Justitiedepartementet
Regeringsbeslut17

2005-09-29Centrala studiestödsnämnden
851 82 SUNDSVALLJu2005/8123/IM


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 10:4 Hemutrustningslån inom utgiftsområde 8
Riksdagen har beslutat om anslaget 10:4 för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 08, bet. 2004/05:SfU2, rskr. 2004/05:78).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivet anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

10:4Hemutrustningslån (Ramanslag)
Disponeras av Centrala studiestödsnämnden18 520 tkr
10:4 ap.1Hemutrustningslån (Ram)18 520 tkr

Disponeras av regeringen111 tkr
10:4 ap.2Hemutrustningslån - Regeringens disposition (Ram)111 tkr


Villkor
10:4 ap.1 Hemutrustningslån

Anslaget avser verksamhet enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Från anslaget betalas ränta och avgifter på medel som Centrala studiestödsnämnden upplånar hos Riksgäldskontoret i enlighet med regeringsbeslut. Från anslaget finansieras även räntesubventioner och eftergifter för låneverksamheten.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

10:4 Hemutrustningslån

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
10:4 ap.10Allt0
10:4 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
10:410:4 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Jens Orback
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Utrikesdepartementet/MAP
Finansdepartementet/BA
Utbildnings- och kulturdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksdagens socialförsäkringsutskott
Riksrevisionen
Integrationsverket
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket