten.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall, tillsammans med berörda myndigheter, vidareutveckla strategin för hushållning av mark och vatten. Rapporteringen av arbetet skall ske till Miljömålsrådet enligt de riktlinjer som rådet utfärdar.

1.5.3.4

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

1.6

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall inte återrapportera mot detta mål.

1.6.1

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall inte återrapportera mot detta mål.

1.6.1.1

Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Skydd, undsättning och vård

Mål

Verksamheterna inom samverkansområdet Skydd, undsättning och vård skall bedrivas så att krishanteringsförmågan och den operativa förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred begränsar skadorna på liv, egendom och miljö. Åtgärder ska även ha vidtagits för att reducera sårbarheten till följd av störningar i samhällsviktig infrastruktur.

Återrapportering

Inom ramen för myndighetens uppgifter inom samverkansområdet skall myndigheten redovisa en bedömning av förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas.

Myndigheten skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

1.6.1.2

Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen

Mål

Verksamheterna inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen skall bedrivas så att riskerna för och konsekvenserna av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen begränsas. Samhällets grundläggande behov av förebyggande verksamhet och förmåga till hantering av svåra påfrestningar på samhället i fred ska tillgodoses så att skadorna på liv, egendom och miljö begränsas.

Återrapportering

Inom ramen för myndighetens uppgifter inom samverkansområdet skall myndigheten redovisa en bedömning av förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas.

Myndigheten skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

1.7

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.7.1

Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål

Verksamheten skall bidra till att personer kan studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller av funktionshinder.

Myndigheter vars verksamhet som skall bidra till målet är Centrala studiestödsnämnden, Överklagandenämnden för studiestöd, Specialpedagogiska institutet, Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Socialstyrelsen.

1.7.1.1

Verksamhetsgren Bidrag vid korttidsstudier

Mål

Den genomsnittliga tiden för handläggning av ärenden skall inte överstiga tre veckor.

Återrapportering

 • Antal ansökningar totalt samt antal ansökningar som avslagits,

 • den genomsnittliga handläggningstiden

 • den genomsnittliga ärendekostnaden

 • antal studerande fördelat på åldersgrupperna
  25-29
  30-34
  35-40
  41-44
  45-50
  51-64

All individbaserad statistik skall, där så är möjligt, vara könsuppdelad. All statistik skall redovisas totalt samt uppdelat på studier vid särvux respektive studier om funktionshinder.

1.7.2

Verksamhetsområde Vuxnas lärande

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Specialpedagogiska institutet, Stockholms universitet och Socialstyrelsen.

1.7.2.1

Verksamhetsgren Bidrag till särskilda insatser inom folkbildningen

Mål

Handläggningen av bidrag till särskilda insatser inom folkbildningen skall ha hög kvalitet och leda till att resurserna utnyttjas effektivt.

Återrapportering

 • Totala kostnader för bidrag till särskilda insatser för handikappåtgärder vid folkhögskolan.

 • Antalet folkhögskolor med bidrag till särskilda insatser för handikappåtgärder vid folkhögskolan.

 • Totala kostnader för bidrag till SRF uppdelat på kostnader för anpassning av studiematerial samt på administration kring anpassningen.

 • Redovisning av hur många studiecirklar och folkhögskolekurser som fått anpassat studiematerial.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Socialstyrelsen skall redovisa vilka utvecklingsmöjligheter som finns i användningen av barnkonsekvensanalyser inom olika verksamheter.

2. Socialstyrelsen har ett särskilt ansvar för att de nationella målen för handikappolitiken uppfylls inom de politikområden där Socialstyrelsen verkar.

Mål
Socialstyrelsen skall arbeta i enlighet med de förslag till etappmål som Socialstyrelsen redovisat (S2002/5335/ST) inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redogöra för de insatser som genomförts under år 2006. Socialstyrelsen skall även analysera och kommentera måluppfyllelse av de mål som satts upp för år 2006.

3. Mål
Socialstyrelsen skall i sin verksamhet belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns villkor i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen. Socialstyrelsen skall vidare verka för att jämställdhetsperspektivet och de kunskaper som genereras vid jämställdhetsanalyser integreras i det praktiska arbetet hos huvudmännen.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa samt ge exempel på hur jämställdhetsperspektivet har integrerats i myndighetens tillsyn, normering, kunskaps- och statistikproduktion.

4. Sedan år 2003 disponerar Socialstyrelsen medel för tillsynsaktiviteter som utifrån ett patientperspektiv bidrar till att förbättra kvaliteten i sjukskrivningsprocessen. Socialstyrelsen skall senast den 1 mars 2006 redovisa hur medlen har använts.

5. Socialstyrelsen ansvarar för sektorsanknuten statistik inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Mot denna bakgrund skall Socialstyrelsen redovisa hur kravet på tillgänglighet, könsuppdelning m.m. enligt 13-14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts.

6. Socialstyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009. Prognoserna skall kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna skall lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 19 januari, 8 mars, 2 maj, 21 augusti, 2 november.

7. Mål
Socialstyrelsen skall bidra till att nå regeringens särskilda mål att hälsan hos personer med utländsk bakgrund skall förbättras.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall rapportera i vilken grad målet har uppnåtts med hjälp av indikatorerna;

· Andelen kvinnor och män med utländsk bakgrund, 16-84 år jämfört med motsvarande andel kvinnor och män med svensk bakgrund, som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som gott.

· Andelen kvinnor och män med utländsk bakgrund, 16-84 år jämfört med motsvarande andel kvinnor och män med svensk bakgrund, som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt.

Socialstyrelsen skall ange konstaterade och tänkbara orsaker till skillnader i hälsa mellan de med utländsk bakgrund och de inrikes födda i Sverige samt orsaker till utvecklingen över tid. Myndigheten skall vidare bedöma hur de insatser som genomförts av myndigheten bidragit till att uppnå målet. Socialstyrelsen skall samråda med Integrationsverket om återrapporteringskravet. Redovisning skall göras till Integrationsverket och Socialdepartementet i samband med årsredovisningen för år 2006.

8. Mål
Sysselsättningsgraden för utrikes födda skall öka och närma sig den för hela befolkningen.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall rapportera i vilken grad målet har uppnåtts med hjälp av indikatorn:

 • andel helårsekvivalenter bland utrikes födda kvinnor och män jämfört med inrikes födda kvinnor och män mellan 20-64 år som uppbär försörjningsstöd under mätperioden.

Socialstyrelsen skall i den mån det är möjligt analysera orsaker till skillnader i försörjningsstöd mellan utrikes födda kvinnor och män jämfört med inrikes födda kvinnor och män i Sverige och orsaker till utvecklingen över tid. Socialstyrelsen skall pröva vilka insatser som genomförs av myndigheten och inom socialtjänsten som leder till att beroende av försörjningsstöd minskar. Socialstyrelsen skall samråda med Integrationsverket om återrapporteringskravet. Redovisning skall göras till Integrationsverket och Socialdepartementet i samband med årsredovisningen för 2006.

9. Mål
Frånvaron från arbetslivet på grund av sjukskrivning skall i förhållande till 2002 halveras fram till 2008. Parallellt skall antalet nya aktivitets- och sjukersättningar minska. Hänsyn skall tas till den demografiska utvecklingen under perioden.

Arbetsmarknadsverket (AMV), Arbetsmiljöverket (AV), Arbetslivsinstitutet (ALI), Försäkringskassan (FK), Statens Folkhälsoinstitut (FHI) och Socialstyrelsen (SoS) skall inom sina respektive områden aktivt bidra till att målet uppfylls. På regional och lokal nivå är landsting och kommuner ansvariga inom sina respektive områden.

Regeringen har definierat tre områden inom vilka myndigheterna genom sina ordinarie politik- och verksamhetsområden kan bidra till att målet uppnås; förebyggande insatser, sjukskrivningsprocessen samt kunskaper om insatser och resultat. En viktig förutsättning för att målet skall kunna nås är en nära samverkan mellan de berörda myndigheterna.

Återrapporteringskrav
Myndigheterna skall redovisa de åtgärder som vidtagits för att nå målet.

3

Organisationsstyrning

Socialstyrelsen skall redovisa hur många av myndighetens uppdrag som under år 2006 avrapporterats i tid, i hur många fall förlängd tid begärts och hur många uppdrag som rapporterats efter utsatt tid. Detta omfattar såväl uppdrag som givits i regleringsbrev som separata regeringsbeslut. Uppdrag där Socialstyrelsen samverkar med andra myndigheter omfattas också.

Socialstyrelsen skall tillse att personalen har kunskaper i frågor om de mänskliga rättigheterna, särskilt rätten till bästa uppnåeliga fysiska och mentala hälsa och skyddet mot diskriminering.


4

Uppdrag

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall redovisa sina pågående och planerade projekt som finansieras genom den s.k. Dagmaröverenskommelsen. Redovisningen skall ha inkommit till Socialdepartementet senast den 28 februari 2006.

2. Socialstyrelsen skall under 2006 förbereda för att ta ett övergripande, nationellt och strategiskt ansvar för att individbaserad patientinformation görs mer entydig, uppföljningsbar och tillgänglig. Arbetet bör under 2006 inriktas på att skapa förutsättningar för en gemensam nationell informationsstruktur och enhetliga begrepp och termer. Socialstyrelsen skall vidare bidra till en europeisk samordning av informationsstrukturen inom hälso- och sjukvården genom att etablera ett nätverkskontor inom ramen för European Society for Quality in Health Care (ESQH). Socialstyrelsen skall senast den 30 juni 2006 avrapportera bedömt resursbehov samt vilka insatser som behöver vidtas för att genomföra uppdraget.

3. Socialstyrelsen skall i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ta fram indikatorer som kan användas för att utvärdera hur primärvården fungerar i landsting och kommuner. Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 2006.

4. Socialstyrelsen skall utreda förutsättningarna för en försöksverksamhet som innebär att legitimerade tandhygienister får genomgå en utbildning som syftar till att ge dem en utvidgad kompetens med inriktning mot ingrepp i tandens hårdvävnader till följd av karies. Med ingrepp i tandens hårdvävnader till följd av karies avses inte ingrepp i tandpulpa eller rotkanal. Socialstyrelsen skall bland annat analysera de juridiska förutsättningarna och redovisa förslag till eventuella regelförändringar, som bedöms erforderliga, samt bedöma vilka moment som bör ingå i en sådan utbildning för att tillräcklig kompetens skall uppnås och under vilka former utbildningen skall bedrivas. Uppdraget skall redovisas senast den 15 december 2006.

5. Socialstyrelsen skall utreda vilka regler som skall gälla inom hälso- och sjukvården för ordination och förskrivning av speciallivsmedel och andra nutritionsprodukter. Socialstyrelsen skall utreda om sådana speciallivsmedel skall ordineras, vilken/vilka personalgrupper som är bäst lämpade att göra det samt på vilket sätt ordination skall ske. Socialstyrelsen skall utifrån uppdraget föreslå de förändringar som är påkallade. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 december 2006.

6. Socialstyrelsen skall utreda om de nuvarande reglerna om behörighet för att utföra synundersökning och tillhandahålla synhjälpmedel och att förskriva eller tillhandahålla kontaktlinser är ändamålsenliga och tillräckliga. Socialstyrelsen skall utifrån uppdraget föreslå de förändringar som är påkallade. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 december 2006.

7. Socialstyrelsen skall i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting göra en uppföljning av landstingens verksamhet avseende tandvård som utgör ett led i en sjukdomsbehandling enligt tandvårdslagen (1985:125) och tandvårdsförordningen (1998:1338). Uppföljningen skall även omfatta eventuella könsskillnader på detta område. Uppdraget skall redovisas senast den 15 februari 2007.

8. Socialstyrelsen skall översiktligt belysa cancersjukligheten i Sverige och analysera den svenska cancervårdens kvalitet och effektivitet i ett internationellt och nationellt perspektiv. Vidare skall Socialstyrelsen bedöma Regionala Onkologiska Centras roll för utvecklingen av cancervården regionalt och nationellt samt utreda hur kunskapsspridningen inom detta område fungerar. Socialstyrelsen skall analysera samspelet med de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen avser att presentera 2006 och de regionala och lokala vårdprogram som idag utarbetas av professionerna. Utifrån genomförda analyser skall myndigheten analysera om det ur ett nationellt utvecklingsperspektiv finns skäl att förändra cancervårdens struktur och organisering. En lägesrapport skall lämnas i oktober 2006 och uppdraget skall slutredovisas till regeringen senast den 30 april 2007.

9. Socialstyrelsen skall, utifrån vad som anges i Överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om införande av en nationell vårdgaranti och en fortsatt satsning på förbättrad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, följa upp införandet av den nationella vårdgarantin och den fortsatta satsningen på förbättrad tillgänglighet. Socialstyrelsen skall lämna delredovisning senast den 1 november 2006 och slutredovisning senast den 1 november 2007.

10. Socialstyrelsen skall utifrån vad som anges i Överenskommelse om en fortsatt satsning för utveckling av primärvården och äldrevården, och i Överenskommelse om en fortsatt satsning för utveckling av psykiatrin, följa upp hur landstingen arbetar för att nå målsättningarna i överenskommelserna, vilka resultat som uppnåtts samt bedöma hur intentionerna i överenskommelserna uppfyllts i respektive landsting. Uppföljningen skall bl.a. baseras på de redovisningar som landstingen enligt överenskommelserna årligen skall lämna till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen skall lämna delredovisning senast den 31 oktober 2006 samt slutredovisning senast den 15 februari 2008.

11. Socialstyrelsen skall årligen, senast den 15 augusti, redovisa en sammanställning över tandhälsan hos barn och ungdomar till och med 19 år. Sammanställningen skall innehålla jämförelser med tidigare år för att ge en bild av tandhälsans utveckling i denna åldersgrupp. Skillnader mellan pojkar och flickor skall redovisas.

12. Socialstyrelsen skall, med anledning av sin uppgift att fortlöpande ta fram underlag för att bedöma tillgången och efterfrågan på tandläkare och tandhygienister i tandvården, årligen senast den 31 januari rapportera de bedömningar myndigheten gör av den aktuella situationen. I rapporten skall även redovisas de bedömningar Socialstyrelsen gör av den framtida utvecklingen.

13. Socialstyrelsen skall, med anledning av sin uppgift att fortlöpande ta fram underlag för att bedöma tillgången och efterfrågan på läkare och sjuksköterskor i hälso- och sjukvården, årligen senast den 31 januari rapportera de bedömningar myndigheten gör av den aktuella situationen. I rapporten skall även redovisas de bedömningar Socialstyrelsen gör av den framtida utvecklingen.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Informations- och verksamhetsuppföljningsprojektet (InfoVU) har under åren 2001-2004 lagt grunden för ett långsiktigt förändringsarbete för att tillförlitlig och användbar information om resultat, kvalitet och kostnader inom vård och omsorg skall bli enkelt tillgänglig för medborgare, medarbetare och beslutsfattare. De kunskaper som nu finns måste implementeras för att det fortsatta förändringsarbetet skall bli framgångsrikt. Socialstyrelsen skall i samverkan med Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet under år 2005 driva och samordna implementeringsarbetet med tonvikt på att:

 • ytterligare pröva modellen för verksamhetsuppföljning;

 • utveckla informationsförsörjning och öppen redovisning av information om vård och omsorg nationellt;

 • överföra ansvar för olika utvecklingsområden till definierade aktörer;

 • informera och förankra bland medborgare, medarbetare och beslutsfattare.

Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2006.

2. Socialstyrelsen skall normera användningen av nationella termer och begrepp samt ta fram en enhetlig informationsstruktur inom hälso- och sjukvård och omsorg, i syfte att skapa en tydlig information som stöder kommunikation och samverkan mellan huvudmän. Arbetet skall redovisas i en rapport senast den 30 mars 2006.

3. Socialstyrelsen och Försäkringskassan skall gemensamt utveckla statistiken inom tandvården på så sätt att det finns tillgång till riksomfattande jämförbar statistik inom området. Socialstyrelsen och Försäkringskassan skall vidare i samverkan ta fram underlag som gör det möjligt att bedöma befolkningens tandhälsa samt analysera tandvårdsförsäkringens eventuella påverkan och effekter på tandhälsan. De insatser som har gjorts samt de resultat som erhållits skall redovisas till Socialdepartementet i en delrapport senast den 30 november 2005 och i en slutrapport senast den 30 juni 2006.

4. Socialstyrelsen har i sin rapport om händelserna i Åkeshov och Gamla stan till regeringen i oktober 2003 aviserat sin avsikt att genomföra tillsyn av hur riskbedömningar hanteras inom den psykiatriska verksamheten.

Socialstyrelsen skall dessutom samverka med Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i deras uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt som sedan tillsammans med erfarenheter från tillsynen skall användas som en vägledning för den praktiska hanteringen vid riskbedömningar. Därutöver skall, i samarbete med den nationella psykiatrisamordnaren och andra berörda aktörer, riskbedömning och omhändertagande av patienter som är farliga för andras personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa behandlas.

Socialstyrelsen skall också följa utvecklingen när det gäller den anmälningsskyldighet som åligger läkare enligt 6 kap. 6 § vapenlagen (1996:67). För det fall det visar sig att anmälningsskyldigheten inte fullgörs på ett tillfredställande sätt skall myndigheten lämna förslag på lämpliga åtgärder som säkerställer att syftet med bestämmelsen uppnås. Vidare skall Socialstyrelsen verka för kvalitetsutveckling inom dessa områden i den praktiska verksamheten. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2006.

5. Socialstyrelsen skall i samråd med Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet utarbeta nationella kvalitetsindikatorer som skall kunna spegla olika aspekter av kvalitet inom hälso- och sjukvården. Indikatorerna skall vara tydliga, pålitliga, mätbara, accepterade och möjliga att registrera kontinuerligt i ledningssystem såsom register och andra datakällor. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2006.

6. Socialstyrelsen skall analysera förskrivningen av antidepressiva läkemedel. I uppdraget ingår att analysera huruvida förskrivningen är rimlig eller om andra problem kring förskrivningen föreligger. Om Socialstyrelsen identifierar att det finns omfattande problem kring förskrivningen av dessa läkemedel skall Socialstyrelsen komma med förslag till åtgärder för att minska dessa problem. Uppdraget skall redovisas senast den 31 augusti 2006.

7. I slutbetänkandet från utredningen om en samlad utvärdering av tandvårdsreformen m.m., Tandvården till 2010 (SOU 2002:53), föreslås att en översyn görs av de bestämmelser som gäller för specialistutbildningen. Mot bakgrund av detta skall Socialstyrelsen göra en översyn av de specialiteter inom vilka specialistkompetens kan uppnås för tandläkare samt utbildningen för dessa. Utifrån översynen skall Socialstyrelsen föreslå de förändringar som är påkallade samt redovisa utförliga konsekvensbeskrivningar. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 augusti 2006.

8. Regeringsbeslut nr 5 den 26 maj 2005
Socialstyrelsen skall följa utvecklingen inom barn- och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin med anledning av flodvågskatastrofen i Sydostasien. Socialstyrelsen skall därvid följa utvecklingen i landstingen, särskilt efterfrågan på och tillgängligheten till psykiatrisk vård och eventuella effekter på tillgången till vård för övriga patientgrupper inom psykiatrin samt belastningen på befintlig personal. Uppdraget skall fortlöpande rapporteras till Socialdepartementet. En första lägesrapport skall lämnas senast den 1 december 2005 och därefter ytterligare en lägesrapport senast den 1 maj 2006. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 december 2006.

9. Regeringsbeslut nr 29 den 17 november 2005
Regeringen gav den 17 november 2005 Socialstyrelsen och Försäkrings- kassan i uppdrag att utforma och komma med förslag om en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. Delredovisning av uppdraget skall lämnas senast den 2 maj 2006. Myndigheterna skall i denna redovisning lämna en plan över det fortsatta arbetet med uppdraget. Slutredovisning skall ske senast den 22 december 2006.

10. Socialstyrelsen skall i samråd med Läkemedelsverket utreda möjligheterna att införa ett kodsystem som anger läkemedels förskrivningsorsak på recept. Om analysen utmynnar i att det är möjligt att införa ett sådant system skall de förslag inklusive författningsförslag som krävs för att införa ett sådant system lämnas. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2006.

11. Regeringsbeslut nr 4 den 26 maj 2005
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att främja utvecklingen i landsting och kommuner av vården i livets slutskede och att till regeringen redovisa en bedömning av denna utveckling. I Socialstyrelsens uppdrag skall det ingå att inventera och sammanställa den kunskap om palliativ vård som finns i landet. Socialstyrelsen skall även presentera goda exempel på hur en god vård i livets slutskede kan bedrivas.

Vidare skall Socialstyrelsen följa utvecklingen av huvudmännens skapande av palliativa team samt huvudmännens utveckling av lokala vårdprogram för vård i livets slutskede. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting utarbeta nationella kvalitetsindikatorer inom hälso- och sjukvården. Inom ramen för detta uppdrag skall även kvalitetsindikatorer för den palliativa vården utarbetas. Socialstyrelsen skall senast den 31 december 2006 återrapportera om det arbete som genomförts i enlighet med uppdraget.

12. Regeringsbeslut nr 18 den 8 december 2005
Uppdrag att kartlägga hur landstingen arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvården samt analysera hur detta arbete förhåller sig till vad som anges i de riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården som riksdagen fattat beslut om. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 maj 2007.

