Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
11:5

2005-12-20
U2005/9363/BIA (slutligt)
U2005/2548/UNG
U2005/5285/UNG m.fl.
Se bilaga 1
Ungdomsstyrelsen
Box 17801
118 94 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Ungdomsstyrelsen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Ungdomsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Ungdomsstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UngdomspolitikFörvaltningNationell ungdomspolitik
Kommunal ungdomspolitik
Fritid och föreningsliv
Internationellt ungdomssamarbete

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Ungdomspolitik

Mål

Ungdomspolitik

1. Ungdomar skall ha verklig tillgång till välfärd.

2. Ungdomar skall ha verklig tillgång till makt.

Återrapportering

En sammanfattande bedömning i årsredovisningen av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målen.

1.1.1

Verksamhetsområde Förvaltning

1.1.1.1

Verksamhetsgren Nationell ungdomspolitik

Mål

Omfattningen och effektiviteten av åtgärder som stärker ungdomars levnadsvillkor skall öka genom uppbyggnad och förmedling av kunskap, metodutveckling och dialog med myndigheter, andra nationella aktörer och ungdomar.

Återrapportering

Redovisning av de huvudsakliga frågor som har behandlats i de referensgrupper och utredningar på nationell nivå som myndigheten har initierat eller medverkat i.

Redovisning av den nya kunskap på ungdomsområdet som myndighetens verksamhet har genererat, t.ex. skrifter, undersökningar och ny statistik.

Redovisning av myndighetens sammankomster med nätverket av ungdomsforskare, vilka teman som behandlats samt vilka forskare som ingår i nätverket.

Redovisning av hur olika målgrupper (myndigheter, kommuner, ungdomsorganisationer, andra organisationer och vissa andra aktörer) bedömer myndighetens verksamhet i olika delar, t.ex. kunskapsöverföring, konferenser och metodstöd.

Redovisning av antalet besök på myndighetens webbplats.

Bedömning av inom vilka samhällsområden det finns behov av att nya åtgärder vidtas för att förbättra ungdomars levnadsvillkor mot bakgrund av bl.a. tematiska analyser och uppföljningen av indikatorer.

Redovisning av myndighetens samtliga insatser som genomförts inom den nationella ungdomspolitiken inklusive kostnader för respektive insats.

 

1.1.1.2

Verksamhetsgren Kommunal ungdomspolitik

Mål

Omfattningen och effektiviteten av åtgärder som stärker ungdomars levnadsvillkor skall öka genom uppbyggnad och förmedling av kunskap, metodutveckling och dialog med kommuner och ungdomar.

Återrapportering

 

Redovisning av antalet kommuner som tar fram kommunala handlingsplaner och liknande dokument som berör ungdomars villkor samt arbetar för att göra innebörden i dessa känd för ungdomar.

Redovisning av hur och i vilka frågor myndigheten samarbetat och utbytt erfarenheter med Barnombudsmannen avseende bl.a. metodutveckling i kommuner.

Redovisning av de insatser som genomförts i syfte att stödja utvecklingen av kommunala navigatorverksamheter samt redovisning av befintliga kommunala navigatorverksamheter.

Redovisning av antalet kommuner som har inrättat former för återkommande dialog mellan ungdomar och beslutsfattare i syfte att möjliggöra för ungdomar att utöva inflytande över den kommunala verksamhetsplaneringen. Redovisning skall ske i samråd med Barnombudsmannen.

Redovisning av antalet kommuner som under året genomfört enkätundersökningar genom de ungdomsenkäter som Ungdomsstyrelsen tagit fram om ungdomars livssituation.

Redovisning av utvecklingen av de ungdomspolitiska stödjepunkterna inklusive det ekonomiska stöd som respektive stödjepunkt erhållit samt beskrivning av inriktningen på de olika stödjepunkternas verksamheter.

Redogörelse för de huvudsakliga frågor som behandlats i de utredningar och referensgrupper med anknytning till den kommunala ungdomspolitiken som myndigheten deltagit i.

Redovisning av myndighetens samtliga insatser som genomförts inom den kommunala ungdompolitiken inklusive kostnader för respektive insats.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Fritid och föreningsliv

Mål

Stärka ungdomars delaktighet och inkludering i samhället genom bidragsgivning till ungdomars egen organisering samt uppbyggnad och förmedling av kunskap och stöd till metodutveckling inom området ungdomars fritids- och kulturliv.

Återrrapportering

 

Redovisning av fördelningen av statsbidrag till ungdomsorganisationer

 • Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som erhåller struktur-, utvecklings- eller etableringsbidrag samt antalet medlemmar fördelat på ålder och kön.

 • Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som får särskilt bidrag.

Redovisning av fördelningen mellan ungdomsorganisationerna av den del av AB Svenska Spels vinst som skall komma ungdomsorganisationernas lokala verksamheter till godo.

 • Redovisning av fördelningen av medel från AB Svenska Spel till de ungdomsorganisationer som även uppbär statsbidrag enligt ovan samt antalet medlemmar fördelat på ålder och kön.

 • Redovisning av de verksamheter som stöds genom medel från AB Svenska Spel i syfte att stödja organisationer och verksamhetsformer som inte annars kan få stöd av etablerade bidragsgivare.

Redovisning av antalet ansökningar till Ungdomsstyrelsen när det gäller projektbidrag respektive antalet beviljade ansökningar. Redogörelse för den geografiska spridningen samt andelen sökande som inte tidigare har sökt projektbidrag hos myndigheten.

Redovisning av dels hur bidraget till samlingslokalorganisationerna har fördelats, dels vilka informationsinsatser och utvecklingsarbeten dessa organisationer har genomfört.

 

Redovisning av samtliga insatser som genomförts inom fritid och föreningsliv inklusive kostnader för respektive insats.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Internationellt ungdomssamarbete

Mål

Stärka ungdomars interkulturella förståelse och inkludering i samhället genom bidragsgivning till internationellt ungdoms- och ungdomsledarutbyte samt stöd till metodutveckling inom det internationella ungdomssamarbetet.

Återrapportering

Redovisning av antalet ansökningar när det gäller projektbidrag respektive antalet beviljade ansökningar inom EU-programmet Ungdom samt de deltagandes fördelning på ålder och kön.

Redovisning av andelen av fördelade medel som riktas till ungdomar som vanligtvis inte deltar i internationella sammanhang.

Redogörelse för samarbetspartners, fördelade på olika länder, i projekt som beviljats bidrag från myndigheten.

Redovisning av samtliga insatser som genomförts inom internationellt ungdomssamarbete inklusive kostnader för respektive insats samt beskrivning av på vilket sätt och i vilken omfattning ungdomars interkulturella förståelse och inkludering i samhället stärkts.

2

Övriga mål och återrapportering

Utgiftsprognoser 2006

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

8 mars

2 maj

21 augusti

2 november

 

 

3

Organisationsstyrning

Ungdomsstyrelsen skall redovisa i vilken omfattning och på vilka olika sätt myndigheten i sin verksamhet har tagit till vara ungdomar som en resurs.

4

Uppdrag

1. Satsning på ungdomar i riksmiljöer

Ungdomsstyrelsen skall genomföra en satsning på förebyggande och främjande verksamheter för ungdomar i riskmiljöer samt på drogfria mötesplatser. Satsningen avser främst utveckling av insatser för ungdomar i socialt utsatta områden. Insatser som syftar till att förhindra att ungdomar hamnar i ett socialt utanförskap skall särskilt prioriteras. Vidare prioriteras verksamhet som bygger på lokal samverkan mellan kommuner, stadsdelar, kommunförbund, föreningsliv och andra aktörer.

Såväl de enskilda projekten som satsningen i sin helhet skall utvärderas. Ungdomsstyrelsen bör genomföra särskild uppföljning och utvärdering av nya mötesplatser som etableras i befintliga lokaler. Ungdomsstyrelsen skall vidare genomföra en forskningsöversikt med analyser samt pilotprojekt kring samhällsekonomiska effekter av förebyggande och främjande ungdomsarbete.

Ungdomsstyrelsen skall samverka med myndigheten för skolutveckling och följa arbetet med regeringens satsning på att stärka skolor i segregerade områden. Särskilt fokus bör riktas mot gemensamma beröringspunkter som kan leda till samordningsvinster och synergieffekter.

Inom ramen för satsningen etableras tre stödformer:

 1. Stöd till verksamhet som avser kompetensutveckling och kvalitetsutveckling av främjande och förebyggande verksamheter för ungdomar: Stöd till kompetensutveckling för de yrkesgrupper som arbetar med förebyggande och främjande ungdomsarbete och kvalitetsutveckling av kommuners förebyggande och främjande ungdomsverksamhet prioriteras.

 2. Stöd till utveckling av drogfria mötesplatser: Denna stödform avser utveckling av drogfria mötesplatser för ungdomar i åldern 15-20 år.

 3. Stöd till ideella organisationers ungdomsverksamheter: Stödformen syftar till att stödja dokumenterat framgångsrika ungdomsverksamheter för att möjliggöra vidareutveckling och uppföljning av dessa verksamheter.

Stöd enligt stödformerna 1 och 2 kan sökas av kommuner, kommunförbund och ideella organisationer medan stöd enligt stödform 3 kan sökas av idella organisationer.

Ungdomsstyrelsen skall till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 november 2006 lämna en lägesrapport över pågående verksamheter inom satsningen. Av lägesrapporten skall framgå beviljat stöd, pågående projekt och fördelning mellan de tre olika stödformerna. I lägesrapporten skall ingå en särskild redovisning av de insatser som gjorts av kommuner som omfattas av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal. Lägesrapporten skall även redovisa de förväntade jämställdhetskonsekvenserna av beviljade projekt.

Slutrapport inklusive utvärdering samt en redovisning av hur medlen har använts skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 november 2008. I slutrapporten skall ingå en särskild redovisning av de insatser som gjorts av kommuner som omfattas av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal. Vidare skall ingå redovisning av jämställdhetskonsekvenser av beviljade projekt.

2. Kunskapsutbyte - forskare och praktiker

Ungdomsstyrelsen skall kartlägga och analysera behovet av och förutsättningarna för ett kontinuerligt kunskapsutbyte mellan ungdomsforskare och praktiker. Uppdraget skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 mars 2006.

3. Kvantitativ sammanställning av indikatorer

Ungdomsstyrelsen skall göra en enkel kvantitativ sammanställning av berörda myndigheters uppföljning av befintliga indikatorer som belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2006 respektive 31 mars 2007.

4. Indikatorsuppföljning

Ungdomsstyrelsen skall följa upp följande indikatorer som belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor inom främst det egna verksamhetsområdet. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen avseende budgetåren 2005 och 2006.Uppföljningen skall innehålla en kvantitativ redovisning av indikatorerna och, om möjligt, belysning av skillander i utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor beroende på kön, inrikes/utrikes födda, socioekonomisk hemvist samt eventuella funktionshinder. Uppföljningen skall också innehålla en kommentar om utvecklingen av ungdomars villkor. Ungdomsstyrelsen skall också kortfattat redogöra för vilka insater/åtgärder som vidtagits för att förbättra ungdomars levnadsvillkor inom de områden för vilka indikatorerna belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor.

 1. Deltagande i folkrörelser och föreningar bland ungdomar i åldern 16-25 år.

 2. Ungdomars (16-25 år) möjligheter att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen.

 3. Andel 16-25-åringar som deltar i partipolitiska organisationer.

 4. Deltagande i politiska aktioner bland ungdomar i åldern 16-25 år.

5. Kommunalt informationsansvar

Ungdomsstyrelsen skall samråda med Statens skolverk angående skolverkets uppdrag att föja upp dels hur kommunerna håller sig informerade om de ungdomar under 20 år som fullgjort sin skolplikt men som inte är sysselsatta, dels vilka individuella åtgärder som kommunerna erbjuder dessa ungdomar.

6. Tematisk analys

Ungdomsstyrelsen skall genomföra en kvalitativ analys av utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende välfärd och makt inom huvudområdet kultur och fritid. För genomförandet av uppdraget får Ungdomsstyrelsen 300 000 kronor enligt särskilt regeringsbeslut. Uppdraget skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 30 november 2006.

7. Nationellt entreprenörskapsprogram

Ungdomsstyrelsen skall delta i genomförandet av det nationella entreprenörskapsprogrammet som NUTEK skall genomföra under 2005-2007, bl.a. genom att bistå med kompetens genom deltagande i referensgrupper.

8. Utformning av nya indikatorer

Ungdomsstyrelsen skall stödja och samverka med berörda myndigheter i arbetet att identifiera eller utforma indikatorer för de mål som omfattas av ungdomspolitiken. Myndigheterna skall till Ungdomsstyrelsen och berörda departement redovisa förslag till indikatorer senast den 1 juni 2006. Ungdomsstyrelsen skall lämna ett samlat förslag till nya indikatorer. Uppdraget skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 15 september 2006.

9. Handlingsplan för tillgänglighet m.m.

De handlingsplaner som Ungdomsstyrelsen upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om Ungdomsstyrelsen vid den tidpunkten ännu inte har upprätat någon handlingsplan skall myndigheten till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar Ungdomsstyrelsen, under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art, att inte upprätta några handlingsplaner, skall myndigheten till regeringen lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande senast den 1 mars 2007.

10. Attityd- och värderingsstudie

Ungdomsstyrelsen skall genomföra en attityd- och värderingsstudie under 2006 och 2007, vars resultat bl.a. skall redovisas efter kön. För studiens genomförande har Ungdomsstyrelsen genom särskilt regeringsbeslut fått 150 000 kronor. Ungdomsstyrelsen kommer under 2006 att genom regeringsbeslut få ytterligare medel för studiens genomförande. Studien skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 31 oktober 2007.

