Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
14

2005-12-20
M2005/6417/E
M2005/6475/A
Elsäkerhetsverket
Box 1371
111 93 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Elsäkerhetsverket
Riksdagen har beslutat om Elsäkerhetsverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:120, prop. 2005/06:1, utg.omr. 06, bet. 2005/06:FöU1, rskr. 2005/06:82).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Elsäkerhetsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Elsäkerhetsverkets ansvarsområde.

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Näringspolitik Regler, tillstånd och tillsyn Elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar Svåra påfrestningar Åtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning genom insatser för ökad konkurrenskraft och fler och växande företag.

1.1.1

Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet

Mål

Elsäkerhetsverkets mål inom verksamhetsgren Elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet är

· att förebygga av elektricitet orsakad skada på person och egendom samt störningar på radiokommunikation och näringsverksamhet inom området elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

· att svara för statliga insatser för att bygga upp, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och elektrisk materiel samt medverka till en tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet.

I anslutning till insatserna skall verket följa den internationella utvecklingen samt främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. I myndighetens arbete med EU-frågor ingår även avtal med tredje land som EU ingått, t.ex. s.k. MRA-avtal.

I verksamheten ingår informationsinsatser och upplysningsarbete i elsäkerhetsfrågor både till en bredare allmänhet och till fackmän. Elsäkerhetsverket skall hålla en hög servicenivå och därvid utnyttja den nya informationstekniken för att öka tillgängligheten till myndighetens verksamhet.

Återrapportering

Elsäkerhetsverket skall lämna en sammanfattande redovisning av tillståndet och utvecklingen inom elsäkerhetsområdet. Redovisningen skall innehålla en bedömning av effekterna av de statliga insatserna inom området. En redovisning av de åtgärder som Elsäkerhetsverket vidtagit inom IT-området som syftar till att öka tillgängligheten till verksamheten skall lämnas i årsredovisningen.

Mål föreskriftsarbete

Målet för föreskriftsarbetet är att utarbeta föreskrifter som är nödvändiga för att elsäkerheten och en tillfredsställande EMC-miljö skall upprätthållas utan att utgöra hinder för den tekniska utvecklingen eller för handeln med andra länder.

Återrapportering

Elsäkerhetsverket skall redovisa insatser och kostnader rörande genomförande av EU:s regelverk och övriga föreskriftsprojekt. Resultatredovisningen i årsredovisningen skall utgå från nyckeltal för prestationer och produktivitet.

Mål standardiseringsarbete

Målet för standardiseringsarbetet är att bidra till utformningen av sådana standarder som är nödvändiga för att elsäkerheten och en tillfredsställande EMC-miljö skall upprätthållas utan att utgöra hinder för den tekniska utvecklingen eller för handeln med andra länder.

Återrapportering

Redovisningen skall innefatta Elsäkerhetsverkets insatser och kostnader rörande bevakning och deltagande i sådana standardiseringsgrupper vars arbete är av stor betydelse för elsäkerhetsnivån och för en god elektromagnetisk kompatibilitet. Resultatredovisningen i årsredovisningen skall utgå från nyckeltal för prestationer och produktivitet.

Mål tillsyn av elanläggningar

Målet för tillsynen på elanläggningsområdet är att föreskrifter om utförande, handhavande och skötsel följs samt att erfarenheter från tillsynsarbetet återförs till föreskrifts- och standardiseringsarbetet.

Återrapportering

Elsäkerhetsverket skall redovisa insatser, resultat och kostnader för fälttillsynen samt andra ärenden med anknytning till verkets föreskrifter. Resultatredovisningen i årsredovisningen skall utgå från nyckeltal för prestationer och produktivitet.

Mål tillsyn av elprodukter

Målet för tillsynen på elproduktområdet är att föreskrifter om kontrollordning samt om utförande, handhavande och skötsel av elprodukter följs, samt att erfarenheter från tillsynsarbetet återförs till föreskrifts- och standardiseringsarbetet. Marknadskontrollen skall bidra till att säkerställa att tillverkare och importörer marknadsför säkra elprodukter samt, i de fall ej säkra elprodukter kommer ut på marknaden, åtgärder vidtas för att begränsa riskerna.

Återrapportering

Redovisningen skall innefatta verkets insatser, resultat och kostnader vad beträffar marknadskontrollen. Resultatredovisningen i årsredovisningen skall utgå från nyckeltal för prestationer och produktivitet.

1.2

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.

1.2.1

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur

Mål

Målet för verksamheter inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur är att riskerna för störningar i den tekniska infrastrukturen i samhället minimeras och att samhällets grundläggande behov kan tillgodoses vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Verksamheten syftar till att åstadkomma en sådan robusthet och flexibilitet hos den tekniska infrastrukturen att samhällets väsentligaste behov kan tillgodoses vid allvarliga avsiktliga eller oavsiktliga störningar i fred såsom sabotage, terrorhandlingar eller allvarliga olyckor.

Mål för Elsäkerhetsverket inom området Teknisk infrastruktur är att under svåra påfrestningar på samhället i fred

  • tillämpa regelverket inom elsäkerhetsområdet på ett sådant sätt att nödvändiga reparationer och provisoriska åtgärder i elnät och anläggningar kan genomföras utan dröjsmål och med betryggande säkerhet och

  • utöva tillsyn över genomförda reparationer och provisoriska åtgärder i elnät och anläggningar och bevaka att sådana åtgärder inte kvarstår längre än nödvändigt.

Återrapportering

Inom ramen för Elsäkerhetsverkets uppgifter inom samverkansområdet skall myndigheten redovisa en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområde och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall också redovisas.

Myndigheten skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som utgör en allvarlig begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Avgiftsbelagd verksamhet

Elsäkerhetsverket skall redovisa utfall i förhållande till beräknad budget för 2006 års avgiftsbelagda verksamhet, samt kommentera och förklara väsentliga avvikelser mellan budget och utfall.

Utgiftsprognoser

Elsäkerhetsverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2006 -2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

- 19 januari 2006

- 8 mars 2006

- 2 maj 2006

- 21 augusti 2006

- 2 november 2006

Verksamhetens indelning

Elsäkerhetsverkets verksamhet skall redovisas enligt följande indelning

Verksamhetsgren Elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet

- föreskriftsarbete

- standardiseringsarbete

- tillsyn av elanläggningar

- tillsyn av elprodukter

Verksamhetsgren Teknisk infrastruktur

Barnsäkerhet

Elsäkerhetsverket skall redovisa vilka insatser som har genomförts under året för att öka barns och ungas kunskap om elsäkerhet samt andra vidtagna åtgärder med fokus på barnsäkerhet.

Miljöledningsredovisning

Elsäkerhetsverket skall årligen i samband med årsredovisningen dock senast den 1 mars, redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005.

Omlokalisering

Elsäkerhetsverket skall särredovisa de merkostnader som uppkommit till följd av regeringens beslut att omlokalisera verksamheten från Stockholm. Merkostnaderna bör redovisas uppdelat på följande delar, nämligen lokalkostnader, kostnader för flyttning jämte administrationskostnader (resor m.m.), stödkostnader i form av exempelvis konsultkostnader, personalkostnader där särskild pensionsersättning särredovisas jämte lönekostnader, ersättning för pendling och dubbelbemanning. Redovisning skall ske i årsredovisningen. Eventuella kvarstående merkostnader till följd av omlokaliseringen skall även redovisas för 2007.

3

Organisationsstyrning

Elsäkerhetsverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering Elsäkerhetsverket skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2006 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2007 och 2008-2009.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning samt kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Mål

Statliga myndigheter skall vara ledande i omställningen till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt samhälle och i detta syfte verka för en ökad energieffektivisering i sina lokaler. Vid upphandling av all energirelaterad utrustning skall det alternativ väljas som är det mest fördelaktiga med hänsyn tagen till merkostnaden vid inköpet och den minskade energianvändningen under produktens tekniska livslängd.

Återrapporteringskrav

Elsäkerhetsverket skall redovisa storleken på den totala energianvändningen i sina lokaler och vilken energiform som har använts. Elsäkerhetsverket skall vidare redovisa för vilka åtgärder inklusive upphandlingsförfaranden som har vidtagits för att minska och effektivisera den totala energianvändningen.

4

Uppdrag

Elsäkerhetsavgifter

Elsäkerhetsverket skall i årsredovisningen redovisa och kommentera intäkterna från elsäkerhetsavgifter och om det finns anledning att föreslå förändringar i avgiftsnivån.

Behörighetssystemet för elinstallationsarbete

Elsäkerhetsverket skall förutsättningslöst se över tillståndssystemet för utförande av elinstallationer och vid behov föreslå de förändringar som i framtiden bäst säkerställer att elektriska installationer utförs på ett säkert sätt samtidigt som olika brukarkategoriers behov tillgodoses.

Tillsyn av nätanläggningar

Krav på driftsäker el och tekniska förbättringar av det svenska elnätet medför bl.a. behov av att ledningarna i högre grad bör skyddas mot svåra påfrestningar genom att grävas ned eller ersättas med isolerad, avbrottsfri hängkabel. Ledningsgatorna kan breddas. Elsäkerhetsverket skall, såvitt avser verkets ansvarsområde, följa arbetet och öka den aktiva tillsynen av nätanläggningar vad avser röjning av ledningsgator och reglerat avstånd mellan elnät och träd.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:11 Elsäkerhetsverket (Ramanslag)
Disponeras av Elsäkerhetsverket 42 204
ap.1 Elsäkerhetsverket (ram) 42 204
Disponeras av regeringen 0
ap.2 Regeringens disposition utgiftsbegränsning (ram) 0

Villkor för anslag 38:11

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
38:11 Elsäkerhetsverket
ap.1 1 266 Allt 0
ap.2 0 Allt 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
38:11 Elsäkerhetsverket
38:11 ap.2 38:11 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 3 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Elsäkerhetsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 3 517
2006-02-25 3 517
2006-03-25 3 517
2006-04-25 3 517
2006-05-25 3 517
2006-06-25 3 517
2006-07-25 3 517
2006-08-25 3 517
2006-09-25 3 517
2006-10-25 3 517
2006-11-25 3 517
2006-12-25 3 517
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Elsäkerhetsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
38:11 ap.1 Elsäkerhetsverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Publikationsförsäljning 0 0 1 300 500 800 800
Belopp angivna i tkr

Villkor

Publikationsförsäljning

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

Verksamhet Ink. tit. +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Elsäkerhetsavgift m.m. 2552 0 0 34 500 0 34 500 34 500
Behörighetsavgift 2552 0 0 2 200 0 2 200 2 200
Nätövervakningsavgift 2552 0 0 19 600 0 19 600 19 600
Elberedskapsavgift 2552 0 0 250 000 0 250 000 250 000
Ersättning för provade produkter 2552 0 0 650 0 650 650
Summa 0 0 306 950 0 306 950 306 950
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elsäkerhetsavgift m.m.

Behörighetsavgift

Nätövervakningsavgift

Elberedskapsavgift

Ersättning för provade produkter

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras med en elsäkerhetsavgift som tillförs inkomsttitel. Avgiftens storlek bestäms i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet.

Avgiftsinkomster från elsäkerhetsavgifter, nätövervakningsavgifter, elberedskapsavgifter, behörighetsavgifter, avgifter i samband med provning av produkter och viten skall redovisas mot inkomsttitel 2552: Övriga offentligrättsliga avgifter.

Ersättning får tas ut med stöd av 4 § avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket nämnda bestämmelse. Avgiftsinkomsterna beräknas till 1 300 000 kr och får disponeras av Elsäkerhetsverket.

8

Övriga intäkter

Villkor

Övriga beräknade inkomster som disponeras

Avser bidrag om 2 000 000 kr för verksamhet som finansieras från sjätte utgiftsområdets anslag 7:5 Krisberedskap, Samverkansområdet Teknisk infrastruktur.

På regeringens vägnar
Mona Sahlin
Torgny Edvardsson
Kopia till
Försvarsdepartementet/Civ
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/ESA
Näringsdepartementet/BS
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statens energimyndighet
Riksdagen, Näringsutskottet