13. Socialstyrelsen skall i samråd med Socialdepartementet, Carelink, Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet samt Apoteket AB aktivt bidra till genomförandet av Sveriges ordförandeskap tillsammans med Lettland i the Northern eDimension Action Plan on eHealth (NeDAP eHealth) inom ramen för samarbetet i Council of the Baltic Sea States (CBSS). Ordförandeskapet löper under perioden 2005-2006 och syftar till att stärka erfarenhetsutbytet och samarbetet i Östersjöregionen kring frågor som rör satsningar på informations- och kommunikationsteknik inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens bidrag blir huvudsakligen att bistå Socialdepartementet med planering och genomförande av de aktiviteter som blir aktuella under ordförandeskapet.

Politikområde Handikappolitik

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall i samverkan med länsstyrelserna fördela medel samt fortsätta följa, stödja och vid behov utveckla verksamheten med personliga ombud för kvinnor och män med psykiska funktionshinder. Arbetet skall ske enligt den inriktning som beskrivs i regeringsbeslut nr 16 den 18 maj 2000. Socialstyrelsen skall lämna en redovisning av verksamhetens utveckling till regeringen för 2005 senast den 15 april 2006. Rapporten skall även omfatta den ekonomiska redovisningen för 2005.

2. Socialstyrelsen skall analysera förutsättningarna för samordning av olika individuella planer som ett barn, ungdom eller vuxen med funktionshinder kan ha. Det kan vara en individuell plan enligt lagen (1993:389) om stöd och service till vissa funktionshindrade, individuell habiliterings- eller rehabiliteringsplan enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), åtgärdsprogram enligt grundskoleförordningen (1994:1194) eller motsvarande bestämmelser i andra skolformsförordningar eller individuella studieplaner i det offentliga skolväsendet för vuxna. Socialstyrelsen skall särskilt uppmärksamma behov av förändringar i författningar och andra regelverk för att möjliggöra att individuell planering kan göras gemensamt av flera aktörer. Uppdraget skall genomföras i samarbete med Skolverket och Specialpedagogiska institutet. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2007.

3. Kostnaden för en bostad med särskild service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) betalas antingen via en avgift eller som hyra. För gemensamhetsutrymmen gäller i det senare fallet hyreslagens bestämmelser. Tillgång till gemensamma utrymmen beaktas och värdesätts, dvs. utrymmena skall påverka hyran utifrån det värde utrymmena har för den boende. Socialstyrelsen skall följa upp hur vanligt det är att den enskilde betalar hyra respektive avgift för bostad med särskild service enligt LSS, om det i praktiken är till nackdel för den enskilde med den ena eller den andra betalningsformen, t.ex. när det gäller kostnaden för den enskilde, samt andra för- eller nackdelar eller frågeställningar som kan aktualiseras med de olika betalningsformerna. Hur försäkras t.ex. den enskilde om att gemensamhetsutrymmen inte inkluderas i en avgift? Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 mars 2007.

4. Under perioden 1998-2004 har antalet personer som beviljats insatsen råd och stöd enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till visa funktionshindrade (LSS) halverats. I LSS- och hjälpmedelsutredningens betänkande LSS - Särskilt personligt stöd berörs frågan om hur man skall tolka statistiken. Utredaren menar att det finns indikationer på att det finns behov som inte tillgodoses. Frågeställningen är dock inte fullständigt utredd. Mot denna bakgrund skall Socialstyrelsen undersöka huruvida personer som tillhör LSS personkrets får sina behov av habilitering och rehabilitering tillgodosedda inom ramen för den verksamhet som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 juni 2007.

5. Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) har i samverkan med universitet och högskolor genomfört en treårig försöksverksamhet med särskilt utbildningsstöd till studenter med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder. Försöksverksamheten har rapporterats årligen med början i årsredovisningen för budgetåret 2003. En utvärdering av försöksverksamheten redovisades den 31 oktober 2005 till regeringen. Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) får i uppdrag att fortsätta försöksverksamheten senast t.o.m. den 31 december 2006.

6. Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) skall halvårsvis per den 30 juni och 30 december, redovisa utbetalningar till den kommunala sektorn uppdelade på kommuner, landsting och kommunala organisationer. Rapporteringen skall ske inom en månad efter avstämningsdatum och ange anslag och utbetalt belopp med kommentarer om ändamål.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Socialstyrelsen skall utreda om det finns skäl att införa en reglering av överförande av dokumentation när verksamhet övergår från offentlig verksamhet till enskild och vice versa. Denna fråga berör såväl socialtjänstlagen (2001:453) som lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Särskilt skall frågan om bevarande av dokumentation och gallring belysas. Uppdraget med eventuellt förslag till utformning av reglering skall redovisas senast den 28 februari 2006.

2. Regeringsbeslut nr 45 den 31 januari 2002
Uppdrag att följa upp och utvärdera bestämmelser och regler beträffande avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Socialstyrelsens uppdrag skall avse tidsperioden den 1 januari 2002 t.o.m. den 31 december 2006. En slutredovisning skall lämnas till regeringen senast den 31 mars 2007.

3. Regeringsbeslut nr 17 den 5 oktober 2000
Uppdrag rörande avveckling av vårdhem för utvecklingsstörda.

Politikområde Äldrepolitik

Nya uppdrag

1. Kvaliteten i kommunernas vård och omsorg om äldre kvinnor och män skall utvecklas. Insatserna skall baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet samt ha ett tydligt brukarperspektiv. Socialstyrelsen kan bidra till denna utveckling genom att sammanställa den kunskap som finns på området och omsätta den i praktisk vägledning för hur kommunerna kan implementera kunskapen i verksamheten. Socialstyrelsen skall inleda ett arbete som syftar till att utveckla riktlinjer och annan vägledning för god kvalitet i vård och omsorg av äldre kvinnor och män. En arbets- och tidsplan för denna process skall redovisas senast den 30 juni 2006.

2. Socialstyrelsen skall senast den 30 juni 2007 i en särskild rapport redovisa Socialstyrelsens och länsstyrelsernas resursanvändning i fråga om nya tjänster (s.k. äldreskyddsombud) för tillsyn av äldreomsorg. Redovisningen skall bl.a. omfatta antal anställda som arbetar med tillsyn inom äldreomsorgen både på länsstyrelserna och Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter - fördelat på äldre (tjänster före 2003) och nya tjänster - antalet oanmälda och anmälda inspektioner i olika verksamheter, hur tillsynen har utvecklats, intensifierats och strukturerats mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna samt mellan och inom länsstyrelser. Rapporten bör även omfatta annan relevant information som har samband med den förstärkta tillsynen av äldreomsorgen hos Socialstyrelsen och länsstyrelserna, t.ex. effekter av tillsynen. Rapporten skall avse 2006 och länsstyrelsens underlag skall lämnas till Socialstyrelsen senast den 15 mars 2007.

3. Med anledning av behovet att följa upp och utvärdera den kommunala hemsjukvården samt även övriga analysbehov, bl.a. för jämförelser mellan kommunerna, speciellt mellan kommuner med ansvar för hemsjukvård och kommuner där landstingen har ansvaret, vidare för rapporteringar i internationella sammanhang samt för att kunna få underlag för produktivitetsberäkningar inom områdena äldre- och handikappomsorg respektive hälso- och sjukvård, krävs en separat kostnadsredovisning av kommunernas hemsjukvårdsinsatser enligt § 18 HSL. Socialstyrelsen ges därför i uppdrag att från och med verksamhetsår 2008 göra en separat redovisning av kostnader för hemsjukvården enligt § 18 HSL fördelad på äldre respektive funktionshindrade samt på områdena ordinärt respektive särskilt boende enligt SoL respektive insatser enligt LSS i räkenskapssammandragets vård- och omsorgsflik. För verksamhetsår 2007 skall Socialstyrelsen lämna vissa uppgifter med en lägre detaljeringsgrad.

4. Socialstyrelsen skall svara för administration av, stöd till och uppföljning av den fortsatta satsningen på uppbyggnad och utveckling av regionala FoU-centra inom äldreområdet under 2006-2008. En kortfattad redovisning av utvecklingen skall lämnas i lägesrapporten varje år. Socialstyrelsen skall lämna en samlad rapport om utvecklingen senast den 30 juni 2009.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Socialstyrelsen skall utreda om det finns skäl att införa en reglering av överförande av dokumentation när verksamhet övergår från offentlig verksamhet till enskild och vice versa. Denna fråga berör såväl socialtjänstlagen (2001:453) som lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Särskilt skall frågan om bevarande av dokumentation och gallring belysas. Uppdraget med eventuellt förslag till utformning av reglering skall redovisas senast den 28 februari 2006.

2. Socialstyrelsen skall utveckla riktlinjer och annan vägledning kring vård och omsorg för personer med demenssjukdom. En lägesredovisning skall lämnas senast den 31 december 2006.

3. Regeringsbeslut nr 437 den 21 december 2004
Uppdrag till Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete. Medel för kunskapssammanställning och informationssatsning om unga demenssjuka personer. Slutredovisningen av uppdraget skall ske senast den 1 februari 2007.

4. Regeringsbeslut nr 45 den 31 januari 2002
Uppdrag att följa upp och utvärdera bestämmelser och regler beträffande avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Socialstyrelsens uppdrag skall avse tidsperioden den 1 januari 2002 t.o.m. den 31 december 2006.

En slutredovisning skall lämnas till regeringen senast den 31 mars 2007.

5. Regeringsbeslut nr 3 den 14 april 2005
Uppdrag om nationellt stöd för kvalitetsutveckling i måltids- och näringsfrågor inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen skall lämna en redovisning i en delrapport senast den 1 april 2006. Slutredovisningen av uppdraget skall ske senast den 1 april 2007.

6. Regeringsbeslut nr 4 den 27 januari 2005
Uppdrag att utveckla metoder för att följa utvecklingen av anhörigstöd i kommunerna. Slutredovisningen av uppdraget skall ske senast den 31 december 2008.

Socialstyrelsen svarar för en årlig utvärdering och sammanställning av de länsvisa rapporter som redovisar hur medlen har använts och vilka effekter som uppnåtts. Detta skall rapporteras till regeringen senast den 30 juni varje år.

Politikområde Socialtjänstpolitik

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall undersöka möjligheterna att komplettera den officiella statistiken om ekonomiskt bistånd med uppgifter om orsak till behov av och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd. Dessa uppgifter om kvinnors och mäns biståndsmottagande går idag inte att löpande följa upp. Ett förslag till utvidgning av den officiella statistiken om ekonomiskt bistånd avseende dessa uppgifter skall redovisas senast den 31 mars 2007.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Socialstyrelsen skall göra en kartläggning av väntetiderna vid hemutredningar vid internationella adoptioner, från det att personer som önskar adoptera tar kontakt med socialtjänsten till dess att socialnämnden fattat ett beslut. Uppdraget skall redovisas senast den 31 januari 2006.

2. Socialstyrelsen skall, med ändring av regeringsbeslut nr 46 den 31 januari 2002, slutredovisa uppdraget att leda ett utvecklingsarbetet mot hemlöshet senast den 31 januari 2006.

3. Socialstyrelsen skall ta fram ett förslag till en samlad statistik på missbruksområdet, inklusive insatser för anhöriga, för att bättre kunna följa upp insatser för kvinnor och män i missbrukarvårdens alla delar. Förslaget skall bl.a. ge underlag för ett personregister i missbrukarvården (KIM-registret). Uppdraget skall redovisas senast den 1 februari 2006.

4. Socialstyrelsen skall lämna förslag på hur socialtjänstens insatser för att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv genom arbete och egen försörjning, bör redovisas nationellt. Uppdraget skall redovisas senast den 1 februari 2006.

5. Socialstyrelsen skall utreda om det finns skäl att införa en reglering av överförande av dokumentation när verksamhet övergår från offentlig verksamhet till enskild och vice versa. Denna fråga berör såväl socialtjänstlagen (2001:453) som lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Särskilt skall frågan om bevarande av dokumentation och gallring belysas. Uppdraget med eventuellt förslag till utformning av reglering skall redovisas senast den 28 februari 2006.

6. Socialstyrelsen skall utreda om de mål i myndighetens regleringsbrev, som kommer av förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området, bör revideras och vid behov föreslå förändringar. Uppdraget skall redovisas i samband med den samlade redovisningen om statsbidragets användning för 2005 (senast den 31 maj 2006).

7. Regeringsbeslut nr 14 den 6 oktober 2005
Uppdrag att dels göra en nationell kartläggning av förekomsten av s.k. hedersrelaterat hot och våld mot ungdomar från nära anhöriga, dels ta fram en lägesrapport om länsstyrelsernas insatser i form av skyddat boende, förebyggande arbete och andra insatser mot hedersrelaterat våld.

Socialstyrelsen skall senast den 30 april 2006 lämna en lägesrapport om länsstyrelsernas insatser, resultatet av dessa och en bedömning av behovet av insatser för tiden fram till den 31 december 2007. Socialstyrelsen skall senast den 30 november 2006 lämna en rapport om kartläggningen av förekomsten av hedersrelaterat hot och våld mot ungdomar från en nära anhörig.

8. Regeringsbeslut nr 4 den 23 mars 2005
Medel till förebyggande insatser mot alkohol- och narkotikamissbruk. Medlens användning skall redovisas senast den 31 maj 2006.

9.Regeringsbeslut nr 28 den 18 december 2003
Uppdrag till Socialstyrelsen att förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2006.

10. Socialstyrelsen skall under åren 2004-2006 följa upp effekterna av lagändringarna enligt prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. och redovisa dessa senast den 31 oktober 2006.

11. Regeringsbeslut nr 11 den 22 december 2004
Uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning om verkningsfulla metoder och arbetssätt i socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor. Uppdraget skall redovisas senast den 30 november 2006.

12. Regeringsbeslut nr 7 den 27 januari 2005
Socialstyrelsen skall följa socialtjänstens arbete med anledning av naturkatastrofen i Sydostasien. En lägesrapport skall lämnas den 1 maj 2006. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 december 2006.

13. Regeringsbeslut nr 10 den 10 mars 2005
Medel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser och bidrag till ungdomsvård och missbrukarvård m.m. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2006.

14. Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) skall sammanställa kunskap om internationella adoptioner. Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2007.

Socialstyrelsen skall ta fram ett förslag till hur en uppföljning av hur det går för barn som adopteras till Sverige från andra länder kan läggas upp och genomföras med jämna mellanrum så att utvecklingen kan följas på sikt. Uppdraget skall redovisas senast den 31 januari 2007.

15. Regeringsbeslut nr 12 den 7 juli 2005
Uppdrag till Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) att inventera vilken forskning, uppföljning och utvärdering av arbetsmetoder och arbetsformer som finns i de länder där arbete med ungdomar som utsätts för s.k. hedersrelaterat våld har pågått under längre tid. Dessutom skall IMS genomföra en uppföljningsstudie av utfallet av olika insatser som nu prövas regionalt och lokalt med hjälp av de särskilda medel som regeringen har anvisat. Uppdraget skall redovisas i en delrapport senast den 31 oktober 2006 och i en slutrapport senast den 30 november 2007.

16. Regeringsbeslut nr 13 den 3 november 2005
Inrättande av arbetsgrupp med uppgift att samordna myndigheternas arbete med storstadspolitiska frågor. Arbetet skall avslutas senast den 31 december 2007.

17. Regeringsbeslut nr 6 den 27 januari 2005
Uppdrag om fortsatt utvecklingsarbete mot hemlöshet. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2008.

18. Regeringsbeslut nr 10 den 3 februari den 2005
Uppdrag att medverka till etablering av flera försöksverksamheter med samverkan under gemensamt tak vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott. Uppdraget skall delredovisas senast den 15 juni 2006 och slutredovisas senast den 1 mars 2008.

Politikområde Folkhälsa

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall utreda förutsättningarna för en nationell databas för rapportering och uppföljning av barns längd och vikt, inklusive en uppskattning av kostnaderna för olika typer av datainsamling samt hur uppgifter om amningsfrekvens kan inkluderas. Uppdraget skall genomföras i samråd med Statens folkhälsoinstitut, Sveriges kommuner och landsting samt representanter för barn och skolhälsovården. Uppdraget skall avrapporteras senast den 30 juni 2007.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Regeringsbeslut nr 4 den 21 juli 2005
Socialstyrelsen skall ta fram förslag på strategier och åtgärder till ett nationellt program för självmordsprevention. Redovisning skall ske till Socialdepartementet senast den 15 december 2006.

2. Vid WHO:s fjärde ministermöte om miljö och hälsa i Budapest den 23-25 juni 2004 antogs en deklaration där medlemsstaterna förband sig att ta fram nationella handlingsplaner för barns miljö och hälsa. Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till en sådan handlingsplan, i samråd med berörda myndigheter. Uppdraget skall redovisas till regeringen på svenska och engelska senast den 31 mars 2007, med delrapportering den 1 oktober 2006.

3. Socialstyrelsen skall utreda om de mål i myndighetens regleringsbrev, som kommer av förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området, bör revideras och vid behov föreslå förändringar. Uppdraget skall redovisas i samband med den samlade redovisningen om statsbidragets användning för år 2005 (senast den 31 maj 2006).

4. Regeringsbeslut nr 65 den 13 juni 2002
Uppdrag angående handlingsplan för postcertifiering av polio. Regeringen skall hållas fortlöpande informerad om genomförandet.

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska hälsoberedskapsavtal och verka för att intentionerna i avtalet genomförs. Socialstyrelsen skall redovisa effekterna under 2006 av det nordiska beredskapssamarbetet. Uppdraget skall redovisas senast den 28 februari 2007.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Socialstyrelsen skall upprätthålla en beredskap i form av en central fältepidemiologisk grupp (CFG) för att kunna bistå myndigheter och organisationer i frågor som rör utredning och utvärdering av risker och behov av förebyggande åtgärder vid konstaterade eller misstänkta utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar. Vid nationella händelser skall gruppen vara tillgänglig för att kunna ställas till sjukvårdshuvudmännens förfogande. Gruppen bör också vara tillgänglig för bistånd vid katastrofer eller allvarliga utbrott i andra länder och kunna stödja svenska civila och militära internationella krishanteringsinsatser. Socialstyrelsen får endast besluta om internationella insatser under förutsättning att det finns extern finansiering av insatserna. Socialstyrelsen skall före beslut om internationella insatser samråda med Regeringskansliet (Socialdepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta. Vid insatser som rör bistånd skall Socialstyrelsen dessutom samråda med Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (SIDA).

2. Socialstyrelsen skall vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska hälsoberedskapsavtal. Socialstyrelsen skall redovisa effekterna under 2005 av det nordiska beredskapssamarbetet. Uppdraget skall redovisas senast den 28 februari 2006.

3. Regeringsbeslut nr 6 den 10 mars 2005.
Socialstyrelsen skall se över beredskapen för att omhänderta personer med hemvist i Sverige vid katastrofer utomlands. Uppdraget skall slutredovisas senast den 31 januri 2006.

Politikområde Utbildningspolitik

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) skall tillsammans med LO och TCO verka för enhetlighet när det gäller tillämpningsföreskrifter och hantering av bidrag vid korttidsstudier. Sametinget skall hållas informerat samt ges möjlighet att komma med synpunkter under arbetets gång. Resultatet av detta arbete skall redovisas senast den 31 januari 2007 till Utbildnings- och kulturdepartementet.

Övriga uppdrag

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall följa upp utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende relevanta politikområdesmål för politikområde Ungdomspolitik. Uppföljningen skall innehålla en redovisning utifrån ett urval av de indikatorer som Socialstyrelsen har identifierat inom ramen för det uppdrag som gavs i regleringsbrevet för år 2005 med anledning av den ungdomspolitiska propositionen (prop. 2004/05:2). Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen avseende budgetåret 2006. Socialstyrelsen skall vidare lämna förslag till ytterligare indikatorer avseende ungdomars psykiska hälsa. Arbetet skall ske i samverkan med Ungdomsstyrelsen. Uppdraget att redovisa vilka nya indikatorer som kan utformas skall redovisas till Socialdepartementet och Ungdomsstyrelsen senast den 1 juni 2006.

2. Socialstyrelsen skall i samarbete med länsstyrelserna redovisa en årlig sammanställning av de viktigaste iakttagelserna som gjorts inom ramen för länsstyrelsernas sociala tillsyn. För 2005 skall en årsrapport lämnas senast den 30 juni 2006. Socialstyrelsens kostnader för uppdraget skall fördelas på politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik och Socialtjänstpolitik.

3. Socialstyrelsen skall i samverkan med Arbetsmarknadsstyrelsen och Försäkringskassan förvalta och utveckla det sektorsövergripande system för löpande uppföljning av resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SUS) som har tagits i drift under 2005. Försäkringskassan skall samlat för myndigheterna lämna en lägesbeskrivning senast den 11 augusti 2006.

4. Socialstyrelsen skall förbereda och testa uppgiftsinsamligen inom ramen för ett individbaserat statistiksystem inom äldre- och handikappområdet, inför uppgiftsinsamlingen avseende verksamhetsår 2007. Uppdraget skall redovisas senast den 30 september 2006.