 

 

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

29:1

Ungdomsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen19 055
ap.1Ungdomsstyrelsen (ram)19 055
Disponeras av regeringen0
ap.3Ungdomsstyrelsen - Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 29:1

ap.1 Ungdomsstyrelsen

Disponeras av Ungdomsstyrelsen.

ap.3 Ungdomsstyrelsen - Regeringens disposition

 

29:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 400
ap.5Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (ram)3 200
ap.6Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (ram)1 200
Disponeras av Ungdomsstyrelsen121 255
ap.1Statsbidrag till ungdomsorganisationer (ram)72 755
ap.2Nationellt kontor för EU-program (ram)2 500
ap.3Utvecklingsinsatser gentemot kommuner (ram)6 000
ap.10Satsning på ungdomar i riskmiljöer (ram)37 000
ap.11Administration av satsningen på ungdomar i riskmiljöer (ram)3 000
Disponeras av regeringen2 200
ap.7Till regeringens disposition (ram)2 200
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildnings- och kulturdepartementet500
ap.4Forskning om ungdom (ram)500

Villkor för anslag 29:2

ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Anslagsposten skall användas för strukturbidrag, utvecklingsbidrag, etableringsbidrag och särskilt bidrag enligt förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer.

ap.2 Nationellt kontor för EU-program

Anslagsposten skall användas för finansieringen av uppdraget som nationellt kontor för EU-programmet Ungdom.

ap.3 Utvecklingsinsatser gentemot kommuner

Anslagsposten skall användas för finansieringen av utvecklingsinsatser gentemot kommunerna.

ap.4 Forskning om ungdom

Medlen utbetalas efter rekvisition till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för stöd till och insatser för ungdomsforskningen. Rådet skall i samband med rekvisitionen redovisa genomförda och planerade satsningar på ungdomsforskningens område.

ap.5 Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

Medlen utbetalas efter rekvisition till Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), som får använda medlen för sin internationella och nationella verksamhet.

ap.6 Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte

Medlen utbetalas efter rekvisition till Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU) för direktinformation till ungdomar om internationellt ungdomsutbyte.

ap.10 Satsning på ungdomar i riskmiljöer

Anslagsposten skall användas för genomförande av och stöd inom satsningen på ungdomar i riskmiljöer. Av medlen skall 5 miljoner kronor avsättas för stöd till utveckling av drogfria mötesplatser och minst 15 procent av de statsbidrag som Ungdomsstyrelsen fördelar skall riktas till ideella organisationers verksamheter (stödform 3).

ap.11 Administration av satsningen på ungdomar i riskmiljöer

Anslagsposten skall användas förUngdomsstyrelsens administration av riskmiljösatsningen.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
29:1 Ungdomsstyrelsen
ap.15723 %0
ap.30Inget0
29:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.1003 %0
ap.1103 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
29:1 Ungdomsstyrelsen
29:1 ap.329:1 ap.1100 %
29:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
29:2 ap.829:2 ap.3100 %
29:2 ap.929:2 ap.112 %
29:2 ap.929:2 ap.350 %
29:2 ap.929:2 ap.738 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apÅrAnslagstyp
29:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.8ram
ap.9ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

6.2

Utbetalningsplan

Till Ungdomsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-251 587
2006-02-251 587
2006-03-251 587
2006-04-251 587
2006-05-251 587
2006-06-251 587
2006-07-251 587
2006-08-251 587
2006-09-251 587
2006-10-251 587
2006-11-251 587
2006-12-251 598
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ungdomsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
29:1 ap.1Ungdomsstyrelsen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Information001 0001 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Information

Information

Inkomsten disponeras av Ungdomsstyrelsen. Avgifternas storlek bestäms av Ungdomsstyrelsen, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Regeringen medger undantag från begränsningarna i 4 § andra stycket i avgiftsförordningen.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Ungdomsstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Inga bestämmelser meddelas i denna del.

På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Gudrun Dahlberg
Likalydande till
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Kopia till
Kulturutskottet
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet/D
Finansdepartementet
Utbildnings- och kulturdepartementet/S
Utbildnings- och kulturdepartementet/SAM
Myndigheten för skolutveckling
Statens skolverk
Verket för näringslivsutveckling
Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU)
Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 11:5, 2005-12-20

Diarienummerförteckning

U2005/9363/BIA (slutligt)
U2005/2548/UNG
U2005/5285/UNG
U2005/9335/UNG