5. Socialstyrelsen skall tillsammans med Arbetsmarknadsstyrelsen och Försäkringskassan stödja utvecklingen av finansiell samordning. Förbundet Sveriges Kommuner och Landsting skall ges möjlighet att delta i arbetet. Försäkringskassan skall senast den 15 oktober 2006 samlat för myndigheterna redovisa vidtagna och planerade åtgärder.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Regeringsbeslut nr 3 den 2 juni 2005
Uppdrag att vidta de åtgärder som behövs för att verksamheten inom ett beslutsorgan för särskilt utbildningsstöd till studerande med funktionshinder inom Socialstyrelsen skall kunna starta den 1 januari 2006. Uppdraget skall delredovisas den 1 december 2005 och slutredovisas senast den 1 februari 2006.

2. Socialstyrelsen gavs i regleringsbrevet för år 2003 i uppdrag att redogöra för de insatser som kan vidtas för att minska den arbetsrelaterade ohälsan samt om möjligt föreslå resultatindikatorer för detta arbete. Den 30 maj 2003 redovisades förslag till åtgärder och indikatorer. Socialstyrelsen skall med utgångspunkt från dessa och eventuellt övriga åtgärder redovisa hur myndighetens arbete bidrar till att det nationella målet för regeringens ohälsoarbete uppfylls. En redovisning skall lämnas i årsredovisningen för år 2005.

3. Socialstyrelsen skall, i samverkan med Ungdomsstyrelsen, identifiera indikatorer/nyckeltal som belyser ungdomars villkor inom Socialstyrelsens ansvarsområde. Urvalet av indikatorer skall möjliggöra uppföljning av de ungdomspolitiska målen och i möjligaste mån tillåta internationella jämförelser. Redovisningen av vilka indikatorer som finns eller vilka nya indikatorer som bör utformas skall redovisas till Ungdomsstyrelsen och Socialdepartementet senast den 1 juni 2005.

Socialstyrelsen skall när så är möjligt följa upp befintliga indikatorer som belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende ovan angivna mål. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen avseende budgetåret 2005.

 

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:2 Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen 20 550 000
ap.1 Bidrag för läkemedelsförmånerna (ram) 20 550 000

Villkor för anslag 13:2

ap.1 Bidrag för läkemedelsförmånerna

I enlighet med den mellan staten och Landstingsförbundet träffade överenskommelsen avseende läkemedelsförmånernas kostnader åren 2005-2007 skall staten utge bidrag till landstingen. Statens bidrag till landstingen för läkemedelskostnaderna avseende november 2005 utbetalas i januari 2006 och bidraget avseende kostnaderna för december 2005 utbetalas i februari 2006. Bidragen fördelas enligt den mellan staten och Landstingsförbundet gällande överenskommelsen om fördelning mellan landstingen av statens ersättning för läkemedelsförmånernas kostnader som godkändes av regeringen den 13 september 2004. Bidragen utbetalas med en tolftedel per månad enligt bilaga 2 och bilaga 3.

13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen 235 635
ap.2 Nationella informationssystem (ram) 40 000
ap.2.1 Producentobunden läkemedelsinformation (ram) 5 000
ap.2.3 Infomedica (ram) 12 000
ap.2.4 Nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning (ram) 23 000
ap.2.6 Insatser mot vårdrelaterade infektioner (ram) 0
ap.3 Nationellt utvecklingsarbete (ram) 24 560
ap.3.1 Verksamhetsutveckling (ram) 10 000
ap.3.2 Prioriteringar (ram) 2 000
ap.3.3 Väntetider i vården (ram) 3 000
ap.3.6 Prioriteringscentrum (ram) 2 560
ap.3.7 Nationellt system för kvalitetsutveckling (ram) 3 000
ap.3.8 Öppna jämförelser (ram) 4 000
ap.4 Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård (ram) 7 000
ap.4.1 Kunskapsspridning (ram) 5 000
ap.4.2 Utbildningsinsatser (ram) 2 000
ap.5 IT-utveckling i hälso- och sjukvården (ram) 22 000
ap.5.1 Carelink (ram) 21 000
ap.5.2 Samordning av IT-stöd (ram) 1 000
ap.6 Bidrag inom hjälpmedelsområdet (ram) 49 305
ap.6.1 Ersättning Hjälpmedelsinstitutet (ram) 43 805
ap.6.2 Metod- och kunskapsutveckling (ram) 5 500
ap.7 Nationella kvalitetsregister (ram) 23 000
ap.9 Rett Center (ram) 7 000
ap.11 Vaccinationsförsörjning (ram) 750
ap.12 Ersättning till smittbärare (ram) 8 752
ap.12.1 Ersättning till smittbärare (ram) 8 752
ap.13 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar (ram) 424
ap.14 Stöd till nationellt utvecklingsarbete inom vården och omsorgen (ram) 1 894
ap.17 Bidrag till Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa (ram) 3 000
ap.18 Bidrag till Vidarkliniken (ram) 3 000
ap.20 Särskilda medel för utvecklingsarbete (ram) 5 500
ap.24 Läkemedelsförteckning (ram) 3 000
ap.25 Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation (ram) 0
ap.29 Bidrag till Föreningen Nationella hjälplinjen (ram) 4 000
ap.30 Nationellt råd för specialiseringstjänstgöring (ram) 1 650
ap.31 Högspecialiserad vård (ram) 7 500
ap.32 Bidrag för medicinteknik (ram) 5 300
ap.33 Bidrag för biobank (ram) 15 000
ap.34 Specialistkompetenskurser (ram) 3 000
Disponeras av Försäkringskassan 994
ap.27 Statlig ålderspensionsavgift (ram) 994
Disponeras av regeringen 1 989
ap.23 Komplementärmedicin (ram) 1 989
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet 20 385
ap.15 Familjemedicinskt institut (ram) 18 000
ap.21 European Observatory on Health Care Systems (ram) 2 385

Villkor för anslag 13:3

ap.2.1 Producentobunden läkemedelsinformation

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Läkemedelsverket.

Anslagsposten omfattas av överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2006 (den s.k. Dagmaröverenskommelsen).

ap.2.3 Infomedica

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Landstingsförbundet.

Anslagsposten omfattas av den s.k. Dagmaröverenskommelsen för 2006.

ap.2.4 Nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Landstingsförbundet.

Anslagsposten omfattas av den s.k. Dagmaröverenskommelsen för 2006.

ap.2.6 Insatser mot vårdrelaterade infektioner

Anslagssparandet disponeras av Socialstyrelsen.

ap.3.1 Verksamhetsutveckling

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Landstingsförbundet.

Anslagsposten omfattas av den s.k. Dagmaröverenskommelsen för 2006.

ap.3.2 Prioriteringar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

Anslagsposten omfattas av den s.k. Dagmaröverenskommelsen för 2006.

ap.3.3 Väntetider i vården

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Landstingsförbundet.

Anslagsposten omfattas av den s.k. Dagmaröverenskommelsen för 2006.

ap.3.6 Prioriteringscentrum

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Prioriteringscentrum efter rekvisition.

Anslagsposten omfattas av den s.k. Dagmaröverenskommelsen för 2006.

ap.3.7 Nationellt system för kvalitetsutveckling

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

Anslagsposten omfattas av den s.k. Dagmaröverenskommelsen för 2006.

ap.3.8 Öppna jämförelser

Medlen disponeras av Socialstyrelsen. Av medlen skall 2 miljoner kronor utbetalas utan särskild rekvisition till Landstingsförbundet.

Anslagsposten omfattas av den s.k. Dagmaröverenskommelsen för 2006.

ap.4.1 Kunskapsspridning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i enlighet med överenskommelse mellan Landstingsförbundet och SBU om medlens användning.

Anslagsposten omfattas av den s.k. Dagmaröverenskommelsen för 2006.

ap.4.2 Utbildningsinsatser

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till SBU.

Anslagsposten omfattas av den s.k. Dagmaröverenskommelsen för 2006.

ap.5.1 Carelink

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Carelink AB efter rekvisition.

Anslagsposten omfattas av den s.k. Dagmaröverenskommelsen för 2006.

ap.5.2 Samordning av IT-stöd

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till styrgruppen för projektet att samordna IT-stöd i hälso- och sjukvården. Detta är ett samarbetsprojekt mellan regeringen, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Apoteket AB, Landstingsförbundet samt Carelink.

Anslagsposten omfattas av den s.k. Dagmaröverenskommelsen för 2006.

ap.6.1 Ersättning Hjälpmedelsinstitutet

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition månadsvis i efterskott till Hjälpmedelsinstitutet.

ap.6.2 Metod- och kunskapsutveckling

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition månadsvis i efterskott till Hjälpmedelsinstitutet.

ap.7 Nationella kvalitetsregister

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

Anslagsposten omfattas av den s.k. Dagmaröverenskommelsen för 2006.

ap.9 Rett Center

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Jämtlands läns landsting efter rekvisition.

ap.11 Vaccinationsförsörjning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Apoteket AB.

Anslagsposten omfattas av den s.k. Dagmaröverenskommelsen för 2006.

ap.12.1 Ersättning till smittbärare

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för finansiering av vissa kostnader för läkemedel m.m. enligt smittskyddsförordningen (1989:301) som uppkommit före ikraftträdandet av smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255).

Myndigheter kan erhålla medel under anslagsposten för att finansiera viss verksamhet. Medel utbetalas av Socialstyrelsen efter särskild rekvisition till följande myndigheter och för nedanstående verksamhet:

· Kammarkollegiet för utbetalning av ersättning enligt förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

· Försäkringskassan för utbetalning av ersättning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare.

Socialstyrelsen skall kvartalsvis redovisa utfallet för anslagsposten till regeringen.

ap.13 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall användas för utbetalning och ersättningar avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi. Upphandling och administration av patientförsäkring hanteras av Socialstyrelsen. Medlen under anslagsposten skall också användas för skada till följd av BCG-vaccin m.m. enligt beslut av Justitiekanslern.

ap.14 Stöd till nationellt utvecklingsarbete inom vården och omsorgen

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall utbetalas i enlighet med beslut av regeringen.

ap.15 Familjemedicinskt institut

Regeringskansliet disponerar 18 000 000 kronor för utbetalning till Familjemedicinska institutet i Sverige. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition.

ap.17 Bidrag till Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa efter rekvisition.

ap.18 Bidrag till Vidarkliniken

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Vidarkliniken efter rekvisition.

ap.20 Särskilda medel för utvecklingsarbete

Medlen disponeras av Socialstyrelsen. Utav medlen skall 4 575 000 kronor användas för Centrum för patientklassificering och fördelas mellan Socialstyrelsen och Landstingsförbundet, varav för år 2006 utbetalas 1 920 000 kronor till Landstingsförbundet efter rekvisition. Utöver detta skall 925 000 kronor användas för Socialstyrelsens projekt Hur mår Sverige? (statistikpresentationsprogram på Internet).

ap.21 European Observatory on Health Care Systems

Medlen disponeras av Regeringskansliet och skall användas för Sveriges deltagande som samarbetspartner i The European Observatory on Health Care Systems and Policies och för stöd till observatoriets forskningsverksamhet.

Anslagsposten omfattas av den s.k. Dagmaröverenskommelsen för 2006.

ap.23 Komplementärmedicin

Medlen disponeras av regeringen för inrättande av ett nationellt register över alternativ- och komplementärmedicinska utövare.

ap.24 Läkemedelsförteckning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Apoteket AB utan rekvisition för upprättande och drift av läkemedelsförteckning.

ap.25 Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation

Anslagssparandet disponeras av Socialstyrelsen för inrättande och drift av ett nationellt råd för organ- och vävnadsdonationer.

ap.27 Statlig ålderspensionsavgift

Medlen disponeras av Försäkringskassan och skall i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. betalas för statlig ålderspensionsavgift avseende ersättning till smittbärare.

ap.29 Bidrag till Föreningen Nationella hjälplinjen

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Föreningen Nationella hjälplinjen efter rekvisition.

ap.30 Nationellt råd för specialiseringstjänstgöring

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall användas för ett nationellt råd för specialiseringstjänstgöring, i enlighet med kommande regeringsbeslut.

ap.31 Högspecialiserad vård

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall användas i enlighet med kommande regeringsbeslut.

ap.32 Bidrag för medicinteknik

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Läkemedelsverket.

ap.33 Bidrag för biobank

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Sahlgrenska Universitetssjukhuset efter rekvisition, för inrättande av en biobank för stamceller från navelsträngsblod.

ap.34 Specialistkompetenskurser

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS) efter rekvisition. Medlen skall användas för specialistkompetenskurser (SK-kurser).

Anslagsposten omfattas av den s.k. Dagmaröverenskommelsen för 2006.

13:6 Socialstyrelsen (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen 523 562
ap.1 Förvaltningsmedel (ram) 463 008
ap.2 Utvecklingsmedel inom socialtjänsten (ram) 42 537
ap.4 Miljömålsfrågor (ram) 1 216
ap.5 Särskilda tillsynsinsatser inom äldrevården (ram) 4 051
ap.7 Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (ram) 8 750
ap.8 Tillsyn för förbättrad kvalitet i sjukskrivningsprocessen m.m. (ram) 4 000

Villkor för anslag 13:6

ap.1 Förvaltningsmedel

Ansvaret för marknadsbevakning av medicintekniska produkter har genom ändring av förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter överförts från Socialstyrelsen till Läkemedelsverket från den 1 september 2001. För denna verksamhet skall Socialstyrelsen under år 2005 utbetala 13 050 000 kronor till Läkemedelsverket, utan särskild rekvisition.

Den 1 september 2002 övergick ansvaret för administrationen av SK-kurser till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS). För 2005 skall totalt 17 120 000 kronor utbetalas till IPULS kvartalsvis i förskott efter rekvisition.

ap.2 Utvecklingsmedel inom socialtjänsten

Medlen skall användas till utvecklingsinsatser inom det sociala området.

ap.4 Miljömålsfrågor

Medlen skall användas för Socialstyrelsens övergripande ansvar för miljöfrågor relaterade till hälsa i enlighet med propositionen Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier.

ap.5 Särskilda tillsynsinsatser inom äldrevården

Medlen skall användas för att, i samarbete med länsstyrelserna, förstärka tillsynsinsatserna inom vården och omsorgen om äldre. Ytterligare riktlinjer och villkor för medlens användning specificeras i regeringsuppdraget Uppdrag om förstärkt tillsyn vid länsstyrelserna och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet (regeringsbeslut nr 3 den 13 februari 2003).

ap.7 Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall finansiera verksamheten vid Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus).

ap.8 Tillsyn för förbättrad kvalitet i sjukskrivningsprocessen m.m.

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för tillsynsaktiviteter som utifrån ett patientperspektiv bidrar till att förbättra kvaliteten i sjukskrivningsprocessen samt för andra insatser som är särskilt inriktade på att det nationella målet för regeringens ohälsoarbete uppfylls.

13:9 Bidrag till psykiatri och social psykiatri (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen 198 800
ap.1 Vård, sysselsättning, boende (ram) 100 000
ap.2 Verksamhetsutveckling (ram) 98 800

Villkor för anslag 13:9

ap.1 Vård, sysselsättning, boende

Medlen skall utbetalas i enlighet med regeringsbeslut nr 2 a den 20 januari 2005.

ap.2 Verksamhetsutveckling

Medlen skall utbetalas i enlighet med regeringsbeslut nr 2 a den 20 januari 2005.

14:7 Folkhälsopolitiska åtgärder (Ramanslag)
Disponeras av Statens folkhälsoinstitut 51 304
ap.2 Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) (ram) 12 479
ap.3 Insatser för att förebygga spelberoende (ram) 28 893
ap.4 Tobaksförebyggande åtgärder (ram) 9 932
Disponeras av Socialstyrelsen 46 181
ap.1 Bidrag till sammanslutningar av f d alkoholmissbrukare, vissa nykterhetsorg m.fl. (ram) 39 779
ap.5 Bidrag till frivilligorganisationer på narkotikaområdet (ram) 0
ap.7 Skaderegistreringssystemet EHLASS (ram) 1 502
ap.9 Bidrag till telefonjour för homo- och bisexuella samt transpersoner (ram) 400
ap.10 Samordning av beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar (ram) 4 500
Disponeras av Smittskyddsinstitutet 15 500
ap.8 STRAMA (ram) 10 000
ap.11 Beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar (ram) 5 500

Villkor för anslag 14:7

ap.1 Bidrag till sammanslutningar av f d alkoholmissbrukare, vissa nykterhetsorg m.fl.

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall utbetalas till sammanslutningar som avses i 1 § förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. Medlen skall fördelas med hänsyn till målen för bidrag till organisationer på det sociala området och användas tillsammans med medlen under anslag 18:1 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagspost 3. Beslut om fördelning skall ske i ett sammanhang och de båda anslagsposterna skall således ses som en helhet.

Medlen skall fördelas till kvinnojourernas riksorganisationer och invandrarorganisationer m.fl. för att motverka våld mot kvinnor samt för kvinnojourernas verksamhet. Medel bör även utgå till stödorganisationer för män. Möjlighet bör ges för insatser i syfte att stödja barn till misshandlade kvinnor. Stöd till kvinno- och mansjourernas lokala arbete bör prioriteras. Stödet bör huvudsakligen fördelas av riksorganisationerna i enlighet med riktlinjer som Socialstyrelsen meddelar. Riksorganisationerna skall redovisa skälen för bifall och avslag till lokala organisationer till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kan också ge stöd till lokala kvinno- och mansjourer som inte tillhör någon riksorganisation. Stöd kan också ges till organisationer som ansvarar för opinionsbildning, egna insatser och metodutveckling när det gäller utsatta barn och deras familjer.

Fördelningen skall ske med utgångspunkt från riksdagens skrivelse (rskr. 2001/02:94). Utbetalning skall ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

ap.2 Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN)

Medlen disponeras av Statens folkhälsoinstitut för utbetalning till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Utbetalning skall ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

ap.3 Insatser för att förebygga spelberoende

Medlen disponeras av Statens folkhälsoinstitut och skall användas för insatser mot spelberoende och dess sociala konsekvenser. En del av medlen skall användas i enlighet med bilagan till regeringsbeslut nr 10 den 18 september 2003. Medlen kan också användas för riktade utbildningsinsatser till yrkesverksamma och för stöd till självhjälpsgrupper, anhöriga samt föreningar för spelberoende.

ap.4 Tobaksförebyggande åtgärder

Medlen disponeras av Statens folkhälsoinstitut och skall användas för förebyggande insatser mot tobak. Av medlen skall vardera hälften användas till Centrum för tobaksprevention för verksamhet med telefonrådgivning respektive till stöd till organisationer på tobaksområdet.

ap.5 Bidrag till frivilligorganisationer på narkotikaområdet

Socialstyrelsen disponerar anslagssparandet från år 2003 för fördelning till olika frivilligorganisationer i syfte att stärka deras arbete med förebyggande och stödjande verksamhet inom alkohol- och narkotikaområdet. En mindre del av medlen kan användas till uppföljning.

ap.7 Skaderegistreringssystemet EHLASS

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för drift av det nationella skaderegistreringssystemet EHLASS. Socialstyrelsen skall vid prognostillfället i augusti utförligt kommentera förväntad medelsanvändning på anslagsposten.

ap.8 STRAMA

Medlen disponeras av Smittskyddsinstitutet för verksamhet inom ramen för Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (STRAMA).

ap.9 Bidrag till telefonjour för homo- och bisexuella samt transpersoner

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för en telefonjour för homo- och bisexuella samt transpersoner.

ap.10 Samordning av beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för:

- att stärka myndighetens generella förmåga att planera för och hantera nationell samordning av insatser under en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott,

- att stärka myndighetens arbete med att utforma den nationella beredskapsplaneringen inom smittskyddsområdet, både i en generisk riktning och för specifika hot,

- att stärka myndighetens förutsättningar att delta i det arbetet för att förbättra beredskapen mot allvarliga smittutbrott inom EU och i internationella sammanhang,

- att stärka myndighetens förutsättningar att ge stöd till sjukvårdshuvudmännen och andra aktörer i utvecklandet av en förbättrad beredskap för en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott på regional och lokal nivå,

- att utveckla system för att under en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott samla in, analysera och sprida information om vilka effekter som en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott har på hälso- och sjukvården och andra samhällsviktiga funktioner, samt

- att inom ramen för sin roll enligt smittskyddslagen och i samverkan med andra berörda myndigheter utveckla en beredskap för att möta de behov av information som uppkommer under en pandemi eller vid andra allvarliga smittutbrott i eller utanför Sveriges gränser.

ap.11 Beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar

Medlen disponeras av Smittskyddsinstitutet för:

- att stärka myndighetens generella förmåga att, i enlighet med rollen som expertmyndighet, lämna underlag till Socialstyrelsen, smittskyddsläkare och andra berörda myndigheter under en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott,

- att i samråd med Socialstyrelsen utveckla de övervakningssystem som behövs för att bedöma behovet av åtgärder under en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott i eller utanför Sveriges gränser, samt

- att inom ramen för sin roll enligt smittskyddslagen och i samverkan med andra berörda myndigheter stärka myndighetens förmåga att bidra till att möta de behov av information som uppkommer under en pandemi eller vid andra allvarliga smittutbrott i eller utanför Sveriges gränser.

16:1 Personligt ombud (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen 89 460
ap.1 Personligt ombud (ram) 89 460

Villkor för anslag 16:1

ap.1 Personligt ombud

Socialstyrelsen fördelar medlen till samtliga länsstyrelser utifrån en anpassad fördelningsmodell där hela anslaget går till verksamhet med personliga ombud.

16:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen 273 350
ap.1 Rådgivning och annat stöd (ram) 199 000
ap.2 Tolktjänst (ram) 74 350

Villkor för anslag 16:2

ap.1 Rådgivning och annat stöd

Socialstyrelsen fördelar bidraget till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Medlen utbetalas per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition.

ap.2 Tolktjänst

Socialstyrelsen fördelar bidraget till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Bidraget till Örebro läns landsting vad avser tolktjänsten utgår dock med ett bidrag per invånare som är 80 procent högre än för riket i övrigt (prop.1994/95:100 bil. 6, bet. 1994/95:SoU15, rskr. 1994/95:294). Medlen utbetalas per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition.

16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen 175 625
ap.4 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd (ram) 169 375
ap.5 Bidrag till nationellt kunskapscenter (ram) 6 250

Villkor för anslag 16:3

ap.4 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd

Anslaget disponeras av Socialstyrelsen. Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) administrerar det statliga bidraget till särskilt utbildningsstöd.

ap.5 Bidrag till nationellt kunskapscenter

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och avser dövblindverksamhet vid Mo Gård som bedrivs i enlighet med avtal mellan staten och Resurscenter Mo Gård AB. Bidraget utbetalas efter rekvisition i förskott med en fjärdedel per kvartal.

16:4 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen 79 900
ap.1 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder (ram) 79 900

Villkor för anslag 16:4

ap.1 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder

Bidrag för år 2006 utbetalas kvartalsvis med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal. Bidraget utbetalas i förskott utan särskild rekvisition till nedan angivna verksamheter. Om redovisningen av bidraget visar att det inte förbrukats under budgetåret regleras överskottet vid följande års utbetalning. En organisation som har fått statsbidrag är skyldig att på Socialstyrelsens begäran lämna det underlag som behövs för myndighetens granskning. Om oriktiga uppgifter från sökanden är orsak till att bidraget felaktigt beviljats ska detta betalas tillbaka till Socialstyrelsen. Ansökan av medlen görs till Socialstyrelsen.

1. Synskadades riksförbund (SRF) med högst 9 230 000 kronor för SRF Hantverk Aktiebolags verksamhet med arbetsmaterial till synskadade hantverkare och försäljning av deras produkter. För verksamheten gäller i tillämpliga delar brev av den 22 maj 1953 angående depåverksamheten till stöd för blinda hantverkare.

2. Synskadades riksförbund (SRF) med högst 23 903 000 kronor för anskaffning och placering av ledarhundar för synskadade och därmed sammanhängande åtgärder. Av dessa medel skall minst 12 500 000 kronor användas för inköp av ledarhundar. Härvid får skillnad inte göras mellan SRF:s medlemmar och andra synskadade.

3. Hjälpmedelsinstitutet med högst 450 000 kronor för administration av upphandling av ledarhundar.

4. Synskadades riksförbund (SRF) med högst 10 071 000 kronor för viss övrig verksamhet med den inriktning som anges i prop. 1986/87:100 bil. 7, prop. 1988/89:100 bil. 7 samt prop. 1996/97:1 utg.omr. 9.

5. Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) och föreningen Fruktträdet med högst 6 160 000 kronor för att ge ut tidningar för dövblinda samt för utveckling av Telenuet. Medlen får inte användas för medlemstidningar eller funktionärsinformation. Därutöver utbetalas högst 497 000 kronor till FSDB för kunskapsutveckling, nätverksbyggande och informationsspridning samt 500 000 kronor för visst internationellt åtagande.

6. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) med högst 2 802 000 kronor för dess teckenspråksavdelning enligt riktlinjer i prop. 1984/85:100 bil. 7.

7. Stiftelsen Rikstolktjänst med högst 6 390 000 kronor för rikstolktjänst enligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7. Medlen avser kostnader för rikstolktjänst som ges under budgetåret 2006.

8. Naturhistoriska riksmuseet med högst 670 000 kronor för viss verksamhet vid palynologiska laboratoriet.

9. Föreningen rekryteringsgruppen med högst 2 390 000 kronor för den rehabiliteringsverksamhet som gruppen bedriver.

10. Neurologiskt handikappades riksförbunds verksamhet vid Hjälpmedelscenter Väst i Göteborg, med högst 1 121 000 kronor för visning och rådgivning i användningen av hjälpmedel samt till viss utvecklingsverksamhet.

11. Riksverksamhet för små och mindre kända handikappgrupper med högst 2 795 000 kronor avseende verksamheten vid Ågrenska hälsocentret för barn.

12. Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar med högst
12 921 000 kronor enligt bestämmelser i förordningen (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar.

16:5 Bidrag till handikapporganisationer (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen 163 660
ap.1 Bidrag till handikapporganisationer (ram) 163 660

Villkor för anslag 16:5

ap.1 Bidrag till handikapporganisationer

Anslaget fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Utbetalningen skall ske kvartalsvis i förskott.

Av de totala medlen skall 7 360 000 kronor användas för att begränsa de negativa effekterna som uppkommit för ett fåtal handikapporganisationer på grund av de nya reglerna för bidrag till handikapporganisationer. Utbetalningen skall ske som ett engångsbelopp.

16:6 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen 23 078
ap.1 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (ram) 23 078

Villkor för anslag 16:6

ap.1 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Bidraget utbetalas enligt förordningen (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. Socialstyrelsen fördelar bidraget i början av varje kvartal med en fjärdedel av det beräknade statsbidraget för det löpande kalenderåret till landstingen eller kommunalförbund som förskriver sådan utrustning.

17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen 21 347
ap.1 Stimulansbidrag till FoU center inom äldreområdet (ram) 9 940
ap.3 Bidrag till pensionärsorganisationer (ram) 7 916
ap.6 Stöd till anhörigorganisationer (ram) 3 491
Disponeras av regeringen 129 790
ap.2 Till regeringens disposition (ram) 9 940
ap.4 Stöd till anhörigvården (ram) 119 850
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet 4 000
ap.7 Till Regeringskansliets disposition (ram) 4 000

Villkor för anslag 17:1

ap.1 Stimulansbidrag till FoU center inom äldreområdet

Bidraget utges enligt de riktlinjer som anges i prop. 1999/2000:149 (bet. 2000/01:SoU5, rskr. 2000/01:53).

Medlen skall användas och fördelas i enlighet med regeringens beslut nr 11 den 22 november 2001 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2001 avseende Socialstyrelsens verksamhet och medelsdisposition m.m. avseende anslag 17:1 Stimulansbidrag och andra åtgärder inom äldrepolitiken.

Ersättning till Socialstyrelsen för kostnader i samband med uppdraget får utgå under 2006 med högst 550 000 kronor.

ap.2 Till regeringens disposition

Anslagsposten används för att finansiera fortsatt stöd till longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet i enlighet med regeringens beslut nr 6, 7, 8 och 9 den 9 juni 2005.

ap.3 Bidrag till pensionärsorganisationer

Bidraget utbetalas enligt bestämmelserna i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Högst 500 000 kronor avser pensionärsorganisationer som bedöms omfattas av § 3 i förordningen och de närmare föreskrifter som Socialstyrelsen meddelar enligt § 13.

ap.4 Stöd till anhörigvården

Medlen disponeras av regeringen för vidareutveckling av stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående.

ap.6 Stöd till anhörigorganisationer

Medlen skall användas för stöd till verksamhet som bedrivs av anhörigorganisationer eller andra organisationer som bedriver verksamhet som syftar till att stödja anhöriga till äldre eller långtidssjuka och som verkar rikstäckande. Om särskilda skäl finns kan stöd ges till andra än rikstäckande organisationer. Bidrag beviljas med hänsyn till verksamheternas innehåll och omfattning. Utbetalning skall ske kvartalsvis i efterskott. Ansökan om medel görs till Socialstyrelsen.

ap.7 Till Regeringskansliets disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet för att finansiera Kompetensstegens (S2004:10) uppdrag att leda och följa upp regeringens satsning för att höja den grundläggande kompetensen för omvårdnadspersonal och för att ge fler anställda specialiserade kunskaper för avancerade uppgifter.

18:1 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen 125 216
ap.2 Kunskapsutveckling om internationella adoptioner (ram) 0
ap.3 Bidrag till org. på det sociala området (ram) 104 680
ap.4 Motverka våld mot kvinnor (ram) 20 536
Disponeras av regeringen 239 860
ap.1 Utvecklingsmedel (ram) 21 780
ap.5 Till regeringens disposition (ram) 216 100
ap.6 Utveckling av den sociala välfärdsstatistiken (ram) 1 980

Villkor för anslag 18:1

ap.1 Utvecklingsmedel

Medlen disponeras av regeringen för utveckling av ungdoms- och missbrukarvård samt för en fortsatt satsning på kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

Av medlen skall 7 000 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr 6 den 29 april 2004 om Nationellt stöd till kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten.

ap.2 Kunskapsutveckling om internationella adoptioner

Anslagssparandet disponeras av Socialstyrelsen (Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS) för kunskapsutveckling om internationella adoptioner.

ap.3 Bidrag till org. på det sociala området

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

1. Av beloppet skall 23 180 000 kronor utbetalas till sammanslutningar som avses i 1 § förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. Medlen skall fördelas med hänsyn till målen för bidrag till organisationer på det sociala området och användas tillsammans med medlen under anslag 14:7 Folkhälsopolitiska åtgärder, anslagspost 1. Beslut om fördelning skall ske i ett sammanhang och de båda anslagsposterna skall således ses som en helhet.

Medel skall fördelas till kvinnojourernas riksorganisationer samt för kvinnojourernas verksamhet. Medel skall även utgå till invandrarorganisationer, kvinno- och mansorganisationer m.fl. som arbetar för att motverka våld mot kvinnor. Stöd till lokala kvinnojourer skall prioriteras liksom stöd till lokala mansmottagningar med verksamhet inriktad på att motverka mäns våld mot kvinnor och barn. Stödet bör huvudsakligen fördelas av riksorganisationerna i enlighet med riktlinjer som Socialstyrelsen meddelar. Riksorganisationerna skall redovisa skälen för bifall och avslag till lokala organisationer till Socialstyrelsen. De som inte tillhör någon riksorganisation kan söka medel direkt från Socialstyrelsen. Stöd kan också ges till organisationer som ansvarar för opinionsbildning, egna insatser och metodutveckling när det gäller utsatta barn och deras familjer.

Fördelningen skall ske med utgångspunkt från riksdagens skrivelse (rskr. 2001/02:94). Utbetalning skall ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

2. I enlighet med särskilt beslut från regeringen skall 4 000 000 kronor fördelas av Socialstyrelsen till riksorganisationer som organiserar ideella kvinno- och tjejjourer och 77 500 000 kronor utbetalas till länsstyrelserna som fördelar medel till kvinnojoursverksamhet i syfte att öka stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn.

ap.4 Motverka våld mot kvinnor

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall användas för insatser för att motverka våld mot kvinnor. Av de totala medlen avser 20 000 000 kronor verksamheten vid Rikskvinnocentrum för att sprida kunskap och utveckla metoder när det gäller att motverka våld mot kvinnor. Utbetalning till Rikskvinnocentrum sker i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

ap.5 Till regeringens disposition

Anslagsposten används för att finansiera regeringens satsning på missbrukarvården, Ett kontrakt för livet.

I enlighet med regeringens beslut nr 10 den 22 december 2004 skall
99 100 000 kronor användas för att stödja en förstärkt vårdkedja inom missbrukarvården. Av dessa medel skall 7 000 000 kronor användas i enlighet med regeringens beslut nr 34 den 18 december 2003 för att utveckla och pröva en förstärkt vårdkedjemodell.

Därutöver skall 100 000 000 kronor användas i enlighet med särskilt beslut från regeringen.

ap.6 Utveckling av den sociala välfärdsstatistiken

Medlen disponeras av regeringen för utveckling av den sociala välfärdsstatistiken.

18:3 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen 9 940
ap.1 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa (ram) 9 940

Villkor för anslag 18:3

ap.1 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa

Socialstyrelsen disponerar 9 940 000 kronor i medel som skall användas i enlighet med regeringens beslut nr 6 den 27 januari 2005 för fortsatt utvecklingsarbete mot hemlöshet.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Budgetåret 2005

16:9 Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen 0
ap.4 Statens institut för särskilt utbildningsstöd (ram) 0

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
13:2 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.1 616 500 3 % 0
13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård
ap.2.1 0 3 % 0
ap.2.3 0 3 % 0
ap.2.4 0 3 % 0
ap.2.6 0 Allt 0
ap.3.1 0 3 % 0
ap.3.2 0 3 % 0
ap.3.3 0 3 % 0
ap.3.6 0 3 % 0
ap.3.7 0 Inget 0
ap.3.8 0 Inget 0
ap.4.1 0 3 % 0
ap.4.2 0 3 % 0
ap.5.1 0 3 % 0
ap.5.2 0 3 % 0
ap.6.1 0 3 % 0
ap.6.2 0 3 % 0
ap.7 0 3 % 0
ap.9 0 3 % 0
ap.11 0 3 % 0
ap.12.1 0 Inget 0
ap.13 0 3 % 0
ap.14 0 3 % 0
ap.15 0 3 % 0
ap.17 0 3 % 0
ap.18 0 3 % 0
ap.20 0 3 % 0
ap.21 0 3 % 0
ap.23 0 Allt 0
ap.24 0 3 % 0
ap.25 0 2 000 0
ap.27 0 3 % 0
ap.29 0 Inget 0
ap.30 0 Inget 0
ap.31 0 Inget 0
ap.32 0 Inget 0
ap.33 0 Inget 0
ap.34 0 Inget 0
13:6 Socialstyrelsen
ap.1 14 010 3 % 0
ap.2 1 276 3 % 0
ap.4 36 3 % 0
ap.5 122 3 % 0
ap.7 262 Inget 0
ap.8 0 Inget 0
13:9 Bidrag till psykiatri och social psykiatri
ap.1 0 Allt 0
ap.2 0 Allt 0
14:7 Folkhälsopolitiska åtgärder
ap.1 1 192 3 % 0
ap.2 385 3 % 0
ap.3 862 3 % 0
ap.4 292 3 % 0
ap.5 0 Allt 0
ap.7 39 3 % 0
ap.8 300 3 % 0
ap.9 13 3 % 0
ap.10 66 3 % 0
ap.11 165 3 % 0
16:1 Personligt ombud
ap.1 0 3 % 0
16:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet
ap.1 0 3 % 0
ap.2 0 3 % 0
16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd
ap.4 5 080 3 % 0
ap.5 189 3 % 0
16:4 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder
ap.1 0 Inget 0
16:5 Bidrag till handikapporganisationer
ap.1 0 Inget 0
16:6 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
ap.1 692 3 % 0
16:9 (2005) Statens institut för särskilt utbildningsstöd
ap.4 (2005) 0 Allt 0
17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.1 0 3 % 0
ap.2 0 3 % 0
ap.3 0 Inget 0
ap.4 0 3 % 0
ap.6 0 Inget 0
ap.7 0 Inget 0
18:1 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.1 0 3 % 0
ap.2 0 Allt 0
ap.3 0 3 % 0
ap.4 0 3 % 0
ap.5 0 Allt 0
ap.6 0 3 % 0
18:3 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa
ap.1 0 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård
13:3 ap.26 13:3 ap.2.1 118
13:3 ap.26 13:3 ap.3.2 3
13:3 ap.26 13:3 ap.7 38
13:3 ap.26 13:3 ap.12.1 11 867
13:3 ap.26 13:3 ap.13 638
13:3 ap.26 13:3 ap.14 120
13:3 ap.26 13:3 ap.15 352
13:3 ap.26 13:3 ap.20 172
13:3 ap.26 13:3 ap.21 537
13:3 ap.26 13:3 ap.23 3 000
13:6 Socialstyrelsen
13:6 ap.3 13:6 ap.1 100 %
13:6 ap.6 13:6 ap.1 100 %
13:9 Bidrag till psykiatri och social psykiatri
13:10 ap.3 13:9 ap.2 100 %
14:7 Folkhälsopolitiska åtgärder
14:7 ap.6 14:7 ap.5 100 %
16:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet
16:2 ap.3 16:2 ap.1 163
16:2 ap.3 16:2 ap.2 1 155
16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd
16:3 ap.1 16:3 ap.4 100 %
16:3 ap.3 16:3 ap.5 100 %
16:6 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
16:6 ap.2 16:6 ap.1 100 %
17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
17:1 ap.5 17:1 ap.2 100 %
18:1 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
18:1 ap.7 18:1 ap.1 100 %
18:1 ap.9 18:1 ap.1 1 000
18:1 ap.9 18:1 ap.6 300
18:3 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa
18:3 ap.2 18:3 ap.1 128
16:9 (2005) Statens institut för särskilt utbildningsstöd
16:9 ap.3 (2005) 16:9 ap.4 (2005) 604
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap År Anslagstyp
13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård
ap.2.2 ram
ap.2.5 ram
ap.3.5 ram
ap.19 ram
ap.26 ram
ap.28 ram
13:6 Socialstyrelsen
ap.3 ram
ap.6 ram
13:9 Bidrag till psykiatri och social psykiatri
ap.3 ram
14:7 Folkhälsopolitiska åtgärder
ap.6 ram
16:1 Personligt ombud
ap.3 ram
16:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet
ap.3 ram
16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd
ap.1 ram
ap.2 ram
ap.3 ram
16:4 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder
ap.3 ram
16:5 Bidrag till handikapporganisationer
ap.2 ram
16:6 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
ap.2 ram
16:9 (2005) Statens institut för särskilt utbildningsstöd
ap.1 (2005) 2005 ram
ap.2 (2005) 2005 ram
ap.3 (2005) 2005 ram
17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.5 ram
18:1 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.7 ram
ap.9 ram
18:3 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa
ap.2 ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap/dp 2006 2007 2008 -
Bemyndiganderam Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår
16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd
16:3 ap.4 82 000 82 000 82 000 2008
17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
17:1 ap.1 20 000 10 000 10 000
17:1 ap.2 10 000 10 000 2008
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 25 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 39 831
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) 300 000
- varav SPECIAL 300 000
Belopp angivna i tkr
Villkor

- varav SPECIAL

Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten, inklusive beredskapsinvesteringar. Förnödenheter som kommer att avvecklas t.o.m. år 2006 skall undantas från lånefinansiering av beredskapsinvesteringar.

6.2

Utbetalningsplan

Till Socialstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 43 628
2006-02-25 43 628
2006-03-25 43 628
2006-04-25 43 628
2006-05-25 43 628
2006-06-25 43 628
2006-07-25 43 628
2006-08-25 43 628
2006-09-25 43 628
2006-10-25 43 628
2006-11-25 43 628
2006-12-25 43 654
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Socialstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
13:6 ap.1 Förvaltningsmedel
13:6 ap.2 Utvecklingsmedel inom socialtjänsten
13:6 ap.4 Miljömålsfrågor
13:6 ap.5 Särskilda tillsynsinsatser inom äldrevården
13:6 ap.7 Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd
13:6 ap.8 Tillsyn för förbättrad kvalitet i sjukskrivningsprocessen m.m.

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
EpC data och statistik, produktion 0 0 800 800 0 0
Offentligrättslig verksamhet
Försäljning 12 857 4 200 9 200 5 000 4 200 21 257
Belopp angivna i tkr

Villkor

EpC data och statistik, produktion

Försäljning

För publikationer ingår endast tryck- och formgivningskostnader, ej personalkostnader.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

Verksamhet Ink. tit. +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Utfärdande av legitimationer, intyg m.m. 2552 0 0 14 600 14 600 0 0
Belopp angivna i tkr

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras 154 450
Belopp angivna i tkr
Villkor

Av de beräknade inkomsterna avser 152 950 000 kronor bidrag från Krisberedskapsmyndigheten för Socialstyrelsens arbete inom beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och det civila försvaret.

1 500 000 kronor avser bidrag från Konsumentverket för det nationella skaderegistreringssystemet EHLASS.

På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Martin Talvik
Likalydande till
Försäkringskassan
Statens institutionsstyrelse
Smittskyddsinstitutet
Statens folkhälsoinstitut

Kopia till
Samtliga departement
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet - Enheten för kommunal ekonomi
Finansdepartementets rättssekretariat
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Läkemedelsverket
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Institutet för psykosocial medicin
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Handikappombudsmannen
Hjälpmedelsinstitutet
Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Barnombudsmannen
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
Läkemedelsförmånsnämnden
Apoteket AB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Samtliga länsstyrelser
Sveriges Kommuner och Landsting

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 10, 2005-12-20

Diarienummerförteckning

S2005/10221/SK (delvis)
S2000/4454/ST (delvis)
S2002/5333/HS (delvis)
S2004/1276/ST
S2004/1639/HS
S2005/242/HS
S2005/770/HS
S2005/1867/FH
S2005/2147/HS
S2005/2734/HS
S2005/3064/HS
S2005/3520/ST (delvis)
S2005/5590/ST
S2005/5591/ST
S2005/5717/ST
S2005/6159/HS
S2005/6667/HS
S2005/7315/HS
S2005/10169/HS